Wybieranie ścieżek, segmentów i punktów kontrolnych

Zanim będzie możliwa zmiana kształtu lub edycja ścieżki, należy zaznaczyć punkty kontrolne, segmenty lub kombinacje obydwu.

Wybieranie punktów kontrolnych

 • Jeśli można zobaczyć punkty, można też kliknąć je i zaznaczyć, używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie . Aby zaznaczyć wiele elementów, należy kliknąć je z wciśniętym klawiszem Shift.
 • Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i przeciągnij wokół punktów kontrolnych. Aby zaznaczyć dodatkowe punkty kontrolne, przeciągnij wokół nich z wciśniętym klawiszem Shift.
 • Można zaznaczyć punkty kontrolne w zaznaczonych i niezaznaczonych ścieżkach. Umieść narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie na punkcie kontrolnym, tak aby kursor myszy przybrał postać pustego kwadratu w przypadku niezaznaczonych lub pełnego kwadratu w przypadku zaznaczonych ścieżek w powiększonym widoku, a następnie kliknij punkt kontrolny. Aby zaznaczyć dodatkowe punkty kontrolne, kliknij je z naciśniętym klawiszem Shift.
 • (Tylko Illustrator) Wybierz narzędzie Lasso i przeciągnij wokół punktów kontrolnych. Aby zaznaczyć dodatkowe punkty kontrolne, przeciągnij wokół nich z wciśniętym klawiszem Shift.

Zaznaczanie segmentów ścieżki

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie , a następnie kliknij w odległości 2 pikseli od segmentu lub przeciągnij ramkę zaznaczania na część segmentu. Aby zaznaczyć dodatkowe segmenty ścieżki, kliknij lub przeciągnij wokół nich z naciśniętym klawiszem Shift.
 • (Tylko program Illustrator) Wybierz narzędzie Lasso  i przeciągnij kursor wokół części segmentu ścieżki. Aby zaznaczyć dodatkowe segmenty ścieżki, przeciągnij wokół nich z wciśniętym klawiszem Shift.

Zaznaczanie wszystkich punktów kontrolnych i segmentów na ścieżce.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  lub, w programie Illustrator, narzędzie Lasso.
 2. Przeciągnij wokół całej ścieżki.

  Jeśli ścieżka jest wypełniona, można także kliknąć wewnątrz niej kursorem narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, aby zaznaczyć wszystkie punkty kontrolne.

Kopiowanie ścieżki

 1. Wybierz ścieżkę albo segment przy pomocy narzędzia Zaznaczanie lub narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Użyj funkcji menu standardowego, aby skopiować i wkleić ścieżki wewnątrz lub pomiędzy aplikacjami.

  • Przyciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), a następnie przeciągnij ścieżkę do wybranej pozycji i zwolnij przycisk myszy oraz klawisz Alt/Option.

Dopasowywanie segmentów ścieżek

Segment ścieżki można edytować w dowolnej chwili, ale edycja istniejących segmentów różni się trochę od ich rysowania. Podczas edycji segmentów należy pamiętać o następujących sprawach:

 • Jeżeli punkt kontrolny łączy dwa segmenty, to przesunięcie tego punktu zawsze zmodyfikuje oba segmenty.

 • Podczas rysowania narzędziem Pióro można tymczasowo włączyć narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie (w programach InDesign i Photoshop) naciskając klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), co pozwala na dopasowanie narysowanych przed chwilą segmentów. W programie Illustrator naciskanie klawiszy Ctrl lub Command w trakcie rysowania włącza ostatnio używane narzędzie.

 • Jeśli najpierw rysujesz punkt gładki przy pomocy narzędzia Pióro, to przeciąganie punktu kierunkowego powoduje zmianę długości linii kierunkowej po obu stronach punktu. Jednak podczas edycji istniejącego już punktu gładkiego przy pomocy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, zmienia się długość linii kierunkowej tylko po tej stronie, po której się ją przeciąga.

Przesuwanie segmentów prostych

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i zaznacz segment, który chcesz dopasować.
 2. Przeciągnij zaznaczony segment w nowe miejsce.

Dopasowanie długości lub kątów segmentów prostych

 1. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie  zaznacz punkt kontrolny segmentu, który chcesz dopasować.
 2. Przeciągnij punkt kontrolny w wybrane miejsce. Przeciągnij, z wciśniętym klawiszem Shift, aby ograniczyć dopasowanie do wielokrotności kąta 45°.

