Zarządzanie stronami pojedynczymi i stronami widzącymi

Uwaga:

Równy język: począwszy od wersji programu InDesign 2022 (wersja 17.0), zmieniamy wykluczającą terminologię, aby odzwierciedlić podstawowe wartości Adobe dotyczące integracji. Wszelkie odniesienia do strony „nadrzędnej” są zamienione na stronę „wzorcową” w naszych artykułach Pomocy w następujących językach: angielskim, duńskim, węgierskim, hiszpańskim, włoskim, brazylijskim, portugalskim i japońskim.

Przenoszenie, powielanie oraz usuwanie stron i stron widzących

Za pomocą panelu Strony można swobodnie układać, powielać i rozmieszczać strony zwykłe i strony widzące. Przy dodawaniu, układaniu, powielaniu i usuwaniu stron w ramach dokumentu warto pamiętać o następujących wytycznych:

 • Program InDesign zachowuje powiązania (wątki) między ramkami tekstowymi.

 • Program InDesign rozkłada strony stosownie do ustawień opcji Dopuść rekonfigurację stron dokumentu.

 • Obiekt, który rozciąga się na kilku stronach, zostaje na stronie, na której jego obwiednia zajmuje najwięcej miejsca.

Przenoszenie stron przy pomocy polecenia Przenieś strony

 1. Wybierz polecenie Układ > Strony > Przenieś strony albo polecenie Przenieś strony z menu panelu Strony.
 2. Wskaż stronę lub strony do przeniesienia.
 3. Następnie w sekcji Cel wybierz miejsce, do którego mają zostać przeniesione strony. W razie potrzeby określ stronę. Kliknij OK.

Przenoszenie stron metodą przeciągania

 1. Pionowy pasek widoczny podczas przeciągania wskazuje miejsce, w którym strona pojawi się po upuszczeniu. Jeżeli czarny prostokąt lub pasek dotknie stron widzących, gdy opcja Dopuść rekonfigurację stron jest wyłączona, wówczas przeciągana strona rozszerzy te strony widzące; w przeciwnym razie strony dokumentu zostaną rozłożone zgodnie z ustawieniem opcji Stron widzących w oknie dialogowym Plik > Ustawienia dokumentu.

  W panelu Strony przeciągnij ikonę strony w nowe miejsce dokumentu.

  Zmiana położenia strony za pomocą panelu Strony

Powielanie strony lub stron widzących

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Strony:
  • Przeciągnij zakres numerów stron należących do zestawu stron widzących na przycisk Nowa strona. Nowy zestaw stron pojawi się na końcu dokumentu.

  • Zaznacz stronę lub zestaw stron, a następnie wybierz polecenie Powiel stronę lub Powiel parę stron widzących z menu panelu Strony. Nowa strona lub zestaw stron pojawi się na końcu dokumentu.

  • Przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij ikonę strony lub zakres numerów stron, należących do zestawu stron widzących w nowe miejsce.

Uwaga:

Powielenie strony lub pary stron widzących spowoduje także powielenie wszystkich obiektów, które się na niej znajdują. Wątki tekstu przechodzące z powielonego zestawu stron do innych stron widzących zostaną zerwane, ale wszystkie wątki wewnątrz powielonego zestawu pozostaną nienaruszone — tak jak i wszystkie wątki tekstowe na stronach oryginalnych.

Usuwanie strony z zestawu stron widzących, przy jednoczesnym zachowaniu jej w dokumencie

 1. Przejdź do menu panelu Strony i usuń zaznaczenie opcji Dopuść rekonfigurację zaznaczonych stron widzących.
 2. W panelu Strony przeciągnij stronę poza zestaw, tak aby pionowy pasek nie dotykał żadnej innej strony.

Usuwanie strony lub stron widzących z dokumentu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu Strony przeciągnij jedną lub więcej ikon stron, lub też zakres numerów stron, na ikonę kosza.

  • Zaznacz jedną lub więcej ikon stron w panelu Strony i kliknij ikonę Usuń.

  • Zaznacz ikonę strony lub kilka ikon w panelu Strony, a następnie wybierz z menu polecenie Usuń stronę(y) lub Usuń stronę(y) widzącą(e).

