W tym dokumencie wyjaśniono właściwości pól formularza PDF w programie Acrobat DC. (Jeśli szukasz informacji o tym, jak utworzyć formularz od podstaw, a także jak rozpowszechniać, śledzić lub wypełnić i podpisać formularz, kliknij odpowiednie łącze powyżej. Aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na temat formularzy, kliknij łącze Często zadawane pytania dotyczące formularzy).

 

Informacje o właściwościach pól formularzy w programie

Sposób działania pola formularza zależy od ustawień określonych w oknie dialogowym Właściwości tego pola. Właściwości danego pola decydują o tym, jaki ma ono format, jak zawarte w nim informacje wiążą się z innymi polami, jakie dane może wprowadzać w nim użytkownik, jakie skrypty są w nim uaktywniane itd.

W zależności od typu pola formularza użytkownik może ustawić różne właściwości pola formularza programu Acrobat. Właściwości pól formularza różnego typu są określane na różnych zakładkach. Zmiana właściwości zostanie zastosowana po wybraniu innej właściwości lub naciśnięciu klawisza Enter.

Niezależnie od typu pola są dostępne zakładki Ogólne i Operacje. Inne zakładki są dostępne tylko dla pól określonego typu. Zakładka Opcje jest wyświetlana dla większości typów pól, ale dostępne na niej opcje różnią się w zależności od bieżącego typu pola.

Na każdej zakładce znajdują się dwa elementy. Zaznaczenie jednego z nich na dowolnej zakładce sprawia, że zostaje on zaznaczony na pozostałych zakładkach. Są to:

Zablokowane

Zaznaczenie tej opcji uniemożliwia wszelkie dalsze zmiany właściwości pola.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe Właściwości pola formularza. Podczas zmieniania właściwości wielu pól można zostawić okno dialogowe Właściwości otwarte. Klikaj poszczególne pola, aby zmieniać ich właściwości.

Uwaga:

Zaznaczenie opcji Zablokowane na pewnej zakładce powoduje zablokowanie wszystkich opcji pola, a nie tylko opcji dostępnych na tej zakładce.

Modyfikowanie właściwości pól formularzy

Dostęp do właściwości pól formularza jest możliwy wyłącznie podczas pracy w trybie edycji. Istnieje możliwość jednoczesnej zmiany właściwości wielu pól.

 1. Jeśli nie pracujesz w trybie edycji formularza, wybierz polecenie Narzędzia > Przygotuj formularz.

 2. Otwórz okno dialogowe Właściwości jedną z następujących metod:
  • Jeśli edycja ma dotyczyć pojedynczego pola formularza, kliknij dwukrotnie pole albo kliknij prawym przyciskiem myszy pole i wybierz polecenie Właściwości.

  • Jeśli edycja ma dotyczyć wielu pól formularza, zaznacz te pola, kliknij jedno z nich prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

 3. W miarę potrzeby zmień właściwości na poszczególnych zakładkach.

  Właściwość zostaje zmieniona po wybraniu innej właściwości lub naciśnięciu klawisza Enter.

 4. Kliknij Zamknij.

Jeśli zostały zaznaczone pola o różnych właściwościach, niektóre opcje okna dialogowego Właściwości mogą być niedostępne. Zmiany dostępnych opcji są stosowane do wszystkich zaznaczonych pól formularza.

Uwaga:

Aby zapobiec przypadkowym, nieumyślnym zmianom pola formularza, można zaznaczyć opcję Zablokowane (widoczną w lewym dolnym narożniku okna dialogowego Właściwości). Aby odblokować pole formularza, kliknij ponownie tę opcję.

Zakładka Ogólne dotycząca właściwości pól formularza

Zakładka Ogólne jest wyświetlana dla wszystkich typów pól formularza i zawiera następujące opcje:

Nazwa

Pozwala określić niepowtarzalną nazwę zaznaczonego pola formularza.

Wskazówka narzędzia

Pozwala wprowadzić tekst, który może okazać się pomocny przy wypełnianiu pola formularza. Wskazówka narzędzia jest wyświetlana, kiedy użytkownik zatrzyma kursor nad polem formularza.

Pole formularza

Pozwala określić, czy pole formularza ma być widoczne — na ekranie lub wydruku. Oto dostępne opcje: Widoczne, Ukryte, Widoczne i nie drukowane, Ukryte i drukowane.

Orientacja

Pozwala obrócić pole formularza o 0, 90, 180 lub 270 stopni.

Tylko do odczytu

Uniemożliwia zmianę zawartości pola formularza.

Wymagane

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że zaznaczone pole musi być wypełnione przez użytkownika. Jeśli użytkownik będzie próbował przesłać formularz bez wypełnienia tego pola, pojawi się komunikat o błędzie a puste pole zostanie podświetlone.

Zakładka Wygląd dotycząca właściwości pól formularza

Właściwości wyglądu określają sposób wyświetlania pola formularza na stronie. Zakładka Wygląd jest wyświetlana dla wszystkich typów pól formularza oprócz kodów kreskowych i zawiera następujące opcje:

Kolor krawędzi

Jest otwierany próbnik kolorów, z którego będzie można wybrać kolor ramki otaczającej pole. Aby pole było wyświetlane bez ramki, należy wybrać ustawienie Brak koloru.

Grubość linii

Pozwala określić grubość ramki otaczającej pole formularza: Cienka, Średnia lub Gruba.

Kolor wypełnienia

Jest otwierany próbnik kolorów, z którego będzie można wybrać kolor pola. Aby pole nie było wyświetlane w kolorze, należy wybrać ustawienie Brak koloru.

Uwaga: Wybór koloru wypełnienia pola (wszystkie ustawienia oprócz ustawienia Brak koloru) spowoduje, że nie będą widoczne żadne obrazy w tle pola.

Styl linii

Pozwala zmienić wygląd ramki pola. Można wybrać ustawienia: Ciągła, Kreskowana, Fazowana, Wstawka lub Podkreślenie.

Rozmiar czcionki

Pozwala określić rozmiar tekstu wprowadzanego przez użytkownika oraz rozmiar znaczników wyboru (w przypadku pól wyboru i przycisków opcji). Można wybrać ustawienie automatyczne, predefiniowane lub własne. Jeśli dla pola tekstowego zostanie ustawiona wartość Automatyczny, w miarę pisania przez użytkownika rozmiar czcionki będzie ulegał zmianie w celu dopasowania do tego pola.

Kolor tekstu

Jest otwierany próbnik kolorów, z którego będzie można wybrać kolor tekstu lub znacznika wyboru.

Czcionka

Zawiera listę czcionek dostępnych na komputerze. Opcja nie jest dostępna w przypadku pól nie zawierających tekstu.

Uwaga:

W panelu Język w oknie dialogowym Preferencje jest dostępna opcja Włącz opcję języków od prawej do lewej, która ma wpływ na elementy wyświetlane na zakładce Wygląd w oknie dialogowym Właściwości. W przypadku zaznaczenia tej preferencji, na karcie Wygląd zostaną wyświetlone opcje zmiany stylu cyfr i kierunku tekstu dla pól tekstowych, pól list rozwijanych oraz pól list.

Zakładka Położenie dotycząca właściwości pól formularza

Zakładka Położenie pozwala umiejscowić lub zmienić rozmiar aktualnie zaznaczonego pola lub pól. Możesz przenieść pola w miejsce określone na stronie. Aby zmienić jedynie rozmiar pól, użyj opcji Wysokość i Szerokość. Aby przenieść pola bez zmieniania ich rozmiarów, wybierz opcję Nie zmieniaj wysokości i szerokości podczas zmieniania położenia.

Zakładka Opcje dotycząca właściwości pól formularza

Opcje dostępne na tej zakładce są różne w zależności od typu zaznaczonego pola formularza. Zakładka Opcje jest wyświetlana dla wszystkich typów pól oprócz podpisów elektronicznych.

Kod kreskowy

Zakładka Opcje dotycząca właściwości pól z kodem kreskowym zawiera następujące opcje:

Symbolika

Pozwala wybrać jeden z trzech typów kodu: PDF417, QR Code i Data Matrix.

Uwaga: Jeśli dane będą przetwarzane różnymi metodami, należy zaznaczyć opcję pozwalającą czytać obrazki z kodem kreskowym najniższej jakości. Na przykład, jeśli formularze będą zwracane faksem lub pocztą e-mail, jako warunek dekodowania należy wybrać Serwer faksu (zapewni to dobry odczyt danych ze wszystkich formularzy).

Kompresuj dane przed zakodowaniem w kodzie kreskowym

Pozwala zdecydować, że przed zakodowaniem dane mają być kompresowane. Dane będą kompresowane metodą Flat. Dane skompresowane wymagają zwykle mniejszej ilości kodu kreskowego, co pozwala zapisać więcej danych. Opcję tę należy zaznaczyć, jeśli do odczytu zwracanych danych będzie używany dekoder formularzy z kodem kreskowym programu Acrobat. Opcji tej nie należy zaznaczać, jeśli będzie używany miniaturowy skaner kodu kreskowego (większość takich urządzeń nie dekoduje danych skompresowanych).

Warunek dekodowania

Predefiniowane warunki dekodowania należy traktować jako pewne propozycje wstępne, które można dostosować za pomocą przycisku Własne.

Dostosuj

Jest otwierane okno dialogowe, w którym można określić własne parametry przetwarzania — najlepiej dostosowane do używanych skanerów i faksów. (Dla różnych typów kodu kreskowego są dostępne różne opcje).

Wymiar X

Szerokość komórki w milach (1 mil = 0,001 cala lub 0,0254 mm).

Proporcje Y/X

Stosunek wysokości do szerokości komórki. Na przykład w przypadku komórki, która ma być dwa razy wyższa niż szersza należy wprowadzić 2. (Opcja jest dostępna tylko w przypadku kodów kreskowych typu PDF417).

Uwaga: Jeśli kod kreskowy ma być czytany za pomocą miniaturowych skanerów laserowych, nie należy generować kodów szerszych niż 4 cale (10,2 cm). Zwykle miniaturowe skanery odczytują lepiej wyższe i węższe kody kreskowe. Wysokość i szerokość kodu kreskowego nie jest istotna, jeśli jest używany dekoder kodu kreskowego firmy Adobe (dostępny osobno).

Poziom korekty błędów

Pozwala określić poziom redundancji danych kodu kreskowego, który zapewnia właściwą korektę błędów dekodowania. Wyższe poziomy redundancji zapewniają bardziej niezawodny kod kreskowy oraz dokładniejsze wyniki dekodowania. Jednocześnie jednak prowadzą do większej objętości kodu kreskowego i zmniejszają zdolność programu do kodowania danych dostarczanych przez użytkowników oraz danych o strukturze formularza. Bardziej niezawodny kod kreskowy pozwala uniknąć problemów powodowanych przez ślady pisaków, słabą jakość wydruków, zniekształcenia powstające podczas faksowania i zginanie dokumentów. Opcja jest dostępna tylko w przypadku kodów kreskowych typu PDF417 i QR Code.

Zarządzaj parametrami kodu kreskowego

Umożliwia zapisanie opcji dotyczących kodu kreskowego w pliku. Plik ten można wyeksportować i udostępnić współpracownikom.

Pola wyboru

Styl pola wyboru

Pozwala określić wygląd znacznika wyświetlanego w polu wyboru po jego zaznaczeniu: Ptaszek (kształt domyślny), Okrąg, Krzyżyk, Romb, Kwadrat lub Gwiazdka. Właściwość ta nie ma wpływu na kształt samego pola wyboru.

Uwaga: Rozmiar znacznika wewnątrz pola wyboru jest określony przez rozmiar czcionki (ustawiony na zakładce Wygląd).

Wartość eksportowana

Pozwala określić wartość reprezentującą dany element podczas eksportowania danych. Jeśli to pole pozostanie puste, wartością eksportowaną będzie wpis w polu Nazwa na zakładce Ogólne.

Domyślnie pole wyboru jest zaznaczone

Pole wyboru jest zaznaczone, o ile użytkownik nie usunie jego zaznaczenia.

W przypadku pól rozwijanych oraz pól listy karta Opcje umożliwia utworzenie listy elementów do wyboru dla użytkownika.

Chociaż większość właściwości dostępnych na tej zakładce jest wspólna dla obu typów pól, niektóre z nich dotyczą tylko jednego z nich.

Element

Umożliwia wpisywanie tekstu opcji, który ma być wyświetlany w menu pola.

Dodaj

Pozwala przenieść bieżący wpis z pola Element na listę elementów.

Wartość eksportowana

Miejsce na wpisanie wartości reprezentującej dany element podczas eksportowania danych. Jeśli to pole pozostanie puste, wartością eksportowaną będzie wpis w polu Nazwa na zakładce Ogólne.

Lista elementów

Pozwala określić listę opcji, które będą dostępne na liście.

Uwaga: Element podświetlony w polu Lista elementów pojawia się jako domyślnie zaznaczony element w polu rozwijanym lub w polu listy. Aby zmienić element domyślny, należy wyróżnić inny element.

Przyciski W górę i W dół

Możliwość zmiany kolejności elementów na liście rozwijanej. Przyciski te nie są dostępne, jeśli zaznaczono opcję Sortuj elementy.

Delete

Pozwala usunąć z listy zaznaczony element.

