Tworzenie plików PDF poprzez drukowanie do pliku

W wielu aplikacjach do tworzenia plików dostępne jest polecenie Drukuj. Wybierając drukarkę Adobe PDF, można przekonwertować plik na dokument PDF. Dokument źródłowy jest konwertowany na plik PostScript i przekazywany bezpośrednio do aplikacji Distiller, która przeprowadza konwersję na format PDF bez udziału użytkownika (aplikacji tej nie trzeba uruchamiać ręcznie). Konwersja odbywa się zgodnie z bieżącymi preferencjami programu Distiller i ustawieniami Adobe PDF. Jeżeli używa się niestandardowych rozmiarów stron, należy utworzyć własny rozmiar strony.

Compress PDF files online for free

Szybko konwertuj pliki Word do PDF online.

               Wypróbuj teraz bezpłatnie


Uwaga:

(Windows) W przypadku dokumentów pakietu Microsoft Office drukarka Adobe PDF nie udostępnia niektórych funkcji modułu PDFMaker. Przykład: Nie jest możliwe tworzenie zakładek i hiperłączy przy pomocy drukarki Adobe PDF. Jeśli podczas tworzenia pliku PDF z dokumentu pakietu Microsoft Office mają być używane te funkcje, należy zastosować moduł PDFMaker.

Drukarka Adobe PDF tworzy nieoznakowane pliki PDF. Oznakowanie dokumentu PDF jest niezbędne wtedy, gdy wiadomo, że będzie on wyświetlany na urządzeniach przenośnych lub za pomocą czytników ekranu.

Tworzenie pliku Adobe PDF za pomocą polecenia Drukuj (Windows)

 1. Otwórz dokument w aplikacji do tworzenia dokumentów i wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. W menu drukarek wybierz pozycję Adobe PDF.
 3. Kliknij przycisk Właściwości (lub Preferencje), aby dostosować ustawienia drukarki Adobe PDF. (W niektórych aplikacjach należy otworzyć listę drukarek, klikając przycisk Ustawienia w oknie dialogowym Drukuj, a następnie kliknąć przycisk Właściwości lub Preferencje).
 4. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Plik PDF zostaje zapisany w folderze wskazanym w ustawieniu Folder wyjściowy Adobe PDF w oknie dialogowym preferencji. Folderem domyślnym jest folder Moje dokumenty. Jeśli włączona zostanie opcja Wyświetlaj monit o nazwę pliku Adobe PDF, wówczas podczas drukowania zostanie wyświetlone okno Zapisz jako.

Tworzenie pliku PDF przy pomocy polecenia Drukuj (Mac OS X)

Metoda tworzenia plików PDF przy pomocy polecenia Drukuj uległa zmianie w systemie Mac OS v10.6 Snow Leopard wraz z premierą programu Acrobat 9.1 i jego późniejszych wersji. Poniższa procedura opisuje tę metodę w kontekście zarówno systemu Snow Leopard, jak i starszych wersji systemu Mac OS X.

 1. Otwórz dokument w aplikacji do tworzenia dokumentów i wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Wybierz opcję Zapisz jako Adobe PDF w menu PDF u dołu okna dialogowego.

 3. W obszarze Ustawienia Adobe PDF wybierz jedno z ustawień domyślnych lub dostosuj ustawienia za pomocą narzędzia Distiller. Na liście są wyświetlane wszystkie ustawienia już dostosowane.

  Większości użytkowników wystarczają domyślne ustawienia konwersji Adobe PDF.

 4. W polu Po utworzeniu pliku PDF zdecyduj, czy plik ma zostać otwarty, czy nie.
 5. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Wybierz nazwę i miejsce zapisania pliku PDF, po czym kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Domyślnie, plik PDF jest zapisywany pod tą samą nazwą, ale z rozszerzeniem .pdf.

Określanie preferencji drukowania plików Adobe PDF (Windows)

Preferencje drukowania są stosowane we wszystkich aplikacjach, które współpracują z drukarką Adobe PDF. W konkretnej aplikacji do tworzenia dokumentów można jednak pominąć te preferencje, wybierając ustawienia w odpowiednim menu (na przykład Ustawienia strony, Ustawienia dokumentu czy Drukuj).

Uwaga:

Okno dialogowe służące do określania preferencji drukowania może mieć tytuł Preferencje drukowania plików Adobe PDF, Domyślne ustawienia drukowania plików Adobe PDF lub Właściwości dokumentów Adobe PDF. Zależy to od sposobu wywołania okna przez użytkownika.

Aby otworzyć preferencje drukowania:

 • W menu Start otwórz okno Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy na drukarkę Adobe PDF i wybierz polecenie Preferencje drukowania.

 • W aplikacji źródłowej (np.Adobe InDesign) wybierz polecenie Plik > Drukuj. Zaznacz drukarkę Adobe PDF, po czym kliknij przycisk Właściwości (lub Preferencje). (W niektórych aplikacjach należy najpierw kliknąć na przycisk Ustawienia w oknie dialogowym Drukuj — aby wyświetlić listę drukarek — po czym kliknąć na przycisk Właściwości lub Preferencje i dostosować ustawienia Adobe PDF).

Opcje dotyczące formatu PDF znajdują się w zakładce Ustawienia Adobe PDF. Zakładki Jakość papieru i Układ zawierają inne typowe opcje dotyczące źródła papieru, farby, orientacji strony i liczby stron na arkusz.

Uwaga:

Okno dialogowe Preferencje drukowania różni się od okna Właściwości drukarki. Okno preferencji zawiera opcje konwersji dotyczące drukarki Adobe PDF; okno właściwości zawiera zakładki dostępne w przypadku dowolnej drukarki.

Drukarka Adobe PDF: preferencje drukowania

Adobe PDFConversion — ustawienia

Można wybrać gotowy zestaw opcji (z menu Ustawienia domyślne) lub kliknąć na przycisk Edycja i zmienić wybrane opcje w oknie dialogowym Ustawienia Adobe PDF.

Zabezpieczenia Adobe PDF

Aby zabezpieczyć dokument PDF, należy wybrać jedną z następujących opcji lub kliknąć na Edytuj, aby zmienić ustawienia zabezpieczeń:

 • Ponów potwierdzenie zabezpieczenia dla każdego zadania: za każdym razem, gdy plik PDF jest tworzony za pomocą drukarki Adobe PDF, jest otwierane okno dialogowe Zabezpieczenia Adobe PDF. Określ odpowiednie ustawienia w oknie dialogowym.
 • Użyj ostatnich ustawień zabezpieczeń: używane będą takie ustawienia zabezpieczeń, które stosowano przy ostatnim utworzeniu pliku PDF metodą drukowania na drukarce Adobe PDF.

Folder wyjściowy Adobe PDF

Umożliwia wybór folderu wyjściowego na przekonwertowany plik PDF. Można też kliknąć na Przeglądaj, aby dodać lub zmienić folder wyjściowy. Wybierz opcję Wyświetlaj monit o nawę pliku Adobe PDF, aby wskazać lokalizację i nazwę pliku podczas konwersji.

Menu Rozmiar strony Adobe PDF

Pozwala wybrać własny rozmiar strony (zdefiniowany przez użytkownika).

Zastąp istniejący plik PDF

Wybierz, czy chcesz zamienić istniejący plik PDF: Zawsze, Pytaj za każdym razem lub Nigdy.

Wyświetlaj wyniki Adobe PDF

Powoduje automatyczne uruchomienie programu Acrobat i wyświetlenie w nim przekonwertowanego dokumentu.

Dodaj informacje o dokumencie

Program dodaje takie informacje, jak nazwa pliku oraz data i godzina jego utworzenia.

Używaj tylko czcionek systemowych; Nie używaj czcionek dokumentu

Opcji nie należy zaznaczać, jeśli podczas tworzenia pliku PDF mają być pobierane wszystkie czcionki. Wszystkie czcionki będą dostępne w pliku PDF, ale ich utworzenie będzie zajmować więcej czasu. Opcję należy zaznaczyć w przypadku dokumentów z tekstem w języku azjatyckim.

Usuwaj pliki dziennika dla pomyślnie wykonanych zadań

Program automatycznie usuwa pliki dziennika, chyba że zadanie się nie powiedzie.

Określanie preferencji drukowania plików Adobe PDF (Windows)

W systemie Windows można zazwyczaj pozostawić właściwości drukarki Adobe PDF bez zmian, chyba że jest skonfigurowane udostępnianie drukarek lub są ustawione zabezpieczenia.

Uwaga:

Okno dialogowe Właściwości drukowania różni się od okna Preferencje drukarki. Okno właściwości zawiera zakładki dostępne w przypadku dowolnej drukarki; okno preferencji zawiera opcje konwersji dotyczące drukarki Adobe PDF.

Określanie właściwości drukarki Adobe PDF

 1. Przejdź do menu Start, otwórz okno Urządzenia i drukarki i kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę Adobe PDF.
 2. Wybierz polecenie Właściwości.
 3. Klikaj na zakładkach i zaznaczaj wybrane opcje.

Ponowne przypisanie portu używanego przed drukarkę Adobe PDF

 1. Zakończ program Distiller (jeśli działa) i poczekaj, aż zostaną zakończone wszystkie zadania w kolejce drukarki Adobe PDF.
 2. Otwórz okno Urządzenia drukarki z menu Start.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę Adobe PDF i wybierz polecenie Właściwości drukarki.
 4. Kliknij zakładkę Porty, a następnie na przycisk Dodaj port.
 5. Z listy dostępnych portów wybierz Adobe PDF Port (Windows XP) lub Adobe PDF Port Monitor (Vista/Windows 7), a następnie kliknij Nowy port.
 6. Zaznacz folder lokalny, w którym będą zapisywane pliki PDF, i kliknij OK. Zamknij okno dialogowe Porty drukarki, klikając na przycisk Zamknij.
 7. W oknie dialogowym Właściwości Adobe PDF kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.

  Uwaga:

  Najlepiej zaznaczyć folder w tym systemie, w którym zainstalowano program Distiller. Chociaż mogą być dostępne pewne foldery zdalne i sieciowe, zwykle są one zabezpieczone i dostęp do nich jest ograniczony.

Usuwanie folderu i ponowne przypisanie drukarki Adobe PDF do domyślnego portu

 1. Zakończ program Distiller (jeśli działa) i poczekaj kilka minut, aż zostaną zakończone wszystkie zadania kolejkowane na drukarce Adobe PDF.
 2. Otwórz okno Urządzenia drukarki z menu Start.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę Adobe PDF i wybierz polecenie Właściwości drukarki.
 4. Kliknij zakładkę Porty.
 5. Wybierz port domyślny (Dokumenty) i kliknij przycisk Zastosuj.
 6. Wybierz port, który ma zostać usunięty i kliknij pozycję Usuń port. Następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.
 7. Wybierz ponownie port Dokumenty i kliknij przycisk Zamknij.

Tworzenie i stosowanie własnych rozmiarów strony

Należy pamiętać o różnicy między rozmiarem strony (zdefiniowanym dla danego dokumentu w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu), a rozmiarem papieru (arkusza papieru, kliszy lub obszaru płyty drukarskiej, na której będzie się drukować). Rozmiar strony może mieć wartość Letter (8,5 × 11 cali, 21,59 × 27,94 cm), ale może być konieczne wydrukowanie większego arkusza papieru lub większego filmu w celu ujęcia znaczników drukarki lub obszaru spadu. Aby mieć pewność co do właściwych rozmiarów wydruku, rozmiar strony należy ustawić zarówno w aplikacji źródłowej, jak i na poziomie drukarki.

Lista rozmiarów papieru dostępnych w programie Acrobat jest pobierana z pliku PPD (w przypadku drukarek PostScript) lub ze sterownika drukarki (w przypadku drukarek, które nie obsługują języka PostScript). Jeżeli wybrana drukarka i plik PPD zapewniają obsługę własnego rozmiaru papieru, w menu Rozmiar papieru widoczna będzie opcja Własny. W przypadku drukarek mogących operować na bardzo dużych obszarach drukowania program Acrobat obsługuje strony osiągające 15 000 000 cali (38 100 000 cm) na 15 000 000 cali (38 100 000 cm).

Tworzenie własnego rozmiaru strony (Windows)

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Otwórz okno Urządzenia i drukarki lub Drukarki i faksy z menu Start. Kliknij prawym przyciskiem myszy na drukarkę Adobe PDF i wybierz polecenie Preferencje drukowania.

  • W aplikacji źródłowej (np.Adobe InDesign) wybierz polecenie Plik > Drukuj. Wybierz drukarkę Adobe PDF i kliknij przycisk Właściwości. (W niektórych aplikacjach należy kliknąć przycisk Ustawienia w oknie dialogowym Drukuj, aby otworzyć listę drukarek, a następnie kliknąć przycisk Właściwości lub Preferencje i dostosować ustawienia Adobe PDF).

 2. Na zakładce Ustawienia Adobe PDF kliknij przycisk Dodaj, wyświetlanym obok menu Rozmiar strony Adobe PDF.
 3. Określ nazwę, szerokość, wysokość i jednostkę miary. Aby dodać nazwę nowego rozmiaru strony do menu Rozmiar strony Adobe PDF, kliknij przycisk Dodaj/Modyfikuj.

Tworzenie własnego rozmiaru strony (Mac OS)

 1. W aplikacji źródłowej (np. Adobe InDesign) wybierz polecenie Plik > Ustawienia strony.
 2. Z menu wyskakującego Rozmiar papieru wybierz polecenie Zarządzaj rozmiarami własnymi.
 3. Kliknij przycisk +.
 4. Określ nazwę, wysokość, szerokość i wielkość marginesów. Stosowana jednostka miary zależy od bieżącego języka systemu.

Używanie własnego rozmiaru strony

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia strony.
 3. Wybierz nowy własny rozmiar strony z menu Rozmiar papieru.