Tworzenie pliku PDF polega na konwersji innych dokumentów i zasobów na format PDF (Portable Document Format). Zwykle można wybrać jedną z kilku metod tworzenia plików PDF, w zależności od typu pliku wyjściowego.

Convert Word to PDF online

Szybko konwertuj pliki Word do PDF online.

              Wypróbuj teraz bezpłatnie


Jaki jest najlepszy sposób tworzenia plików PDF?

Pliki PDF można tworzyć z dokumentów wydrukowanych, dokumentów programu Microsoft Word, plików programu InDesign®, obrazów elektronicznych i wielu innych zasobów. Dla różnych rodzajów źródeł istnieją różne narzędzia konwertujące na format PDF. W wielu aplikacjach można generować pliki PDF, wybierając drukarkę Adobe PDF w oknie dialogowym Drukuj.

Jeśli plik jest otwarty w aplikacji, w której go utworzono (na przykład arkusz kalkulacyjny jest otwarty w programie Microsoft Excel), to zwykle można przekonwertować go na format PDF bez otwierania programu Adobe Acrobat. Jeśli natomiast program Acrobat jest już otwarty, to nie trzeba otwierać aplikacji, w której powstał plik, aby przekonwertować go na format PDF.

W każdym pliku PDF trzeba zrównoważyć parametry wydajności (mały rozmiar pliku) i jakości (np. rozdzielczość i kolory). Jeżeli ta równowaga ma szczególne znaczenie dla wykonywanego zadania, należy użyć metody zapewniającej dostęp do różnych opcji konwersji.

W celu utworzenia dokumentów PDF można na przykład przeciągnąć pliki na ikonę programu Acrobat. W takim przypadku program Acrobat zastosuje ostatnio używane ustawienia konwersji, nie dając do nich dostępu. Aby precyzyjniej sterować tym procesem, należy użyć innej metody.

Metody tworzenia plików PDF dostosowane do różnych typów plików

Na poniższej liście zestawiono metody tworzenia plików PDF z plików innego typu.

Większość plików

Wymienione metody mogą być stosowane do prawie wszystkich dokumentów i obrazów.

Plik > Menu Utwórz lub polecenie Narzędzia > Utwórz PDF

W programie Acrobat przez wybranie opcji PDF z pliku.

Drukarka Adobe PDF

W większości aplikacji, za pomocą okna dialogowego Drukuj.

Przeciągnij i upuść

Na pulpicie lub z poziomu folderu.

Menu kontekstowe

Na pulpicie lub w folderze, klikając prawym przyciskiem myszy.

Dokumenty drukowane

Potrzebny jest skaner i wydruk dokumentu.

Menu Utwórz lub polecenie Narzędzia > Utwórz PDF

W programie Acrobat poprzez wybranie opcji PDF ze skanera. Lub, w przypadku zeskanowanych dokumentów papierowych, poprzez wybranie opcji PDF z pliku.

Dokumenty Microsoft Office

PDFMaker (tylko w systemie Windows)

W aplikacji na pasku narzędzi Acrobat PDFMakerw menu Adobe PDF. W przypadku pakietu Microsoft Office 2010 lub nowszych aplikacji: na wstążce Acrobat lub Adobe PDF.

Zapisywanie w formacie Adobe PDF (Mac OS)

Z aplikacji do tworzenia dokumentu wybierz polecenie Plik > Drukuj > PDF > Adobe PDF.

Drukarka Adobe PDF (tylko Windows)

W aplikacji do tworzenia dokumentu – okno dialogowe Drukuj.

Przeciągnij i upuść

Na pulpicie lub z poziomu folderu.

Menu kontekstowe (tylko Windows)

Na pulpicie lub w folderze, klikając prawym przyciskiem myszy.

Wiadomości e-mail

PDFMaker (tylko w systemie Windows)

W programie Microsoft Outlook lub Lotus Notes, klikając przyciski paska narzędziowego Acrobat PDFMaker. Można również wybrać polecenia z menu Adobe PDF (Outlook) lub z menu Operacje (Lotus Notes).

Drukarka Adobe PDF (tylko Windows)

Z aplikacji pocztowej – okno dialogowe Drukuj. Jest tworzony plik PDF (a nie portfolio PDF).

Menu kontekstowe (Outlook 2010 lub nowszy)

Klikając prawym przyciskiem myszy folder poczty e-mail lub zaznaczenie wiadomości.

Strony internetowe

Plik > Menu Utwórz lub polecenie Narzędzia > Utwórz PDF

W programie Acrobat przez wybranie opcji PDF ze strony internetowej.

PDFMaker (tylko w systemie Windows)

W programie Internet Explorer, Google Chrome lub Firefox, lub podczas edycji w aplikacji do authoringu stron internetowych obsługującej moduł PDFMaker, takiej jak program Word. Można także użyć paska narzędziowego Acrobat PDFMaker i menu Adobe PDF.

Drukarka Adobe PDF (Windows 7)

Z poziomu przeglądarki internetowej lub podczas edycji w aplikacji do authoringu, takiej jak Word – w oknie dialogowym Drukowanie.

Przeciągnij i upuść

Na pulpicie lub z poziomu folderu, przeciągając plik HTML.

Menu kontekstowe (pliki HTML)

Na pulpicie lub w folderze, klikając plik HTML prawym przyciskiem myszy.

Zawartość skopiowana ze schowka

Plik > menu Utwórz

W programie Acrobat poprzez wybranie opcji PDF ze schowka.

Pliki AutoCAD (tylko Acrobat Pro dla systemu Windows)

Plik > Menu Utwórz lub polecenie Narzędzia > Utwórz PDF

W programie Acrobat przez wybranie opcji PDF z pliku.

PDFMaker

W programie AutoCAD za pomocą paska narzędziowego Acrobat PDFMaker i menu Adobe PDF.

Drukarka Adobe PDF

W programie AutoCAD za pomocą okna dialogowego Drukuj.

Przeciągnij i upuść

Na pulpicie lub z poziomu folderu.

Menu kontekstowe

Na pulpicie lub w folderze, klikając prawym przyciskiem myszy.

Pliki Adobe Photoshop (PSD), Adobe Illustrator (AI) i Adobe InDesign (INDD)

Plik > Utwórz > PDF z pliku lub Narzędzia > Utwórz PDF (pojedynczy plik)

W programie Acrobat przez wybranie opcji PDF z pliku.

Przeciągnij i upuść

Z pulpitu lub folderu do okna lub ikony programu Acrobat

Pliki PostScript i EPS

Przeciągnij i upuść

Na pulpicie lub z poziomu folderu, przeciągając na ikonę programu Acrobat Distiller lub do okna programu Acrobat Distiller®.

Dwukrotne kliknięcie

(Tylko pliki PostScript®) Na pulpicie lub w folderze.

Polecenie Otwórz

W programie Acrobat Distiller, w menu Plik.

Tworzenie menu

W programie Acrobat przez wybranie opcji PDF z pliku.

Menu kontekstowe

Na pulpicie lub w folderze, klikając prawym przyciskiem myszy.

Pliki 3D (Acrobat Pro)

Plik > Menu Utwórz lub polecenie Narzędzia > Utwórz PDF

W programie Acrobat Pro przez wybranie opcji PDF z pliku.

Przeciągnij i upuść

Na pulpicie lub z poziomu folderu.

Adobe PDF

W programie Microsoft PowerPoint, wybierając opcję Adobe Presenter > Publikuj.

Kompromis pomiędzy rozmiarem i jakością pliku PDF

Wybierając różne ustawienia, można uzyskać odpowiednią równowagę między rozmiarem pliku PDF, jego rozdzielczością, zgodnością ze standardami i innymi czynnikami. Wybór ustawień zależy od celu, do którego przeznaczony jest plik PDF. Plik PDF przeznaczony do druku o wysokiej jakości wymaga na przykład innych ustawień niż plik PDF przeznaczony tylko do wyświetlania na ekranie i szybkiego pobierania przez Internet.

Zaznaczone opcje obowiązują w programach PDFMaker, Acrobat i Acrobat Distiller. Jednak niektóre ustawienia dotyczą tylko konkretnych kontekstów lub typów plików. Na przykład: opcje narzędzia PDFMaker mogą mieć różną postać w zależności od typu aplikacji z pakietu Microsoft Office.

Dla wygody można wybrać jedno z predefiniowanych ustawień konwersji, dostępnych w programie Acrobat. Takie predefiniowane ustawienia, dostosowane do własnych potrzeb, można również samodzielnie tworzyć, definiować, zapisywać i wykorzystywać.

Dla zeskanowanych dokumentów można wybrać opcję „Automatycznie wykrywaj tryb kolorów” lub szereg ustawień predefiniowanych skanowania zoptymalizowanych pod kątem skanowania dokumentów i obrazów kolorowych i czarno-białych. Te predefiniowane ustawienia można modyfikować. Można także stosować własne ustawienia skanowania.