  Uwaga:

  Jeśli wprowadzane zmiany w programach Illustrator i InDesign polegają na rozszerzeniu lub zwężeniu prostokąta, to łatwiej jest zaznaczyć go narzędziem Zaznaczanie i zmienić wielkość za pomocą jednego z uchwytów boków obwiedni.

Dopasowywanie położenia lub kształtu segmentów krzywych

 1. Zaznacz segment krzywej lub punkt kontrolny na którymś z końców segmentu krzywej przy pomocy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie. Pojawiają się linie kierunkowe, o ile są obecne. (Niektóre segmenty krzywych mają tylko jedną linię kierunkową).
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Przeciągnij segment, aby dopasować jego położenie. Przeciągnij przytrzymując wciśnięty klawisz Shift, aby ograniczyć dopasowanie do wielokrotności kąta 45°.

  Dopasuj położenie segmentu
  Kliknij, aby zaznaczyć segment krzywej. Przeciągnij, żeby dopasować.

  • Aby zmienić kształt segmentu po obu stronach zaznaczonego punktu kontrolnego, przeciągnij punkt kontrolny lub punkt kierunkowy. Przeciągnij, z wciśniętym klawiszem Shift, aby ograniczyć ruch do kąta o wielokrotności 45°.

  Dopasuj kształt segmentu
  Przeciągnij punkt kontrolny lub punkt kierunkowy.

  Uwaga:

  Do segmentu i punktu kontrolnego można stosować również przekształcenia, takie jak skalowanie lub obracanie.

Usuwanie segmentu

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i zaznacz segment, który chcesz usunąć.
 2. Wciśnij klawisz Backspace (Windows) lub Delete (Mac OS), aby usunąć zaznaczony segment. Ponowne wciśnięcie Backspace lub Delete usuwa pozostałą część ścieżki.

Usuń uchwyt punktu kontrolnego

 • Używając narzędzia Konwertowanie punktów kontrolnych (Illustrator) lub narzędzia Przekształcenie punktów kierunkowych (InDesign) kliknij punkt kontrolny tego uchwytu.
 • Przeciągnij punkt kierunkowy i upuść go na punkt kontrolny.

Rozwijanie ścieżki otwartej

 1. Używając narzędzia Pióro, umieść kursor nad punktem końcowym ścieżki otwartej, która ma zostać wydłużona. Kursor ulega zmianie, kiedy jest umieszczony dokładnie nad punktem końcowym.

 2. Kliknij punkt końcowy.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć punkt narożny, umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie ma się kończyć nowy segment i kliknij. Jeżeli wydłuża się ścieżkę zakończoną punktem gładkim, to nowy segment będzie zakrzywiony zgodnie z istniejącą linią kierunkową

  Uwaga:

  Jeżeli w programie Illustrator wydłuża się ścieżkę zakończoną punktem gładkim, to nowy segment będzie prosty.

 4. Aby utworzyć punkt gładki, umieść narzędzie Pióro w miejscu, gdzie ma się kończyć nowy segment krzywej i przeciągnij.

Łączenie dwóch ścieżek otwartych

 1. Używając narzędzia Pióro, umieść kursor nad punktem końcowym ścieżki otwartej, która ma zostać połączona z inną ścieżką. Kursor ulega zmianie, kiedy jest umieszczony dokładnie nad punktem końcowym.
 2. Kliknij punkt końcowy.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby połączyć ścieżkę z inną ścieżką otwartą, kliknij punkt końcowy tej drugiej ścieżki. Gdy kursor narzędzia Pióro znajdzie się dokładnie nad punktem końcowym innej ścieżki, pojawi się obok niego mały symbol scalania .

  • Aby połączyć nową ścieżkę ze ścieżką już istniejącą, narysuj nową ścieżkę obok istniejącej i przesuń kursor narzędzia Pióro na punkt końcowy (nie zaznaczony) istniejącej ścieżki. Kliknij punkt końcowy, kiedy mały symbol scalania pojawi się obok kursora.

Uwaga:

W programie InDesign łączenie ścieżek umożliwia także panel Filtry ścieżek. Aby zamknąć ścieżkę otwartej ścieżki, użyj Narzędzia Zaznaczenie, by ją wybrać i kliknij przycisk Zamknij ścieżkę w panelu Filtry ścieżek. Aby zamknąć punkty końcowe pomiędzy dwoma ścieżkami, wybierz ścieżki i kliknij przycisk Złącz ścieżkę. Aby połączyć drugi punkt końcowy, należy ponownie kliknąć przycisk Złącz ścieżkę.

