Informacje o zaawansowanych ustawieniach druku

Jeśli przy zwykłych ustawieniach wyniki drukowania nie dają oczekiwanych efektów, można spróbować określić opcje w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia druku. Przykład: Jeśli wydruk nie przypomina wyglądem wersji na ekranie, konieczne może okazać się wydrukowanie dokumentu jako zdjęcia (tylko drukarki PostScript). Jeśli natomiast w pliku PDF są używane czcionki, które nie zostały osadzone, należy wczytać te czcionki do drukarki podczas drukowania dokumentu.

Inne zaawansowane opcje drukowania w programie Acrobat Pro DC pozwalają umieszczać na wydrukach znaczniki drukarskie, a także określić sposób obsługi kolorów.

Ustawianie zaawansowanych opcji druku (Acrobat Standard)

Okno dialogowe Zaawansowana konfiguracja drukowania jest dostępne dla drukarek PostScript oraz non-PostScript.

  1. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Zaawansowane.

    Uwaga:

    Aby dowiedzieć się więcej o wybranej opcji, należy ją zaznaczyć. U dołu okna dialogowego wyświetlony zostanie opis opcji.

  2. Ustaw opcje i kliknij OK.

    Uwaga:

    Program Acrobat ustawia poziom języka PostScript automatycznie, zależnie od używanej drukarki.

Ustawianie zaawansowanych opcji druku (Acrobat Pro DC)

Ustawienia drukowania są zachowywane, dopóki nie zostaną zmienione. Zmiana opcji powoduje automatyczne zaktualizowanie wartości w polu Ustawienia z pozycji Domyślne ustawienia programu Acrobat na pozycję Własne i zachowanie nowych ustawień. Dodatkowo własne ustawienia można zapisać przy użyciu niepowtarzalnej nazwy.

  1. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Zaawansowane.

  2. Jeśli istnieje plik ustawień drukarki z odpowiednimi ustawieniami, wybierz go z menu Ustawienia. W przeciwnym razie wybierz opcję Domyślne ustawienia programu Acrobat.

    Uwaga:

    Aby dowiedzieć się więcej o wybranej opcji, należy ją zaznaczyć. U dołu okna dialogowego pojawi się opis opcji.

  3. Jeśli standardowa metoda drukowania nie zapewnia pożądanych wyników, zaznacz opcję Drukuj jako obraz i wybierz z menu rozwijanego odpowiednią rozdzielczość.

  4. Przejdź do wybranego panelu po lewej stronie okna dialogowego Zaawansowana konfiguracja drukowania i ustaw opcje wydruków dotyczące kompozytów lub rozbarwień.

    Uwaga:

    Niektóre opcje w ogólnym oknie dialogowym Drukuj mają wpływ na ustawienia w oknie dialogowym Zaawansowana konfiguracja drukowania. Na przykład wybranie opcji Drukuj kolor jako czarny (Windows) zmienia ustawienia kolorów w oknie dialogowym Zaawansowana konfiguracja drukowania.

    Uwaga:

    Program Acrobat ustawia poziom języka PostScript automatycznie, zależnie od używanej drukarki.

  5. Aby zapisać ustawienia pod niepowtarzalną nazwą, kliknij pozycję Zapisz jako, określ nazwę pliku i kliknij przycisk OK.

  6. Kliknij przycisk OK, co spowoduje zatwierdzenie wybranych ustawień i powrót do okna dialogowego Drukuj.

Opcje PostScript

Do ustawienia opcji danej drukarki PostScript można użyć panelu Opcje PostScript w oknie dialogowym Zaawansowana konfiguracja drukowania. Dostępne opcje dotyczą między innymi obsługi nierezydentnych czcionek drukarki oraz pobierania czcionek azjatyckich. Jeśli plik PDF zawiera ustawienia zależne od urządzenia, dotyczące na przykład rastrów czy transferu, można je wysłać do drukarki razem z kodem PostScript i w ten sposób nadpisać domyślne ustawienia drukarki. Opcje PostScript są stosowane pod warunkiem, że komputer jest podłączony do drukarki PostScript lub zainstalowano na nim sterownik drukarki PostScript (przy użyciu wybranego pliku PPD).

Zasady czcionek i zasobów

Określa sposób wysyłania czcionek i zasobów dokumentu do drukarki w przypadku, gdy drukarka ich nie zapewnia.

Wyślij przy uruchamianiu

Pobiera wszystkie czcionki i zasoby przy uruchamianiu zadania drukowania. Pozostają one w pamięci drukarki do zakończenia zadania wydruku. Jest to najszybsza metoda drukowania, ale najbardziej obciąża pamięć drukarki.

Wyślij wg zakresu

Pobiera czcionki i zasoby przed wydrukowaniem pierwszej strony, która tego wymaga, a także odrzuca je, gdy przestają być potrzebne. Ta opcja mniej obciąża pamięć drukarki. Jeśli procesor PostScript zmieni kolejność stron w obiegu pracy, to kolejności pobierania czcionek może być nieprawidłowa, przez co mogą wystąpić błędy braku czcionek. Ta opcja nie działa z niektórymi drukarkami.

Wyślij dla każdej strony

Pobiera wszystkie czcionki i zasoby dla poszczególnych stron przed ich wydrukowaniem i odrzuca je po wydrukowaniu. Ta opcja najmniej obciąża pamięć drukarki.

Metoda drukowania (Acrobat Pro DC)

Określa poziom kodu PostScript, który należy wygenerować dla stron. Należy wybrać poziom kodu PostScript właściwy dla danej drukarki.

Język (Acrobat Pro DC)

Określa poziom kodu PostScript, który należy wygenerować dla stron. Należy wybrać poziom kodu PostScript właściwy dla danej drukarki.

Pobierz czcionki azjatyckie

Drukuje dokumenty z czcionkami azjatyckimi, które nie są ani zainstalowane w drukarce, ani osadzone w dokumencie PDF. Czcionki azjatyckie muszą być dostępne w systemie.

Dodaj usuwanie podkoloru/Generowanie czarnego (Acrobat Pro DC)

Ustawienie generowania czerni dotyczy obliczania ilości koloru czarnego, która jest niezbędna do odtworzenia danego koloru. Opcja usuwania podkoloru (UCR, undercolor removal) zmniejsza ilość koloru niebieskozielonego, karmazynowego i żółtego w celu kompensacji czerni dodanej przez funkcję generowania czerni. Opcja usuwania podkoloru pozwala użyć mniejszej ilości farby, dlatego jest stosowana w druku gazetowym i na papierze niepowlekanym.

Dodaj raster (Acrobat Pro DC)

Umożliwia dodawanie osadzonych rastrów zamiast rastrów urządzenia wyjściowego. Informacje dotyczące rastrów mają wpływ na ilość farby nanoszonej w danym miejscu na papierze. Zmienne rozmiary i gęstości kropek pozwalają uzyskać iluzję odcieni szarości lub ciągłości kolorów. W przypadku obrazu CMYK są używane cztery liniatury rastra: jedna dla każdej farby używanej w procesie drukowania.

Dodaj funkcje transferu (Acrobat Pro DC)

Dodaje osadzone funkcje transferu. Funkcje transferu są tradycyjnie stosowane w celu skompensowania przyrostu lub zmniejszenia punktu rastra podczas przenoszenia obrazu na kliszę. Przyrost punktu rastra występuje, gdy punkty farby składające się na drukowany obraz są większe niż w przypadku liniatury rastra (na przykład z powodu rozlania na papierze). Zmniejszenie punktu rastra występuje, gdy drukowane punkty są mniejsze. Dzięki tej opcji funkcje transferu są stosowane do pliku podczas drukowania.

Dodaj płaskość (Acrobat Pro DC)

Umożliwia używanie wartości płaskości pliku PDF, jeśli w pliku znajdują się już ustawienia płaskości. Jeśli plik PDF nie zawiera ustawień płaskości, program Acrobat będzie kontrolować płaskość podczas drukowania w trybie PostScript. Wartość płaskości jest wartością graniczną przybliżonej krzywej dla programu Acrobat.

Dodaj obiekty formularzy PS (Acrobat Pro DC)

Dodaje obiekty formularza PostScript dla obiektów XObjects formularza w pliku PDF. Wybranie tej opcji może zmniejszyć całkowity rozmiar zadania drukowania, ale może też zwiększyć użycie pamięci drukarki. Obiekt XObject formularza jest kontenerem obiektów graficznych (na przykład obiektów ścieżek, obiektów tekstowych i próbkowanych obrazów) w pliku PDF. Obiekty XObject formularza są używane do tworzenia pojedynczych opisów skomplikowanych obiektów, które mogą pojawiać się wielokrotnie w jednym dokumencie, takich jak obrazy tła czy logo firmy.

Korekta przebarwionego tła

Zapobiega problemom z drukowaniem, takim jak czerwone pola nad grafikami lub drukowanie stron w odbiciu lustrzanym lub do góry nogami. Problemy te występują, kiedy program Acrobat lub Reader nie może użyć domyślnych słowników CRD w niektórych drukarkach z obsługują języka PostScript.

Zawsze używaj sortowania hosta (Acrobat Pro DC)

Określa, czy program Acrobat ma zawsze używać sortowania hosta podczas drukowania bez sprawdzania sterownika drukarki. Program Acrobat używa domyślnie sortowania drukarki. Funkcja sortowania drukarki wysyła zadania drukowania do drukarki osobno i umożliwia drukarce określenie sposobu sortowania stron. Jeśli na przykład zostaną wysłane dwie kopie dwustronnego zadania drukowania, drukarka otrzyma dwa zadania, każde z nich zawierające dwie strony. Funkcja sortowania hosta określa sposób sortowania stron w programie Acrobat, a następnie przesyła to zadanie drukowania do drukarki. Jeśli na przykład zostaną wysłane dwie kopie dwustronnego zadania drukowania, drukarka otrzyma jedno zadanie o czterech stronach, w którym zmieniono układ.

Drukuj jako obraz

Drukuje strony w postaci obrazów bitmapowych. Z tej opcji należy skorzystać, gdy zwykłe drukowanie nie spełnia oczekiwań. Należy określić rozdzielczość. Ta opcja jest dostępna tylko dla drukarek PostScript.

Pobieranie czcionek azjatyckich dla drukarki

Jeśli jest konieczne wydrukowanie dokumentu z czcionkami azjatyckimi, a czcionki te nie są ani zainstalowane na drukarce, ani osadzone w dokumencie, należy przejść do okna dialogowego Zaawansowana konfiguracja drukowania i zaznaczyć opcję Pobierz czcionki azjatyckie. Czcionki osadzone są zawsze pobierane, niezależnie od ustawienia opcji pobierania. Opcja ta ma zastosowanie tylko, gdy jest używana drukarka obsługująca język PostScript Level 2 (lub nowszy). Należy pamiętać o tym, że czcionki mogą być pobrane tylko wówczas, jeśli zainstalowano je na komputerze, a więc podczas instalacji programu Acrobat wybrano opcję instalacji pełnej lub niestandardowej.

Jeśli opcja Pobierz czcionki azjatyckie nie jest zaznaczona, dokument jest drukowany poprawnie tylko pod warunkiem, że odpowiednie czcionki zostały zainstalowane na drukarce. W przeciwnym wypadku czcionki te są zastępowane przez czcionki podobne. Jeśli w pamięci drukarki nie ma czcionek podobnych, do tekstu jest stosowana czcionka Courier.

