Przypisy końcowe

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
   7. Rozszerzenie Capture
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Style obiektowe
   3. Inicjały i style zagnieżdżone
   4. Praca ze stylami
   5. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
   11. Formularze
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Udostępniaj i współpracuj        
  2. Udostępnianie do recenzji
  3. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  4. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Eksport zawartości do formatu EPUB
   3. Opcje Adobe PDF
   4. Eksport zawartości do formatu HTML
   5. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   6. Eksportowanie do formatu JPEG
   7. Eksportowanie do formatu HTML
   8. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów

Tworzenie przypisów końcowych

Przypis końcowy składa się z dwóch połączonych części: numer odsyłacza przypisu końcowego, który pojawia się w tekście źródłowym i tekst przypisu końcowego, który pojawia się w nowej ramce na końcu dokumentu. W lewym dolnym rogu ramki przypisu końcowego znajduje się ozdobnik .

Przypisy końcowe można tworzyć samemu lub zaimportować je z dokumentu programu Word bądź pliku. Przypisy końcowe są automatycznie numerowane, gdy dodaje się je do dokumentu. Styl numeracji, wygląd i układ przypisów końcowych można modyfikować. Co więcej, numeracja dopasowuje się automatycznie na podstawie zmian przypisów końcowych w tekście. Można również dodawać przypisy końcowe w tabeli.

Ikona przypisu końcowego w lewym dolnym rogu ramki przypisu końcowego

Aby utworzyć przypisy końcowe, wykonaj poniższe czynności:

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się pojawić numer odsyłający do przypisu końcowego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wstaw przypis końcowy.
  • Wybierz polecenie Tekst > Wstaw przypis końcowy.
 3. Wpisz tekst przypisu końcowego.

Uwaga:

Kiedy punkt wstawiania jest umieszczony w przypisie końcowym, aby powrócić do miejsca wprowadzania tekstu, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przejdź do odsyłacza przypisu końcowego.
 • Wybierz opcję Tekst > Przejdź do odsyłacza przypisu końcowego.

Importowanie przypisów końcowych z dokumentów programu Word

Możesz importować przypisy końcowe z dokumentu programu Word, jeśli przypisy końcowe używają opcji importowania dokumentów Microsoft Word. Opcja importowania przypisów końcowych jest domyślnie włączona.

Importowanie przypisów końcowych z dokumentów programu Word

 1. Wybierz polecenie Plik > Umieść.

 2. Wybierz dokument programu Word, który chcesz zaimportować.

 3. Kliknij przycisk Otwórz.

Wszystkie przypisy końcowe zostają zaimportowane i dodane jako nowa ramka tekstowa.

Uwaga:

Możesz zaimportować w tym samym czasie wiele dokumentów programu Word. Przypisy końcowe wszystkich dokumentów są importowane jako pojedyncza ramka tekstowa, jeśli ustawiono Zakres jako Dokument.

Zmiana numeracji i układu przypisów końcowych

Aby wprowadzić zmiany w numeracji i układzie przypisów końcowych, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Tekst > Opcje przypisu końcowego dokumentu.
 • Kliknij ozdobnik  w lewym dolnym rogu ramki przypisu końcowego.

Zmiany wpływają na wszystkie istniejące i nowe przypisy końcowe. W oknie dialogowym Opcje przypisu końcowego dostępne są następujące opcje:

Opcje przypisu końcowego

Nagłówek przypisu końcowego

Tytuł przypisu końcowego

Wprowadź tytuł ramki przypisów końcowych.

Styl akapitowy

Wybierz styl akapitowy właściwy dla tytułu przypisu końcowego. Menu to wyświetla style dostępne w panelu Style akapitowe. Domyślnie używany jest styl [Podstawowy akapitowy]. Styl [Podstawowy akapitowy] może wyglądać inaczej, niż domyślna czcionka wybrana dla dokumentu.

Numeracja

Styl

Umożliwia wybór stylu numeracji dla numerów odsyłających do przypisów końcowych.

