Otwieranie stron z pliku PDF

W zależności od otwieranego pliku PDF konieczne jest przewinięcie wielu stron, przejrzenie różnych części strony lub zmiana stopnia powiększenia widoku. Istnieje wiele sposobów nawigacji, ale najczęściej używa się następujących metod:

Następny i poprzedni:

przyciski Następna strona Poprzednia strona są wyświetlane na pasku narzędziowym Nawigacja strony. Pole tekstowe obok nich jest także interaktywne. Wpisanie numeru strony i naciśnięcie klawisza Enter umożliwia przejście bezpośrednio do tej strony.

Paski przewijania:

pionowe i poziome paski przewijania są wyświetlane po prawej stronie i w dolnej części panelu dokumentu zawsze wtedy, gdy widok nie zawiera całego dokumentu. Kliknij strzałki lub przeciągnij, aby zobaczyć inne strony lub obszary danej strony.

Pasek narzędziowy Zaznaczanie i powiększanie:

pasek ten zawiera przyciski i kontrolki przeznaczone do zmiany stopnia powiększenia strony.

Panel Miniatury stron:

przycisk Miniatury stron umieszczony po lewej stronie obszaru roboczego otwiera panel nawigacji panelu Miniatury stron, który zawiera obrazy miniatur poszczególnych stron. Kliknij miniaturkę strony, aby otworzyć tę stronę w panelu dokumentu.

Uwaga:

Jeśli elementy te nie są widoczne, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Elementy paska narzędziowego > Wyzeruj paski narzędziowe.

Narzędzia nawigacji strony

Przeglądanie stron dokumentu

Istnieje wiele sposobów przekształcania stron na pliki PDF. Wiele osób używa przycisków paska narzędziowego Nawigacja strony, ale można skorzystać też z klawiszy strzałek, pasków przewijania i innych funkcji przeznaczonych do poruszania się po dokumencie PDF.

Pasek narzędziowy Nawigacja strony jest otwierany domyślnie. Domyślny pasek narzędziowy zawiera często używana narzędzia: Pokaż następną stronę , Pokaż poprzednią stronę oraz Numer strony. Podobnie jak w przypadku innych pasków narzędziowych, pasek Nawigacja strony może być ukrywany i ponownie otwierany przez wybranie go w menu Paski narzędziowe w menu Widok. Aby wyświetlić więcej narzędzi na pasku Nawigacja strony, należy kliknąć pasek narzędziowy prawym przyciskiem myszy, zaznaczyć wybrane narzędzie, kliknąć opcję Pokaż wszystkie narzędzia lub Więcej narzędzi i zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie narzędzi w oknie dialogowym.

Poruszanie się po pliku PDF

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Poprzedniastrona lubNastępnastrona buttonna pasku narzędziowym.

  • Wybierz polecenie Widok > Nawigacja > [lokalizacja].

  • Wybierz polecenie Widok > Nawigacja > Przejdź do strony, wpisz numer strony w oknie dialogowym Przejdź na stronę, a następnie kliknij OK

  • Naciśnij klawisze Page Up i Page Down na klawiaturze.

Przechodzenie na określoną stronę

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij pionowy pasek przewijania z wyświetlanego widoku Pojedyncza strona lub Dwie strony w celu wyświetlenia szukanej strony w małym wyskakującym okienku.

  • Wpisz numer strony, która ma zastąpić aktualnie wyświetlaną stronę na pasku narzędziowym Nawigacja strony i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga:

  Jeśli numeracja stron dokumentu różni się od aktualnego położenia strony w pliku PDF, informacje dotyczące jej położenia są wyświetlane w nawiasie po przypisanym numerze strony na pasku narzędziowym Nawigacja strony. Jeśli np. numeracja jest przypisywana plikowi będącemu 18-stronicowymrozdziałem,w którym pierwsza strona ma numer 223, jej oznaczeniem może być 223 (1 z 18). Logiczną numerację stron można wyłączyć w preferencjach Wyświetlanie strony. Zobacz Ponowne numerowanie stron i Preferencje wyświetlania plików PDF.

  Logiczna numeracja strony

Przechodzenie na strony oznaczone zakładkami

Zakładki umożliwiają stosowanie spisu treści i reprezentują zwykle rozdziały lub działy dokumentu. Zakładki są wyświetlane a panelu nawigacyjnym.

Panel Zakładki
Panel Zakładki

A. Przycisk Zakładki B. Kliknij, aby wyświetlić menu opcji zakładek C. Rozwinięta zakładka 
 1. Kliknij przycisk Zakładki lub wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Zakładki.

 2. Aby przejść na wybrany temat, kliknij jego zakładkę. Rozwijanie lub zwijanie zawartości zakładek zależnie od potrzeb.

  Uwaga:

  W zależności od sposobu zdefiniowania zakładki, kliknięcie jej powoduje inne zadanie zamiast przeniesienia w wybrane miejsce.

  Jeśli lista zakładek znika po kliknięciu zakładki, to kliknięcie przycisku Zakładki powinno ponownie wyświetlić daną listę. Aby ukryć przycisk Zakładki po kliknięciu zakładki, zaznacz w menu opcji pozycję Po użyciu ukryj.