Jeśli mimo zaznaczenia opcji Pobierz czcionki azjatyckie wyniki drukowania nie są satysfakcjonujące, dokument PDF można wydrukować jako obraz bitmapowy. Wydruk tą metodą może jednak trwać dłużej niż wydruk z wykorzystaniem czcionek zastępczych.

Uwaga:

Czasami pewne czcionki nie mogą zostać pobrane przez drukarkę, a to dlatego, że albo mają postać bitmap, albo autor dokumentu nie zezwolił na osadzanie czcionek. W takich wypadkach są stosowane czcionki zastępcze, a zatem wydruk może wyglądać inaczej niż obraz na ekranie.

Opcje wyjściowe (Acrobat Pro DC)

Opcje wyjściowe można ustawić na panelu Wyjście okna dialogowego Zaawansowana konfiguracja drukowania.

Kolor

Przedstawia opcje dotyczące kompozytów i rozbarwień. Dostępność innych opcji na panelu Wyjście zależy od wyboru dokonanego w tym menu. Więcej informacji na temat koloru kompozytowego i rozbarwień można znaleźć w temacie Drukowanie w kolorze.

Odwróć

Określa orientację strony na nośniku. Opcje Odbij w poziomie i Odbij w pionie pozwalają zmienić orientację dokumentu. Ta opcja jest dostępna w przypadku rozbarwień, a niedostępna dla kompozytów.

Negatyw

Zaznacz tę opcję, aby wydrukować dokument z odwróconymi kolorami. Przykład: kolor czarny zostanie wydrukowany jako biały. Ta opcja jest dostępna w przypadku rozbarwień, a niedostępna dla kompozytów.

Raster

Określa kombinacje linii na cal (lpi) i punktów na cal (dpi).

Zalewkowanie

Włącza lub wyłącza zalewkowanie. Aby zarządzać ustawieniami zalewki, kliknij Predefiniowane ustawienia zalewek.

Ustawienie spłaszczania przezroczystości

Obiekty przezroczyste są spłaszczane zgodnie z wybranym ustawieniem predefiniowanym.

Symuluj nadruk

Pozwala symulować efekt nadrukowywania farb dodatkowych na wyjściu kompozytowym. Podczas drukowania kolory dodatkowe są konwertowane na podstawowe, a sam dokument pozostaje niezmieniony. Ta opcja jest przydatna w przypadku urządzeń drukujących, które nie obsługują nadruków. Jest dostępna pod warunkiem, że w menu Kolor wybrano opcję Kompozyt. Jeśli plik ma być używany do utworzenia rozbarwień za pomocą procesora obrazów rastrowych (RIP, raster image processor) lub do utworzenia ostatecznego wydruku, nie powinien zaznaczać tej opcji.

Uwaga:

Jeśli jest używana drukarka obsługująca nadruki, nie należy zaznaczać powyższej opcji. Dzięki temu będzie można korzystać z wbudowanej funkcji nadruków drukarki.

Użyj dostępnej maksymalnej rozdzielczości obrazu JPEG2000

Ta opcja jest używana podczas generowania kodu PostScript. Pozwala korzystać z informacji o rozdzielczości (jeśli są dostępne). Gdy ta opcja jest zaznaczona, program używa maksymalnej rozdzielczości wykrytej na obrazie. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, program używa ustawień rozdzielczości określonych na panelu Spłaszczanie przezroczystości.

Menedżer farb

Umożliwia skorygowanie opcji dotyczących farb w otwartym dokumencie PDF. Zobacz Opis ogólny Menedżera farb.

Określanie częstotliwości rastra półtonowego (Acrobat Pro DC)

Na profesjonalnych wydrukach przejścia między kolorami i odcieniami są symulowane za pomocą kropek (nazywanych punktami rastrowymi) drukowanych w rzędach (nazywanych liniami lub liniaturą rastra). Linie są drukowane pod różnymi kątami, tak aby były mniej widoczne. Zalecane wartości liniatury oraz rozdzielczości, czyli liczby linii na cal (lpi) oraz liczby punktów na cal (dpi), są pokazywane w menu Projekcja, w sekcji Wyjście okna dialogowego Drukuj. Wartości te są wyznaczane na podstawie zawartości aktualnego pliku PPD. Dla różnych farb obowiązują różne liniatury rastra i różne kąty linii rastra, a zatem każda zmiana farby powoduje zmianę wartości w polach Liniatura i Kąt.

Wysoka wartość liniatury rastra (np. 150 lpi) rozmieszcza punkty bliżej siebie i tworzy lepsze renderowanie obrazu do druku; niska wartość liniatury rastra (od 60 lpi do 85 lpi) rozmieszcza punkty dalej od siebie i tworzy gruboziarnisty obraz. Wielkość punktów określana jest także przez liniaturę rastra. Wysoka wartość liniatury rastra używa małych punktów; niska wartość liniatury rastra używa dużych punktów. Najważniejszym czynnikiem, który należy brać pod uwagę podczas doboru wartości liniatury rastra, jest typ używanej pracy drukarskiej. Zaleca się zapytać dostawcę usług drukowania, jaki zakres wartości liniatury rastra obsługuje i dokonać odpowiedniego wyboru.

Liniatury rastra w programie Acrobat
Liniatury rastra

A. 65 lpi: Grubsza liniatura przeznaczona do drukowania biuletynów czy kuponów reklamowych B. 85 lpi: Średnia liniatura przeznaczona do druku gazet C. 133 lpi: Liniatura wysokiej jakości przeznaczona do drukowania kolorowych magazynów D. 177 lpi: Bardzo drobna liniatura przeznaczona do drukowania raportów rocznych lub obrazków w albumach 

Pliki PPD dla naświetlarek o wysokiej rozdzielczości umożliwiają bardzo szeroki wybór liniatur rastra i rozdzielczości. Pliki PPD dla drukarek o niskiej rozdzielczości oferują do wyboru na ogół tylko kilka liniatur, przeważnie grubszych, między 53 lpi a 85 lpi. Te grubsze liniatury zapewniają jednak optymalne rezultaty w przypadku drukarek o niskiej rozdzielczości. Użycie drobniejszej liniatury, np. 100 lpi, zmniejsza jakość obrazka drukowanego na drukarce o niskiej rozdzielczości.

Wykonaj poniższe czynności, aby określić częstotliwość rastra półtonowego:

  1. W panelu Wyjście okna dialogowego Zaawansowane ustawienia drukowania wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby użyć jednej z predefiniowanych ustawień rozdzielczości drukarki i liniatury rastra, wybierz jedną z opcji menu Raster.

    • Aby określić własną liniaturę rastra, wybierz farbę z listy farb, a następnie wprowadź wartości w polach Liniatura i Kąt.

    Uwaga:

    Przed utworzeniem własnych liniatur ustal, jakie liniatury i kąty są preferowane w drukarni. Pamiętaj też, że niektóre urządzenia wyjściowe ignorują domyślne liniatury i kąty.

Określanie emulsji i ekspozycji obrazu (Acrobat Pro DC)

W zależności od typu używanej maszyny drukarskiej i od tego, jak informacje są przenoszone z kliszy na płyty drukarskie, konieczne jest oddawanie do drukarza klisz negatywowych lub pozytywowych, emulsją w dół lub emulsją w górę. Emulsja to warstwa światłoczuła pokrywająca kliszę lub papier. W Stanach Zjednoczonych drukarze na ogół wymagają kliszy negatywowej, natomiast w Europie i Japonii kliszy pozytywowej. Opcję emulsji należy skonsultować z drukarzem.

Chcąc ustalić, czy patrzy się na stronę nośnika (np. papieru) pokrytą emulsją, czy też na stronę bez emulsji (znanej też pod nazwą baza), należy obejrzeć nośnik przy dobrym oświetleniu. Jedna strona jest bardziej błyszcząca niż druga. Ta matowa strona to strona z emulsją; błyszcząca strona to baza.

