Podręcznik użytkownika Anuluj

Mieszanie farb

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI (dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych)
   1. Tekst na obraz (beta)
   2. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Tworzenie i edycja próbek farb mieszanych

Jeżeli trzeba osiągnąć maksymalną liczbę kolorów w druku przy zastosowaniu jak najmniejszej liczby farb, warto utworzyć nowe próbki farb, mieszając farbę dodatkową z jedną lub kilkoma farbami CMYK. Użycie farb mieszanych powiększa liczbę dostępnych kolorów, nie zwiększając przy tym liczby rozbarwień koniecznych do wydrukowania dokumentu.

Program InDesign umożliwia utworzenie pojedynczej próbki farby mieszanej, a także użycie grupy farb mieszanych do jednoczesnego stworzenia wielu próbek. Grupa farb mieszanych składa się z serii kolorów utworzonych z różnych wartości procentowych farb CMYK i farb dodatkowych. Na przykład, zmieszanie czterech tint farby podstawowego niebieskozielonego (20%, 40%, 60% i 80%) z pięcioma tintami koloru dodatkowego (10%, 20%, 30%, 40% i 50%) da w rezultacie grupę farb mieszanych zawierającą 20 różnych próbek.

Panel Próbki z próbkami farb mieszanych

A. Element nadrzędny grupy farb mieszanych B. Element podrzędny grupy farb mieszanych C. Próbka farb mieszanych (niezależna) 

Przed utworzeniem próbki farb mieszanych albo grupy farb mieszanych trzeba dodać do panelu Próbki przynajmniej jeden kolor dodatkowy.

Tworzenie próbki farb mieszanych

 1. Wybierz polecenie Nowa próbka farb mieszanych z menu panelu Próbki. Opcja ta jest niedostępna, dopóki do panelu Próbki nie zostanie dodany kolor dodatkowy.
 2. Wpisz nazwę dla próbki.
 3. Aby dołączyć farbę do próbki farby mieszanej, kliknij puste pole obok jej nazwy. Wyświetlona zostanie ikona farby . Próbka farb mieszanych musi zawierać przynajmniej jeden kolor dodatkowy.
 4. Dostosuj wartości procentowe każdej z farb wchodzących w skład próbki, przeciągając suwak albo wpisując wartość w pole procentu.
 5. Aby dodać farbę mieszaną do panelu Próbki, kliknij przycisk Dodaj lub OK.
  Uwaga:

  Kolory na monitorze często wyglądają inaczej niż w druku. Aby zapewnić jak najlepsze rezultaty warto zlecić drukarni wydrukowanie próbki wszystkich mieszanych farb, które zostaną użyte.

Tworzenie grupy farb mieszanych

 1. Wybierz polecenie Nowa grupa farb mieszanych z menu panelu Próbki. Opcja ta jest niedostępna, dopóki do panelu Próbki nie zostanie dodany kolor dodatkowy.
 2. Wpisz nazwę dla grupy farb mieszanych. Kolory w grupie będą korzystały z tej samej nazwy z dołączonym przyrostkiem Próbka i rosnącym numerem (Próbka 1, Próbka 2 itd.).
 3. Aby dołączyć farbę do grupy farb mieszanych, kliknij puste pole obok jej nazwy.
 4. Dla każdej wybranej farby wykonaj następujące czynności:
  • W polu Początkowy wpisz wartość procentową farby, od której ma się rozpocząć tworzenie grupy farb mieszanych.

  • W polu Powtórz podaj, ile razy wartość procentowa farby ma zostać powiększona.

  • W polu Przyrost określ skok wartości procentowej farby między powtórzeniami.

  Uwaga:

  Na przykład mieszając i dopasowując 4 tinty podstawowego koloru niebieskozielonego (20%, 40%, 60%, 80%) i 5 tint koloru dodatkowego (10%, 20%, 30%, 40%, 50%) w celu utworzenia 20 próbek ustaw pole Początkowy na 20%, Powtórz na 3, Skok na 20%, a dla koloru dodatkowego ustaw pole Początkowy na 10%, Powtórz na 4 i Skok na 10%.  

 5. Zaznacz opcję Podgląd próbek, aby wygenerować próbki bez zamykania okna dialogowego. Można wtedy zobaczyć, czy wybrane farby i wartości procentowe dają pożądany efekt; jeżeli nie, można od razu wprowadzić poprawki.
  Uwaga:

  Jeżeli wartości wprowadzone w pola Początkowy, Powtórz i Przyrost dla jednej z farb dają w sumie więcej niż 100%, program wyświetla komunikat alarmowy. Można zdecydować się pozostawić te wartości bez zmian — program InDesign przytnie wtedy wartości procentowe farb do poziomu 100%.

 6. Kliknij przycisk OK, aby dodać wszystkie farby z grupy farb mieszanych do panelu Próbki.

Edycja próbek farb mieszanych

Próbkę farby mieszanej można modyfikować za pomocą tych samych metod, które służą do edycji pozostałych próbek. Przy edycji próbek lub grup farb mieszanych należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Jeżeli z panelu Próbki usunie się próbkę farby użytej w farbie mieszanej, to InDesign poprosi o wybranie farby, która ma ją zastąpić. Farba mieszana musi zawierać przynajmniej jeden kolor dodatkowy. W przeciwnym razie zostanie przekonwertowana na kolor podstawowy.

 • Zmiany wprowadzone w elemencie nadrzędnym  grupy farb mieszanych wpływają na wszystkie farby mieszane w tej grupie. Zmiany wprowadzone w jednej z próbek w grupie farb mieszanych dotyczą tylko tej próbki.

 • Przekonwertowanie farby mieszanej na kolor podstawowy lub dodatkowy powoduje usunięcie skojarzenia tej próbki z grupą farb mieszanych.

 • Usunięcie elementu nadrzędnego grupy farb mieszanych powoduje usunięcie wszystkich próbek w tej grupie.

 1. Otwórz panel Próbki i dwukrotnie kliknij element nadrzędny  grupy farb mieszanych, która ma zostać zmodyfikowana.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz nową farbę, która ma zastąpić istniejącą farbę składową.

  • Kliknij pole obok farby, aby dołączyć ją lub wyłączyć z listy składników grupy farb mieszanych.

  Uwaga:

  Nie można zmieniać początkowych wartości procentowych, powtórzeń i przyrostów użytych do stworzenia grupy farb mieszanych.

 3. Kliknij OK.

Zarządzanie grupami farb mieszanych

Panel Próbki umożliwia usuwanie grup farb mieszanych, dodawanie próbek i konwersję próbek farb mieszanych na kolory podstawowe.

Usuwanie grup farb mieszanych

 1. W panelu Próbki zaznacz element nadrzędny grupy farb mieszanych, która ma zostać usunięta i kliknij przycisk Usuń.

Dodawanie próbki do grupy farb mieszanych

 1. Otwórz panel Próbki i zaznacz element nadrzędny grupy farb mieszanych.
 2. Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu.
 3. Stosownie do potrzeb określ nazwę próbki.
 4. Dla każdej z wymienionych farb podaj wartość procentową, jaka ma się znaleźć w próbce farb mieszanych. Nie można dodawać ani usuwać farb.
 5. Kliknij OK.

Konwersja pojedynczej próbki farb mieszanych na kolor podstawowy

Farby mieszane można konwertować na kolory podstawowe, aby ograniczyć koszty druku. Po przekonwertowaniu elementu nadrzędnego w grupie farb mieszanych na tryb CMYK, próbka nadrzędna znika, a inne próbki z tej grupy są konwertowane na kolory podstawowe.

 1. Dwukrotnie kliknij próbkę farby mieszanej, która ma zostać przekonwertowana.
 2. Z menu Typ koloru wybierz Podstawowy, a następnie kliknij przycisk OK.

Konwersja wszystkich farb w grupie farb mieszanych na kolory podstawowe

 1. Dwukrotnie kliknij element nadrzędny  grupy farb mieszanych i wybierz opcję Konwertuj próbki farb mieszanych na podstawowe w pojawiającym się oknie dialogowym.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?