Brakujący przycisk drukowania

Jeśli przyciski Drukuj i Anuluj są niewidoczne, została ustawiona zbyt niska rozdzielczość ekranu. Programy Acrobat DC i Acrobat Reader DC nie zostały zaprojektowane do użytku z wyświetlaczami o niskiej rozdzielczości (minimalna zalecana rozdzielczość to 1024 × 768 pikseli). Istnieje jednak sposób obejścia tego ograniczenia. Aby wydrukować dokument, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Naciśnij klawisz Enter lub Return.
 • Jeśli z prawej strony okna dialogowego zostanie wyświetlony pasek przewijania, przeciągnij suwak w dół, aby uzyskać dostęp do przycisków.

Uwaga:

(Windows) Na niektórych ekranach przycisk Drukuj jest zasłonięty przez pasek zadań systemu Windows. Pasek zadań można ukryć w taki sposób, aby był wyświetlany tylko przy najeździe kursorem na dolną krawędź ekranu. Kliknij pasek zadań prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz opcję Włącz autoukrywania paska zadań.

Brakujący przycisk drukowania
Zmień ustawienia ukrywania paska zadań, aby umożliwić korzystanie z przycisku Drukuj.

Typowe zadania związane z drukowaniem

Drukowanie po obu stronach arkusza papieru

Można drukować dwustronnie, jeśli drukarka obsługuje tę funkcję (drukowanie w trybie dupleks).  

Uwaga: drukowanie dwustronne jest też nazywane drukowaniem dupleksowym lub obustronnym.

Za realizację tych funkcji odpowiada sterownik drukarki, a nie oprogramowanie Adobe Acrobat lub Adobe Reader. Informacje na temat funkcji obsługiwanych przez daną drukarkę można znaleźć w jej dokumentacji.

 • W oknie dialogowym Drukuj włącz opcję Drukuj po obu stronach papieru i wybierz krawędź Odbicia.

Uwaga: może się tak zdarzyć, że drukarka obsługuje drukowanie dupleksowe, jednak opcja ta nie jest wyświetlana w oknie dialogowym drukowania. W takim przypadku można przejść do właściwości drukarki i wybrać tę opcję bezpośrednio z poziomu preferencji drukarki.Drukowanie w skali szarości

Możesz wydrukować kolorowy dokument PDF w odcieniach szarości (zwanymi również skalą szarości i szarością złożoną).

 • W oknie dialogowym Drukuj włącz opcję Drukuj w skali szarości (czerń i biel).
Drukowanie w skali szarości

Drukowanie w innym rozmiarze

Możesz skalować – zmniejszać lub powiększać – podczas drukowania. Możesz automatycznie skalować wydruk do rozmiaru arkusza lub skalować ręcznie, stosując wartości procentowe.

 • W oknie dialogowym Drukuj kliknij pozycję Rozmiar i określ opcje skalowania.
W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Rozmiar.

Dopasuj  Powoduje, że strony są zmniejszane lub powiększane, tak aby zmieściły się w obszarze drukowalnym (odpowiednio do wybranego rozmiaru strony). W przypadku drukarek PostScript® obszar drukowalny jest określony w pliku PPD.

Faktyczny rozmiar  Drukuje strony bez skalowania. Strony lub zaznaczenia niemieszczące się na papierze są obcinane. Opcję tę można ustawić jako domyślną przy pomocy predefiniowanego ustawienia drukowania Brak. Zobacz Tworzenie predefiniowanych ustawień drukowania.

Zmniejsz zbyt duże strony Powoduje, że duże strony są zmniejszane, tak by ich wymiary pasowały do bieżącego rozmiaru papieru (małe strony nie są powiększane). Jeśli zaznaczono obszar, który jest większy od obszaru drukowalnego, jest on skalowany. W trybie drukowania wielostronicowego ta opcja jest zawsze aktywna. Opcję tę można ustawić jako domyślną przy pomocy domyślnego predefiniowanego ustawienia drukowania. Zobacz Tworzenie predefiniowanych ustawień drukowania.

Skala niestandardowa Zmienia rozmiar strony o wartość procentową podaną przez użytkownika.

Wybierz źródło papieru według rozmiaru strony PDF (Windows)  Wykorzystuje rozmiar strony PDF w celu określenia tacy wyjściowej zamiast opcji konfiguracji stron. Opcja ta jest użyteczna w przypadku drukowania dokumentów PDF o zróżnicowanych rozmiarach stron na drukarce o różnych tacach wyjściowych.


Drukowanie plakatów i banerów

Można drukować dokument o dużym formacie, na przykład afisz lub baner, dzieląc stronę na wiele arkuszy papieru („dzielenie”). Opcja Plakat oblicza, ile potrzebnych jest arkuszy papieru. Można dostosować wielkość oryginału, aby uzyskać najlepsze dopasowanie do papieru oraz określić stopień nachodzenia każdego „kafelka”. Następnie można je złożyć razem.

 • W oknie dialogowym Drukuj kliknij pozycję Plakat i określ opcje dzielenia na fragmenty.
W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Plakat.

Skala fragmentu  Skaluje strony o wartość podaną przez użytkownika.

Nakładka Określa wartość nałożenia fragmentu na sąsiadujące fragmenty.

Znaczniki cięcia Dodaje znaczniki, które mają pomóc w przycięciu nakładki.

Etykiety Dodaje nazwę pliku i numer strony na każdym fragmencie.

Podziel tylko duże strony Powoduje, że strony większe od bieżącego rozmiaru papieru są dzielone. Strony takie są dzielone na części, które można wydrukować na oddzielnych arkuszach papieru.


Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

Możesz wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF na jednym arkuszu papieru. Drukowanie wielu stron na kartkę jest też zwane drukiem „n-up”, (na przykład 2-up lub 6-up, zależnie od liczby stron na kartce). Możesz określić sposób uporządkowania stron – poziomo wzdłuż arkusza lub pionowo w kolumnach.

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

Stron na arkusz Drukuje wstępnie zdefiniowaną liczbę stron lub liczbę niestandardową (maks. 99) w pionie lub w poziomie. Jeśli zostanie wybrana wstępnie zdefiniowana liczba z menu, program Acrobat automatycznie wybierze najlepszą orientację arkusza.

Kolejność stron Określa kolejność stron na papierze. Ustawienie Pozioma powoduje, że kolejne strony są rozmieszczane od lewej do prawej i od góry do dołu. Ustawienie Pozioma odwrócona powoduje, że kolejne strony są rozmieszczane od prawej do lewej i od góry do dołu. Ustawienie Pionowa powoduje, że kolejne strony są rozmieszczane od góry do dołu i od lewej do prawej. Ustawienie Pionowa odwrócona powoduje, że kolejne strony są rozmieszczane od góry do dołu i od prawej do lewej. Obydwie opcje odwróconej kolejności są użyteczne w przypadku języków azjatyckich.

Drukuj krawędzie strony Drukuje wykadrowany obszar (krawędź strony w pliku PDF).

Uwaga! Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu w programie Acrobat jest niezależne od funkcji drukowania „N-up” sterowników drukarki. Ustawienia drukowania programu Acrobat nie odzwierciedlają ustawień drukowania N-up w sterowniku. Drukowanie wielostronicowe można ustawić w programie Acrobat lub w sterowniku drukarki, ale nie w obu tych miejscach.


Drukowanie broszur

Możesz wydrukować wielostronicowy dokument jako broszurę. W tym trybie drukowane są dwie strony na arkusz. Po złożeniu i zszyciu arkuszy dwustronnych otrzymuje się gotową broszurę o właściwej numeracji stron.

 • W oknie dialogowym Drukuj kliknij pozycję Broszura i określ opcje drukowania broszur.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Drukowanie broszur i portfolio PDF.

Drukowanie broszury

Drukowanie komentarzy

Komentarze można drukować w liście podsumowania lub w miejscu ich umieszczenia w dokumencie (niczym notatki naklejane na arkusz papieru).

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Podsumowanie — w obszarze Komentarze i formularze kliknij pozycję Podsumowanie komentarzy.

Znaczniki rysunkowe — w obszarze Komentarze i formularze wybierz polecenie Dokument i znaczniki.

Drukowanie komentarzy

Komentarze na stronie – wykonaj następujące czynności.

 1. Otwórz okno dialogowe Preferencje, w kolumnie po lewej kliknij kategorię Komentarze, a następnie zaznacz pozycję Drukuj notatki i okna wysuwane.
 2. Odznacz opcję Ukryj wysuwane okna komentarzy, gdy lista komentarzy jest otwarta.
 3. Otwórz komentarze wysuwane, które chcesz wydrukować.
 4. Dostosuj ich ułożenie na stronie tak, aby nie nachodziły na siebie lub wychodziły poza arkusz.
 5. Kliknij narzędzie Drukuj .
 6. W obszarze Komentarze i formularze wybierz polecenie Dokument i znaczniki.

Drukowanie części strony

Możesz wydrukować część strony dokumentu PDF. Użyj narzędzia Zdjęcie (Edycja > Wykonaj zdjęcie), aby zaznaczyć obszar do wydrukowania. Obszar może zawierać tekst, grafikę lub połączenie tych elementów. Możesz wydrukować wybrany obszar w pełnym rozmiarze lub dostosować go do rozmiaru papieru.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Wykonaj zdjęcie.
 2. Narysuj prostokąt, aby zaznaczyć część strony dokumentu.
 3. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 4. W oknie dialogowym Drukuj kliknij pozycję Wybrana grafika.
Kliknij polecenie Edycja, Wykonaj zdjęcie.

Drukowanie do pliku

Możesz utworzyć plik PostScript dokumentu dostosowany do urządzenia. Znaczy to, że plik wynikowy będzie zawierał kod odpowiedzialny za włączanie i kontrolowanie funkcji konkretnego urządzenia. W konsekwencji plik będzie mniej zgodny z innymi urządzeniami. Aby uzyskać lepsze wyniki podczas tworzenia plików PostScript, użyj opcji Zapisz jako inny > Więcej opcji > PostScript.

 • Kliknij przycisk Zaawansowane, wybierz polecenie Drukuj do pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
Drukowanie do pliku

Opcje w oknie dialogowym Drukuj

Większość opcji widocznych w oknie dialogowym Drukuj programu Acrobat jest identyczna, jak w innych aplikacjach. Dostępność niektórych opcji może być różna w zależności od drukarki i wybranego materiału do drukowania.

Komentarze i formularze

Opcje Komentarze i formularze pozwalają wskazać widzialną zawartość do wydrukowania.

Opcje Komentarze i formularze w programie Acrobat

Dokument

Powoduje, że są drukowane właściwa treść dokumentu oraz pola formularzy.

Dokument i znaczniki

Powoduje, że są drukowane właściwa treść dokumentu, pola formularzy oraz komentarze.

Dokument i stemple

Powoduje, że są drukowane właściwa treść dokumentu, pola formularzy i stemple, ale nie są drukowane inne oznaczenia (np. notatki i rysunki odręczne).

Tylko pola formularzy

Powoduje, że są drukowane interaktywne pola formularzy, a nie jest drukowana właściwa treść dokumentu.

Podsumowanie komentarzy

Jest tworzony oddzielny plik PDF z komentarzami do dokumentu. Można go wydrukować. Ta opcja jest niedostępna, jeśli dokument jest drukowany z przeglądarki internetowej lub gdy jest drukowanych wiele dokumentów tworzących portfolio PDF.

Strony do wydruku

Opcje Strony do wydruku pozwalają wskazać do druku konkretne strony lub ich zakres.

Opcje druku strony w programie Acrobat

Strona bieżąca

Powoduje, że jest drukowana aktualnie wyświetlana strona.

Strony

Umożliwia określenie zakresu stron do wydruku. Liczby stron w zakresie należy rozdzielić znakiem dywizu. Poszczególne zakresy i lub strony należy rozdzielić znakiem przecinka (na przykład 6, 10-31, 42). Sposób określania stron zależy od wybranej preferencji Wyświetlanie strony. Jeśli wybrano opcję Użyj logicznych numerów stron, należy wprowadzić numery stron odpowiadające numeracji w dokumencie. Na przykład, jeśli pierwsza strona dokumentu ma numer iii, należy wprowadzić w tym polu wartość iii, aby ją wydrukować.