Sortuj elementy

Pozwala uporządkować elementy listy alfabetycznie lub numerycznie. Sortowanie liczbowe (jeśli można je zastosować) jest przeprowadzane przed sortowaniem alfabetycznym.

Pozwól użytkownikowi wprowadzić własny tekst

(Tylko lista rozwijana) Pozwala użytkownikom na wprowadzenie wartości innej niż wartości dostępne na liście.

Sprawdzanie pisowni

(Tylko lista rozwijana) Sprawdzanie pisowni tekstu wprowadzonego przez użytkownika. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po zaznaczeniu opcji Pozwól użytkownikowi wprowadzić własny tekst.

Wiele zaznaczeń

(Tylko pola list) Powoduje, że użytkownik może wybrać z listy więcej niż jeden element.

Zatwierdź wybraną wartość natychmiast

Wartość jest zapisywana natychmiast po jej zaznaczeniu przez użytkownika. Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona, wartość będzie zapisywana dopiero wtedy, gdy użytkownik przejdzie do innego pola formularza. W przypadku pól list opcja ta jest niedostępna, jeśli zaznaczono opcję Wiele zaznaczeń.

Przyciski opcji

Utwórz grupę przycisków opcji, jeśli użytkownik ma wybrać tylko jedną z zestawu opcji. Wszystkie przyciski opcji wchodzące w skład grupy mają tę samą Nazwę, ale każdy z przycisków ma inną wartość właściwości Wartość przycisku.

Styl przycisku

Pozwala określić kształt znacznika wyświetlanego wewnątrz przycisku po jego zaznaczeniu: Ptaszek, Okrąg (kształt domyślny), Krzyżyk, Romb, Kwadrat lub Gwiazdka. Właściwość ta nie ma wpływu na kształt samego przycisku opcji.

Wybór przycisku opcji

Identyfikuje przycisk opcji i odróżnia przycisk od innych przycisków o tej samej nazwie.

Domyślnie przycisk jest zaznaczony

Pozwala określić stan przycisku (zaznaczony lub nie) przy pierwszym otwarciu formularza przez użytkownika.

Przyciski o tej samej nazwie i zawartości wybierane są zgodnie

Umożliwia zaznaczenie wielu powiązanych ze sobą przycisków opcji jednym kliknięciem. Znaczy to, że jeśli użytkownik zaznaczy przycisk opcji, który nie różni się co do nazwy pola i zawartości od innego przycisku, zostaną zaznaczone obydwa przyciski.

Pola tekstowe

W polach tekstowych są wprowadzane dane tekstowe złożone z liter lub cyfr.

Wyrównanie

Pozwala wyrównać tekst do lewej krawędzi, prawej krawędzi lub środka pola tekstowego.

Wartość domyślna

Pozwala określić tekst wyświetlany w polu przed wprowadzeniem danych przez użytkownika. Tekst domyślny należy wpisać w tym miejscu.

Wiele wierszy

Pozwala wpisać w polu tekstowym więcej niż jeden wiersz tekstu.

Przewijanie długiego tekstu

Umożliwia wyświetlanie tekstu, który jest dłuższy niż pole tekstowe.

Dopuść formatowanie Rich Text

Umożliwia użytkownikom zmianę sposobu wyświetlania tekstu, np. pogrubianie go lub pochylanie. Opcja jest użyteczna, gdy pewne elementy pola wymagają wyróżnienia.

Limit znaków

Pozwala ograniczyć z góry dozwoloną liczbę znaków wpisywanych w polu.

Uwaga:

Jeśli w polu wprowadzono tekst domyślny, zostanie on obcięty zgodnie z określonym ograniczeniem długości tekstu.

Hasło

Powoduje, że tekst wprowadzany przez użytkownika jest wyświetlany jako ciąg gwiazdek (*). Opcja jest dostępna pod warunkiem, że nie zaznaczono opcji Sprawdzanie pisowni.

Pole jest używane do zaznaczania pliku

Pozwala użytkownikowi wprowadzić ścieżkę pliku jako wartość pola podczas przesyłania pliku z formularzem. Ta opcja jest dostępna, jeśli na zakładce Opcje jest zaznaczona opcja Przewijanie długiego tekstu.

Sprawdzanie pisowni

Umożliwia sprawdzanie pisowni tekstu wprowadzonego przez użytkownika.

Grupa znaków

Tekst wprowadzany przez użytkownika jest rozmieszczany równomiernie wzdłuż całej szerokości pola tekstowego. Jeśli na zakładce Wygląd określono kolor krawędzi, poszczególne znaki w polu są oddzielane liniami w tym kolorze. Opcja jest dostępna pod warunkiem, że nie zaznaczono jakiejkolwiek innej opcji.

