Kody QR – informacje

Kody QR to graficzny zapis danych do różnych zastosowań przemysłowych, który można odczytać automatycznie. Kody te są obecnie powszechnie stosowane w materiałach marketingowych. Konsument posiadający smartfon może zainstalować aplikację ze skanerem kodów QR, który odczytuje i dekoduje informacje dotyczące adresu URL, który jest następnie otwierany w przeglądarce internetowej zainstalowanej w smartfonie.

Po zeskanowaniu kodu QR użytkownik może odczytać tekst, dodać wizytówkę do kontaktów, otworzyć hiperłącze lub napisać wiadomość e-mail lub tekstową.

Zarządzanie kodami QR w programie InDesign

W programie InDesign można teraz generować i edytować wysokiej jakości niezależne kody QR. Wygenerowany kod QR jest wysokiej jakości obiektem graficznym, który w programie InDesign zachowuje się jak natywna grafika wektorowa. Obiekt można łatwo zeskalować i wypełnić kolorami. Na obiektach tych można także stosować efekty, takie jak przezroczystość, oraz atrybuty, jak nadruk, farby podstawowe i zalewkowanie. Grafikę kodu można skopiować i wkleić jaki obiekt wektorowy do standardowego edytora grafiki, jak np. Adobe Illustrator.

Generowanie kodu QR

 1. Z menu wybierz kolejno Obiekt > Generuj kod QR. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Generuj kod QR.

  Okno Wygeneruj kod QR

  Okno dialogowe Generuj/Edytuj kod QR zawiera dwie karty: Zawartość i Kolor.

 2. Na karcie Zawartość z listy rozwijanej Typ można wybrać dowolny z następujących typów danych:

  • Hiperłącze WWW
  • Zwykły tekst
  • Wiadomość tekstowa
  • E-mail
  • Wizytówka

  W zależności od wybranego typu wyświetlane jest jedno lub więcej pól, w których należy umieścić zawartość, na podstawie której zostanie wygenerowany kod QR.

 3. Na karcie Kolor jest wyświetlana Lista próbek. Aby oznaczyć kod QR konkretnym kolorem, przełącz do karty Kolor i wybierz konkretną wartość koloru. Domyślnie, wygenerowany kod QR ma kolor czarny z przezroczystym tłem.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. W przypadku zaznaczenia ramki przed wygenerowaniem kodu QR, kod ten zostanie umieszczony bezpośrednio w zaznaczonej ramce, zastępując jej zawartość.

  W przeciwnym razie kod QR jest wczytywany do modułu umieszczania, za pomocą którego można go umieścić jak zwykły obiekt EPS.

  • Kliknięcie wewnątrz dokumentu powoduje umieszczenie obiektu w jego oryginalnym/domyślnym rozmiarze – 30 x 30 (cm).
  • Kliknięcie wewnątrz aktywnej ramki powoduje umieszczenie kodu wewnątrz niej w domyślnym rozmiarze. (Zastępuje on istniejącą zawartość, jeśli użytkownik kliknie wewnątrz ramki z wciśniętym klawiszem Alt.)
  • Kliknięcie i przeciągnięcie tworzy nową ramkę ze stałą proporcją, a zwolnienie przycisku myszy umieszcza kod wewnątrz ramki.

Po umieszczeniu w dokumencie kod QR jest traktowany jak zwykły obiekt EPS z tą różnicą, że jest nad nim wyświetlana wskazówka z opisem zawartości w formie osadzonego kodu.

Umieść wygenerowany kod QR

Edytować zawartość i kolor kodu QR

 1. Zaznacz obiekt kodu QR lub ramkę: kliknij dwukrotnie wewnątrz ramki.

 2. Z menu wybierz kolejno Obiekt > Edytuj kod QR. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Edytuj kod QR z menu podręcznego.

 3. Okno dialogowe Edytuj kod QR wyświetla bieżące informacje o zawartości i kolorze.

 4. Na karcie Zawartość można zmienić typ danych i zawartość.

 5. Aby wybrać inny kolor kodu QR, kliknij kartę Kolor i wybierz pożądany kolor.

 6. Kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie atrybutu ramki kodu QR

Domyślne tło ramki kodu QR jest przezroczyste. Można jednak zmienić atrybuty wypełnienia i obrysu ramki, takie jak Kolor, Styl linii i Grubość, za pomocą tradycyjnych elementów sterowania.

Zmodyfikuj atrybuty ramki kodu QR

Przekształcić obiekt kodu QR

Umieszczony obiekt kodu QR można przesunąć, zmienić jego rozmiar lub obrócić za pomocą narzędzia Zaznaczanie. Podczas przeciągania pola ramki zmienia się tylko wielkość ramki. Podczas przeciągania:

 • W przypadku naciśnięcia klawisza Shift proporcje ramki zostają zachowane.
 • W przypadku naciśnięcia klawisza Ctrl (Windows) lub Command (Macintosh) skalowana jest ramka i zawartość z zachowaniem proporcji.
 • W przypadku naciśnięcia klawiszy Shift i Alt (Windows) lub Option (Macintosh) ramka jest skalowana od środka bez zachowania proporcji. Aby zachować proporcje, należy nacisnąć klawisz Shift.
Zmień obiekt kodu QR

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online