Przy kopiowaniu strony lub strony widzącej z jednego dokumentu do innego, do nowego dokumentu kopiowane są wszystkie elementy tej strony, w tym elementy graficzne, łącza i tekst. Znaczniki sekcji zostaną zachowane. Chociaż są uwzględniane również ramki tekstowe wątków, tekst przynależny do wątków spoza stron widzących nie jest przenoszony. Jeżeli kopiowana strona lub strona widząca zawiera style, warstwy lub wzorce, których nazwy pokrywają się z nazwami stylów, warstw lub wzorców w docelowym dokumencie, to program InDesign użyje na tej stronie ustawień z dokumentu docelowego zamiast ustawień kopiowanych.

Jeśli skopiujesz stronę z dokumentu o innym rozmiarze niż tworzony dokument, zarówno strona, jak i umieszczony na niej element mogą nie być dokładnie dopasowane.

Uwaga:

Aby umożliwić poprawne kopiowanie lub przenoszenie wielostronicowych zestawów stron widzących, w dokumencie docelowym nie należy zaznaczać opcji Dopuść rekonfigurację stron dokumentu.

Przenoszenie lub kopiowanie stron między dokumentami

 1. Otwórz obydwa dokumenty: źródłowy i docelowy.
 2. Wybierz polecenie Układ > Strony > Przenieś strony albo polecenie Przenieś strony z menu panelu Strony.
 3. Wskaż stronę lub strony do przeniesienia.
 4. Wybierz nazwę dokumentu docelowego z menu Przenieś do.
 5. Następnie w sekcji Cel wybierz miejsce, do którego mają zostać przeniesione strony. W razie potrzeby określ stronę.
 6. Aby strony zostały usunięte z dokumentu źródłowego, zaznacz opcję Usuń strony po przeniesieniu.
Uwaga:

Podczas kopiowania stron między dokumentami, związane z nimi wzorce są automatycznie kopiowane. Jeśli jednak docelowy dokument zawiera już wzorzec o tej samej nazwie, co wzorzec nadany kopiowanej stronie, to na skopiowanej stronie zastosowany zostanie wzorzec z docelowego dokumentu.

Przenoszenie lub kopiowanie stron między dokumentami metodą przeciągania

 1. Upewnij się, że obydwa dokumenty, źródłowy i docelowy, są otwarte i widoczne.
  Uwaga:

  Aby wyświetlić dokumenty obok siebie, możesz wybrać polecenie Okno > Ułóż > Sąsiadująco.

 2. Przeciągnij ikonę strony oryginalnego dokumentu do nowego dokumentu.
 3. W oknie dialogowym Wstaw strony określ miejsce wstawienia stron.
 4. Aby strony zostały usunięte z dokumentu źródłowego, zaznacz opcję Usuń strony po wstawieniu.

Sterowanie podziałem stron widzących na strony pojedyncze

Większość dokumentów zawiera wyłącznie strony widzące o układzie parzystym. Przy dodawaniu lub usuwaniu stron przed zestawem stron widzących następuje domyślne przemieszczenie stron. Niemniej jednak pewne strony w dokumencie z założenia powinny występować razem w tym samym zestawie (parze). Na przykład, można stworzyć poszerzoną stronę składaną do wewnątrz lub też składaną w harmonijkę, poprzez utworzenie wielostronicowego zestawu stron widzących (zwanych również wyspą stron widzących) i dodanie kolejnych stron. Uniemożliwienie przemieszczania stron daje pewność, że strony pozostaną w określonych zestawach (parach).

Panel Strony

A. Strony widzące jednostronicowe B. Strony widzące czterostronicowe o numerach ograniczonych nawiasami C. Zaznaczona para stron widzących. 

Tworzenie wielostronicowego zestawu stron widzących

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wybrana para stron widzących nie została rozdzielona, zaznacz ją w panelu Strony, przejdź do menu tego panelu i usuń zaznaczenie opcji Dopuść rekonfigurację zaznaczonych stron widzących. W panelu Strony, wyspę stron widzących można rozpoznać po nawiasach wokół numerów stron.

  • Aby dopuścić powstawanie zestawów stron widzących z więcej niż dwiema stronami i zachować te zestawy po dodaniu, usunięciu lub przeniesieniu poprzedzających stron, usuń zaznaczenie opcji Dopuść rekonfigurację stron dokumentu w menu panelu Strony. Program InDesign zachowa zestawy zawierające więcej niż dwie strony, pozwalając na normalne przetasowanie zestawów dwustronicowych.

 2. Dodaj strony do wybranego zestawu stron widzących. Możesz to zrobić za pomocą polecenia Wstaw strony (strony są dodawane w środku zestawu) albo przeciągając istniejącą stronę do zestawu widocznego w panelu Strony. Aby przeciągnąć cały zestaw stron widzących, przeciągnij odpowiednie numery stron.
Dodawanie strony do zestawu stron widzących za pomocą panelu Strony

Uwaga:

W zestawie stron widzących można umieścić do dziesięciu stron. Po osiągnięciu tego limitu nie pojawi się pionowy czarny pasek.

Ponowne rozmieszczanie stron

Możliwość ponownego rozmieszczenia stron w celu dopasowania ich rozkładu do ustawienia opcji Strony widzące zapewnia okno dialogowe Plik > Ustawienia dokumentu.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli rekonfiguracja ma dotyczyć pojedynczego zestawu stron widzących, zaznacz zestaw, przejdź do menu panelu Strony i zaznacz opcję Dopuść rekonfigurację zaznaczonych stron widzących.

  • Jeśli rekonfiguracja ma dotyczyć stron dokumentu i dodano pewne strony do zestawu stron widzących, przejdź do menu panelu Strony i zaznacz opcję Dopuść rekonfigurację stron dokumentu. Kliknij przycisk Nie, aby ponownie rozmieścić strony. Jeśli klikniesz przycisk Tak, czyli zdecydujesz się na zachowanie wielostronicowych zestawów stron widzących, to w panelu Strony numery odpowiednich stron widzących zostaną ujęte w nawiasy kwadratowe, sygnalizujące brak możliwości rekonfiguracji.

Rozpoczynanie dokumentu od pary stron widzących

Dokument może rozpoczynać się nie od pojedynczej strony lecz od pary stron widzących.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć dokument, wybierz polecenie Plik > Nowy dokument.

  • Aby zmodyfikować istniejący dokument, wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu.

 2. Określ numer dla Strony początkowej #, na przykład 2, a następnie kliknij przycisk OK.

Obracanie widoku stron widzących

Czasami istnieje potrzeba edycji obróconej zawartości. Zamiast obracać głowę, aby lepiej zobaczyć obróconą zawartość, możesz obrócić widok stron widzących. Opcja ta szczególnie przydaje się w przypadku pracy nad obróconymi kalendarzami i tabelami.

Obracanie widoku stron widzących nie wpływa na wydruk finalny.

Obrót stron widzących

A. Przed obróceniem stron widzących B. Widok obróconych stron widzących C. Ikona Obrót w panelu Strony 

 1. W panelu Strony wybierz stronę lub strony widzące, które chcesz obrócić.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Z menu panelu Strony wybierz polecenie Obróć strony widzące > 90° w prawo, 90° w lewo lub 180°.

  • Wybierz polecenie Widok > Obróć strony widzące > 90° w prawo, 90° w lewo lub 180°.

W panelu Strony obok obróconych stron widzących pojawi się ikona obrotu .

Obiekty umieszczone lub utworzone odzwierciedlają obrócony widok. Na przykład po utworzeniu ramki tekstowej w czasie, gdy widok stron widzących obrócony jest o 90 stopni, ramka tekstowa również zostanie obrócona. Jednak obiekty wklejane nie zostają obrócone.

Należy także pamiętać o obróconym widoku strony podczas przekształcania obiektów. Na przykład podczas edytowania tabeli w obróconym widoku stron widzących może się wydawać, że zmiana „lewej” strony tabeli zmienia górną stronę w obróconym widoku.

Uwaga:

Przed wydrukowaniem pliku lub przesłaniem go komuś innemu warto powrócić do pierwotnego widoku, aby ułatwić pogląd pracy. Wybierz polecenie Widok > Obróć strony widzące > Wyczyść obrót.