Opcje emulsji w programie Acrobat
Opcje emulsji

A. Pozytyw B. Negatyw C. Negatyw emulsją w dół 

Uwaga:

Ustawienia emulsji i naświetlenia obrazka w oknie dialogowym Drukuj, zastępują wszelkie, sprzeczne z nimi ustawienia sterownika drukarki. Ustawienia drukowania należy określać zawsze w oknie dialogowym Drukuj.

Wykonaj poniższe czynności, aby określić emulsję i ekspozycję:

  1. Zaznacz opcję Wyjście w lewej części okna dialogowego Zaawansowana konfiguracja drukowania.

  2. W menu Kolor wybierz opcję Rozbarwienia.

  3. Z menu Odbij wybierz jedną z następujących opcji:

    Brak

    Nie wprowadza żadnych zmian w orientacji obszaru obrazowania. Tekst na obrazku jest czytelny (to znaczy: nieodwrócony), gdy patrzy się na stronę światłoczułą nośnika. Jest to opcja domyślna.

    Pozioma

    Odbija obszar obrazowania wzdłuż osi poziomej, co daje efekt “lustrzanego odbicia”.

    Pionowa

    Odbija obszar obrazowania wzdłuż osi pionowej, tak aby był odwrócony do góry nogami.

    Poziomo i pionowo

    Obszar drukowalny jest “odbijany” względem osi poziomej i pionowej, co sprawia, że widać odbicie lustrzane tekstu. Tekst jest czytelny, gdy patrzy się na pustą stronę nośnika (a nie na stronę światłoczułą). Obrazy drukowane na kliszach i foliach są często drukowane poziomo i pionowo.

  4. Wybierz opcję Negatyw dla negatywu; usuń zaznaczenie opcji, jeśli film jest pozytywowy.

    Uwaga:

    Opcja Negatyw jest dostępna także, jeśli w menu Kolor wybrano opcję Rozbarwienia In-RIP.

Dołączanie znaczników i spadów (Acrobat Pro DC)

Na stronie można umieścić znaczniki drukarki określające granice pól dokumentu Adobe PDF wykorzystywane na etapie drukowania, np. pola przycięcia i spadu. Znaczniki te nie są faktycznie dodawane do pliku PDF; są jednak uwzględniane w wynikowym kodzie PostScript.

Opcje ustawiane w panelu Znaczniki i spady są niedostępne w następujących okolicznościach:

  • Plik PDF zawiera znaczniki drukarskie, które dodano przy użyciu innej funkcji programu Acrobat, narzędzia Dodaj znaczniki drukarki.

  • Pola kadrowania, spadu i przycięcia mają te same wymiary. Pole kadrowania jest określane w oknie dialogowym Pole kadrowania (wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Ustaw pola strony). Jeśli kompozycja zawiera spady, pole kadrowania powinno być tak duże, aby mogło pomieścić pole spadu i inne znaczniki drukarki.

Znaki drukarskie w programie Acrobat
Znaczniki drukarki

A. Znaczniki przycięcia B. Pasery C. Informacje o stronie D. Paski kolorów E. Znaczniki spadu 
  1. Zaznacz opcję Znaczniki i spady w lewej części okna dialogowego Zaawansowana konfiguracja drukowania.

  2. Wybierz potrzebne znaczniki drukarki. Podgląd znaczników jest widoczny w lewej części okna dialogowego Zaawansowana konfiguracja drukowania.

Opcje znaczników i spadów

Wszystkie znaczniki

Wszystkie znaczniki są tworzone jednocześnie.

Styl

Opcja określa wygląd znaczników. Można wybrać domyślne znaczniki z aplikacji InDesign lub znaczniki z innych aplikacji.

