Informacje o narzędziach do drukowanych publikacji PDF

W niektórych scenariuszach przygotowań publikacji do druku dokumenty są przekazywane w formacie aplikacji źródłowej (czyli formacie rodzimym). Po zatwierdzeniu pliki te są zachowywane w formacie PostScript lub formacie własnym dla przygotowalni i ostatecznego wydruku. Ponieważ aplikacje generują pliki PostScript na wiele bardzo różnych sposobów, pliki te mogą być wyjątkowo duże i złożone. Ponadto, problemy z brakującymi czcionkami, uszkodzonymi plikami, brakującymi elementami graficznymi i nieobsługiwanymi funkcjami mogą spowodować kłopoty w czasie druku. Dlatego też firma Adobe i jej partnerzy pracują nad niezawodnym rozwiązaniem do obsługi publikacji w formacie PDF.

Za pomocą programu InDesign można wyeksportować dokument w postaci kompozytowego pliku PDF nazywanego wzorcem cyfrowym. Wzorce cyfrowe to niewielkie, niezawodne pliki, które użytkownik lub jego usługodawca może oglądać, edytować, organizować i wykorzystywać do drukowania prób. Następnie, na odpowiednim etapie procesu, plik Adobe PDF może być drukowany lub przetwarzany za pomocą narzędzi służących do przetwarzania końcowego (obejmującego takie procedury jak weryfikacja, zalewkowanie, łamanie stron i rozbarwianie).

Pliki PDF na różnych etapach przetwarzania

Wielu dużych wydawców używa formatu PDF do optymalizacji cyklu zatwierdzania i produkcji. Na przykład, liczne czasopisma i gazety przyjęły PDF jako standardowy format dostarczania reklam do lokalnych biur wydawniczych przez łącza satelitarne lub ISDN. Format PDF pozwala lokalnym wydawcom natychmiast obejrzeć reklamę dokładnie w takiej formie, w jakiej została zaprojektowana, wprowadzić ostatnie modyfikacje tekstu i niezawodnie wydrukować ją z dowolnego komputera.

Wymagania i techniki przetwarzania plików PDF

Firma Adobe stale stara się sprostać potrzebom usługodawców w tym zakresie. Zapraszamy do częstego odwiedzania serwisu internetowego www.adobe.com, gdzie można znaleźć informacje o najnowszych rozwiązaniach. Obecnie firma Adobe zaspokaja potrzeby branży publikacji, oferując zintegrowany system złożony z kilku technologii:

 • Oprogramowanie Adobe Acrobat 9, obsługujące format Adobe PDF w wersji 1.7.

 • Technologię druku Adobe PostScript 3 do obsługi niezależnej od urządzenia, zalewkowania w procesorze RIP (Zalewkowanie Adobe In-RIP), rozbarwiania w procesorze RIP oraz płynnego mieszania.

 • Oprogramowanie Adobe InDesign CS4, które umożliwia tworzenie układu strony w dużej rozdzielczości i bezpośrednie przetwarzanie plików PDF.

 • PDF/X, standard ISO dla wymiany treści graficznych, który eliminuje wiele zmiennych związanych z kolorami, czcionkami i zalewkowaniem, które mogą prowadzić do problemów podczas druku.

Procedury przetwarzania kompozytowych plików PDF w wysokiej rozdzielczości na ogół obejmują urządzenie wyjściowe PostScript 3, którego procesor RIP obsługuje wbudowane rozbarwianie. Dlatego też, jeżeli urządzenie wyjściowe używa języka PostScript Level 2 lub nie obsługuje rozbarwień w procesorze RIP, należy użyć procedury ze wstępnym rozbarwianiem w formacie PostScript.

Sprawdzanie dokumentu przed wyeksportowaniem

Przed utworzeniem pliku PDF i wysłaniem go do usługodawcy należy sprawdzić, czy dokument InDesign spełnia specyfikacje tego usługodawcy. Poniższa lista zawiera kilka zaleceń:

 • Warto użyć funkcji Weryfikacja, dostępnej w programie InDesign, aby sprawdzić, czy są używane prawidłowe przestrzenie kolorów i rozdzielczość grafiki, czy czcionki są dostępne i mogą być osadzone, czy obrazy są aktualne itd.

 • Przed wyeksportowaniem należy wyświetlić ustawienia eksportu Adobe PDF, a następnie dostosować je w miarę potrzeb. Obszar Podsumowanie zawiera sekcję ostrzeżeń, w której pojawiają się ostrzeżenia o tym, że nie można zastosować wybranych ustawień predefiniowanych.

 • Jeżeli grafika zawiera obiekty przezroczyste (w tym również nadruki i cienie), a trzeba opublikować ją w wysokiej rozdzielczości, to przed zapisaniem pliku warto sprawdzić efekty spłaszczania. Można się w tym celu posłużyć panelem Podgląd spłaszczania.

