Wyrównywanie lub justowanie tekstu

Tekst może być wyrównany do jednej lub obu krawędzi (albo marginesów wewnętrznych) ramki tekstowej. Tekst wyrównany do obu krawędzi nazywa się wyjustowanym. Wyjustować można cały tekst akapitu za wyjątkiem ostatniego wiersza (opcje Justuj do lewej lub Justuj do prawej) albo cały tekst w akapicie łącznie z ostatnim wierszem (opcja Pełne justowanie). Jeżeli w ostatnim wierszu jest tylko kilka znaków, można użyć specjalnego znaku końca wątku i utworzyć spację justującą.

Wyrównywanie lub justowanie tekstu
Justuj do lewej (po lewej) oraz Pełne justowanie (po prawej)

Uwaga:

Gdy justuje się wszystkie wiersze tekstu, to podczas używania układacza akapitowego Adobe program InDesign przesuwa tekst, tak aby akapit miał jednolitą gęstość tekstu i wyglądał atrakcyjnie. Po wyjustowaniu tekstu można ostatecznie dopasować odstępy.

Po ustawieniu wyśrodkowania lub justowania tekstu w siatce ramki tekst nie będzie dokładnie wyrównywany z siatką. Można również wybrać opcję wyrównania akapitów dla wszystkich akapitów w siatce ramki.

 1. Zaznaczanie tekstu.
 2. Kliknij jeden z przycisków wyrównywania (Wyrównaj do lewej; Wyrównaj do środka; Wyrównaj do prawej; Justowanie, ostatni do lewej; Justowanie, ostatni do środka; Justowanie, ostatni do prawej lub Pełne justowanie) w panelu Akapit lub Sterowanie.
 3. (Opcja dodatkowa) Kliknij opcję Wyrównaj do grzbietu lub Wyrównaj od grzbietu.

  Zastosowanie w akapicie opcji Wyrównaj do grzbietu powoduje, że na stronach po lewej tekst jest wyrównywany w prawo. Natomiast jeżeli ten sam tekst przepłynie na stronę po prawej (lub przeniesie się tam jego ramkę tekstową), to zostanie on wyrównany w lewo. Podobnie, zastosowanie w akapicie opcji Wyrównaj od grzbietu powoduje, że na stronach po lewej tekst jest wyrównany w lewo, a na stronach po prawej tekst jest wyrównany w prawo.

  W pionowych ramkach wyrównanie do grzbietu lub od grzbietu nie ma żadnego efektu, ponieważ wyrównanie tekstu jest równoległe do grzbietu.

Uwaga:

Jeżeli lewa strona wiersza tekstu ma być wyrównana do lewej, a prawa strona do prawej, ustaw punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się rozpocząć wyrównywanie tekstu do prawej, naciśnij klawisz Tab, a następnie wyrównaj do prawej pozostałą część wiersza.

Wyrównywanie akapitów do siatki linii bazowych

Siatka linii bazowych reprezentuje interlinię podstawowego tekstu dokumentu. Aby zapewnić równomierne układanie się tekstu między kolumnami lub stronami, można używać wielokrotności tej wartości interlinii dla wszystkich elementów strony. Na przykład, jeżeli tekst podstawowy dokumentu ma interlinię 12-punktową, w tekście tytułów można użyć interlinii 18-punktowej i dodawać 6-punktowy odstęp przed akapitami pod tytułem.

Korzystanie z siatki linii bazowych pozwala zachować spójność rozmieszczenia elementów tekstowych na stronie. Interlinię akapitu można dostosować w taki sposób, by była wyrównana do siatki strony. Jest to przydatne, gdy trzeba wyrównać linie bazowe tekstu w wielu kolumnach lub sąsiadujących ramkach tekstowych. Ustawienia siatki linii bazowych można zmienić za pomocą panelu Siatki w oknie dialogowym Preferencje.

Można także wyrównać do siatki linii bazowych tylko pierwszy wiersz akapitu, tak aby reszta wierszy automatycznie używała zadanych wartości interlinii.

Aby wyświetlić siatkę linii bazowych, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Pokaż siatkę linii bazowych.

Uwaga:

Siatka linii bazowych jest widoczna tylko wtedy, jeżeli skala wyświetlania dokumentu przewyższa wartość progową ustawioną w oknie preferencji siatki. Jeżeli siatka linii bazowych jest niewidoczna, należy powiększyć skalę wyświetlania.

Wyrównywanie akapitów do siatki linii bazowych

 1. Zaznaczanie tekstu.
 2. Przejdź do panelu Akapit lub Sterowanie, po czym kliknij przycisk Wyrównaj do siatki linii bazowych .

Uwaga:

Aby zagwarantować, że interlinia tekstu nie ulegnie zmianie, ustaw interlinię siatki linii bazowych na taką samą wartość co interlinię tekstu, albo jej mnożnik.

Wyrównywanie do siatki linii bazowych tylko pierwszego wiersza

 1. Zaznacz akapit, który ma zostać wyrównany.
 2. Z menu panelu Akapit lub Sterowanie wybierz polecenie Wyrównuj do siatki tylko pierwszy wiersz.
 3. Przejdź do panelu Akapit lub Sterowanie, po czym kliknij przycisk Wyrównaj do siatki linii bazowych .

Tworzenie zrównoważonego tekstu w nagłówkach

Program InDesign umożliwia równoważenie długości tekstu w wielu wierszach. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna w przypadku wielowierszowych nagłówków, cytatów w osobnym bloku tekstu oraz akapitów wyśrodkowanych.

Tworzenie zrównoważonego tekstu w nagłówkach
Przed i po zastosowaniu funkcji Balans nierównych wierszy do tekstu w tytule

 1. Kliknij akapit, który ma zostać zrównoważony.
 2. Z menu panelu Akapit lub Sterowanie wybierz polecenie Balans nierównych wierszy.

Równoważenie działa tylko wtedy, gdy wybrany został Układacz akapitowy Adobe.

Tworzenie akapitów obejmujących wiele kolumn lub je dzielących

Możesz utworzyć akapit obejmujący wiele kolumn w ramce tekstowej, aby utworzyć efekt typu „straddle head”. Możesz wybrać, czy akapit ma obejmować wszystkie kolumny, czy też określoną ich liczbę. Gdy akapit ma obejmować wiele kolumn w ramce tekstowej o wielu kolumnach, każdy tekst przed tym akapitem staje się w rezultacie zrównoważony.

Można również podzielić akapit na wiele kolumn w tej samej ramce tekstowej.

 

Akapity obejmujące i dzielące wiele kolumn
Akapity obejmujące i dzielące wiele kolumn

A. Nagłówek obejmujący kolumny B. Dzielenie kolumn 

Obejmowanie kolumn w akapicie

 1. Umieść punkt wstawiania wewnątrz akapitu

  Funkcję tę możesz również uczynić częścią stylu akapitowego, na przykład stylu nagłówka.

 2. Z menu panelu Sterowanie lub menu panelu Akapit wybierz polecenie Obejmij kolumnę.

 3. Z menu Układ akapitu wybierz polecenie Obejmij kolumnę.

 4. W menu Obejmij wybierz liczbę kolumn, które mają znaleźć się w akapicie. Wybierz Wszystkie, jeśli chcesz, aby akapit objął wszystkie kolumny.

 5. Aby wstawić dodatkowy odstęp przed lub po akapicie obejmującym kolumny, podaj wartości Odstęp przed objęciem i Odstęp za objęciem, a następnie kliknij przycisk OK.

Dzielenie akapitu na kolumny

 1. Umieść punkt wstawiania wewnątrz akapitu

  Funkcję tę możesz również uczynić częścią stylu akapitowego, na przykład stylu nagłówka.

 2. Z menu panelu Sterowanie lub menu panelu Akapit wybierz polecenie Obejmij kolumnę.

 3. Z menu Układ akapitu wybierz polecenie Podziel kolumny.

 4. Ustaw poniższe opcje i kliknij przycisk OK:

  Kolumny podrzędne

  Wybierz liczbę kolumn, na które chcesz podzielić dany akapit.

  Odstęp przed podziałem / Odstęp za podziałem

  Dodaj odstęp przed lub za podziałem akapitu.

  Odstęp wewnętrzny

  Określ odstęp pomiędzy podzielonymi akapitami.

  Odstęp zewnętrzny

  Określ odstęp pomiędzy zewnętrzną krawędzią podzielonych akapitów, a marginesami.

Wyrównywanie lub justowanie tekstu w pionie wewnątrz ramki tekstowej

Wiersze tekstu w ramce można wyrównywać lub rozmieszczać wzdłuż osi pionowej, co pozwala na uzyskanie jednolitego układu tekstu w pionie w ramkach i ich kolumnach.

Tekst można wyrównywać do góry, środka lub dołu ramki, używając wartości interlinii i odstępów każdego akapitu. Można także wyjustować tekst w pionie, co powoduje równomierne rozmieszczenie wierszy w jednakowych odległościach, niezależnie od ich wartości interlinii i odstępów.

Wyrównywanie lub justowanie tekstu w pionie
Justowanie pionowe — Dół (w lewo) i Justuj (do prawej)

Wyrównanie i wyjustowanie tekstu w pionie liczone jest od pozycji linii bazowych każdego wiersza tekstu w ramce. Podczas regulowania wyrównania w pionie warto pamiętać o następujących wskazówkach:

 • Górę każdej ramki definiuje linia bazowa pierwszego wiersza tekstu wyrównanego do góry. Na jej położenie wpływa opcja Przesunięcie pierwszej linii bazowej w oknie dialogowym Opcje ramki tekstowej.

 • Dół każdej ramki jest definiowany jako linia bazowa ostatniego wiersza tekstu wyrównanego do dołu. Tekst w przypisach dolnych nie jest justowany.

 • Jeżeli do akapitów z wyrównaniem do góry, do środka lub do dołu zastosowana zostanie opcja Wyrównaj do siatki linii bazowych, do siatki linii bazowych będą wyrównane wszystkie wiersze. Natomiast przy opcji wyjustowania do siatki linii bazowych wyrównane będą tylko pierwszy i ostatni wiersz.

 • Jeżeli zmodyfikuje się wartości górnego lub dolnego marginesu wewnętrznego w oknie dialogowym Opcje ramki tekstowej, to zmieni się położenie odpowiednio pierwszej i ostatniej linii bazowej.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Zaznaczanie i zaznacz ramkę tekstową.

  • Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij ramkę tekstową.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.
 3. W sekcji Justowanie pionowe okna dialogowego Opcje ramki tekstowej wybierz jedno z następujących poleceń z menu Wyrównaj:
  • Aby wyrównać tekst w pionie w dół od góry ramki tekstowej, wybierz opcję Góra. (Jest to ustawienie domyślne).

  • Aby wyśrodkować wiersze tekstu w ramce, wybierz polecenie Do środka.

  • Aby wyrównać wiersze tekstu w pionie w górę od dołu ramki, wybierz polecenie Dół.

  • Aby równomiernie rozłożyć wiersze tekstu w pionie między górą a dołem ramki, wybierz polecenie Justuj.

 4. Jeżeli wybrano polecenie Justuj, można określić wartość Ograniczenie odstępu między akapitami, aby zapobiec nadmiernemu rozciągnięciu interlinii tekstu w stosunku do odstępów między akapitami. Odstęp między akapitami jest rozszerzany do podanej wartości; jeżeli tekst nadal nie wypełnia ramki, odpowiednio regulowana jest odległość między wierszami. Wartość limitu odstępów między akapitami jest dodawana do wartości opcji Odstęp przed lub Odstęp po, wprowadzonych w panelu Akapit.
  Odstępy między akapitami
  Limit odstępu między akapitami ustawiony na zero (po lewej) i na 1 pica (po prawej)

  Uwaga:

  Justowanie w pionie ramek tekstowych z wieloma kolumnami powinno być przeprowadzane ze szczególną ostrożnością. Jeśli ostatnia kolumna zawiera tylko kilka wierszy, to po między nimi może pojawić się zbyt dużo białej przestrzeni.

 5. Kliknij OK.

Uwaga:

Łatwym sposobem na dostosowanie wartości limitu odstępów między akapitami jest zaznaczenie opcji Podgląd, a następnie klikanie strzałki w górę lub w dół obok pola Ograniczenie odstępu między akapitami, aż odstępy międzyakapitowe będą zrównoważone z interlinią.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online