Informacje na temat popularnych skrótów klawiaturowych dostępnych w systemie Windows można znaleźć pod adresem http://support.microsoft.com/kb/126449.

Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat DC i Acrobat 2017. Jeśli korzystasz z programu Acrobat XI, zobacz temat Pomoc programu Acrobat XI.

Klawisze ułatwiające zaznaczanie narzędzi

Aby włączyć skróty jednoklawiszowe, otwórz okno dialogowe Preferencje (Edycja > Preferencje) i w obszarze Ogólne wybierz opcję Użyj skrótu jednoklawiszowego, aby uzyskać dostęp do narzędzi.

Narzędzie

Operacja w systemie Windows/UNIX

Operacja w systemie Mac OS

Narzędzie Rączka

H

H

Tymczasowe wybranie narzędzia Rączka

Spacja

Spacja

Narzędzie Zaznaczanie

V

V

Narzędzie Ramka zaznaczenia

Z

Z

Przełączanie narzędzi do powiększania: Ramka zaznaczenia, Powiększanie dynamiczne, Lupka

Shift+Z

Shift+Z

Tymczasowe wybranie narzędzia Powiększanie dynamiczne (gdy wybrane jest narzędzie Ramka powiększania)

Shift

Shift

Tymczasowe zmniejszanie (gdy wybrane jest narzędzie Ramka powiększania)

Ctrl

Option

Tymczasowe wybranie narzędzia Powiększanie

Ctrl+spacja

Spacja+Command

Narzędzie Zaznacz obiekt

R

R

Narzędzie Edytuj obiekt

O

O

Otwieranie/zamykanie trybu edytowania formularza

A

A

Narzędzie Kadrowanie

C

C

Narzędzie Łącze

L

L

Narzędzie Pole tekstowe

F

F

Przełączanie narzędzi w trybie tworzenia formularzy: Pole tekstowe, Pole wyboru, Przycisk opcji, Pole listy, Pole listy rozwijanej, Przycisk, Podpis elektroniczny, Kod kreskowy

Shift+F

Shift+F

Narzędzie 3D

M

M

Przełączanie narzędzi multimedialnych: obiekt 3D, SWF, dźwięk, film

Shift+M

Shift+M

Narzędzie Edytuj tekst dokumentu

T

T

Redakcja

Shift+Y

Shift+Y

Przełączanie narzędzi w obszarze Korygowanie: Korygowanie tekstu, Korygowaniekolejności odczytu, Korygowanie obiektu

Shift+T

Shift+T

Debuger JavaScript

Ctrl+J

Command+J

Narzędzie Wstaw puste strony

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Wstaw pliki

Ctrl+Shift+I

 

Shift+Command+I

Usuwanie stron

Ctrl+Shift+D

 

Shift+Command+D

Otwieranie podglądu wyjścia

~

~

Narzędzie Korygowanie kolejności odczytu (lub ponowne uaktywnienie okna dialogowego, jeśli narzędzie jest już wybrane)

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

Klawisze ułatwiające pracę z komentarzami

Aby włączyć skróty jednoklawiszowe, otwórz okno dialogowe Preferencje (Edycja > Preferencje) i w obszarze Ogólne wybierz opcję Użyj skrótu jednoklawiszowego, aby uzyskać dostęp do narzędzi.

Wynik

Operacja w systemie Windows/UNIX

Operacja w systemie Mac OS

Narzędzie Notatka

S

S

Narzędzie Edycje tekstu

E

E

Narzędzie Stempel

K

K

Bieżące narzędzie do podświetlania

U

U

Przełączanie narzędzi do podświetlania: Podświetlacz, Podkreślanie tekstu, Przekreślanie tekstu

Shift+U (tylko w systemie Windows)

Shift+U

Bieżące narzędzie do dodawania znaczników rysunkowych

D

D

Przełączanie narzędzi znaczników rysunkowych: Chmura, Strzałka, Linia, Prostokąt, Owal, Linia wielokątna, Wielokąt, Ołówek i Gumka

Shift+D (tylko w systemie Windows)

