Podręcznik użytkownika Anuluj

Zmienne tekstowe

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (Beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (Beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Tworzenie i edycja zmiennych tekstowych

Zmienna tekstowa jest to specjalny element dokumentu, którego zawartość zmienia się zależnie od kontekstu. Na przykład, zmienna Ostatni numer strony zawiera zawsze numer ostatniej strony dokumentu. Wraz z dodawaniem i usuwaniem stron numer ten jest uaktualniany.

Program InDesign zapewnia szereg predefiniowanych zmiennych tekstowych, które można wstawić w dokumencie. Zmienne te można modyfikować. Można też tworzyć własne zmienne. Niektóre ze zmiennych, np. Nagłówek w wierszu lub Numer rozdziału, powinny być dodawane przede wszystkim do stron wzorcowych, ponieważ zapewniają spójność numeracji i formatowania. Inne zmienne, np. Data utworzenia czy Nazwa pliku, powinny być dodawane do obszaru informacji o pracy.

Uwaga:

Jeśli zmienna zawiera zbyt dużo tekstu, tekst ten może nie zmieścić się na stronie. Tekst zmiennej nie jest dzielony i przenoszony do kolejnych wierszy.

Tworzenie i edycja zmiennych tekstowych

Zależnie od typu tworzonej zmiennej dostępne są różne opcje. Na przykład, w przypadku zmiennych typu Numer rozdziału można określić miejsce wyświetlania tekstu (przed numerem lub po nim) oraz styl numeracji. Program pozwala utworzyć kilka różnych zmiennych tego samego typu. Na przykład, jedna zmienna może odpowiadać za wyświetlanie tekstu typu „Rozdział 1”, a druga za wyświetlanie tekstu typu „Roz. 1.”

Podobnie, w przypadku zmiennych typu Nagłówek w wierszu można określić styl nagłówka oraz ustawić opcje odpowiedzialne za usuwanie końcowych znaków przestankowych o zmianę wielkości liter.

 1. Jeśli tworzone zmienne tekstowe mają być używane we wszystkich nowych dokumentach, należy zamknąć wszystkie otwarte dokumenty. W przeciwnym razie będą one używane tylko w bieżącym dokumencie.

 2. Wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Definiuj.

 3. Kliknij przycisk Nowa albo zaznacz istniejącą zmienną i kliknij przycisk Zmień.

 4. Wpisz nazwę zmiennej, np. „Pełny rozdział” lub „Tytuł”.

 5. W menu Typ wybierz typ zmiennej, ustaw opcje tego typu i kliknij przycisk OK.

  Zależnie od wybranego typu zmiennej są dostępne różne opcje.

  Tekst przed / Tekst po

  Niezależnie od typu zmiennej (za wyjątkiem typu Tekst niestandardowy) można określić tekst, który będzie umieszczany przed zmienną lub za nią. Na przykład, w przypadku zmiennej typu Numer ostatniej strony można określić wyraz poprzedzający numer, wyraz „z”, oraz wyraz następujący po numerze, wyraz „stron”. Dla numeru 12 uzyska się efekt następujący: „z 12 stron”. Odpowiednie wyrazy i frazy mogą być wklejane w polach tekstowych, nie dotyczy to jednak znaków specjalnych, takich jak tabulatory. Aby wstawić znaki specjalne, należy kliknąć trójkąt po prawej stronie pola tekstowego.

  Styl

  Dla wszystkich typów zmiennych dotyczących numeracji można określić styl numeracji. Jeśli jest zaznaczona opcja [Bieżący styl numeracji], to ze zmienną jest skojarzony styl numeracji, który wybrano w oknie dialogowym Numeracja i opcje sekcji.

Typy zmiennych

Numer rozdziału

Zmienna typu Numer rozdziału zawiera numer rozdziału. Program pozwala wstawić tekst przed numerem rozdziału i po nim, a także określić styl numeracji.

Jeśli numer rozdziału ma być numerem kolejnym względem numeru rozdziału z poprzedniego dokumentu księgi, być może trzeba będzie uaktualnić numerację księgi.

Data utworzenia, Data modyfikacji, Data wyjścia

Zmienna typu Data utworzenia zawiera datę lub godzinę pierwszego zapisania dokumentu; zmienna typu Data modyfikacji zawiera datę lub godzinę ostatniego zapisania dokumentu na dysku; zmienna typu Data wyjścia zawiera datę lub godzinę rozpoczęcia wydruku dokumentu, eksportowania do formatu PDF lub kompresowania. Program pozwala wstawić tekst przed datą i po niej, a także zmienić format daty.

Format daty

Format daty można wpisać bezpośrednio w polu Format daty; można też kliknąć trójkąt po prawej stronie pola i wybrać opcje formatu. Na przykład, jeśli formatem daty jest „MM/dd/rr” to jedna z dat ma postać 12/22/07. Zmieniając format na „MMM. d, rrrr”, uzyskuje się wynik Gru. 22, 2007.

W powyższych zmiennych jest używany język, który zastosowano do reszty tekstu. Na przykład, w tekście hiszpańskim data utworzenia mogłaby mieć postać „01 diciembre 2007”, a w tekście niemieckim „01 Dezember 2007”.

Skrót

Opis

Przykład

M

Numer miesiąca, bez wiodącego zera

8

MM

Numer miesiąca, z wiodącym zerem

08

MMM

Skrócona nazwa miesiąca

Sie

MMMM

Pełna nazwa miesiąca

Sierpień

d

Numer dnia, bez wiodącego zera

5

dd

Numer dnia, z wiodącym zerem

05

E

Nazwa dnia tygodnia, skrócona

Pt

EEEE

Pełna nazwa dnia tygodnia

Piątek

rr lub RR

Numer roku, dwie ostatnie cyfry

07

r (R) lub rrrr (RRRR)

Pełny numer roku

2007

G lub GGGG

Era, skrócona lub rozwinięta

AD lub Anno Domini

h

Godzina, bez wiodącego zera

4

gg

Godzina, z wiodącym zerem

04

H

Godzina, bez wiodącego zera, w formacie 24-godzinnym

16

GG

Godzina, z wiodącym zerem, w formacie 24-godzinnym

16

m

Minuta, bez wiodącego zera

7

mm

Minuta, z wiodącym zerem

07

s

Sekunda, bez wiodącego zera

7

ss

Sekunda, z wiodącym zerem

07

a

AM lub PM, dwa znaki

PM

z lub zzzz

Strefa czasowa, skrócona lub rozwinięta

PST lub Pacific Standard Time

Nazwa pliku

Ta zmienna pozwala wstawić w dokumencie nazwę bieżącego pliku. Zwykle dodaje się ją do obszaru na informacje o pracy (z myślą o przyszłym wydruku) lub do nagłówków i stopek. Oprócz opcji Tekst przed i Tekst po można wybrać następujące opcje.

Uwzględnij całą ścieżkę do folderu

W nazwie pliku jest uwzględniana pełna ścieżka do folderu. Format ścieżki jest zgodny ze standardowym formatem systemu Windows lub Mac OS.

Uwzględnij rozszerzenie pliku

Nazwa jest uzupełniana o rozszerzenie.

Zmienna Nazwa pliku jest uaktualniana przy każdym zapisie pliku pod nową nazwą lub w nowym miejscu. Ścieżka lub rozszerzenie nie jest widoczne w dokumencie, dopóki plik nie został zapisany.

Nazwa obrazu

Zmienna nazwa obrazu jest przydatna do generowania automatycznych podpisów z metadanych. Zmienna Nazwa obrazu zawiera typ zmiennej Podpis metadanych. Jeśli ramka tekstowa zawierająca tę zmienną przylega do lub jest zgrupowana z obrazem, to zmienna wyświetla metadane tego obrazu. Zmienną Nazwa obrazu można modyfikować, by określić, które pole metadanych ma być użyte.

Numer ostatniej strony

Zmienne typu Numer ostatniej strony stosuje się do podawania łącznej liczby stron dokumentu, np. w następującej frazie „Strona 3 z 12”. W tym wypadku liczba 12 stanowi wartość zmiennej i jest uaktualniana po każdej operacji dodawania lub usuwania stron dokumentu. Program pozwala wstawić tekst przed numerem ostatniej strony i po nim, a także określić styl numeracji. W menu Zakres należy określić, czy chodzi o numer ostatniej strony sekcji, czy dokumentu.

Warto zauważyć, że zmienna typu Ostatnia strona dokumentu nie zawiera liczby stron dokumentu.

Nagłówek w wierszu (styl akapitowy lub znakowy)

Zmienne typu Nagłówek w wierszu zawierają pierwsze lub ostatnie wystąpienie na stronie tekstu, do którego zastosowano określony styl. Jeśli żaden tekst na stronie nie jest sformatowany przy użyciu określonego stylu, używa się tekstu z poprzedniej strony.

Niestandardowy tekst

Tej zmiennej używa się najczęściej do wstawiania tekstu zastępczego lub ciągu znaków, który może wymagać szybkiej zmiany. Na przykład, opracowując pewien ogólny projekt, który może dotyczyć różnych firm, warto utworzyć zmienną odpowiedzialną za wyświetlanie nazwy firmy. Zmienną taką można będzie szybko uaktualniać ze względu na nazwy konkretnych firm.

Aby do zmiennej tekstowej wstawić znaki specjalne, należy kliknąć trójkąt po prawej stronie pola tekstowego.

Wstawianie zmiennych tekstowych

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu przewidzianym na zmienną tekstową.

 2. Wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Wstaw zmienną i wybierz zmienną do wstawienia.

W dokumencie pojawi się tekst skojarzony ze zmienną. Na przykład, wstawienie zmiennej typu Data utworzenia może skutkować pojawieniem się tekstu 22 grudnia 2007. Jeśli zaznaczono opcję Tekst > Pokaż znaki ukryte, zawartość zmiennej pojawia się w polu o kolorze bieżącej warstwy.

Uwaga:

Zmienne tekstowe nie są dzielone i przenoszone do kolejnych wierszy.

Usuwanie, konwersja i importowanie zmiennych tekstowych

Do usuwania, konwersji oraz importowania zmiennych tekstowych służy okno dialogowe Zmienne tekstowe.

Usuwanie zmiennych tekstowych

Aby usunąć z dokumentu pewną instancję zmiennej tekstowej, wystarczy zaznaczyć ją i nacisnąć klawisz Backspace lub Delete. Możliwe jest także usunięcie samej zmiennej. Przed ich usunięciem należy określić opcje zastępowania zmiennych w dokumencie.

 1. Wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Definiuj.

 2. Zaznacz zmienną i kliknij przycisk Usuń.

 3. Określ, jak zmienna będzie zastępowana: przez inną zmienną, poprzez konwersję instancji zmiennej na tekst, czy wraz z procedurą usunięcia wszystkich instancji zmiennej.

Konwersja zmiennych tekstowych na tekst

 • Aby przekonwertować pojedynczą instancję zmiennej tekstowej, zaznacz ją w oknie dokumentu i wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Konwertuj zmienną na tekst.

 • Aby przekonwertować wszystkie instancje zmiennej tekstowej w dokumencie, wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Definiuj, zaznacz zmienną i kliknij przycisk Konwertuj na tekst.

Importowanie zmiennych tekstowych z innego dokumentu

 1. Wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Definiuj.

 2. Kliknij przycisk Wczytaj, a następnie kliknij dwukrotnie dokument zawierający zmienne do zaimportowania.

 3. W oknie dialogowym Wczytaj zmienne tekstowe upewnij się, że obok zmiennych do zaimportowania stoją ptaszki. Jeśli nazwa którejś z istniejących zmiennych pokrywa się z nazwą jednej ze zmiennych importowanych, zaznacz jedną z opcji dostępnych w obszarze Konflikt z istniejącą zmienną tekstową i kliknij przycisk OK:

  Użyj definicji przychodzącej

  Istniejąca zmienna jest zastępowana wczytaną zmienną. Atrybuty nowej zmiennej są stosowane do wszystkich fragmentów tekstu zależnych od starej zmiennej. U dołu okna dialogowego Wczytaj zmienne tekstowe są widoczne definicje istniejących zmiennych i zmiennych przychodzących, dzięki czemu można je ze sobą porównać.

  Automatyczna zmiana nazw

  Pozwala zmienić nazwę wczytanej zmiennej.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie Gotowe.

Uwaga:

Zmienne mogą być kopiowane do innych dokumentów również w ramach synchronizowania plików księgi.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?