Podczas eksportowania plików PDF do innego formatu za pomocą polecenia Eksportuj plik PDF każdy z formatów udostępnia własne opcje konwersji.

Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat DC. Jeśli korzystasz z programu Acrobat Reader DC, zobacz temat Jakie są możliwości programu Adobe Reader DC?. Jeśli korzystasz z programu Acrobat XI, zobacz temat Pomoc programu Acrobat XI.

Opcje Adobe PDF (Acrobat Pro DC)

Pliki PDF można zapisać ponownie w formie zoptymalizowanej. Służą do tego ustawienia dostępne w oknie dialogowym Optymalizator PDF. Optymalizator PDF umożliwia zmianę wersji plików PDF, tak aby można je było wyświetlać w starszych wersjach programów Acrobat DC i Acrobat Reader DC. Zmiana ustawienia zgodności może spowodować utratę nowszych funkcji z pliku PDF. Aby uzyskać informacje dotyczące poszczególnych opcji zgodności, zobacz Poziomy zgodności PDF.

Uwaga:

Aby używać takich samych ustawień za każdym razem podczas konwertowania plików PDF na dany format, określ te ustawienia w oknie dialogowym Preferencje. W panelu Konwertuj z PDF wybierz z listy format pliku i kliknij pozycję Zmień ustawienia. W dowolnym momencie można skorzystać z przycisku Przywróć domyślne, aby powrócić do ustawień domyślnych.

Ustawienia konwersji obrazów

Opcje JPEG i JPEG2000

Uwaga:

Jeśli plik PDF zawiera zbiór obrazów, możesz wyeksportować je pojedynczo jako pliki JPEG, PNG lub TIFF, wybierając polecenie Narzędzia > Eksportuj plik PDF > Obraz > Eksportuj wszystkie obrazy.

Dostępne opcje zależą od tego, czy wybrano format JPEG, czy JPEG 2000.

Kolor/Skala szarości

Określa ustawienie kompresji dotyczące równowagi między rozmiarem pliku a jakością obrazu. Zasada ogólna mówi, że im mniejszy jest plik, tym gorsza jakość cechuje obrazek.

Rozmiar fragmentu

Dzieli kompresowany obraz na fragmenty o zadanej wielkości. (Jeżeli wysokość lub szerokość obrazu nie stanowi równego iloczynu wielkości fragmentu, to na krawędziach zostaną wstawione niepełne fragmenty). Dane obrazu w każdym fragmencie są osobno kompresowane i mogą być osobno dekompresowane. Zalecane jest użycie domyślnej wartości 256. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku formatu JPEG 2000.

Format

Określa sposób wyświetlania pliku. Dostępna tylko w formacie JPEG.

Linia bazowa (Standardowa)

Wyświetla obraz dopiero po jego pełnym pobraniu. Format JPEG obsługuje większość przeglądarek Internetu.

Linia bazowa (Zoptymalizowana)

Optymalizuje kolory obrazu i generuje mniejsze pliki, jednak nie jest to format obsługiwany przez wszystkie przeglądarki Internetu.

Progresywny (3 skany – 5 skanów)

Jakość pobieranego obrazu jest początkowo niska, ale rośnie wraz z postępami pobierania.

RGB/CMYK/Skala szarości

Określa rodzaj zarządzania kolorami w pliku wynikowym oraz wskazuje, czy ma być osadzany profil ICC.

Uwaga:

Jeśli do pliku PDF zawierającego obrazy JPEG i JPEG 2000 zostanie zastosowane polecenie Eksportuj do lub Eksportuj wszystkie obrazy, po czym zawartość pliku zostanie przekonwertowana na format JPEG lub JPEG 2000, to po otwarciu uzyskanych w ten sposób obrazów w programie Acrobat DC mogą one wyglądać nieco inaczej. Sytuacja taka może zaistnieć, jeśli profil koloru obrazów jest zdefiniowany na poziomie strony, a nie w samych obrazach. Program Acrobat DC nie jest bowiem w stanie przenieść profilu kolorów z poziomu strony do zapisywanego obrazu.

Przestrzeń kolorów/Rozdzielczość

Określa przestrzeń kolorów i rozdzielczość wynikowego pliku. Acrobat może skonfigurować te ustawienia automatycznie. Aby przekonwertować kolorowe obrazy z pliku na odcienie szarości, należy wybrać opcję Skala szarości.

Uwaga:

Duże rozdzielczości, np. 2400 ppi (piksele na cal), stosuje się tylko w przypadku małych stron (nie większych niż 6,826 cala lub 173,38 milimetra).

Opcje PNG

Format PNG służy do zapisywania obrazów, które będą używane w Internecie.

Przeplot

Określa, czy obraz ma być zapisany z przeplotem. Przy ustawieniu Brak obraz zostanie wyświetlony w przeglądarce dopiero po zakończeniu pobierania. Przy ustawieniu Adam7 podczas pobierania obrazka będą wyświetlane jego kolejne wersje o coraz lepszej jakości. Opcja Adam7 skraca czas ściągania pliku, a użytkownicy będą mogli obserwować postępy pobierania; plik obrazu będzie jednak większy.

Filtr

Umożliwia wybór algorytmu filtrowania.

Brak

Obrazy są kompresowane bez filtrowania. Ustawienie zalecane do obrazów w trybie kolorów indeksowanych i bitmapy.

Pod

Optymalizuje obrazy o równomiernie rozmieszczonych wzorkach poziomych.

W górę

Optymalizuje obrazy o równomiernie rozmieszczonych wzorkach pionowych.

Średnia

Uśrednia wartości kolorów pikseli sąsiadujących ze sobą.

Paeth

Optymalizuje kompresję szumów o niskiej intensywności, zmieniając wartości kolorów sąsiednich.

Adaptacyjna

Program zastosuje najlepszy algorytm filtrowania obrazu — Pod, Nad, Uśrednianie lub Paeth. Opcja przydaje się, gdy nie ma pewności co do użycia jednego z powyższych ustawień.

RGB/Skala szarości

Określa rodzaj zarządzania kolorami w pliku wynikowym oraz wskazuje, czy ma być osadzany profil ICC.

Przestrzeń kolorów/Rozdzielczość

Określa przestrzeń kolorów i rozdzielczość wynikowego pliku. Acrobat może skonfigurować te ustawienia automatycznie. Aby przekonwertować kolorowe obrazy z pliku na odcienie szarości, należy wybrać opcję Skala szarości.

Uwaga:

Duże rozdzielczości, np. 2400 ppi, stosuje się tylko w przypadku małych stron (nie większych niż 6,826 cala lub 173,380 milimetra).

Opcje TIFF

TIFF jest elastycznym formatem obrazów rastrowych, obsługiwanym przez praktycznie wszystkie programy graficzne i aplikacje DTP. Rozdzielczość obrazków jest określana automatycznie.

Monochromatyczne

Określa format kompresji. Domyślnie jest stosowana metoda CCITTG4, która prowadzi do plików o najmniejszych rozmiarach. Metoda ZIP również zapewnia pliki o małych rozmiarach.

Uwaga:

W niektórych aplikacjach nie można otwierać plików TIFF, które skompresowano i zapisano w formacie JPEG lub ZIP. W takich wypadkach zaleca się przeprowadzenie kompresji metodą LZW.  

RGB/CMYK/Skala szarości/Inne

Określa metodę zarządzania kolorami, która będzie stosowana do pliku wyjściowego.

Przestrzeń kolorów/Rozdzielczość

Określa przestrzeń kolorów i rozdzielczość wynikowego pliku. Acrobat może skonfigurować te ustawienia automatycznie. Aby przekonwertować kolorowe obrazy z pliku na odcienie szarości, należy wybrać opcję Skala szarości.

Uwaga:

Duże rozdzielczości, np. 2400 ppi, stosuje się tylko w przypadku małych stron (nie większych niż 6,826 cala lub 173,380 milimetra).

Opcje programu Microsoft Word i formatu RTF

Plik PDF można wyeksportować do formatu programu Word (DOCX lub DOC) lub formatu RTF (Rich Text Format). Dostępne są następujące opcje.