Pola tekstowe w programie Acrobat
Pola tekstowe o właściwości Linie oddzielające i bez tej właściwości

A. Cztery pola tekstowe o właściwości Linie oddzielające B. Pole tekstowe bez właściwości Linie oddzielające 

Zakładka Operacje dotycząca właściwości pól formularza

Za pomocą właściwości operacji można określić operacje, które będą skojarzone z polem formularza, np. przeskok do wybranej strony czy odtworzenie klipu multimedialnego. Zakładka Operacje jest wyświetlana dla wszystkich typów pól formularza i zawiera następujące opcje:

Wybierz wyzwalacz

Pozwala określić czynność użytkownika (zdarzenie), po której ma następować operacja przypisana do pola: Mysz w górę, Mysz w dół, Wejście myszą, Wyjście myszą, Uzyskanie fokusu lub Utrata fokusu.

Wybierz operację

Pozwala określić operację programu, która ma nastąpić po wykonaniu przez użytkownika operacji przypisanej do pola: Wykonaj polecenie z menu, Przejdź do widoku 3D/zawartości multimedialnej, Przejdź do widoku strony; Importuj dane formularza, Operacja na zawartości multimedialnej (Acrobat 9 lub nowszy), Otwórz plik, Otwórz łącze internetowe, Odtwórz dźwięk, Odtwórz plik multimedialny (zgodny z programem Acrobat 5), Odtwórz plik multimedialny (zgodny z programem Acrobat 6 i nowszym), Czytaj artykuł, Wyzeruj formularz, Uruchom JavaScript, Ustaw widoczność warstwy, Pokaż/ukryj pole lub Prześlij formularz.

Dodaj

Pozwala otworzyć okno dla wybranej operacji.

Operacje

Pozwala wyświetlić listę zdefiniowanych wyzwalaczy i operacji.

Przyciski W górę i W dół

Pozwalają zmieniać kolejność zaznaczonej operacji na liście wyświetlanej pod wyzwalaczem. (Opcja dostępna pod warunkiem, że z jednym wyzwalaczem skojarzono wiele operacji).

Edycja

Pozwala otworzyć okno dialogowe z opcjami dotyczącymi zaznaczonej operacji.

Delete

Pozwala usunąć zaznaczoną operację lub parę wyzwalacz-operacja.

Zakładka Oblicz dotycząca właściwości pól formularza

Zakładka Oblicz pojawia się w oknie dialogowym właściwości wyłącznie dla pól tekstowych i pól rozwijanych. Te opcje służą do wykonywania operacji matematycznych na istniejących danych w polach formularza i wyświetlania wyników.

Wartość nie jest obliczona

Opcję należy zaznaczyć, jeśli to użytkownik ma wpisać wartość.

Wartość jest

Zaznaczenie tej opcji powoduje pojawienie się kolejnych opcji:

Wyskakujące menu

Zawiera listę funkcji matematycznych, które można stosować do zaznaczonych pól. Dostępne funkcje pozwalają wykonywać następujące operacje na wartościach zaznaczonych pól: sumowanie, mnożenie, wyciąganie średniej, wyznaczanie maksimum i wyznaczanie minimum.

Wybieraj

Powoduje otwarcie okna dialogowego z listą dostępnych pól, które można zaznaczać (tak, aby były uwzględniane w obliczeniach) lub nie (tak, aby nie były uwzględniane w obliczeniach).

Notacja pola uproszczonego

Pozwala użyć skryptu JavaScript z nazwami pól i prostymi znakami arytmetycznymi. Za pomocą przycisku Edycja można otworzyć okno dialogowe, które pozwala pisać, edytować i dodawać skrypty.

Uwaga:

Nazwy pól rozróżniają wielkość znaków.

Własny skrypt obliczeniowy

Pozwala wyświetlić dodane przez użytkownika skrypty obliczeniowe. Za pomocą przycisku Edycja można otworzyć okno dialogowe, które pozwala pisać i dodawać nowe skrypty JavaScript.

Określanie kolejności obliczeń w polach formularza

Kolejność wykonywania obliczeń zdefiniowanych w formularzu pokrywa się z kolejnością ich definiowania. W niektórych sytuacjach jednak uzyskiwanie poprawnych wyników może wymagać zmiany tej kolejności.

Na przykład, jeśli wynik operacji wykonywanej w pewnym polu zależy od wyników operacji wykonywanych w dwóch innych polach, to operacje w tych polach powinny być wykonane wcześniej.