Użycie zróżnicowanych rozmiarów stron

W pojedynczym dokumencie można określić różne rozmiary stron. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy w jednym pliku mają być umieszczone powiązane projekty. Na przykład, w tym samym dokumencie można umieścić strony z wizytówką, pocztówką, nagłówkiem listu i kopertą. Użycie zróżnicowanych rozmiarów stron jest również przydatne do tworzenia rozkładówek typu „brama" w magazynach.

Obejrzyj samouczek wideo na temat mieszania wielkości stron za pomocą nowego narzędzia Strona.

Zróżnicowane rozmiary stron w tym samym dokumencie

A. Strona magazynu B. Strona typu „brama" C. Strona grzbietowa 

Tworzenie w dokumencie stron o zróżnicowanych rozmiarach

Za pomocą narzędzia Strona wybierz stronę wzorcową lub stronę układu, której rozmiar chcesz zmienić, a następnie użyj panelu Sterowanie, aby zmienić ustawienia. Strona dziedziczy rozmiar ze swojej strony wzorcowej. Można jednak zmienić rozmiar strony układu, tak aby różnił się on od rozmiaru zastosowanej w nim strony wzorcowej. Strona wzorcowa może pochodzić od innej strony wzorcowej o innym rozmiarze. Wiele stron o różnych rozmiarach może dzielić tę samą wzorcową zawartość.

Uwaga:

Aby szybko zastosować inny rozmiar strony, na panelu Strony zaznacz daną stronę, a następnie z przycisku Edytuj rozmiar strony wybierz rozmiar strony.

 1. Korzystając z narzędzia Strona , zaznacz jedną lub więcej stron wzorcowych lub stron układu, których rozmiar chcesz zmienić.

  Upewnij się, że w układzie zaznaczona jest cała strona, a nie tylko panel Strony.

 2. Aby zmienić rozmiar strony wybranych stron, określ ustawienia w panelu Sterowanie:

  Wartości X i Y

  Zmień wartość Y, aby określić pozycję danej strony w płaszczyźnie pionowej w odniesieniu do drugiej strony w rozkładówce.

  Wartości rozmiaru strony W i H

  Zmień szerokość i wysokość wybranych stron. Z menu możesz również określić rozmiar strony ustawienia domyślnego. Aby utworzyć własny rozmiar strony, który pojawi się na tej liście, wybierz z menu polecenie Własny rozmiar strony, określ ustawienia rozmiaru strony i kliknij przycisk OK.

  Orientacja

  Wybierz orientację strony panorama lub portret.

  Włącz dopasowanie układu

  Zaznacz tą opcję, jeśli chcesz, aby obiekty na tej stronie były automatycznie dopasowywane podczas zmienianie jej rozmiarów. Zobacz Informacje o automatycznym dostosowywaniu układu.

  Pokaż nakładkę strony wzorcowej

  Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić nakładkę strony wzorcowej nad każdą stroną wybraną za pomocą narzędzia Strona.

  Obiekty przesuwają się wraz ze stroną

  Wybierz tę opcję, aby obiekty przesuwały się wzdłuż strony przy zmianie wartości X i Y.

Korzystanie z nakładek stron wzorcowych

Jeśli użyjesz narzędzie Strona do wybrania strony i włączysz opcję Pokaż nakładkę strony wzorcowej, nad daną stroną pojawi się zacieniowane pole. Nakładkę strony wzorcowej można przenieść, tak aby elementy tej strony wzorcowej znajdowały się we właściwym miejscu. Opcja Pokaż nakładkę strony wzorcowej jest szczególnie przydatna wtedy, gdy strona wzorcowa i strona dokumentu mają różne rozmiary stron.

Wyrównywanie nakładki strony wzorcowej z mniejszą stroną układu

 1. Korzystając z narzędzia Strona, wybierz stronę.

 2. Na panelu Sterowanie zaznacz opcję Pokaż nakładkę strony wzorcowej.

 3. Przeciągnij krawędź nakładki strony wzorcowej, aby rozmieścić elementy strony.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto