Istnieje wiele sposobów na utworzenie pliku PDF przy pomocy programu Acrobat. Można wygenerować szybko dokument PDF za pomocą poleceń w menu, przez przeciąganie ikon plików i upuszczanie ich na ikonę aplikacji Acrobat lub konwertowanie danych ze schowka.

Convert to PDF online for free

Szybko konwertuj pliki Word/PPT/JPG do PDF online.

Wypróbuj za darmo


Konwertowanie plików do formatu PDF przy użyciu poleceń w menu Acrobat

 1. W menu Plik programu Acrobat wybierz polecenie Utwórz > PDF z pliku.

 2. W oknie dialogowym Otwórz wybierz plik, który chcesz konwertować. Użytkownik może przeglądać wszystkie typy plików lub wybrać określony typ za pomocą rozwijanego menu wyboru typu pliku.

  Program Acrobat wyświetla wszystkie dokumenty Microsoft Word w wybranym katalogu
  Program Acrobat wyświetla wszystkie dokumenty Microsoft Word w wybranym katalogu.

 3. Jeśli konwertujesz plik graficzny na format PDF, możesz także kliknąć opcję Ustawienia, aby zmienić opcje konwersji. Dostępne opcje zależą od typu pliku.

  Uwaga: przycisk Ustawienia jest niedostępny, jeżeli jako typ pliku wybrano Wszystkie pliki, lub jeżeli dla wybranego typu pliku nie są dostępne ustawienia konwersji. (Na przykład przycisk Ustawienia nie będzie dostępny dla plików Microsoft Word lub Microsoft Excel).

 4. Kliknij Otwórz, aby przekonwertować wybrany plik na format PDF.

  W zależności od rodzaju konwertowanego pliku otworzy się automatycznie aplikacja związana z danymi plikami lub zostanie wyświetlone okno dialogowe z postępem. Jeżeli plik jest w nieobsługiwanym formacie, to pojawi się komunikat informujący, że nie można go przekonwertować na format PDF.

 5. Po otwarciu nowego pliku PDF wybierz polecenie Plik > Zapisz lub Plik > Zapisz jako, a następnie podaj nazwę i lokalizację pliku PDF.

Uwaga: wybierając nazwę dla pliku PDF przeznaczonego do dystrybucji elektronicznej, należy ograniczyć ją do ośmiu znaków (bez spacji) i dodać rozszerzenie .pdf. Dzięki tej operacji programy pocztowe i serwery sieciowe nie skrócą nazwy pliku, a dokument PDF zostanie otwarty w prawidłowy sposób.

Tworzenie plików PDF za pomocą metody przeciągnij i upuść

Ta metoda najlepiej sprawdza się w przypadku małych, prostych plików — na przykład małych plików graficznych albo czystego tekstu — gdy równowaga między rozmiarem pliku a jakością danych wyjściowych nie jest ważna. Można w ten sposób konwertować także wiele innych rodzajów plików, ale nie można regulować ustawień konwersji.

 1. Zaznacz ikony jednego lub kilku plików w Eksploratorze Windows lub w Mac OS Finder.

 2. Przeciągnij ikony plików na ikonę aplikacji Acrobat. Ewentualnie (tylko w systemie Windows) przeciągnij pliki do otwartego okna programu Acrobat.

  Jeżeli pojawi się komunikat informujący, że nie można otworzyć pliku w programie Acrobat, to plik tego typu nie może zostać przekonwertowany na PDF metodą przeciągania. Należy przekonwertować go za pomocą innej metody.

  Uwaga: do formatu PDF możesz też przekonwertować pliki PostScript lub EPS. W tym celu przeciągnij je do okna Acrobat lub do ikony aplikacji Acrobat.

 3. Zapisz dokument PDF.

  Uwaga: (tylko w systemie Windows) można także kliknąć plik prawym przyciskiem w oknie Eksploratora Windows i wybrać opcję Konwertuj na Adobe PDF.

Konwertowanie zawartości schowka na format PDF

Pliki PDF można tworzyć z tekstu i obrazów skopiowanych w aplikacjach na systemach Mac OS lub Windows.

 1. Umieszczanie zawartości w schowku:
  • Użyj polecenia Kopiuj w aplikacji.
  • Naciśnij klawisz PrintScreen (Windows).
  • Użyj narzędzia przechwytywania (Aplikacje > Narzędzia > Chwyć) lub wybierz polecenie Edycja > Kopiuj w celu umieszczenia zawartości w schowku. (Mac OS)
  • W pliku PDF można wybrać obiekty przy użyciu narzędzia Edytuj obiekt (Narzędzia > Drukowanie > Edytuj obiekt), a następnie można skopiować wybrane obiekty.
 2. W programie Acrobat wybierz polecenie Plik > Utwórz > Plik PDF ze schowka. Lub wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF > Schowek > Utwórz.

  Uwaga: polecenie Plik PDF ze schowka jest dostępne wyłącznie wtedy, gdy w schowku znajduje się jakaś zawartość. Jeśli schowek jest pusty, polecenie to jest niedostępne.

Tworzenie czystych plików PDF

Możesz utworzyć czyste pliki PDF zamiast zaczynać od pliku, obrazu w schowku lub skanu.

Procedura ta jest przydatna do tworzenia jednostronicowego pliku PDF. W przypadku dokumentów dłuższych, bardziej skomplikowanych lub zawierających zaawansowane formatowanie lepiej jest utworzyć dokument źródłowy w aplikacji, która obsługuje dodatkowe opcje tworzenia układu i formatowania, takiej jak Adobe InDesign czy Microsoft Word.

 1. W programie Adobe Acrobat zamknij wszystkie otwarte dokumenty.

 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF > Pusta strona > Utwórz.

  Zostanie utworzony jednostronicowy plik PDF.

Uwaga: aby dodać pustą stronę do istniejącego pliku PDF, otwórz plik PDF, a następnie wybierz polecenie Narzędzia > Organizuj strony > Wstaw > Pusta strona.

Tworzenie plików PDF z wielu plików (Acrobat Pro)

W ramach jednej operacji można z wielu plików macierzystych, w tym plików w różnych obsługiwanych formatach, utworzyć wiele plików PDF. Ta metoda jest przydatna w przypadku konwersji wielu plików na format PDF.

Uwaga: podczas korzystania z tej metody program Acrobat stosuje ostatnio używane ustawienia konwersji bez możliwości ich zmiany. Ustawienia konwersji należy dostosować przed użyciem tej metody.

 1. Wybierz polecenie Plik > Utwórz > Utwórz wiele plików PDF.

 2. Wybierz polecenie Dodaj pliki > Dodaj pliki lub Dodaj foldery, a następnie zaznacz pliki lub folder.

  Okno dialogowe Utwórz wiele plików PDF
  W oknie dialogowym kliknij Dodaj pliki, a następnie wybierz pliki, które chcesz skonwertować na PDF.
 3. Kliknij OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyjście.

 4. W oknie dialogowym Opcje wyjściowe określ preferencje dotyczące folderu docelowego i nazwy pliku, a następnie kliknij OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online