 • Jeżeli dokument zawiera przezroczystość, należy zapytać w przygotowalni, czy usługodawca woli otrzymać spłaszczony czy niespłaszczony plik PDF. Spłaszczanie jest wykonywane na jak najpóźniejszym etapie danej procedury. Najlepiej, aby robił to usługodawca. Jeżeli jednak usługodawca chce, aby użytkownik sam spłaszczył obiekty przezroczyste, należy przekazać mu plik zgodny ze standardem PDF/X-1a.

 • Jeżeli dokument będzie rozbarwiany, to za pomocą panelu Podgląd rozbarwień można wyświetlić efekty rozbarwiania i limity pokrycia farbą.

 • W dokumencie należy używać tylko obrazów w wysokiej rozdzielczości.

 • Dla uzyskania najlepszych rezultatów w wydrukach w czterech standardowych kolorach drukarskich należy używać tylko obrazów CMYK. Można także przekonwertować obrazy RGB na CMYK. Umożliwia to okno dialogowe Eksport Adobe PDF (kategoria Wyjście).

 • Do eksportowanego dokumentu PDF można nie dołączać warstw ukrytych i niedrukowalnych. (Zobacz Wybieranie warstw do druku lub eksportu do formatu PDF).

Więcej informacji na temat przygotowywania dokumentów programu InDesign do eksportu do formatu plików PDF w wysokiej rozdzielczości można znaleźć w sekcji Podręcznik drukowania w programie InDesign CS dla dostawców usług związanych z przygotowaniem plików do druku.

Przekazywanie pliku PDF do drukowania

Producenci drukarek dla platformy PDF Print Engine udostępnili nowe sterowniki oparte na Adobe PDFDriver SDK, które obsługują pliki PDF w trybie przekazywania. Jeśli taka drukarka została wybrana za pośrednictwem programu InDesign, jej PPD informuje program, że jest to drukarka PDF (w zależności od producenta drukarki).

Ponieważ program InDesign może generować wysokiej jakości pliki PDF poprzez ich eksportowanie, drukowanie za pomocą drukarki PDF wykorzystuje właśnie tę funkcję, dzięki czemu wysokiej jakości plik PDF jest przekazywany do drukarki bez udziału pośredniczącej ścieżki PostScript.
Ogólnie mówiąc, jakość wydruku pochodząca z aplikacji ze sterownikiem PDF jest równa lub lepsza niż uzyskana z wydruku PostScript. Drukowanie plików PDF poprzez drukarkę PDF obsługuje również efekt aktywnej przezroczystości i opcję zarządzania kolorami ICC. W programie InDesign w oknie dialogowym drukowania opcje związane z zarządzaniem kolorami, oddzielaniem kolorów i grafiką są wyłączone, ponieważ w celu zapewnienia lepszej jakości wydruku wszystkie operacje zarządzania kolorami są wykonywane na urządzeniu.

Okno dialogowe Drukowanie
Okno dialogowe Drukowanie

Opcja Pozostaw kompozyt bez zmian jest domyślnie włączona i nie można jej zmienić.

Tworzenie pliku Adobe PDF gotowego do druku

Usługodawca może użyć programu Acrobat 7.0 Professional (lub nowszego) do wykonania weryfikacji i rozbarwień. Kolejne wersje programu Acrobat Professional zapewniają bardziej zaawansowane narzędzia weryfikacji oraz umożliwiają wprowadzenie pewnych poprawek automatycznie. Ponadto może używać aplikacji przygotowania do druku i technologii procesora RIP w celu przeprowadzenia weryfikacji, zalewkowania i nakładania, oraz wykonania rozbarwień stron z cyfrowego wzorca.

Jeżeli podczas tworzenia pliku Adobe PDF pominie się obrazy, należy pamiętać o zapewnieniu usługodawcy dostępu do oryginalnych wersji w wysokiej rozdzielczości tych obrazów, które są niezbędne do prawidłowego druku. Ponadto należy pamiętać, że usługodawca musi mieć oprogramowanie Acrobat 7.0 lub nowsze w celu dokładnego wyświetlenia tekstu i grafiki kolorowej. Najlepsze rezultaty wyświetlania zapewnia program Acrobat 8 Professional lub nowszy.

W przypadku procedury obejmującej zarządzanie kolorami, można wykorzystać precyzję profilów kolorów i wyświetlić podgląd wydruku (próbę ekranową). Pozwala to ocenić wygląd kolorów dokumentu po jego wydrukowaniu na danym urządzeniu wyjściowym.

Uwaga:

Jeżeli nie używa się systemu zarządzania kolorami (CMS) z precyzyjnie wykalibrowanymi profilami ICC oraz prawidłowo skalibrowanego monitora, nie można polegać na ekranowym wyglądzie kolorów.

 1. Przygotuj dokument do eksportu do formatu Adobe PDF.
 2. Wyeksportuj go, używając pliku .joboptions dostarczonego przez usługodawcę. Jeżeli nie ma takiego pliku .joboptions, należy użyć predefiniowanego ustawienia PDF/X.
 3. Zweryfikuj plik PDF w programie Acrobat 7.0 Professional lub nowszym.
 4. Przeprowadź próbę i korektę pliku PDF.
 5. Przekaż zoptymalizowany do druku plik Adobe PDF do przygotowalni.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online