Uwaga:

Aby były drukowane strony od konkretnej strony do końca dokumentu, należy wprowadzić numer strony i dywiz. Na przykład wprowadzenie frazy „11-” spowoduje wydrukowanie wszystkich stron od 11 do końca dokumentu.

Więcej opcji

Wyświetlanie dodatkowych opcji sterujących drukowaniem stron.

Bieżący widok/Wybrana grafika

(Kliknij pozycję Więcej opcji w obszarze Strony do wydruku). Drukowanie bieżącego obszaru, wybranych stron lub tekstu i grafiki, które zostały skopiowane za pomocą narzędzia Zdjęcie. Nazwa opcji ulega zmianie w zależności od tego, czy wybrano strony, czy użyto narzędzia Zdjęcie.

Strony nieparzyste lub parzyste

Wybierz strony do drukowania: Wszystkie strony z zakresu Tylko strony nieparzyste lub Tylko strony parzyste. Na przykład: jeśli w polu Zakres wpisano wartości 2, 7–10, a także wybrano opcję Tylko strony parzyste, zostaną wydrukowane tylko strony 2, 8 i 10.

Odwróć strony

Powoduje, że strony są drukowane w odwróconej kolejności. Jeśli określono pewien zakres stron, są drukowane strony z tego zakresu, ale w odwrotnej kolejności. Na przykład: jeśli w polu Strony wpisano wartości 3–5, 7–10, zaznaczenie opcji Odwróć strony spowoduje wydrukowanie ich w kolejności od nr 10 do 7, a następnie od 5 do 3.

Orientacja

Autom. w pionie/poziomie

Automatycznie wybiera orientację strony, która najlepiej pasuje do zawartości i papieru. Na przykład arkusz może być drukowany poziomo, natomiast biuletyn może być drukowany pionowo. Opcja Autom. w pionie/poziomie zastępuje orientację wybraną w obszarze Ustawienie strony.

Dodatkowe zasoby

Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania, zapoznaj się z forami dotyczącymi drukowania i przygotowania do druku.

Standardowa metoda drukowania dokumentu PDF z warstwami charakteryzuje się tym, że są drukowane tylko elementy widoczne na ekranie. Twórca dokumentu PDF z warstwami może sterować widocznością drukowanych elementów, niezależnie od ich widoczności na ekranie. Twórca dokumentu PDF może wymusić drukowanie znaków wodnych lub uniemożliwić drukowanie danych poufnych. Jeśli dany dokument został skonfigurowany w taki właśnie sposób, w oknie dialogowym Drukuj jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy. W obszarze Podgląd widoczny w oknie Drukuj można sprawdzić, jak strona będzie wyglądała na wydrukowanym arkuszu.

Uwaga:

Aby można było pracować z warstwami w programie Acrobat, dokument źródłowy musi zostać przekonwertowany do formatu PDF z wykorzystaniem zestawu ustawień PDF zachowującego warstwy, np. Acrobat 6 (PDF 1.5) lub nowszego.

Podgląd drukowania warstw

 1. Kliknij ikonę Warstwy w panelu Nawigacja. (Jeśli ikona Warstwy jest niewidoczna, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Warstwy).

 2. Wybierz polecenie z menu Opcje > Nadpisz ustawienia drukowania.

  Uwaga:

  W przypadku pewnych ustawień widoczności, określonych podczas tworzenia pliku PDF, polecenie Nadpisz ustawienia drukowania może być niedostępne w menu Opcje.

Zmiana ustawień drukowania elementów na warstwach

 1. Kliknij ikonę Warstwy w panelu nawigacyjnym. (Jeśli ikona Warstwy jest niewidoczna, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Warstwy).