Shift+D

Narzędzie Chmurka

Q (tylko w systemie Windows)

Q

Narzędzie Pole tekstowe

X

X

Bieżące narzędzie Stempel lub Dołącz

J

J

Przełączanie narzędzi: Stempel, Dołącz plik, Nagraj komentarz dźwiękowy

Shift+J

Shift+J

Przeniesienie punktu skupienia na następny komentarz lub następne pole formularza

Tab

Tab

Przeniesienie punktu skupienia na poprzedni komentarz lub poprzednie pole formularza

Shift+Tab

Shift+Tab

Dodanie symbolu zaznaczenia dla wybranego komentarza na liście komentarzy Shift+K Shift+K

Otwieranie wyskakującej notatki (lub pola tekstowego na liście komentarzy) dotyczącej aktywnego komentarza

Enter

Return

Odpowiadanie na aktywny komentarz z listy R R

Zamykanie lub wyjście z okna wyskakującego (lub pola tekstowego na liście komentarzy) dotyczącego aktywnego komentarza

Esc

Esc

Klawisze ułatwiające nawigację po pliku PDF

Wynik

Operacja w systemie Windows/UNIX

Operacja w systemie Mac OS

Poprzedni ekran

Page Up lub Shift+Enter

Page Up lub Shift+Return

Następny ekran

Page Down lub Enter

Page Down lub Return

Pierwsza strona

Home lub Shift+Ctrl+Page Up lub Shift+Ctrl+Strzałka w górę

Home lub Shift+Command+Strzałka w górę

Ostatnia strona

End lub Shift+Ctrl+Page Down lub Shift+Ctrl+Strzałka w dół

End lub Shift+Command+Strzałka w dół

Poprzednia strona

Strzałka w lewo lub Ctrl+Page Up

Strzałka w lewo lub Command+Page Up

Następna strona

Strzałka w prawo lub Ctrl+Page Down

Strzałka w prawo lub Command+Page Down

Poprzedni otwarty dokument

Ctrl+F6 (UNIX)

Command+F6

Następny otwarty dokument

Shift+Ctrl+F6 (UNIX)

Shift+Command+F6

Przewijanie w górę

Strzałka w górę

Strzałka w górę

Przewijanie w dół

Strzałka w dół

Strzałka w dół

Przewijanie (gdy jest zaznaczone narzędzie Rączka)

Spacja

Spacja

Powiększanie

Ctrl+znak równości

Command+znak równości

Zmniejszanie

Ctrl+dywiz

Command+dywiz

Klawisze ułatwiające pracę z formularzami

Aby włączyć skróty jednoklawiszowe, otwórz okno dialogowe Preferencje (Edycja > Preferencje) i w obszarze Ogólne wybierz opcję Użyj skrótu jednoklawiszowego, aby uzyskać dostęp do narzędzi.

Wynik

Operacja w systemie Windows/UNIX

Operacja w systemie Mac OS

Przełączanie między edycją a podglądem formularza P P
Włączanie/wyłączanie linii pomocniczych G G
Wyrównanie wybranych pól do lewej L L
Wyrównanie wybranych pól do prawej R R
Wyrównanie wybranych pól do góry T T
Wyrównanie wybranych pól do dołu B B
Wyrównanie wybranych pól poziomo H H
Wyrównanie wybranych pól pionowo V V
Poziome wyśrodkowanie pól Shift+H Shift+H
Pionowe wyśrodkowanie pól Shift+V Shift+V
Podświetlanie pól Shift+L Shift+L
Pokazanie kolejności kart Shift+N Shift+N
Skrypty JavaScript dokumentu Shift+D Shift+D

Klawisze do obsługi portfolio PDF

Klawisze te są dostępne na liście plików panelu Szczegóły.