Zachowaj przepływający tekst

Pozwala zachować przepływający tekst.

Zachowaj układ strony

Pozwala zachować układ strony.

Dołącz komentarze

Eksportuje komentarze do pliku wyjściowego.

Dołącz obrazy

Eksportuje obrazy do pliku wyjściowego.

W razie potrzeby rozpoznaj tekst

Rozpoznaje tekst, jeśli plik PDF zawiera obrazy z tekstem.

Ustaw język

Ustawia język dla funkcji OCR.

Opcje strony internetowej HTML

Pojedyncza strona HTML

Określa, że podczas eksportowania do formatu HTML tworzony jest pojedynczy plik HTML. Aby dodać panel nawigacji, włącz następującą opcję:

  • Dodaj ramkę nawigacji na bazie nagłówków

  • Dodaj ramkę nawigacji na bazie zakładek

Wiele stron HTML

Określa, że podczas eksportowania do formatu HTML tworzonych jest wiele plików HTML. Wybierz jedno z kryteriów, aby podzielić dokument na wiele plików HTML.

  • Podziel wg nagłówków dokumentu

  • Podziel wg zakładek dokumentu

Dołącz obrazy

Pozwala wybrać, czy obrazy mają być eksportowane podczas eksportu pliku PDF jako HTML.

Wykryj i usuń nagłówki i stopki

Określa, czy zawartość nagłówka i stopki w pliku PDF powinna zostać skasowana i usunięta z plików HTML.

W razie potrzeby rozpoznaj tekst

Rozpoznaje tekst, jeśli plik PDF zawiera obrazy z tekstem.

Ustaw język

Ustawia język dla funkcji OCR.

Opcje arkusza kalkulacyjnego

Ustawienia skoroszytu Excel

Określa, czy skoroszyt będzie tworzony dla każdej tabeli lub strony, czy dla całego dokumentu.

Ustawienia numeryczne

Określa separatory dziesiętny i tysięczny dla danych numerycznych. Zaznacz jedną z poniższych opcji:

  • Wykryj separatory dziesiętny i tysięczny przy użyciu ustawień regionalnych

  • Traktuj te znaki, jak speratory dziesiętny i tysięczny. Wpisz lub wybierz separatory w odpowiednich polach.

W razie potrzeby rozpoznaj tekst

Rozpoznaje tekst, jeśli plik PDF zawiera obrazy z tekstem.

Ustaw język

Ustawia język dla funkcji OCR.

Opcje PostScript lub Encapsulated PostScript (EPS)

Plik PDF można wyeksportować do pliku PostScript® używanego w aplikacjach do przygotowywania i druku materiałów. Format PostScript pozwala umieścić w pliku pełne informacje o komentarzach DSC (Document Structuring Conventions) i inne informacje zaawansowane (zachowywane przez program Adobe Acrobat Distiller®). Z każdego pliku PDF można również utworzyć plik EPS, który będzie można umieszczać lub otwierać w innych aplikacjach. Dostępne opcje zależą od tego, czy dokument jest konwertowany na format PostScript, czy EPS.

Uwaga:

Gdy w plikach EPS w programie Acrobat Pro DC są zapisywane dane o rozbarwieniach, wszystkie obrazy powinny mieć kolory z przestrzeni CMYK.

Plik opisu drukarki

Plik PostScript Printer Description (PPD) podaje informacje niezbędne do właściwego sformatowania pliku PostScript na danym urządzeniu wyjściowym. Opcja Niezależny od urządzenia tworzy tylko pliki kompozytowe (nierozbarwione). Opcja Domyślne ustawienia Acrobat stanowi punkt wyjścia do tworzenia różnego rodzaju plików PostScript i umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień konwersji. Format Adobe PDF 7.0 jest zgodny z większością urządzeń. Ta opcja jest dostępna tylko dla formatu PostScript (PS).

ASCII lub Binarne

Opcja pozwala określić format wyjściowy danych graficznych. Wybór formatu binarnego prowadzi do mniejszych plików, ale nie we wszystkich zadaniach są uwzględniane dane binarne.