Początek

Określa numer pierwszego przypisu końcowego w wątku. Opcja Początek jest przydatna zwłaszcza dla dokumentów w księdze. Przypisy końcowe nie są nanoszone w całym dokumencie księgi.

Tryb

W przypadku dokumentu z wieloma wątkami lub ramką tekstową z kontynuacją numeracji stron wybierz opcję Ciągły, aby spowodować, że numeracja przypisów końcowych w każdym wątku będzie kontynuowana od miejsca, w którym kończy się ostatni wątek. Wybierz opcję Wznawiaj co każdy wątek, aby każdy wątek w dokumencie zaczynał numerację przypisów od wartości podanej w polu Początek.

Numer odsyłacza przypisu końcowego w tekście

Pozycja

Ta opcja określa wygląd numeru odsyłającego do przypisu końcowego, który domyślnie znajduje się w indeksie górnym. Jeżeli numer ten ma być formatowany za pomocą stylu znakowego (np. stylu, który zawiera ustawienia indeksu górnego z czcionki OpenType), należy wybrać opcję Zastosuj zwykły i określić styl znakowy.

Styl znakowy

Wybierz styl znakowy, aby sformatować numer odnośnika przypisu końcowego. Na przykład, zamiast korzystać z indeksu górnego, wybierz styl znakowy o normalnym położeniu, ale podwyższonej linii bazowej. Menu to wyświetla style dostępne w panelu Style znakowe.

Formatowanie przypisu końcowego

Styl akapitowy

Wybierz styl akapitowy, który sformatuje treść wszystkich przypisów końcowych w dokumencie. Menu to wyświetla style dostępne w panelu Style akapitowe. Domyślnie używany jest styl [Podstawowy akapitowy]. Styl [Podstawowy akapitowy] może wyglądać inaczej, niż domyślna czcionka wybrana dla dokumentu.

Separator

Separator definiuje odstęp między numerem przypisu końcowego a początkiem treści przypisu. Aby zmienić separator, należy najpierw zaznaczyć lub usunąć istniejący separator, a potem wybrać nowy. Separator może składać się z wielu znaków. Znaki białych odstępów można wstawiać, posługując się odpowiednim metaznakiem, np. ^m dla spacji firetowej.

Opcje pozycjonowania

Zakres

Wybierz tę opcję, aby określić obsługę przypisów dolnych w danym dokumencie. Wybierz opcję Wątek, aby dla każdego wątku utworzyć inną ramkę przypisu końcowego. Wybierz opcję Dokument, aby cały dokument korzystał z jednej ramki przypisu końcowego. Opcji tej możesz również używać w celu zmiany zakresu.

Ramka przypisu końcowego

Wybierz tę opcję, aby określić sposób tworzenia nowej ramki tekstowej, kiedy wstawiany jest nowy przypis końcowy. Wybierz opcję Na nowej stronie, aby utworzyć ramkę przypisu końcowego na nowej stronie dla zdefiniowanego zakresu. Wybierz opcję Wczytaj kursor umieszczania, aby wczytać kursor umieszczania w momencie wstawiania pierwszego przypisu końcowego dla zdefiniowanego zakresu. Moduł umieszczania może zostać umieszczony w dowolnym miejscu w dokumencie, a wszystkie przypisy końcowe w tym zakresie zostają dodane tylko do tej ramki.

Przedrostek/przyrostek

Pokazuj w

Zaznaczenie tej opcji pozwala wyświetlać przedrostki lub przyrostki w odwołaniu do przypisu końcowego, w treści przypisu lub w obu miejscach. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy przypis końcowy mają otaczać znaki, np. [1].  

Przedrostek

Przedrostki pojawiają się przed numerem, np. [1. Wpisz znak, znaki lub wybierz opcję dla przedrostka. Aby zaznaczyć znaki specjalne, kliknij ikonę obok kontrolki Przedrostek, co spowoduje wyświetlenie odpowiedniego menu.

Przyrostek

Przyrostki pojawiają się po liczbach, np. 1]. Wpisz znak, znaki lub wybierz opcję dla przyrostka. Aby zaznaczyć znaki specjalne, kliknij ikonę obok kontrolki Przyrostek, co spowoduje wyświetlenie odpowiedniego menu.

Praca z tekstem przypisów końcowych

Edytując tekst przypisów końcowych warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • Przypisy końcowe tworzy się w nowej ramce z ozdobnikiem  w lewym dolnym rogu ramki. Kliknięcie ozdobnika otwiera okno dialogowe Opcje przypisu końcowego
 • Ramka przypisu końcowego nie może być przyporządkowana do żadnego innego wątku.
 • Przypisy końcowe w ramce przypisu końcowego są oznaczone znacznikami przypisu końcowego. Tekst, taki jak nagłówek, można wprowadzać w ramce przypisów końcowych na zewnątrz tych znaczników. Ta dodatkowa zawartość nie należy do żadnego przypisu końcowego.
 • Aby zmienić położenie ramki przypisu końcowego w dokumencie, możesz ją wyciąć i wkleić w dowolne miejsce.
 • Usunięcie znacznika odsyłacza przypisu końcowego, kasuje cały tekst przypisu końcowego odnoszący się do tego znacznika. Analogicznie, usunięcie tekstu przypisu końcowego, powoduje usunięcie jego znacznika.
 • Usunięcie całej ramki kasuje wszystkie odnoszące się do niej odsyłacze przypisu końcowego.
 • Usunięcie wszystkich odsyłaczy przypisu końcowego kasuje cały tekst przypisu końcowego. Tekst na zewnątrz znaczników przypisu końcowego nie zostaje usunięty.
 • W treści przypisu końcowego można zaznaczać znaki i akapity oraz formatować je. Można również zaznaczać numer odsyłający do przypisu końcowego i zmieniać jego wygląd, jednak zaleca się formatowanie tego numeru za pomocą okna dialogowego Opcje przypisów końcowych dokumentu.
 • Skopiowanie lub wycięcie tekstu zawierającego numer odsyłający do przypisu końcowego powoduje, że do schowka dodawana jest również treść tego przypisu. Jeżeli taki tekst skopiuje się do innego dokumentu, to przypisy końcowe w tym tekście będą używać ustawień układu i numeracji zdefiniowanych w dokumencie docelowym.
 • Jeżeli wyczyści się przesłonięcia i style znakowe w akapicie, który zawiera znacznik odsyłacza do przypisu końcowego, to numery odsyłające stracą atrybuty nadane w oknie dialogowym Opcje przypisu końcowego dokumentu.

Konwertowanie przypisów dolnych i końcowych

Aby przekonwertować przypisy dolne na przypisy końcowe i odwrotnie w dokumencie:

 1. Wybierz polecenie Tekst > Konwertuj przypisy dolne i końcowe.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Przypis dolny na przypis końcowy, aby przekonwertować przypisy dolne na przypisy końcowe.
  • Wybierz opcję Przypis końcowy na przypis dolny, aby przekonwertować przypisy końcowe na przypisy dolne.
  Konwertowanie przypisów dolnych i końcowych

 3. Z listy rozwijanej Zakres wybierz jedną z następujących opcji:

  Dokument: Jeśli chcesz przekonwertować wszystkie przypisy dolne lub przypisy końcowe w dokumencie.
  Wybór: Jeśli chcesz przekonwertować tylko wybrane przypisy dolne lub przypisy końcowe.

 4. Kliknij przycisk Konwertuj.

Usuwanie przypisów końcowych

Aby usunąć przypis końcowy, zaznacz numer odsyłacza przypisu końcowego pojawiający się w tekście, a następnie naciśnij klawisz Backspace lub Delete. Jeżeli usunie się tylko treść przypisu, to pozostanie numer odsyłający do tego przypisu końcowego i cała jego struktura.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto