Można wypełniać formularze, korzystając zarówno z programu Acrobat DC, jak również darmowego Acrobat Reader DC. W programie Acrobat DC można tworzyć statyczne i interaktywne formularze. Interaktywne formularze pozwalają uprościć wprowadzanie i zbieranie danych.

Formularze

Za pomocą programu Acrobat DC można utworzyć formularz w jeden z następujących sposobów:

  • Przekonwertować istniejący dokument elektroniczny (na przykład plik Adobe PDF albo dokument programu Microsoft Word lub Microsoft Excel) na formularz PDF.

  • Zeskanować formularz papierowy i przekonwertować go na formularz PDF.

Po przekonwertowaniu istniejącego dokumentu na formularz PDF można dodać do niego pola w celu przekształcenia go w formularz interaktywny.

Formularze interaktywne mogą być wypełniane przy użyciu komputera i przesyłane za pośrednictwem Internetu lub sieci lokalnej.

Dodatkowe zasoby

Aby uzyskać więcej informacji na temat formularzy, zobacz http://forums.adobe.com/community/acrobat/forms.

Preferencje formularzy

Możliwość konfigurowania preferencji formularzy zapewnia kontrolę nad różnymi aspektami pracy z formularzami.

W oknie dialogowym Preferencje wybierz opcję Formularze po lewej stronie. Preferencje formularzy są uporządkowane w trzech sekcjach: Ogólne, Kolor podświetlenia i Auto-wypełnianie.

Uwaga:

Preferencje formularzy odpowiadają za obsługę otwartych formularzy przez aplikację. Preferencje formularza PDF nie są zapisywane razem z nim.

Ogólne

Automatycznie oblicz wartości pola

Wszystkie obliczenia w polu są wykonywane automatycznie.

Uwaga:

Ustawienie tej opcji dotyczy wyłącznie bieżącej sesji.

Automatyczna regulacja kolejności tabulatorów podczas modyfikowania pól

Zerowanie kolejności tabulatorów po utworzeniu, usunięciu lub przesunięciu pól formularzy.

Wyróżnij aktywne pole formularza

Pozwala sprawdzić, które pole formularza jest aktualnie wyróżnione.

Pokaż wskaźnik przepełnienia pola tekstowego

Jeśli w pewnym polu formularza zostanie przekroczone ograniczenie określone przy tworzeniu formularza, w polu zostanie wyświetlony znak (+).

Zawsze ukrywaj pasek komunikatów dokumentu

Domyślnie ukrywa pasek komunikatów dokumentu formularza w przypadku otwarcia formularza PDF w programie Acrobat Reader, o ile na tym pasku nie znajduje się przycisk Prześlij formularz. Nie można ukryć paska komunikatów zawierającego przycisk Prześlij formularz.

Pokaż podgląd pola podczas tworzenia lub edycji pola formularza

Podczas tworzenia i edycji formularza jest pokazywany podgląd jego pól.

Zarządzaj parametrami kodu kreskowego

Jest otwierane okno dialogowe z listą elementów kodu kreskowego (są to między innymi: nazwa zestawu parametrów, typ kodu kreskowego i status każdego z elementów). W oknie są dostępne przyciski Nowy, Edycja, Importuj i Eksportuj mające zastosowanie do nowych lub zaznaczonych zestawów parametrów.

Kolor podświetlenia

Pokazuj obramowania pól

Gdy kursor zostanie umieszczony nad pewnym polem formularza, wokół pola jest wyświetlany czarny kontur.

Kolor podświetlania pól

Jest otwierany próbnik kolorów, za pomocą którego można wybrać kolor podświetlania pól formularza. Podświetlenie jest aktywne, jeśli na pasku komunikatów dokumentu kliknięto przycisk Podświetl istniejące pola .

Kolor podświetlania wymaganych pól

Jest otwierany próbnik kolorów, za pomocą którego można wybrać kolor obramowania wymaganych pól formularza (pól, które trzeba wypełnić). Po kliknięciu przycisku Podświetl istniejące pola lub po podjęciu próby wysłania formularza wokół wymaganych pól formularza będą wyświetlane krawędzie.

Auto-wypełnianie

Menu Auto-wypełnianie

Są wyświetlane trzy opcje auto-wypełniania: Wyłączone, Podstawowe lub Zaawansowane.

Zapamiętaj dane liczbowe

Podczas wpisywania pierwszego znaku w danym polu są sugerowane wpisy, które uprzednio wprowadzano w polach podobnych. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, podpowiedzi pojawiają się tylko w przypadku wpisów tekstowych. (Opcja dostępna pod warunkiem zaznaczenia opcji Podstawowe lub Zaawansowane).

Edytuj listę wpisów

Są wyświetlane wpisy zapisane w pamięci auto-wpisywania. Można zaznaczyć i usunąć te wpisy, które nie muszą być uwzględniane w przyszłych operacjach wypełniania formularzy. (Opcja ta nie jest dostępna, jeśli pamięć nie zawiera żadnych wpisów).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online