 2. Rozwiń obszar Warstwy, zaznacz warstwę i wybierz polecenie Właściwości warstwy z menu Opcje .

 3. W oknie dialogowym Właściwości warstwy w wysuwanym menu Drukuj wybierz jedną z następujących opcji:

  Zawsze drukuje

  Wymusza drukowanie warstwy.

  Nigdy nie drukuje

  Wymusza, aby warstwa nie była drukowana.

  Drukuje jeśli widoczne

  Drukuje elementy warstw widoczne na ekranie.

  Uwaga:

  W programie Reader można otworzyć okno dialogowe Właściwości warstwy, ale nie można zmieniać ustawień warstw.

Tworzenie predefiniowanych ustawień drukowania

Plik PDF może zawierać zestaw predefiniowanych ustawień drukowania, czyli zestaw gotowych ustawień podstawowych opcji drukowania. Po utworzeniu predefiniowanego ustawienia drukowania nie trzeba będzie ręcznie ustawiać pewnych opcji drukowania w oknie dialogowym Drukuj przy każdej próbie wydrukowania dokumentu. Ustawienia drukowania dokumentów PDF najlepiej definiować w momencie ich tworzenia. Predefiniowane ustawienia umożliwiają dodanie w dowolnym momencie podstawowych ustawień drukowania do dokumentu PDF.

 1. Wybierz polecenie Plik > Właściwości i kliknij zakładkę Zaawansowane.

 2. W sekcji Predefiniowane ustawienia okna dialogowego drukowania ustaw opcje i kliknij OK.

Przy kolejnym otwarciu okna dialogowego Drukuj będą aktywne wybrane ustawienia predefiniowane. Ustawienia te są używane także podczas drukowania pojedynczych plików PDF w ramach portfolio PDF.

Uwaga:

Aby predefiniowane ustawienia drukowania były na trwałe skojarzone z plikiem PDF, po ich utworzeniu należy zapisać plik PDF.

Skalowanie stron

Uzupełnia wstępnie menu Skalowanie strony w oknie dialogowym Drukowanie opcją wybraną przez użytkownika:

Domyślnie

Używa domyślnego ustawienia aplikacji, czyli Zmniejsz do obszaru drukowalnego.

Brak

Zapobiega automatycznemu skalowaniu stron w celu ich dopasowania do obszaru drukowania. Za pomocą tego ustawienia można zachować skalę w dokumentach technicznych lub wymaganą prawnie wysokość czcionki.

Uwaga:

Menu Skalowanie stron w oknie dialogowym Drukuj pokazuje dodatkowe opcje, ale nie może wypełnić wstępnie okna dialogowego żadną z nich. Wybierz jedną z tych opcji podczas drukowania.

Tryb dupleksu

Aby opcja ta dawała optymalne wyniki, używana drukarka musi obsługiwać drukowanie dwustronne.

Sympleks

Drukowanie jest ograniczone do jednej strony papieru.

Odbij jako dupleks względem długiej krawędzi

Drukowanie odbywa się na obydwu stronach arkusza, arkusz jest odwracany wzdłuż długiej krawędzi.

Odbij jako dupleks względem krótkiej krawędzi

Drukowanie odbywa się na obydwu stronach arkusza, arkusz jest odwracany wzdłuż krótkiej krawędzi.

Źródło papieru według rozmiaru strony

Zaznaczenie tej opcji powoduje zaznaczenie opcji o tej samej nazwie w oknie dialogowym Drukuj. Taca wyjściowa drukarki (ale nie ustawienie stron) jest dopasowywana do rozmiaru stron dokumentu PDF. Opcja ta jest użyteczna w przypadku drukowania dokumentów PDF o zróżnicowanych rozmiarach stron na drukarce o różnych tacach wyjściowych.

Drukuj zakres stron

Pole Strony z sekcji Drukuj zakres okna dialogowego Drukuj jest wypełniane wstępnie wprowadzonym tu zakresem stron. Jest to użyteczne, jeśli dokumenty zawierają zarówno strony zwykłe, jak i strony z instrukcjami. Na przykład: jeśli na stronach 1 i 2 znajdują się instrukcje wypełniania formularza, możesz ustawić zadanie drukowania tak, aby wydrukować wyłącznie formularz.

Liczba kopii

Powoduje wstępne wypełnienie pola Kopie z okna dialogowego Drukuj. Należy wybrać liczbę z zakresu 2–5 lub wybrać ustawienie Domyślne, którym jest 1 kopia. Ograniczenie to zapobiega drukowaniu wielu niepotrzebnych kopii.

Dlaczego nie można wydrukować dokumentu?

Rozpocznij od poniższych porad dotyczących rozwiązywania problemów

Problemy z drukowaniem mogą mieć różnorakie przyczyny. Aby rozpoznać problem, rozpocznij od lektury tej przydatnej noty technicznej: Rozwiązywanie problemów z drukowaniem plików PDF | Acrobat, Reader.

Plik PDF jest zabezpieczony hasłem, a jego autor nie zezwolił na drukowanie dokumentu

W przypadku otrzymania pliku PDF zabezpieczonego hasłem w celu jego wydrukowania należy wprowadzić odpowiednie hasło. Niektóre zabezpieczone dokumenty posiadają ograniczenia uniemożliwiające drukowanie, edytowanie lub kopiowanie zawartych w nich treści. Jeśli dokument PDF posiada ograniczenia dotyczące drukowania, należy skontaktować się z jego autorem.

(Tylko system Windows) Tryb chroniony uniemożliwia wykonanie tego zadania

Według ustawień domyślnych Tryb chroniony znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy w programie Reader. Aby sprawdzić, czy Tryb chroniony uniemożliwia drukowanie, należy je tymczasowo wyłączyć. W tym celu kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Preferencje wyświetlania strony. Następnie kliknij pozycję Ogólne po lewej stronie i usuń zaznaczenie opcji Włączaj tryb chroniony podczas uruchamiania. Zamknij program Reader, uruchom go ponownie i spróbuj wydrukować dokument jeszcze raz.

Uwaga:

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, po zakończeniu drukowania zaznacz ponownie opcję Włączaj tryb chroniony podczas uruchamiania.

Co zrobić, gdy program Acrobat Reader DC prosi o zapisanie pliku podczas drukowania dokumentu?

Jeśli po kliknięciu opcji Drukuj program Adobe Reader prosi o zapisanie pliku, należy kliknąć opcję Zaawansowane w oknie dialogowym Drukuj i usunąć zaznaczenie opcji Drukuj do pliku.

Uwaga!

 • Należy sprawdzić, czy została wybrana fizyczna drukarka, a nie drukarka wirtualna, jak np. Adobe PDFXPS/Send note.
 • Opcja Drukuj do pliku była dostępna w oknie dialogowym Drukuj do momentu wprowadzenia wersji programu Acrobat 10.X.

Co zrobić, aby wydrukować komentarze dostępne w dokumencie PDF?

W dokumencie PDF znajdują się pewne adnotacje (np. wyskakujące notatki), które domyślnie nie są drukowane, chyba że użytkownik faktycznie będzie chciał je wydrukować.

Zostało to zaprojektowane w taki sposób, aby adnotacje nie przesłaniały widoku znajdującej się pod nimi zawartości.

Jednak może się zdarzyć, że zajdzie potrzeba ich wydrukowania. Aby wydrukować wyskakujące notatki i inne adnotacje:

 1. Przejdź do menu Edycja > Preferencje.
 2. Kliknij opcję Komentowanie.
 3. Włącz opcję „Drukuj notatki i okna wysuwane”.

Program Adobe Reader DC nieoczekiwanie kończy pracę podczas drukowania lub nie drukuje mimo naciśnięcia przycisku Drukuj

Powodem wystąpienia tego problemu może być uszkodzenie pliku instalacyjnego programu Adobe Acrobat. Aby rozwiązać powyższy problem, sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji programu Adobe Reader lub Acrobat.

Jeśli problem ten występuje podczas korzystania z najnowszej wersji:

 1. Odinstaluj program Acrobat Reader za pomocą narzędzia Acrobat Cleaner.
 2. Zainstaluj ponownie program Adobe Reader.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online