Przesuwanie lub popychanie punktów kontrolnych czy segmentów przy użyciu klawiatury.

 1. Wybierz punkt kontrolny lub segment ścieżki.

  Uwaga:

  W programie Photoshop można w ten sposób przesuwać tylko punkty kontrolne.

 2. Kliknij lub przytrzymaj dowolny z klawiszy strzałek na klawiaturze, aby przesunąć punkt o jeden piksel zgodnie z kierunkiem strzałki.

Aby przesunąć punkt o 10 pikseli, należy przytrzymać klawisz strzałki wraz z klawiszem Shift.

Uwaga:

W programie Illustrator i InDesign można zmienić dystans o jaki popychamy punkt poprzez zmianę opcji Przyrost preferencji klawiatury. Po zmianie domyślnej wartości przyrostu, należy przytrzymując klawisz Shift popchnąć punkt 10 razy o wyznaczony dystans.

Dodawanie lub usuwanie punktów kontrolnych

Dodanie punktów kontrolnych zapewnia lepszą kontrolę nad ścieżką. Pozwala też przedłużyć ścieżkę otwartą. Nie zaleca się jednak dodawania większej liczby punktów kontrolnych niż jest to konieczne. Ścieżki o małej liczbie punktów kontrolnych są łatwiejsze do edycji, wyświetlania i drukowania. Usuwając niepotrzebne punkty kontrolne, można zmniejszyć złożoność ścieżki.

Pasek narzędzi zawiera trzy narzędzia do dodawania lub usuwania punktów: narzędzie Pióro , narzędzie Dodaj punkt kontrolny  i narzędzie Usuń punkt kontrolny .

Domyślnie, po ustawieniu kursora nad zaznaczoną ścieżką narzędzie Pióro zmienia się w narzędzie Dodaj punkt kontrolny, a po ustawieniu kursora nad punktem kontrolnym — w narzędzie Usuń punkt kontrolny. (W programie Photoshop, trzeba wybrać opcję Automatyczne dodawanie/usuwanie z paska opcji, aby możliwa była automatyczna zmiana narzędzia Pióro na narzędzie Dodaj punkt kontrolny lub narzędzie Usuń punkt kontrolny).

W programach Photoshop i InDesign można zaznaczyć i edytować wiele ścieżek jednocześnie; jednak w programie Illustrator można dodać lub usunąć punkty tylko z jednej ścieżki w danym momencie. W programach Photoshop i InDesign można zmienić kształt ścieżki podczas dodawania punktów kontrolnych poprzez kliknięcie i przeciągnięcie.

Uwaga:

Do usuwania punktów kontrolnych nie należy używać klawiszy Delete, Backspace i Clear ani poleceń Edytuj > Wytnij lub Edytuj > Wyczyść: te klawisze i polecenia powodują usunięcie punktu oraz połączonych z nim segmentów linii.

Dodawanie lub usuwanie punktów kontrolnych

 1. Zaznacz ścieżkę wybraną do zmiany.
 2. Wybierz narzędzie Pióro, Dodaj punkt kontrolny albo Usuń punkt kontrolny.
 3. Aby dodać punkt kontrolny, ustaw kursor nad segmentem ścieżki i kliknij. Aby usunąć punkt kontrolny, umieść kursor nad punktem kontrolnym i kliknij.

Uwaga:

W programie Illustrator można dodawać punkty kontrolne do ścieżki poprzez zaznaczenie obiektu i wybranie opcji Obiekt > Ścieżka > Dodaj punkty kontrolne.

Wyłączanie lub tymczasowe zmienianie funkcji automatycznego przełączania narzędzia Pióro

Można zmienić funkcję automatycznego przełączania narzędzia Pióro na narzędzie Dodaj punkt kontrolny lub narzędzie Usuń punkt kontrolny. Jest to przydatne przy rozpoczynaniu nowej ścieżki nad ścieżką już istniejącą.

 • W programie Photoshop, należy odznaczyć opcję Automatyczne dodawanie/usuwanie w pasku opcji.
 • W programie Illustrator należy przytrzymać klawisz Shift po ustawieniu kursora narzędzia nad wybraną ścieżką lub punktem kontrolnym. (Aby uniknąć blokowania narzędzia Pióro przez klawisz Shift, zwolnij go przed zwolnieniem przycisku myszy).
 • W programie Illustrator, aby wyłączyć funkcję przełączania, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (Mac OS) i zaznacz opcję Wyłącz automatyczne dodawanie/usuwanie.
 • W programie InDesign: przytrzymaj dowolny klawisz skrótu, wprowadź zmiany, a następnie zwolnij przycisk myszy. Na przykład: po wybraniu narzędzia Pióro możesz przytrzymać klawisz A, aby wyświetlić narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i zmodyfikować punkty; zwolnienie klawisza A spowoduje wybranie narzędzia Pióro.

Konwersja punktów gładkich na punkty narożne i odwrotnie

Ścieżki mogą zawierać dwa rodzaje punktów kontrolnych — punkty narożne i punkty gładkie. W punkcie narożnym ścieżka nagle zmienia kierunek. W punkcie gładkim segmenty ścieżki są połączone linią krzywą bez załamań. Narzędzie Przekształcanie punktów kierunkowych . Służy do zamiany narożnego punktu kontrolnego na punkt gładki lub odwrotnie.

 1. Używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , wybierz ścieżkę, którą chcesz zmienić.
 2. Przełącz na narzędzie Przekształcanie punktów kierunkowych . Jeżeli to konieczne, umieść kursor nad narzędziem Pióro i przeciągnij, aby wybrać narzędzie Przekształcanie punktów kierunkowych.

  Uwaga:

  Aby tymczasowo przełączyć narzędzie Przekształcanie punktów kierunkowych na narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

 3. Umieść narzędzie Przekształcanie punktów kierunkowych nad punktem kontrolnym, który ma zostać zmieniony i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby zmienić punkt narożny na punkt gładki, wyciągnij linię kierunkową z punktu kontrolnego.

  Konwersja punktu narożnego na punkt gładki
  Wyciąganie linii kierunkowych z punktu narożnego tworzy punkt gładki

  Aby zmienić punkt gładki w punkt narożny bez linii kierunkowych, kliknij punkt gładki.

  Konwersja punktu gładkiego na punkt narożny
  Kliknięcie na punkcie gładkim tworzy punkt narożny

  • Aby zmienić punkt narożny bez linii kierunkowych w punkt narożny z niezależnymi liniami kierunkowymi, najpierw wyciągnij linie kierunkowe z punktu narożnego (zmieniając go w punkt gładki). Zwolnij przycisk myszy i przeciągnij jedną z linii kierunkowych.

  • Aby skonwertować punkt, otwórz panel Filtry ścieżek (wybierz Okno > Obiekt i układ > Filtry ścieżek) i kliknij przycisk Zwykły, Narożny, Gładki lub Symetryczny w części Konwertuj punkt.

  • Aby zmienić punkt gładki w punkt narożny z niezależnymi liniami kierunkowymi, przeciągnij jedną z linii kierunkowych.

  Zmiana punktu gładkiego w punkt narożny
  Zmiana punktu gładkiego w punkt narożny

Uwaga:

Do konwersji punktów można także użyć narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, którym należy zaznaczyć punkt, a następnie wybrać polecenie z menu Obiekt > Konwertuj punkt. Przykładowo, można zaznaczyć gładki punkt u dołu kształtu „U” i wybrać polecenie Obiekt > Konwertuj punkt > Zwykły. Pozwala to usunąć linie kierunku i stworzyć kształt „V”. Wybierz Narożnik, aby utworzyć punkt z liniami kierunku, które mogą poruszać się niezależnie. Wybierz Gładki, aby utworzyć punkt z uchwytami o różnej długości. Wybierz Symetryczny, aby utworzyć punkt z uchwytami o równej długości.

Rozdzielanie ścieżki

Możesz rozciąć ścieżkę, ramkę graficzną lub pustą ramkę tekstową w dowolnym punkcie kontrolnym lub wzdłuż dowolnego odcinka. Dzieląc ścieżkę, pamiętaj o następujących rzeczach:

 • Aby podzielić ścieżkę zamkniętą na dwie ścieżki otwarte, dokonaj podziału w dwóch miejscach wzdłuż ścieżki. Przecięcie ścieżki zamkniętej w jednym miejscu spowoduje powstanie pojedynczej ścieżki z luką.

 • Wszelkie ścieżki uzyskane wskutek podziału dziedziczą ustawienia oryginalnej ścieżki, w tym grubość obrysu i kolor wypełnienia. Niekiedy trzeba zresetować wyrównanie obrysu z pozycji wewnętrznej na zewnętrzną.