Przechodzenie na wybrane strony za pomocą miniaturek stron

Miniaturki stron stanowią niewielkie podglądy stron dokumentu. Miniatur w panelu Miniatury stron można użyć w celu zmiany sposobu wyświetlania stron lub nawigowania pomiędzy nimi. Czerwone pole widoku strony w miniaturce wskazuje wyświetlany obszar danej strony. Zmiana rozmiaru tego pola spowoduje zmianę stopnia powiększenia

 1. Aby wyświetlić panel Miniatury stron, kliknij przycisk Miniatury stron lub wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Miniatury stron

 2. Aby przejść na inną stronę, kliknij jej miniaturkę.

Automatyczne przewijanie dokumentu

Automatyczne przewijanie ułatwia przeglądanie dokumentu PDF. Aby zatrzymać przewijanie, skorzystaj z pasków przewijania umożliwiających cofanie lub przyspieszanie przeglądania oraz przechodzenie na wybraną stronę i kontynuację przewijania od tego miejsca. Automatyczne przewijanie zatrzymuje się na końcu dokumentu i może być ponownie uruchomione dopiero po wydaniu takiej dyspozycji.

 1. Wybierz polecenie Widok > Opcje wyświetlania > Przewijanie automatyczne.

 2. Wciśnij klawisz Esc, aby zatrzymać przewijania.

Odtwarzanie ścieżki wyświetlania

Aby odnaleźć przeglądane wcześniej strony PDF, należy odtworzyć ścieżkę przeglądania. Na tym etapie warto zastanowić się nad różnicą pomiędzy poprzednimi i następnymi stronami oraz poprzednimi i następnymi widokami.

 • Poprzednia i następna strona odnosi się do dwóch stron rozmieszczonych bezpośrednio przed i po aktualnie aktywnej stronie.
 • Poprzedni i następny widok odnosi się do historii widoków. Na przykład, jeśli poruszasz się po dokumencie, historia widoków odtwarza te etapy, pokazując strony wyświetlane w odwróconej kolejności.
 1. Wybierz polecenie Widok > Nawigacja > Poprzedni widok .

 2. Aby zobaczyć kolejną część ścieżki, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Powtórz krok 1.

  • Wybierz polecenie Widok > Nawigacja > Następny widok .

  Uwaga:

  Aby udostępnić przyciski Poprzedni widok i Następny widok w obszarze paska narzędziowego, kliknij pasek Nawigacja strony prawym przyciskiem myszy i wybierz te przyciski z menu kontekstowego lub wybierz polecenie Pokaż wszystkie narzędzia.

Łącza pozwalają przechodzić użytkownikom w inne miejsca bieżącego dokumentu, do innych dokumentów PDF oraz na strony internetowe. Kliknięcie łącza może także otworzyć załączniki pliku i wyświetlić zawartość 3D, filmy i klipy dźwiękowe. Aby odtworzyć pliki tego typu, na komputerze muszą być zainstalowane odpowiednie programy i urządzenia.

Autor dokumentu PDF określa wygląd łączy w pliku PDF.

Uwaga:

Z wyjątkiem sytuacji, w której łącze zostało utworzone w programie Acrobat za pomocą narzędzia Łącze, opcja Utwórz łącza z adresów URL w preferencjach ogólnych musi być zaznaczona, jeśli łącze ma działać poprawnie.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie.
 2. Umieść kursor nad obszarem z łączem aż do pojawienia się rączki z palcem wskazującym. Jeśli łącze wiedzie do Internetu, w rączce pojawia się znak plus (+) lub litera w. Kliknij to łącze.

Pliki PDF z załącznikami

Otwarcie pliku PDF z jednym lub kilkoma plikami załączników powoduje automatyczne otwarcie panelu Załączniki z listą dołączonych plików. Pliki załączników można otworzyć, edytować i zapisać wprowadzone zmiany, jeśli tylko jest na to zgoda autora dokumentu.

Przeniesienie dokumentu do nowej lokalizacji powoduje także przeniesienie jego załączników.

Wątki artykułów

W plikach PDF artykuły są dodatkowymi elektronicznymi wątkami, które są definiowane przez autora w danym pliku PDF. Artykuły prowadzą przez zawartość dokumentu PDF, przeskakując przez strony lub obszary stron poza danym artykułem. Można porównać to do czytania gazety, w której czytasz określony artykuł, pomijając inne. Podczas czytania artykułu widok strony zwiększa lub zmniejsza się, by bieżąca część artykułu zmieściła się na ekranie.

Otwieranie i nawigacja wzdłuż wątku artykułu

 1. Kliknij narzędzie Rączka na pasku narzędziowym Popularne narzędzia.
 2. Aby otworzyć panel Artykuły, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Artykuły.

  Uwaga:

  Panel Artykuły jest niedostępny podczas przeglądania pliku PDF w oknie przeglądarki internetowej. Zamiast tego otwórz plik PDF w programie Acrobat.

 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Artykuł, aby przejść do jego początku. Ikona zmieni się we wskaźnik śledzenia artykułu .

  Uwaga:

  Jeśli panel Artykuły jest pusty, oznacza to, że autor nie zdefiniował w dokumencie PDF jakichkolwiek wątków artykułów.

 4. Po otwarciu wątku artykułu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przewijać artykuł panel po panelu, naciskaj klawisz Enter lub klikaj w artykule.

  • Aby przewinąć artykuł o jeden panel do tyłu, naciśnij klawisze Shift+Enter lub kliknij w artykule z wciśniętym klawiszem Shift.

  • Aby przejść do początku artykułu, kliknij w artykule z wciśniętym klawiszem Ctrl.

 5. Na końcu artykułu kliknij w nim ponownie.

  Przywrócony zostanie poprzedni widok strony, a wskaźnik zamieni się we wskaźnik zakończenia artykułu .

Wychodzenie z wątku przed końcem artykułu

 1. Upewnij się, że narzędzie Rączka nie jest zaznaczone.
 2. Kliknij stronę, trzymając wciśnięte klawisze Shift+Ctrl.

Widok poprzedniej strony zostanie przywrócony.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online