Formatowanie tekstu

Do zmiany wyglądu tekstu służy panel Sterowanie. Po zaznaczeniu tekstu lub umieszczeniu w nim punktu wstawiania panel Sterowanie zawiera opcje formatowania znaku, akapitu lub obu, w zależności od rozdzielczości danego monitora. Te same opcje formatowania tekstu są dostępne w panelach Typografia i Akapit. Można również zmieniać wygląd tekstu przy pomocy panelów Typografia i Akapit.

Dostępne są następujące metody formatowania tekstu.

 • Aby sformatować znaki, zaznacz je za pomocą narzędzia Tekst  albo kliknij, umieszczając punkt wstawiania. Wybierz opcję formatowania i rozpocznij pisanie.

 • Aby zastosować opcje formatowania do akapitu, nie musisz zaznaczać całego akapitu - wystarczy zaznaczyć dowolne słowo lub znak, albo umieścić punkt wstawiania w tym akapicie. Zaznaczanie może tez objąć tekst w kilku akapitach.

 • Aby ustawić formatowanie dla wszystkich ramek tekstowych, jakie zostaną w przyszłości utworzone w bieżącym dokumencie, należy sprawdzić, czy punkt wstawiania nie jest aktywny i nic nie jest zaznaczone. Następnie ustawić opcje formatowania tekstu. Aby ustawić domyślne formatowanie tekstu dla wszystkich nowych dokumentów, zamknij wszystkie dokumenty, a następnie określ ustawienia tekstu. Zobacz Ustawianie wartości domyślnych.

 • Zaznacz ramkę, aby zastosować formatowanie do całego tekstu wewnątrz tej ramki. Ramka nie może stanowić elementu wątku.

 • Style znakowe i akapitowe umożliwiają szybkie i spójne formatowanie tekstu.

 1. Wybierz narzędzie Tekst .
 2. Kliknij, aby umieścić punkt wstawiania, albo zaznacz tekst do sformatowania.
 3. W panelu Sterowanie kliknij ikonę Sterowanie formatowaniem znaku  albo Sterowanie formatowaniem akapitu .
  Panel sterowania
  Panel sterowania

  A. Sterowanie formatowaniem znaku B. Sterowanie formatowaniem akapitu 
 4. Wybierz opcje formatowania.

Pierwszeństwo formatowania tekstu

Kopiowanie atrybutów tekstu (Kroplomierz)

Narzędzie Kroplomierz może być używane do kopiowania atrybutów tekstu, takich jak ustawienia znaku, akapitu, wypełnienia i obrysu, oraz do nadawania ich innym fragmentom tekstu. Domyślnie narzędzie Kroplomierz kopiuje wszystkie atrybuty tekstu. Aby dostosować atrybuty, które mają być kopiowane narzędziem Kroplomierz, należy użyć okna dialogowego Opcje kroplomierza.

Narzędzie Kroplomierz dostępne jest tylko w widoku Układ.

Kopiowanie atrybutów do niezaznaczonego tekstu

 1. Wybierz narzędzie Kroplomierz  i kliknij tekst, którego atrybuty mają być skopiowane. (Tekst ten może się znajdować w innym otwartym dokumencie). Kursor kroplomierza zmieni kierunek i wypełni się , wskazując, że został załadowany skopiowanymi atrybutami. Po umieszczeniu narzędzia nad tekstem obok ikony załadowanego kroplomierza pojawi się znak .
 2. Zaznacz narzędziem Kroplomierz tekst, który ma zostać zmieniony.

  Zaznaczony tekst przyjmie atrybuty załadowane do kroplomierza. Dopóki narzędzie Kroplomierz jest wybrane, można zaznaczać kolejne fragmenty tekstu i nadawać im atrybuty formatowania.

 3. Aby wyłączyć narzędzie Kroplomierz, wybierz inne narzędzie.

Uwaga:

Aby wyczyścić atrybuty formatowania załadowane do narzędzia Kroplomierz, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) przy załadowanym narzędziu Kroplomierz. Narzędzie Kroplomierz zmienia kierunek i jest wyświetlane jako puste (nieaktywne) , co oznacza, że można za jego pomocą pobrać nowe atrybuty. Kliknij obiekt zawierający atrybuty do skopiowania, a następnie upuść je na inny obiekt.

Czyszczenie atrybutów formatowania załadowanych do narzędzia Kroplomierz
Kliknięcie kroplomierzem w tekście sformatowanym (po lewej) i przeciągnięcie kroplomierzem po tekście niesformatowanym (pośrodku) powoduje skopiowanie atrybutów formatowania (po prawej).

Jeżeli użyje się narzędzia Kroplomierz do skopiowania stylu akapitu z jednego dokumentu do drugiego, w którym istnieje już styl o takiej nazwie, ale o innych atrybutach, to wszystkie różnice będą miały postać lokalnych przesłonięć stylu dokumentu docelowego.

Kopiowanie atrybutów tekstu do niezaznaczonego tekstu

 1. Wybierz narzędzie Tekst  lub Tekst na ścieżce  i zaznacz tekst, do którego mają być skopiowane atrybuty.
 2. Wybierz narzędzie Kroplomierz  i kliknij tekst, którego atrybuty mają być skopiowane. (Tekst, z którego pobierane będą atrybuty, musi się znajdować w tym samym dokumencie InDesign, co tekst przeznaczony do zmiany). Narzędzie Kroplomierz zmieni kierunek i wypełni się , wskazując, że zostało załadowane skopiowanymi atrybutami. Atrybuty te zostaną nadane tekstowi zaznaczonemu w kroku 1.
Kopiowanie atrybutów do zaznaczonego tekstu
Kopiowanie atrybutów do zaznaczonego tekstu

Zmiana atrybutów tekstu podlegających kopiowaniu przez narzędzie Kroplomierz

 1. Dwukrotnie kliknij narzędzie Kroplomierz w przyborniku.
 2. W oknie dialogowym Opcje Kroplomierza wybierz opcję Ustawienia typograficzne lub Ustawienia akapitu.
 3. Zaznacz atrybuty, które mają być kopiowane przez narzędzie Kroplomierz, po czym kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Aby skopiować lub nadać tylko atrybuty akapitu, bez zmiany ustawień w oknie dialogowym Opcje kroplomierza, wciśnij klawisz Shift podczas klikania tekstu narzędziem Kroplomierz.

Szybkie stosowanie

Użyj funkcji Szybkie stosowanie, aby znaleźć i zastosować style, polecenia menu, skrypty, zmienne i wiele innych poleceń, które można znaleźć w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe.

 1. Zaznacz tekst lub ramkę, do których ma być zastosowany styl, polecenie menu, skrypt lub zmienna.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Szybkie stosowanie albo naciśnij klawisze Ctrl+Enter (Windows) lub Command+Return (Mac OS).
 3. Rozpocznij pisanie nazwy elementu, który chcesz zastosować.

  Wpisywana nazwa nie musi dokładnie zgadzać się z nazwą stylu. Na przykład wpisanie po odnajdzie takie style, jak Podstawowy 1, Podstawowy 2, ale również polecenia menu Pomoc, np. Pomoc programu InDesign.

  Szybkie stosowanie
  Użyj funkcji Szybkie stosowanie, aby odnaleźć style, polecenia menu, skrypty i zmienne.

  Uwaga:

  Wyszukiwanie możesz zawęzić do tylko jednej kategorii przez wpisanie prefiksu na początku wyszukiwania, np. m: dla menu lub s: dla stylów. Aby wyświetlić listę prefiksów, kliknij strzałkę w dół po lewej pola tekstowego Szybkie stosowanie. Możesz wyłączyć zaznaczenie kategorii na liście, które maja się nie pokazywać.

 4. Zaznacz elementy, które chcesz zastosować, a następnie:
  • Aby zastosować styl, polecenie menu lub zmienną naciśnij klawisz Enter lub Return.

  • Aby nadać styl akapitowy i usunąć przesłonięcia, naciśnij klawisze Alt+Enter (Windows) lub Option+Return (Mac OS).

  • Aby zastosować styl akapitowy i usunąć przesłonięcia oraz style znakowe, naciśnij klawisze Alt+Shift+Enter (Windows) lub Option+Shift+Return (Mac OS).

  • Aby zastosować element bez zamykania listy Szybkie stosowanie, naciśnij klawisze Shift+Enter (Windows) lub Shift+Return (Mac OS).

  • Aby zamknąć listę Szybkie stosowanie bez zastosowania elementu, naciśnij klawisz Esc lub kliknij gdziekolwiek w oknie dokumentu.

  • Aby edydować styl, naciśnij Ctrl+Enter (Windows) lub Command+Return (Mac OS).

Uwaga:

Gdy wyświetlona jest lista Szybkie stosowanie, możesz nacisnąć klawisze strzałki w lewo i w prawo, aby przewijać pole edycyjne. Naciśnięcie strzałek w górę i w dół pozwala przewijać listę elementów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online