Podział ścieżki za pomocą narzędzia Nożyczki

 1. (Opcjonalnie) Zaznacz ścieżkę, aby zobaczyć punkty kontrolne.
 2. Wybierz Nożyczki i kliknij ścieżkę w miejscu, w którym chcesz ją podzielić. Ścieżka podzielona w środku segmentu będzie miała dwa nowe, nakładające się punkty końcowe; jeden z nich będzie zaznaczony.
 3. Zmodyfikuj nowy punkt kontrolny lub segment ścieżki za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.

Otwórz ścieżkę przy użyciu panelu Filtry ścieżek

 1. Wybierz ścieżkę zamkniętą.
 2. Aby otworzyć panel Filtry ścieżek, wybierz polecenie Okno > Obiekt i układ > Filtry ścieżek.
 3. Kliknij polecenie Otwórz ścieżkę w panelu Filtry ścieżek.

Wygładzanie ścieżek

Narzędzie Gładzik służy do usuwania nadmiernych kątów z istniejącej ścieżki lub jej fragmentu. Narzędzie Gładzik zachowuje oryginalny kształt ścieżki na tyle, na ile to tylko możliwe. Wygładzone ścieżki mają na ogół mniej punktów, dzięki czemu łatwiej je edytować, wyświetlać i drukować.

Wygładzanie ścieżek
Ścieżka przed i po użyciu narzędzia Gładzik

 1. Zaznacz ścieżkę.
 2. Wybierz narzędzie Gładzik.

  Uwaga:

  Jeżeli wybrane jest narzędzie Ołówek, należy przytrzymać Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby zmienić narzędzie Ołówek w narzędzie Gładzik.

 3. Przeciągnij kursor wzdłuż segmentu ścieżki, która ma być wygładzona.
 4. Kontynuuj wygładzanie aż obrys lub ścieżka osiągnie pożądaną gładkość.
 5. Aby zmienić stopień wygładzenia, kliknij dwukrotnie narzędzie Gładzik i ustaw następujące opcje:

  Dokładność

  Kontroluje, na ile krzywe mogą pozostać ukryte, zanim konieczna będzie zmiana ścieżki. Przy niższych wartościach opcji Dokładność krzywe będą dokładnie odpowiadały ruchom kursora, co spowoduje powstanie ostrzejszych kątów. Przy wyższych wartościach opcji Dokładność ścieżka będzie ignorować niewielkie poruszenia kursora, co spowoduje powstanie gładszych krzywych. Wartości w pikselach mogą pochodzić z zakresu od 0,5 do 20 pikseli.

  Gładkość

  Decyduje ona o stopniu wygładzania ścieżki, stosowanym podczas używania narzędzia. Gładkość może przyjmować wartości od 0% do 100%; im wyższa jej wartość, tym gładsze są wynikowe ścieżki.

  Utrzymaj zaznaczone

  Opcja określa czy rysowana ścieżka ma pozostać zaznaczona po zakończeniu operacji.

Zmiana kształtu ścieżek zamkniętych lub obiektów

 1. Używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij narzędziem wokół punktów kontrolnych, które chcesz zaznaczyć.

  • Przytrzymując klawisz Shift, klikaj punkty kontrolne, które mają być zaznaczone.

 2. Umieść kursor nad punktem kontrolnym ścieżki, który ma pełnić rolę centrum (czyli punktu, który ciągnie zaznaczone segmenty ścieżki) i kliknij punkt kontrolny lub segment ścieżki.
 3. Przeciągnij wyróżnione punkty kontrolne, aby zmodyfikować ścieżkę. Przemieszczenie danego segmentu ścieżki zależy od jego względnej odległości od zaznaczonego punktu:
  • Punkty zaznaczone, które pełnią rolę centrum, przesuwają się podczas przeciągania wraz z narzędziem do zaznaczania.

  • Punkty zaznaczone, które nie są punktami centralnymi przesuwają się wraz z przeciąganym punktem centrum.

  • Niezaznaczone punkty kontrolne nie podlegają modyfikacji.

Informacje o narzędziu Położenie

Narzędzie Położenie nie jest dostępne w programie InDesign CS5. Zamiast niego można użyć narzędzia Zaznaczanie, aby zaznaczyć i przetwarzać zarówno ramkę, jak i zawartość w ramki. Zobacz Wybieranie obiektów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online