PostScript

Opcja pozwala określić poziom języka PostScript. Opcji Poziom języka 3 należy używać tylko wtedy, gdy docelowe urządzenie wyjściowe obsługuje PostScript Level 3. Opcję Poziom języka 2 stosuje się do plików EPS, które będą umieszczane w innych dokumentach i rozbarwiane wraz z nimi. W plikach EPS importowanych do aplikacji Microsoftu należy stosować poziom 2.

Dołączanie czcionek

Wskazuje czcionki, które maja zostać dołączone do pliku PostScript. Osadzone czcionki są pobierane z pliku PDF, natomiast czcionki referencyjne są pobierane z aktywnego komputera.

Dołącz komentarze

Zachowuje wygląd komentarzy w powstałym pliku PostScript.

Konwertuj True Type na Type 1

Konwertuje czcionki TrueType na czcionki Type 1 w powstałym pliku PostScript.

Dołącz podgląd

Określa, czy w powstałym pliku EPS zostanie utworzony podgląd TIFF. Ta opcja nie jest dostępna podczas zapisu w formacie PostScript.

Zakres strony

Definiuje strony do wyeksportowania. Gdy wybrano format EPS, każda ze stron z zakresu jest zapisywana jako oddzielny plik EPS.

Opcje tekstu i XML

Kodowanie

Dotyczy wartości binarnych opartych na międzynarodowych standardach, które służą do reprezentowania znaków tekstowych. UTF-8 to format Unicode do reprezentacji znaków za pomocą 8-bitowych bajtów (jeden lub więcej bajtów na znak). UTF-16 stosuje natomiast bajty 16-bitowe. ISO-Latin-1 to 8-bitowa reprezentacja znaków z nadzbioru ASCII. UCS-4 to Uniwersalny zestaw znaków zakodowany w 4 oktetach. HTML/ASCII to 7-bitowa reprezentacja znaków, opracowana przez amerykański instytut standaryzacji (ANSI).

Opcja Użyj domyślnych ustawień tabeli odwzorowania korzysta z domyślnego kodowania znaków zdefiniowanego w tabelach odwzorowania, które znajdują się w folderze Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables. Tabele odwzorowania określają wiele opcji generowania danych wyjściowych. Zawierają m.in. następujące domyślne kodowania znaków: UTF-8 (Zapisz jako XML lub HTML 4.0.1) oraz HTML/ASCII (Zapisz jako HTML 3.2).

Generuj zakładki

Generuje łącza do zawartości w plikach HTML lub XML. Łącza są umieszczane na początku wyjściowego dokumentu HTML lub XML.

Generuj znaczniki dla nieoznakowanych plików

Gdy opcja jest zaznaczona, są generowane znaczniki dla plików, które nie są jeszcze oznakowane. Dotyczy to plików PDF utworzonych w programie Acrobat 4. 0 i jego starszych wersjach. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, konwersja nie obejmuje plików nieoznakowanych.

Uwaga:

Znaczniki są stosowane tylko w trakcie konwersji; po jej zakończeniu są odrzucane. Zaznaczenie powyższej opcji nie jest więc metodą tworzenia oznakowanych plików z plików starszych

Generuj obrazki

Opcja pozwala kontrolować sposób konwertowania obrazków. W dokumentach XML i HTML są umieszczane odwołania do przekonwertowanych obrazków.

Użyj podfolderu

Określa folder na wygenerowane obrazy. Jego nazwa domyślna to Obrazy.

Użyj prefiksu

Określa prefiks dodawany do nazw plików obrazów, jeśli mamy wiele wersji tego samego pliku obrazu. Nazwy plików przydzielone obrazom mają format: nazwapliku_img_#

Format wyjściowy

Pozwala ustawić ostateczny format obrazów. Ustawienie domyślne to JPG.

Próbkowanie do

Przeprowadza próbkowanie w dół, aby obrazy osiągnęły zadaną rozdzielczość. Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, obrazki będą miały taką samą rozdzielczość, jaka obowiązuje w pliku źródłowym. Pliki obrazków nigdy nie są próbkowane w górę.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online