Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF

W tym dokumencie opisano sposób dodawania, zmiany rozmiaru, przenoszenia i zastępowania obrazów oraz obiektów w pliku PDF za pomocą programu Acrobat DC. (Jeśli szukasz informacji na temat edytowania lub formatowania tekstu w pliku PDF lub edytowania zeskanowanego pliku PDF, kliknij odpowiednie łącze powyżej).

Umieszczanie obrazu lub obiektu w pliku PDF

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat, a następnie wybierz pozycje Narzędzia > Edytuj PDF > Dodaj obraz .

  Narzędzie Edytuj tekst i obrazy

 2. W oknie dialogowym Otwórz znajdź plik obrazu, który chcesz umieścić.

 3. Zaznacz go i kliknij przycisk Otwórz.

 4. Kliknij miejsce wstawiania obrazu lub kliknij i przeciągnij, aby dostosować jego rozmiar w trakcie wstawiania.

  Na stronie pojawi się kopia obrazu o tej samej rozdzielczości, co obraz źródłowy.

 5. Użyj uchwytów obwiedni, aby zmienić rozmiar obrazu, bądź użyj narzędzi w panelu po prawej stronie, aby odbić, obrócić lub wykadrować obraz.

Przenoszenie lub zmienianie rozmiar obrazu lub obiektu

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat, a następnie wybierz odpowiednie narzędzie, w zależności od tego, co chcesz przesunąć.

  Obraz: wybierz kolejno Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj . Po umieszczeniu kursora nad edytowalnym obrazem, w jego lewym górnym rogu zostanie wyświetlona ikona obrazu.

  Obiekty interaktywne: aby edytować pola formularza, przyciski lub inne interaktywne obiekty, wybierz polecenie Narzędzia > Rich Media > Zaznacz obiekt .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przenieść obraz lub obiekt, przeciągnij go w wybrane miejsce. Obrazów lub obiektów nie można przeciągać na inne strony (zamiast przeciągania można je kopiować i wklejać na innych stronach). Aby ograniczyć ruch obiektu do ruchu w poziomie/pionie lub w prawo/lewo, należy podczas przeciągania obiektu przytrzymać wciśnięty klawisz Shift.
  • Aby zmienić rozmiar obrazu lub obiektu, wybierz go, a następnie przeciągnij uchwyt. Aby zachować oryginalne proporcje, przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przeciągnij uchwyt.
  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz wiele obiektów, możesz je przenieść lub zmienić ich rozmiar jednocześnie. Aby wybrać kilka obiektów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie klikaj pojedyncze obiekty.

Obracanie, odbijanie, kadrowanie (cięcie) lub zamienianie obrazu

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat, a następnie wybierz pozycje Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj .

 2. Wybierz obraz (lub obrazy) — kliknij obraz, aby go wybrać.

 3. W sekcji Obiekty w panelu po prawej stronie kliknij jedno z następujących narzędzi:

  Odbij w pionie Pozwala odwrócić obrazek w pionie względem osi poziomej.

  Odbij w poziomie Pozwala odwrócić obrazek w poziomie względem osi pionowej.

  Obróć w lewo Obraca zaznaczony obraz o 90 stopni w lewo.

  Obróć w prawo Obraca zaznaczony obraz o 90 stopni w prawo.

  Kadruj obraz Kadruje lub przycina zaznaczony obraz. Przeciągnij uchwyt zaznaczenia, aby wykadrować obraz.

  Zastąp obraz Zastępuje zaznaczony obraz obrazem wybranym przez użytkownika. Wskaż obraz zastępujący w oknie dialogowym Otwórz i kliknij przycisk Otwórz.

Uwaga:

Aby obrócić zaznaczony obraz ręcznie, umieść wskaźnik na zewnątrz względem uchwytu zaznaczenia. Gdy kursor zmieni się we wskaźnikObrót lub  przeciągnij go w stronę, w którą chcesz go obrócić.

Przenoszenie obrazu lub obiektu przed lub za inne elementy

Opcje Ułóż pozwalają przesuwać obraz lub obiekt przed lub za inne elementy. Element można wypchnąć przed lub za tylko o jeden poziom lub wysłać go przed lub za elementy stosu na danej stronie.

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat, a następnie wybierz pozycje Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj .

 2. Wybierz obiekt (lub obiekty) — kliknij obiekt, aby go zaznaczyć.

 3. W sekcji Obiekty w panelu po prawej stronie kliknij polecenie Ułóż , a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  Ewentualnie można kliknąć obiekt (lub obiekty) prawym przyciskiem myszy i wskazać polecenie Ułóż, a następnie wybrać odpowiednią opcję.

  Uwaga:

  W przypadku złożonych stron, na których trudno jest zaznaczyć obiekt, zmiana kolejności może być łatwiejsza przy użyciu zakładki Zawartość. (Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Zawartość).

Wyrównywanie obrazów i obiektów

Opcje polecenia Wyrównaj obiekty     w prawym panelu umożliwiają precyzyjne wyrównanie wielu obiektów na stronie do lewej, pionowo do środka, do prawej, do góry, poziomo do środka i do dołu.

