Informacje o broszurach

Broszury są to dokumenty wielostronicowe przeznaczone do drukowania na arkuszach, które będą zginane na pół. Program pozwala tworzyć broszury wielostronicowe, drukowane dwustronnie, na kolejnych arkuszach zginanych na pół i zszywanych razem wzdłuż grzbietu. Pierwsza strona jest drukowana na tym samym arkuszu, co strona ostatnia. Druga strona jest drukowana na przedostatnim arkuszu, i tak dalej. Każda ze stron jest automatycznie środkowana na arkuszu, a duże strony są skalowane, tak aby zmieściły się w obszarze wydruku. Po złożeniu i zszyciu arkuszy otrzymuje się gotową broszurę o właściwej numeracji stron.

Aby można było drukować broszury, drukarka musi obsługiwać automatyczne lub ręczne drukowanie dwustronne (drukowanie po obu stronach arkusza). Ręczne drukowanie dwustronne wymaga dwóch oddzielnych procedur drukowania: jeden do wydrukowania przedniej strony broszury i drugi do wydrukowania tylnej strony broszury. Aby sprawdzić, czy drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, skonsultuj się z podręcznikiem obsługi drukarki lub skontaktuj się z producentem urządzenia.

Dokumenty wielostronicowe w programie Acrobat
Dokument o wielu stronach (po lewej), strony ułożone w broszurze (środek) i strony wydrukowane i złożone w nową broszurę (po prawej)

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj i zaznacz drukarkę.

 2. Określ strony do drukowania:
  • Aby wydrukować wszystkie strony broszury zaznacz opcję Wszystkie.
  • Aby podzielić dużą broszurę na mniejsze części, zaznacz opcję Strony i określ zakres stron pierwszego fragmentu. Każdy zakres stron wydrukuj osobno.
 3. Kliknij Broszura.

 4. Aby wydrukować pewne strony na innym papierze, określ je za pomocą opcji Arkusze od/do. Kliknij przycisk Właściwości, zaznacz właściwą tacę papieru i ustaw odpowiednio różne opcje.

 5. Wybierz dodatkowe opcje obsługi stron. W miarę ustawiania opcji obraz w obszarze Podgląd będzie się zmieniać.

  Fragment broszury

  Pozwala określić, które strony papieru będą zadrukowywane. Wybór ustawienia Obie strony powoduje automatyczne drukowanie na obu stronach papieru (drukarka musi obsługiwać automatyczne drukowanie dwustronne). Wybór ustawienia Tylko przednia strona powoduje drukowanie wszystkich stron, które będą widoczne na przedniej stronie papieru. Po wydrukowaniu tych stron należy odwrócić zadrukowane arkusze, ponownie wybrać polecenie Plik > Drukuj i zaznaczyć opcję Tylko tylna strona. Zależnie od drukarki może wystąpić konieczność zmiany kolejności stron.

  Uwaga:

  Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, konieczne będzie ręczne obrócenie stron i ponowne włożenie ich do podajnika. Dokładna procedura zależy od modelu drukarki, a ustawienia można zmienić, korzystając z opcji Właściwości w oknie dialogowym Drukuj. Więcej informacji można uzyskać w części Drukowanie dwustronne.

  Automatyczne obracanie stron na każdym arkuszu

  Każda ze stron jest automatycznie obracana, tak aby uzyskać najlepsze dopasowanie do obszaru drukowania.

  Arkusze od

  Pozwala określić pierwszy i ostatni arkusz wydruku. Program Acrobat sam wybiera, które arkusze mają być zadrukowane. Na przykład, jeśli dokument liczy 16 stron, są zadrukowywane arkusze od 1 do 4.

  Wiązanie

  Pozwala określić orientację oprawy. W przypadku tekstu czytanego od lewej do prawej należy wybrać ustawienie Lewa; jeśli obszar zadruku jest długi i wąski (np. kiedy papier jest zaginany wzdłuż dłuższego boku) należy wybrać ustawienie Lewa (Wysoka). W przypadku tekstu czytanego od prawej do lewej należy wybrać ustawienie Prawa; jeśli obszar zadruku jest długi i wąski (np. kiedy papier jest zaginany wzdłuż dłuższego boku) należy wybrać ustawienie Prawa (Wysoka).

  Oprawy w programie Acrobat
  Oprawy w programie Acrobat
  Porównanie efektów opcji Prawe i Prawe (Wysokie).

  Uwaga:

  Aby uniemożliwić innym użytkownikom drukarki drukowanie na tych arkuszach, na których będą drukowane tylne strony broszury (zanim zostaną one wydrukowane), warto skorzystać z innego podajnika papieru.

Portfolio PDF zawiera wiele dokumentów zebranych w jednym pliku PDF. Składowe pliki PDF z portfolio PDF można drukować pojedynczo lub razem. Dokumenty są drukowane w porządku alfabetycznym, niezależnie od ich kolejności.

Uwaga:

Aby zmienić nazwę pliku lub kolejność plików w portfolio PDF, skorzystaj z widoku Szczegóły. Patrz Praca z plikami składowymi w portfolio PDF.

 1. Otwórz portfolio PDF. Aby wydrukować tylko niektóre pliki PDF, zaznacz tylko te pliki.
 2. Wybierz polecenie Plik > Drukuj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  Wszystkie pliki PDF

  Powoduje wydrukowanie wszystkich plików PDF w portfolio PDF.

  Wybrane pliki PDF

  Powoduje wydrukowanie tylko wybranych plików PDF. Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono wiele plików na liście dokumentów składowych.

 3. Wybierz odpowiednie opcje drukowania i kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Jeśli plik składowy jest w innym formacie niż PDF, do jego wydrukowania należy użyć aplikacji macierzystej. Aby otworzyć plik składowy w aplikacji macierzystej, kliknij ten plik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz plik w aplikacji macierzystej. Otwarcie pliku jest możliwe tylko wtedy, gdy aplikacja macierzysta jest zainstalowana.

Korzystając z zakładki Zakładki, można drukować strony skojarzone z różnymi zakładkami. Zakładki są wyświetlane w odpowiedniej hierarchii zakładek nadrzędnych i podrzędnych (zależnych). Podczas drukowania zakładki nadrzędnej są drukowane również wszystkie strony skojarzone z jej zakładkami podrzędnymi.

Nie wszystkie zakładki odpowiadają stronom, dlatego też nie wszystkie mogą być drukowane. Na przykład niektóre zakładki służą do otwierania plików lub odtwarzania dźwięków. Jeśli zostaną zaznaczone zakładki drukowalne i niedrukowalne, te drugie będą pomijane.

Uwaga:

Zakładki utworzone z oznakowanej zawartości stron są zawsze drukowalne, ponieważ znaczniki zawsze identyfikują drukowalne elementy stron, np. nagłówki i ilustracje.

 1. Otwórz plik PDF z zakładkami. W razie konieczności wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Zakładki, aby wyświetlić zakładki w panelu nawigacji.

 2. Zaznacz co najmniej jedną zakładkę i kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy.
 3. W menu wybierz polecenie Drukuj strony.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online