Grubość linii

Opcja określa grubość znaczników przycięcia, znaczników spadu i paserów.

Znaczniki przycięcia

W każdym narożniku obszaru przycięcia jest umieszczany znacznik określający obwiednię pola przycięcia.

Znaczniki spadu

W każdym narożniku pola spadu jest umieszczany znacznik określający obwiednię pola. Pole spadu definiuje ilość dodatkowego miejsca poza określonym rozmiarem strony.

Pasery

Na zewnątrz obszaru kadrowania są umieszczane znaczniki pozwalające wyrównać różne rozbarwienia.

Paski koloru

Powoduje dodanie małego kwadracika odpowiadającego każdemu kolorowi dodatkowemu i podstawowemu. Kolory dodatkowe, które przekonwertowano na kolory podstawowe, są przedstawiane przy użyciu kolorów podstawowych. Usługodawca używa tych znaczników do dostosowania gęstości farby na maszynie drukarskiej.

Informacje o stronie

Informacje te są umieszczane poza obszarem kadrowania strony. Informacje te obejmują: nazwę pliku, numer strony, bieżącą datę i godzinę, nazwę rozbarwienia.

Opcje zarządzania kolorami (Acrobat Pro DC)

Do ustawienia opcji drukowania koloru można użyć panelu Zarządzanie kolorem w oknie dialogowym Zaawansowana konfiguracja drukowania. Więcej informacji na temat drukowania w kolorze można znaleźć w artykule Drukowanie w kolorze.

Obsługa kolorów

Ta opcja określa, czy będzie używana funkcja zarządzania kolorami, a jeśli tak, to czy będzie pochodzić z aplikacji czy z urządzenia drukującego.

Zarządzanie kolorami w programie Acrobat

Umożliwia wybranie profilu ICC, który opisuje docelowe urządzenie wyjściowe.

Zarządzanie kolorami w drukarce

Dane kolorów dokumentu są przekazywane razem z profilem dokumentu bezpośrednio do drukarki. Tutaj następuje konwersja kolorów dokumentu na przestrzeń kolorów drukarki. Dokładne wyniki konwersji mogą być różne dla różnych drukarek.

Taki jak źródło (bez zarządzania kolorami)

Powoduje odrzucenie informacji dotyczących zarządzania kolorami i wysłanie do drukarki koloru urządzenia.

Profil kolorów

Pozwala wybrać profil obsługi kolorów podczas drukowania.

Kolor wyjściowy

Wyświetla kolor wyjściowy na podstawie ustawień na panelu Wyjście okna dialogowego Zaawansowana konfiguracja drukowania.

Szarości uważaj tylko za szarości K

Zaznaczenie tej opcji pozwala upewnić się, że obiekty graficzne w skali szarości oraz w palecie RGB, w których wartości R, G i B są równe, będą drukowane wyłącznie przy pomocy czerni (K) po włączeniu zarządzania kolorami i określeniu profilu CMYK w celu drukowania na drukarce PostScript.

Zachowaj kolor czarny

Określa, czy kolory CMYK oparte na farbie K są zachowywane jako oparte na K w przypadku konwersji CMYK na CMYK, które mogą występować po włączeniu zarządzania kolorami i określeniu profilu CMYK w celu drukowania na drukarce PostScript.

Zachowaj kolory podstawowe CMYK

Określa, czy podstawowe kolory (tylko C, M, Y i K) są zachowywane jako oparte na K w przypadku konwersji CMYK na CMYK, które mogą występować po włączeniu zarządzania kolorami i określeniu profilu CMYK w celu drukowania na drukarce PostScript.

Zastosuj ustawienia podglądu wyjściowego

Symuluje przestrzeń wydruku określoną przez urządzenie rozpoznane w menu Profil symulacji okna dialogowego Podgląd wyjściowy. (Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Podgląd wyjścia). Ta opcja pozwala symulować wygląd uzyskiwany na jednym urządzeniu na innym.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online