Wynik

Operacja w systemie Windows

Operacja w systemie Mac OS

Przesunięcie punktu skupienia na następny lub poprzedni wiersz na liście plików po lewej

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Po naciśnięciu na liście plików powoduje przejście o jeden folder wyżej

Backspace

Delete

Jeśli zaznaczenie znajduje się na przycisku, powoduje naciśnięcie przycisku Wróć w folderze

Enter lub Spacja

Enter lub Spacja

Jeśli na liście jest zaznaczony wiersz odpowiadający podfolderowi, naciśnięcie powoduje przejście do podfolderu lub otwarcie załącznika w trybie podglądu

Enter

Enter

Na liście plików powoduje przejście do pierwszego lub ostatniego wiersza

Home lub End

Home lub End

Na liście plików powoduje przejście do następnego lub poprzedniego zestawu wierszy do zapełnienia ekranu

Page Down lub Page Up

Page Down lub Page Up

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia wszystkich plików

Ctrl+A lub Shift+Ctrl+A

Command+A lub Shift+Command+A

Na liście plików powoduje rozszerzenie zaznaczenia przez dodanie wiersza znajdującego się nad lub pod aktualnie zaznaczonym wierszem

Shift+Strzałka w górę lub Shift+Strzałka w dół

Shift+Strzałka w górę lub Shift+Strzałka w dół

Zmiana stanu zaznaczenia danego wiersza

Ctrl+Spacja

Command+Spacja

Przesunięcie punktu skupienia o jeden wiersz w górę lub w dół bez zmiany zaznaczenia

Ctrl+Strzałka w górę lub Ctrl+Strzałka w dół

Command+Strzałka w górę lub Command+Strzałka w dół

Klawisze nawigacji w panelach

Wynik

Operacja w systemie Windows

Operacja w systemie Mac OS

Przesunięcie punktu skupienia na następną pozycję w panelach Dokument i Zadanie oraz paskach Komunikaty i Nawigacja

F6

F6

Przesunięcie punktu skupienia na poprzednią pozycję w panelach Dokument i Zadanie oraz paskach Komunikaty i Nawigacja

Shift+F6

Shift+F6

Przesunięcie punktu skupienia na następną pozycję w panelu Zadanie

Ctrl+Tab

Option+Tab

Przesunięcie zaznaczenia na poprzednią pozycję w panelu Zadanie

Ctrl+Shift+Tab

Command+Shift+Tab

Przejście do następnego panelu i sterowanie panelem z otwartą sekcją Zadania

Tab

Tab

Przejście do poprzedniego panelu i sterowanie panelem z otwartą sekcją Zadania

Shift+Tab

Shift+Tab

Przejście do następnego przycisku polecenia w danym panelu

Strzałka w dół

Strzałka w dół

Przejście do poprzedniego przycisku polecenia w danym panelu

Strzałka w górę

Strzałka w górę

Rozwinięcie lub zwinięcie zaznaczonego panelu (naciśnij klawisz F6, aby przenieść zaznaczenie na panel Narzędzia, a następnie klawisz Tab, aby przejść do żądanego panelu)

Spacja lub Enter

Spacja lub Enter

Otwarcie lub zamknięcie panelu Zadanie

Shift+F4

Shift+F4

Zamknięcie panelu zawierającego listę zadań operacji

Ctrl+Shift+F4

Ctrl+Shift+F4

Otwarcie menu i przesunięcie punktu skupienia na pierwszą z opcji, gdy zaznaczenie znajduje się na poleceniu zawierającym podmenu lub pozycji podmenu z listą rozwijaną

Spacja lub Enter

Spacja lub Enter

Cofnięcie punktu skupienia na główny przycisk polecenia zawierający podmenu lub pozycję podmenu z listą rozwijaną

Esc

Esc

Wykonanie zaznaczonego polecenia

Spacja lub Enter

Spacja lub Enter

Przejście do następnego elementu w aktywnym panelu w oknach dialogowych Utwórz nową operację, Edytuj operację, Utwórz narzędzie niestandardowe lub Edytuj narzędzie niestandardowe

Tab

Tab

Przejście do poprzedniego elementu w aktywnym panelu w oknach dialogowych Utwórz nową operację, Edytuj operację, Utwórz narzędzie niestandardowe lub Edytuj narzędzie niestandardowe

Shift+Tab

Shift+Tab

Klawisze nawigacji ogólnej

Wynik

Operacja w systemie Windows/UNIX

Operacja w systemie Mac OS

Przeniesienie zaznaczenia na menu (systemy Windows, UNIX); rozwinięcie pierwszej pozycji menu (system UNIX)

F10

Control+F2

Przeniesienie zaznaczenia na pasek narzędziowy w przeglądarce i aplikacji.

(W programie przenosi zaznaczenie do pierwszego przycisku na górnym pasku – Strona główna).

Shift+F8 Shift+F8
Przejście do innego elementu sterującego na górnym pasku – Strona główna, Narzędzia, Dokument Strzałka w prawo / w lewo lub Tab/Shift+Tab Strzałka w prawo / w lewo lub Tab/Shift+Tab
Wybór zaznaczonego elementu sterującego na górnym pasku Enter lub Spacja Return lub Spacja
Przejście do następnej karty otwartego dokumentu (gdy w jednym oknie otwartych jest wiele dokumentów) Ctrl+Tab Control+Tab
Przejście do poprzedniej karty otwartego dokumentu (gdy w jednym oknie otwartych jest wiele dokumentów) Ctrl+Shift+Tab Control+Shift+Tab

Przejście do następnego okna otwartego dokumentu (gdy punkt skupienia znajduje się na panelu dokumentu)

Ctrl+F6

Command+F6

Przejście do poprzedniego okna otwartego dokumentu (gdy punkt skupienia znajduje się na panelu dokumentu)

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Zamknięcie bieżącego dokumentu

Ctrl+F4

Command+F4

Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów

Niedostępne

Command+Option+W

Przeniesienie punktu skupienia na następne: komentarz, łącze lub pole formularza w panelu dokumentu

Tab

Tab

Przeniesienie punktu skupienia na panel dokumentu

F5

F5

Przeniesienie punktu skupienia na poprzednie: komentarz, łącze lub pole formularza w panelu dokumentu

Shift+Tab

Shift+Tab

Uaktywnianie wybranego narzędzia, elementu (takiego jak klip filmowy czy zakładka) lub polecenia

Spacja lub Enter

Spacja lub Return

Otwarcie menu kontekstowego

Shift+F10

Control+kliknięcie

Zamknięcie menu kontekstowego

F10

Esc

Powrót do narzędzia Rączka lub Zaznaczanie

Esc

Esc

Przeniesienie punktu skupienia do następnej zakładki w oknie dialogowym z zakładkami

Ctrl+Tab

Niedostępne

Przejście do poprzedniego wyniku wyszukiwania i podświetlanie go w dokumencie

Shift+F3 lub

Ctrl+Shift+G

Shift+Command+G

Przejście do następnego wyniku wyszukiwania i podświetlenie go w dokumencie

F3 lub

Ctrl+G

Command+G

Przeszukanie poprzedniego dokumentu (z wynikami wyszukiwania zawierającymi wiele plików)

Alt+Shift+Strzałka w lewo (tylko w systemie Windows)

Command+Shift+Strzałka w lewo

Przeszukanie następnego dokumentu (z wynikami wyszukiwania zawierającymi wiele plików)

Alt+Shift+Strzałka w prawo (tylko w systemie Windows)

Command+Shift+Strzałka w prawo

Zaznaczenie tekstu (gdy wybrane jest narzędzie Zaznaczanie)

Shift+klawisze strzałek

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie następnego wyrazu lub usunięcie zaznaczenia poprzedniego wyrazu (gdy wybrane jest narzędzie Zaznaczanie)

Shift+Ctrl+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo

Niedostępne

Klawisze ułatwiające pracę z panelami nawigacji

Wynik

Operacja w systemie Windows/UNIX

Operacja w systemie Mac OS

Otwarcie i przeniesienie punktu skupienia na panel nawigacji

Ctrl+Shift+F5

Command+Shift+F5

Przenoszenie punktu skupienia między dokumentem, paskiem komunikatu i panelami nawigacji

F6

F6

Przeniesienie punktu skupienia na poprzedni panel

Shift+F6

Shift+F6

Przechodzenie między elementami aktywnego panelu nawigacji

Tab

Tab

Przejście do poprzedniego lub następnego panelu nawigacji i uaktywnienie go (gdy punkt skupienia jest na przycisku panelu)

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Przejście do następnego panelu nawigacji i uaktywnienie go (gdy punkt skupienia jest na dowolnym elemencie panelu nawigacji)

Ctrl+Tab

Niedostępne

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia pliku na liście plików (otwórz/zamknij Panel kontekstowy z zaznaczeniem pliku) Odstęp Odstęp
Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia karty Do wykonania (otwórz/zamknij Panel kontekstowy z zaznaczeniem karty Do wykonania) Odstęp Odstęp
Otwarcie wybranego pliku na liście plików Enter Enter
Otwarcie wybranej karty Do wykonania Enter Enter
Przesunięcie punktu skupienia do następnego/poprzedniego wiersza pliku na liście plików w celu wybrania pojedynczego wiersza pliku Klawisze strzałek Klawisze strzałek
Rozszerzenie wyboru przez dodanie następnego wiersza powyżej lub poniżej wybranego wiersza Shift+klawisze strzałek Shift+klawisze strzałek
Przesunięcie zaznaczenia o jeden wiersz w górę lub w dół bez zmiany zaznaczenia Ctrl+klawisze strzałek Command+klawisze strzałek

Rozwinięcie bieżącej zakładki (punkt skupienia na panelu Zakładki)

Strzałka w prawo lub Shift+znak plus

Strzałka w prawo lub Shift+znak plus

Zwinięcie bieżącej zakładki (punkt skupienia na panelu Zakładki)

Strzałka w lewo lub znak minus

Strzałka w lewo lub znak minus

Rozwinięcie wszystkich zakładek

Shift+*

Shift+*

Zwinięcie zaznaczonej zakładki

Ukośnik (/)

Ukośnik (/)

Przeniesienie punktu skupienia na następny element w panelu nawigacji

Strzałka w dół

Strzałka w dół

Przesunięcie punktu skupienia na poprzedni element w panelu nawigacji

Strzałka w górę

Strzałka w górę

Klawisze ułatwiające nawigację w oknie Pomoc

Wynik

Operacja w systemie Windows/UNIX

Operacja w systemie Mac OS

Otwarcie okna Pomoc

F1

F1 lub Command+?

Zamknięcie okna Pomoc

Ctrl+W (tylko w systemie Windows) lub Alt+F4

Command+W

Cofnięcie do wcześniej otwartego tematu

Alt+Strzałka w lewo

Command+Strzałka w lewo

Przejście do następnego tematu

Alt+Strzałka w prawo

Command+Strzałka w prawo

Przejście do następnego panelu

Ctrl+Tab

Wyświetlenie Pomocy w domyślnej przeglądarce

Przejście do poprzedniego panelu

Shift+Ctrl+Tab

Wyświetlenie Pomocy w domyślnej przeglądarce

Przeniesienie punktu skupienia na następne łącze w panelu

Tab

Niedostępne

Przeniesienie punktu skupienia na poprzednie łącze w panelu

Shift+Tab

Niedostępne

Uaktywnianie podświetlonego łącza

Enter

Niedostępne

Wydruk tematu pomocy

Ctrl+P

Command+P

Klawisze funkcji dostępności

Wynik

Operacja w systemie Windows

Operacja w systemie Mac OS

Zmiana ustawień odczytu w bieżącym dokumencie

Shift+Ctrl+5

Shift+Command+5

Ponowne wlanie zawartości PDF zawierającej znaczniki i powrót do widoku bez wlania

Ctrl+4

Command+4

Włączenie lub wyłączenie funkcji Czytaj na głos

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

Odczytanie na głos tylko bieżącej strony

Shift+Ctrl+V

Shift+Command+V

Odczytanie na głos dokumentu od bieżącej strony do końca

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

Wstrzymanie czytania na głos

Shift+Ctrl+C

Shift+Command+C

Przerwanie czytania na głos

Shift+Ctrl+E

Shift+Command+E

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online