 1. W panelu po prawej stronie wybierz polecenie Więcej > Ustaw kolejność obliczania pola.

  W oknie dialogowym Oblicz pola zostaną pokazane wszystkie pola obliczeniowe formularza oraz obowiązująca kolejność obliczeń.

 2. Aby zmienić kolejność obliczeń, zaznacz na liście jedno z pól i kliknij przycisk W górę lub W dół.

Gdy projektowane pola formularza są tworzone i testowane, program Acrobat automatycznie przeprowadza wszystkie skojarzone z nimi obliczenia. W celu usprawnienia pracy funkcję automatycznych obliczeń można wyłączyć (w oknie preferencji formularza).

Zakładka Podpisany dotycząca właściwości pól formularza

Zakładka Podpisany jest dostępna tylko w oknie dialogowym Właściwości podpisu elektronicznego. Wybierane na niej ustawienia decydują o konsekwencjach zastosowania do formularza podpisu elektronicznego.

Podpis nie powoduje żadnych zmian

Jest to opcja domyślna.

Oznacz jako tylko do odczytu

Uniemożliwia dalsze zmiany formularza podpisanego elektronicznie (zgodnie z wyborem opcji w wyskakującym menu):

Wszystkie pola

Uniemożliwia wszelkie zmiany we wszystkich polach formularza.

Wszystkie pola z wyjątkiem tych

Zmiany będą możliwe tylko w polach wybranych za pomocą przycisku Wybieraj, dla których zaznaczono pola wyboru zezwalające użytkownikowi na edycję zawartości pól po podpisaniu formularza.

Tylko te pola

Uniemożliwia zmiany tylko w wybranych polach formularza.

Ten skrypt jest wykonywany, gdy pole jest oznaczone

Po elektronicznym podpisaniu formularza jest uaktywniany własny skrypt JavaScript. Za pomocą przycisku Edycja można zmienić kod JavaScript operacji lub utworzyć nowy.

Zakładka Format dotycząca właściwości pól formularza

Zakładka Format pojawia się w oknie dialogowym właściwości tylko dla pól tekstowych lub pól rozwijanych formularza. Zestaw dostępnych opcji zależy od wyboru dokonanego w wyskakującym menu Wybierz kategorię formatu.

W polu Przykład bieżącego formatu wyświetlany jest podgląd ustawień w czasie rzeczywistym.

Brak

Nie są dostępne żadne dodatkowe opcje. Dane wprowadzone w polu tekstowym lub rozwijanym z tą właściwością nie wymagają konkretnego formatowania.

Liczba

Zaznaczone opcje formatowania są dostosowywane automatycznie do danych liczbowych.

Miejsca po przecinku

Pozwala określić liczbę cyfr wyświetlanych po prawej stronie przecinka dziesiętnego.

Styl separatora

Pozwala określić styl kropek i przecinków.

Symbol waluty

Pozwala określić typ waluty, np. Euro, Dolary lub Jeny.

Lokalizacja symbolu

Określa lokalizację symbolu waluty w odniesieniu do wartości liczbowej. Pole to uaktywnia się po wybraniu symbolu waluty.

Styl liczb ujemnych

Pozwala określić styl wyświetlania liczb ujemnych. Można wybrać ustawienia: Pokaż nawiasy, Użyj czerwonego tekstu, oba z nich lub żadne z nich.

Procent

Zaznaczone opcje formatowania są dostosowywane automatycznie do procentowych danych liczbowych.

Miejsca po przecinku

Pozwala określić liczbę cyfr wyświetlanych po prawej stronie przecinka dziesiętnego

Styl separatora

Pozwala określić styl kropek i przecinków.

Data

Lista zawiera formaty jednocyfrowe, dwucyfrowe i czterocyfrowe, gdzie d oznacza dzień, m oznacza miesiąc, a r oznacza rok.

Czas

Lista zawiera szereg opcji, gdzie g oznacza godzinę na zegarze 12-godzinnym, G oznacza godzinę na zegarze 24-godzinnym, MM oznacza minuty, ss oznacza sekundy, a tt oznacza symbol AM (przed południem) lub PM (po południu).

Specjalne

Kod Zip

Pięciocyfrowy kod pocztowy w Stanach Zjednoczonych.

Kod Zip + 4

Dziewięciocyfrowy kod pocztowy w Stanach Zjednoczonych.

Numer telefonu

10-cyfrowy numer telefonu.

Numer ubezpieczenia społecznego

Dziewięciocyfrowy numer ubezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczonych. Po trzeciej i piątej cyfrze automatycznie są wstawiane dywizy.

Arbitralna maska

Kategoria formatu jest zmieniana na Własny. Staje się dostępne inne pole, w którym można użyć własnego formatu. Za pomocą tej opcji można określić typy znaków dopuszczalnych dla poszczególnych pozycji pola, a także ich sposób wyświetlania.

A.

Akceptuje wyłącznie litery (A–Z, a–z).

X

Akceptuje spacje i większość znaków drukowalnych, w tym wszystkie znaki dostępne z klawiatury standardowej oraz znaki ANSI w zakresach: 32–126 i 128–255.

O

Litera „O” akceptuje znaki alfanumeryczne (A–Z, a–z oraz 0–9).

9

Są akceptowane tylko cyfry (0–9).

Na przykład, maska AAA--p#999 powoduje, że jest akceptowany wpis BOE--p#767. Maska OOOOO@XXX powoduje, że jest akceptowany wpis vad12@3Up.

Opcja Arbitralna maska w programie Acrobat
Przykład ustawienia opcji Arbitralna maska

Dostosuj

Zapewnia dostęp do dodatkowych opcji, które mogą okazać się przydatne dla osób tworzących własne skrypty JavaScript dotyczące formatowania i obsługi klawiszy. Na przykład, autor formularza może utworzyć własny skrypt definiujący nowy format waluty lub wprowadzający ograniczenia co do wpisywania pewnych znaków.

Skrypt formatowy

Pozwala wyświetlić dodane przez użytkownika skrypty dotyczące formatowania. Za pomocą przycisku Edycja można otworzyć okno dialogowe, które pozwala pisać i dodawać nowe skrypty.

Skrypt klawiszowy

Pozwala wyświetlić dodane przez użytkownika skrypty dotyczące obsługi klawiszy. Za pomocą przycisku Edycja można otworzyć okno dialogowe, które pozwala pisać i dodawać nowe skrypty.

Podręcznik JavaScript for Acrobat API Reference (Dokumentacja interfejsu API języka JavaScript w programie Acrobat) jest dostępny w witrynie centrum programistów programu Acrobat pod adresem www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_pl (plik PDF, tylko w języku angielskim).

Zakładka Zatwierdź dotycząca właściwości pól formularza

Zakładka Zatwierdź jest dostępna wyłącznie w oknach dialogowych Właściwości pola tekstowego i Właściwości pola rozwijanego. Właściwości zatwierdzania pozwalają ograniczyć zawartość danych wprowadzanych przez użytkownika do określonych zakresów, wartości lub znaków. Dzięki temu można zapewnić zgodność wprowadzanych danych z polem formularza.

Wartość pola nie jest zatwierdzona

Pozwala wyłączyć funkcję zatwierdzania.

Wartość pola jest w zakresie

Pozwala określić dozwolony zakres wartości liczbowych i procentowych.

Uruchom własny skrypt zatwierdzania

Powoduje zatwierdzenie utworzonego lub dostarczonego skryptu JavaScript.

Zakładka Wartość dotycząca właściwości pól formularza

Zakładka Wartość jest wyświetlana tylko w przypadku pól formularza z kodem kreskowym.

Zakoduj używając

Pozwala uaktywnić następujące opcje:

XML

Dane są kodowane jako kod kreskowy w standardowym formacie XFDF. Odpowiedni skrypt JavaScript jest generowany automatycznie.

Rozdzielany tabulatorami

Zawartość pól jest zapisywana w kodzie kreskowym jako wartości oddzielane tabulatorami. Odpowiedni skrypt JavaScript jest generowany automatycznie. Jeśli formularz jest skonfigurowany do generowania danych w postaci odrębnych plików XFDF lub XDP, dane muszą być zapisane w formacie "Tab Delimited" z nazwami pól w pierwszym wierszu. Opcja ta jest użyteczna także wtedy, gdy kod kreskowy ma obejmować więcej danych lub zachodzi potrzeba skopiowania danych do bazy danych lub tabel arkusza kalkulacyjnego.

Wybieraj

Jest otwierane okno dialogowe pozwalające wybrać pola, których zawartość będzie zapisywana w kodzie kreskowym.

Uwzględnij nazwy pól

(Opcja dostępna pod warunkiem zaznaczenia opcji kodowania Tab Delimited). W pierwszej linii kodu kreskowego są kodowane nazwy pól. Wartości są kodowane pod nimi.

Własny skrypt obliczeniowy

Jest wyświetlany domyślny skrypt. Kliknięcie przycisku Edycja powoduje otwarcie okna edytora kodu JavaScript, w którym można tworzyć własne skrypty obliczeniowe dotyczące kodu kreskowego.

Odniesienie do opublikowanego formularza

Jest pokazywana ścieżka dostępu do formularza PDF. Ścieżkę tę można zmienić, wpisując nowy adres URL publikowanego formularza. Później będzie można utworzyć cyfrową wersję wypełnionego formularza — powstanie ona poprzez połączenie szablonu formularza z danymi dostarczonymi przez użytkownika. Istnieje możliwość zachowania relacji między konkretnym szablonem formularza a związanymi z nim plikami danych kodu kreskowego. Jeśli kod kreskowy zostanie wygenerowany przy użyciu wartości XML, adres URL zostanie dołączony do kodu kreskowego i będzie wyświetlany w formularzu, pod kodem kreskowym.

Przykład kodu kreskowego z widocznym poniżej adresem URL
Przykład kodu kreskowego z widocznym poniżej adresem URL

Zarządzanie własnymi ustawieniami kodu kreskowego

Program pozwala zapisywać, ponownie wykorzystywać i udostępniać własne ustawienia parametrów kodu kreskowego. Zapisane ustawienia można stosować do nowych pól z kodem kreskowym. Po zdefiniowaniu zestawu własnych parametrów można poddawać je dalszym modyfikacjom.

Pierwszym etapem każdego z tych procesów jest otwarcie okna dialogowego właściwości pola z kodem kreskowym. Aby otworzyć okno dialogowe właściwości, kliknij dwukrotnie pole z kodem kreskowym.

Tworzenie nowego zestawu parametrów kodu kreskowego

 1. W oknie dialogowym Właściwości pola z kodem kreskowym kliknij zakładkę Opcje i wybierz polecenie Zarządzaj parametrami kodu kreskowego.

 2. Zaznacz istniejący zestaw parametrów, który ma stanowić podstawę nowego zestawu, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 3. Wpisz nazwę w polu Nazwa oraz opis w polu Opis.

 4. Ustaw opcje Symbolika, Wymiar X, Proporcje Y/X i Poziom korekty błędów, a następnie kliknij przycisk OK.

Nowo zdefiniowany zestaw parametrów zostanie wyświetlony na liście w oknie dialogowym Zarządzaj parametrami kodu kreskowego. Wszystkie przyciski z prawej strony okna dialogowego zostaną udostępnione. Nowy zestaw będzie również dostępny w menu Warunek dekodowania na zakładce Opcje w oknie dialogowym Właściwości pola kodu kreskowego.

Edycja lub usuwanie zestawu własnych parametrów kodu kreskowego

 1. W oknie dialogowym Właściwości pola z kodem kreskowym kliknij zakładkę Opcje i wybierz polecenie Zarządzaj parametrami kodu kreskowego.

 2. Wybierz z listy własny zestaw parametrów.
 3. Wybierz odpowiednią operację:
  • Kliknij przycisk Edycja, zmień ustawienia i kliknij przycisk OK.

  • Kliknij przycisk Usuń. Potwierdź usunięcie w wyświetlonym komunikacie, klikając przycisk OK.

Eksportowanie lub importowanie zestawu własnych parametrów kodu kreskowego

 1. W oknie dialogowym Właściwości pola z kodem kreskowym kliknij zakładkę Opcje i wybierz polecenie Zarządzaj parametrami kodu kreskowego.

 2. Wybierz odpowiednią operację:
  • Wybierz z listy zestaw parametrów kodu kreskowego i kliknij przycisk Eksportuj. Wybierz lokalizację i nazwę pliku (plik musi mieć rozszerzenie .bps).

  • Kliknij przycisk Importuj, po czym odszukaj i zaznacz plik BPS do zaimportowania.

Ponowne definiowanie domyślnych właściwości pola formularza

Po zmianie właściwości pewnego typu pól formularza nowy zestaw właściwości można uczynić domyślnym zestawem dla tego typu. Na przykład można utworzyć pole wyboru, zmienić jego właściwości i zapisać je jako właściwości domyślne wszystkich pól wyboru.

 1. W razie konieczności wybierz polecenie Narzędzia > Przygotuj formularz, aby przejść do trybu edycji formularza.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole formularza, którego właściwości zostały już zmienione, a następnie wybierz polecenie Użyj bieżących właściwości jako nowe domyślne.

Uwaga:

Zmiana właściwości domyślnych nie pociąga za sobą zmiany ustawień istniejących pól formularza danego typu. Nowe ustawienia domyślne będą stosowane tylko do nowych pól.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online