Tworzenie dynamicznych dokumentów PDF jest dobrym sposobem tworzenia interaktywnych pokazów slajdów. Można tworzyć interaktywne dokumenty z przyciskami, filmami, klipami dźwiękowymi, hiperłączami, zakładkami i przejściami stron. Można również przygotowywać dokumenty w programie InDesign, które można przekształcać w formularze w programie Acrobat.

Tworzenie interaktywnych dokumentów na potrzeby formatu PDF

Możliwe jest wyeksportowanie dokumentów Adobe PDF zawierających następujące funkcje interaktywne.

Zakładki

Zakładki utworzone w dokumencie InDesign pojawiają się w panelu Zakładki w lewej części okna programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader. Każda zakładka odsyłać może do strony, tekstu lub grafiki w eksportowanym pliku PDF. Zobacz Zakładki.

Filmy i klipy dźwiękowe

Do dokumentu można dodawać filmy i pliki dźwiękowe, a także dołączać strumieniowe pliki wideo z Internetu. Filmy i klipy dźwiękowe mogą być odtwarzane w wyeksportowanym pliku PDF. Zobacz Filmy i dźwięki.

Hiperłącza

Kliknięcie hiperłącza w wyeksportowanym dokumencie PDF odsyłać może do innego miejsca tego samego dokumentu, do innego dokumentu lub do strony internetowej. Zobacz Hiperłącza.

Odsyłacze

Odsyłacz w wyeksportowanym pliku PDF odnosi jeden fragment dokumentu do innego fragmentu. Są one szczególnie przydatne w podręcznikach użytkownika i materiałach referencyjnych. Po wyeksportowaniu do pliku PDF dokumentu zawierającego odsyłacze będą one działać, jak interaktywne hiperłącza. Zobacz Odsyłacze.

Przejścia stron

Przejścia stron dodają efekt dekoracyjny (np. efekt rozpuszczania lub wycierania) podczas zmiany strony, w trakcie oglądania wyeksportowanego pliku PDF w trybie pełnoekranowym. Zobacz Przejścia stron.

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj.

 2. Określ nazwę i lokalizację pliku.

 3. Wybierz polecenie Użyj nazwy dokumentu InDesign jako nazwy pliku wyjściowego, jeśli chcesz, aby eksportowany plik PDF miał taką samą nazwę jak dokument z następnego eksportu.

 4. Wybierz opcję Adobe PDF (Interaktywny) z menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS) i kliknij przycisk Zapisz.

 5. Określ opcje w oknie dialogowym Eksportuj do interaktywnego pliku PDF, a następnie kliknij przycisk OK.

Eksportowanie do interaktywnego pliku PDF — opcje

Następujące opcje widoczne są w oknie dialogowym Eksportowanie do interaktywnego pliku PDF.

Zakładka Ogólne

Strony

Wskaż, czy dołączone mają zostać wszystkie strony w dokumencie czy zakres stron. W przypadku wyboru Zakresu, określ zakres stron, na przykład 1-7, 9 w celu wydrukowania stron od 1 do 7 i strony 9. Zobacz Określanie stron do drukowania.

Eksportuj jako

Wskaż, czy chcesz wyeksportować dokument jako strony lub rozkładówki.

Utwórz osobne pliki PDF

Wybierz tę opcję, aby utworzyć oddzielne pliki PDF dla każdej strony lub rozkładówki.

Widok

Początkowe ustawienia widoku po otwarciu pliku PDF.

Układ

Początkowy układ po otwarciu pliku PDF.

Prezentacja

Wybierz opcję Otwórz w trybie pełnego ekranu, aby w programie Adobe Acrobat lub Adobe Reader wyświetlić plik PDF bez wyświetlania menu lub paneli. W celu automatycznego przewijania stron wybierz opcję Przewróć stronę co, aby określić liczbę sekund między wyświetleniami kolejnych stron.

Wyświetl po wyeksportowaniu

Nowo utworzony plik PDF jest otwierany w domyślnej przeglądarce plików tego typu.

Przejścia stron

Określ przejście jednej strony, aby zastosować je podczas eksportu dla wszystkich stron. Jeśli do określenia przejść używasz panelu Przejścia stron, wybierz opcję Z dokumentu, aby użyć tych ustawień.

Formularze i media

Wybierz opcję Dołącz wszystko, aby zezwolić na interaktywność filmów, dźwięków i przycisków w eksportowanym pliku PDF. Wybierz opcję Tylko wygląd, aby dołączyć normalny stan przycisków i afiszów wideo jako elementów statycznych.

Osadź miniaturki stron

Osadza miniaturowy podgląd każdej ze stron dokumentu PDF, co zwiększa objętość pliku. Usuń zaznaczenie tego ustawienia, jeśli plik PDF będzie otwierany i drukowany przez użytkowników programu Acrobat 5.0 oraz jego nowszych wersji. Wersje te generują miniatury w sposób dynamiczny przy każdorazowym kliknięciu panelu Strony danego pliku PDF.

Utwórz warstwy programu Acrobat

Zachowuje wszystkie warstwy programu InDesign. Są one zapisywane w dokumencie PDF jako warstwy programu Acrobat. Między warstwami można swobodnie nawigować, zatem użytkownicy programu Adobe Acrobat 6.0 (i jego nowszych wersji) będą mogą generować wiele wersji dokumentu z jednego pliku PDF.

Utwórz oznakowany PDF

Generuje plik Adobe PDF z automatycznie oznakowanymi elementami wątku; znakowanie jest przeprowadzane w oparciu o podzbiór znaczników Acrobat obsługiwanych przez InDesign. Podzbiór ten obejmuje rozpoznawanie akapitów, podstawowe formatowanie tekstu, listy i tabele. (Znaczniki te można wstawiać do dokumentu i modyfikować przed wyeksportowaniem go do pliku PDF. Zobacz Dodawanie struktury do plików PDF).

Wykorzystanie struktury do ustalenia kolejności tabulatorów

Podczas eksportu używa ustawiań kolejności tabulatorów zgodnie z opcjami w menu Obiekt > Interaktywne > Ustaw kolejność tabulatorów. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku oznakowanych plików PDF.

Karta Kompresja

Kompresja

Wybierz JPEG (stratny), aby usunąć dane obrazu i prawdopodobnie pogorszyć jakość obrazu. Rozmiar pliku ulega zmniejszeniu przy minimalnej utracie informacji. Wybierz JPEG 2000 (bezstratny), aby wyeksportować plik bez kompresji stratnej. Wybierz opcję Automatycznie, aby program InDesign sam określał najlepszą jakość dla obrazów kolorowych i w skali szarości.

Jakość JPEG

Określa liczbę szczegółów w eksportowanym obrazie. Im wyższa jakość, tym większy rozmiar pliku. Ta opcja jest niedostępna, jeśli do kompresji wybrano format JPEG 2000 (bezstratny).

Rozdzielczość

Określ rozdzielczość obrazów bitmapowych w eksportowanym pliku PDF. Wybranie wysokiej rozdzielczości jest ważne, jeśli w wyeksportowanym pliku PDF widzowie mają mieć możliwość powiększenia treści opartej na pikselach. Wybranie wysokiej rozdzielczości może znacząco zwiększyć rozmiar pliku.

Karta Zaawansowane

Wyświetl tytuł

Wybierz, co ma być wyświetlane na pasku tytułowym programu Acrobat podczas otwierania pliku PDF. Dostępne opcje to Tytuł dokumentu i Nazwa pliku.

Język

Wybierz język dokumentu PDF. Określa domyślny język eksportowanego dokumentu PDF. Jeśli wymagany język nie znajduje się na liście, można również wpisać kod ISO standardowego języka.

Karta Bezpieczeństwo

Wymagaj hasła do otwarcia tego dokumentu

Zaznacz tę opcję, jeśli użytkownicy powinni znać hasło, aby móc otwierać ten dokument.

Hasło otwierania dokumentu

Podaj hasło, które trzeba będzie wpisać, aby otworzyć ten plik PDF.

Użyj hasła, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania

Ogranicza dostęp do ustawień bezpieczeństwa pliku PDF. Po otwarciu pliku w programie Adobe Acrobat użytkownik będzie mógł wyświetlić dokument, ale w celu zmiany ustawień zabezpieczeń i przyzwoleń niezbędne będzie podanie hasła przyzwoleń. Do otwarcia tego pliku w programie Illustrator, Photoshop lub InDesign użytkownik będzie musiał podać hasło przyzwoleń, gdyż w aplikacjach tych nie można otworzyć pliku w trybie tylko do przeglądania.

Hasło przyzwoleń

Podaj hasło, które będzie wymagane do zmiany przyzwoleń. Opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu poprzedniej opcji.

Drukowanie dopuszczalne

Określa poziom drukowania dopuszczalnego dla dokumentów PDF.

Brak

Nie zezwala użytkownikom na drukowanie dokumentu.

Niska rozdzielczość (150 dpi)

Użytkownicy nie mogą drukować z rozdzielczością większą niż 150 dpi. Drukowanie może trwać dłużej, ponieważ każda strona jest drukowana jako obraz bitmapowy.

Wysoka rozdzielczość

Umożliwia druk w dowolnej rozdzielczości oraz kierowanie materiałów wektorowych o wysokiej jakości na wyjście PostScript i inne drukarki obsługujące zaawansowane funkcje druku w wysokiej rozdzielczości.

Dopuszczalne zmiany

Definiuje rodzaje czynności edycyjnych dozwolonych w danym pliku PDF.

Brak

Ustawienie Brak powoduje, że użytkownicy nie mogą wprowadzać w dokumencie żadnych zmian uwzględnionych na liście Dopuszczalne zmiany (np. nie mogą wypełniać pól formularzy i dodawać komentarzy).

Wstawianie, usuwanie i obracanie stron

Umożliwia umieszczanie, usuwanie i obracanie stron oraz tworzenie zakładek i miniaturek.

Wypełnianie pól formularzy i podpisywanie

Umożliwia wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów cyfrowych. Opcja nie umożliwia tworzenia pól formularzy ani dodawania komentarzy.

Komentowanie, wypełnianie pól formularzy i podpisywanie

Umożliwia dodawanie komentarzy, wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów elektronicznych. Opcja nie daje możliwości tworzenia pól formularzy ani przesuwania obiektów na stronie.

Wszystko z wyjątkiem wyodrębniania stron

Umożliwia edytowanie dokumentu, tworzenie i wypełnianie pól formularzy, dodawanie komentarzy i podpisów cyfrowych.

Włącz kopiowanie tekstu, obrazów i innej zawartości

Umożliwia zaznaczanie i kopiowanie zawartości dokumentu PDF.

Włącz dostęp tekstu urządzeń do czytania ekranu dla niedowidzących

Użytkownicy niedowidzący będą mogli korzystać z czytników ekranu, aby odczytać ten dokument. Jednak nie będzie można kopiować ani wyodrębniać zawartości dokumentu.

Włącz metadane dla zwykłego tekstu

Umożliwia kopiowanie i wyodrębnianie zawartości z pliku PDF. Zaznaczenie tej opcji umożliwia systemom do przechowywania/przeszukiwania oraz napędom do przeszukiwania dostęp do metadanych przechowywanych w dokumencie.  

Tworzenie formularzy PDF (CS5.5 oraz CS5)

Program InDesign nie zapewnia narzędzi do dodawania pól formularzy, ale program Adobe Acrobat tak. W programie InDesign można utworzyć formularz, zawierający elementy zastępcze dla pól, takie jak przyciski opcji, pola wyboru i pola tekstowe. Następnie można go wyeksportować do pliku PDF i użyć programu Acrobat, aby przekształcić elementy zastępcze w pola formularza.

 1. Utwórz dokument, który w programie InDesign chcesz użyć dla danego formularza. Użyj tabel i pól tekstowych, aby utworzyć elementy zastępcze dla tych pól.

  W programie InDesign można również dodać interaktywne przyciski.

 2. Wyeksportuj dokument do formatu Adobe PDF.

 3. Uruchom kreator formularzy, aby zamienić elementy tymczasowe na pola formularza. Użyj narzędzi formularza, aby dodać i zmodyfikować dany formularz. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji programu Adobe Acrobat.

  • Aby uruchomić kreator, w programie Acrobat X wybierz polecenie Narzędzia > Formularze > Utwórz.

  • W programie Adobe Acrobat 9 wybierz polecenie Formularze > Uruchom kreator formularzy.

Dodatkowe zasoby

Zespół Acrobat udostępnił artykuł Opracowywanie formularzy dla automatycznego wykrywania pól w programie Adobe Acrobat.

Michael Murphy udostępnia samouczek wideo poświęcony tworzeniu formularzy – Przyjazne projekty formularzy w programie Acrobat.

Bob Bringhurst udostępnił artykuł poświęcony projektowaniu formularzy – Tworzenie formularzy PDF w programie InDesign.

Podgląd interaktywnych dokumentów

Użyj panelu Podgląd, aby uzyskać podgląd interaktywności i animacji bieżącego zaznaczenia, aktualnej rozkładówki lub całego dokumentu. Można zmienić rozmiar panelu Podgląd, zadokować go lub poruszyć, albo przemieścić na drugi monitor.

 1. Wybierz polecenie Okno > Interaktywny > Podgląd.

 2. Aby uzyskać podgląd interaktywności lub animacji, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Ustaw tryb podglądu zaznaczenia , aby uzyskać podgląd aktualnego zaznaczenia.

  • Kliknij przycisk Ustaw tryb podglądu rozkładówki , aby uzyskać podgląd aktualnej rozkładówki.

  • Kliknij przycisk Ustaw tryb podglądu dokumentu , aby uzyskać podgląd aktualnego dokumentu.

 3. Kliknij przycisk Odtwórz podgląd , aby uzyskać podgląd zaznaczenia, rozkładówki lub dokumentu. Jeśli to konieczne, w panelu Podgląd kliknij elementy interaktywne, aby je przetestować.

  Jeśli oglądasz podgląd dokumentu, u dołu panelu możesz kliknąć strzałki Przejdź do poprzedniej strony lub Przejdź do następnej strony, aby oglądać różne strony.

Uwaga:

Jeśli modyfikujesz swój dokument, możesz odświeżyć podgląd, klikając w menu Podgląd przycisk Odtwórz podgląd.

Podgląd dokumentu w przeglądarce internetowej

 1. Z menu panelu Podgląd wybierz polecenie Testuj w przeglądarce.

 2. Kliknij elementy interaktywne w swoim dokumencie, aby je przetestować.

Edycja ustawień Podglądu

 1. Z menu panelu Podgląd wybierz polecenie Edycja ustawień Podglądu.

  Okno dialogowe Ustawienia podglądu pokazuje bieżące ustawienia okna dialogowego Eksportuj plik SWF.

 2. Jeśli to konieczne, zmodyfikuj ustawienia. Zobacz Opcje eksportu SWF.

Użycie trybu Prezentacja

Tryb Prezentacja wyświetla aktywny dokument programu InDesign jako prezentację. W trybie Prezentacja menu aplikacji, panele, linie pomocnicze i krawędzie ramek są ukryte. Domyślnie obszar tła ma ciemny kolor na wypadek sytuacji, gdy rozmiar dokumentu ma inne proporcje niż bieżący rozmiar monitora.

Tryb Prezentacja to dobre uzupełnienie funkcji Adobe Connect. Możesz rozpocząć spotkanie internetowe wybierając polecenie Plik > Udostępnij mój ekran. Gdy już udostępnisz swój ekran, możesz umieścić swój dokument programu InDesign w trybie Prezentacja.

 1. Wybierz polecenie Widok > Tryb ekranu > Prezentacja.

 2. Zastosuj dowolny z poniższych klawiszy.

  Operacja

  Efekt

  Kliknięcie myszką, strzałka w prawo lub Page Down

  Następna rozkładówka

  Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift, kliknięcie prawym przyciskiem myszy, strzałka w lewo lub Page Up

  Poprzednia rozkładówka

  Esc

  Wyście z trybu Prezentacja

  Home

  Pierwsza rozkładówka

  End

  Ostatnia rozkładówka

  B

  Zmiana koloru tła na czarny

  W

  Zmiana koloru tła na biały

  G

  Zmiana koloru tła na szary

Uwaga:

Tego dokumentu nie można edytować w trybie Prezentacja Mając jednak dwa monitory, możesz mieć otwarte dwa okienka z tym samym dokumentem, z których jeden ustawić w trybie Prezentacja. Takie podejście umożliwia edytować dokument w oknie ustawiony na widok Zwykły i od razu widzieć tego wyniki w oknie ustawionym w trybie Prezentacja.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online