Podczas wyrównywania obiektów względem siebie według ich krawędzi jeden z obiektów nie zostaje przemieszczony. Na przykład opcja Wyrównanie do lewej wyrównuje lewe krawędzie zaznaczonych obiektów do lewej krawędzi obiektu znajdującego się najdalej po lewej. Obiekt znajdujący się najdalej po lewej pozostaje bez zmian, a inne obiekty zostają wyrównane względem niego.

Opcja Poziomo do środka wyrównuje zaznaczone obiekty poziomo względem ich do środka, a opcja Pionowo do środka wyrównuje zaznaczone obiekty pionowo względem ich środków. Obiekty są wyrównywane wzdłuż poziomej lub pionowej linii, która reprezentuje średnią ich pierwotnego położenia. Obiekt może pozostać nieruchomy, jeśli został już wyrównany do poziomej lub pionowej linii.

W zależności od wybranej opcji wyrównania obiekty przesuwają się prosto w górę, w dół, w lewo lub w prawo i mogą zachodzić na obiekty, które zostały tam wcześniej umieszczone. Jeżeli zauważysz, że obiekty zachodzą na siebie, możesz cofnąć wyrównanie.

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat, a następnie wybierz pozycje Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj .

 2. Wybierz obiekt (lub obiekty) — naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie klikaj pojedyncze obiekty.

 3. W sekcji Obiekty w panelu po prawej stronie kliknij polecenie Wyrównaj obiekty i wybierz odpowiednią opcję wyrównania.

  Ewentualnie można kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt (lub obiekty) i w menu kontekstowym wskazać polecenie Wyrównaj obiekty, a następnie w menu podrzędnym wybrać żądaną opcję wyrównania.

Edycja obrazu poza programem Acrobat

Możesz edytować obraz lub grafikę przy użyciu innej aplikacji, na przykład programu Photoshop, Illustrator lub Microsoft Paint. Podczas zapisywania obrazu lub grafiki program Acrobat automatycznie aktualizuje plik PDF, wprowadzając zmiany. Wybór aplikacji, które wyświetlane są w menu Edytuj przy użyciu, zależy od zainstalowanych programów oraz typu wybranego obrazu lub grafiki. Opcjonalnie można wybrać aplikację, która ma zostać użyta.

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat, a następnie wybierz pozycje Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj .

 2. Wybierz obraz lub obiekt.
  Uwaga:

  Wybierz wiele elementów, jeśli chcesz edytować je razem w tym samym pliku. Aby edytować wszystkie obrazy i obiekty znajdujące się na stronie, kliknij prawym przyciskiem myszy stronę i wybierz polecenie Zaznacz wszystko.

 3. W sekcji Obiekty w panelu po prawej stronie kliknij polecenie Edytuj przy użyciu i wybierz program do edycji.

  Aby wybrać inny edytor niż ten oferowany w menu, wybierz opcję Otwórz za pomocą, wskaż daną aplikację i kliknij przycisk Otwórz.

  Uwaga:

  Jeśli jest wyświetlane pytanie o konwersję na profile ICC, należy wybrać opcję Nie konwertuj. Jeśli po otwarciu obrazu, w jego oknie jest wyświetlany wzór szachownicy, znaczy to, że odczyt danych obrazu jest niemożliwy.

 4. Wprowadź pożądane zmiany w aplikacji zewnętrznej. Pamiętaj o następujących ograniczeniach:
  • Zmiana wymiarów obrazu może spowodować niepoprawne umiejscowienie obrazu w dokumencie PDF.
  • Informacje o przezroczystości są zachowywane tylko dla masek ustawionych jako wartości indeksów w indeksowanej przestrzeni kolorów.
  • Jeśli aplikacją tą jest Photoshop, obrazek powinien zostać spłaszczony.
  • Maski obrazów nie są obsługiwane.
  • Wreszcie, jeśli w trakcie edycji obrazu zostaną zmienione tryby obrazu, mogą zostać utracone te informacje, które są istotne podczas wyświetlania obrazu w trybie oryginalnym.
 5. W aplikacji edytującej wybierz polecenie Plik > Zapisz. Gdy zostanie wywołany program Acrobat, obiekt zostanie automatycznie uaktualniony i wyświetlony w dokumencie PDF.

  Uwaga:

  Jeśli format obrazu jest obsługiwany w programie Photoshop 6.0 lub nowszym, edytowany obrazek jest zapisywany z powrotem w dokumencie PDF. Jeśli jednak obrazek ma inny format, program Photoshop 6.0 traktuje go jak wewnętrzny obrazek PDF, a w konsekwencji obrazek jest zapisywany na dysku, a nie w dokumencie PDF.

Eksportowanie obrazów w pliku PDF do innego formatu

Można zapisać każdą stronę (cały tekst, obrazy i obiekty wektorowe na stronie) do formatu obrazu, wybierając kolejno polecenia Plik > Eksportuj do > Obraz > polecenie [Rodzaj obrazu]. Można także eksportować każdy obraz w pliku PDF do oddzielnego pliku obrazu.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF na inne formaty.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto