Tworzenie plików PostScript lub EPS

Alternatywą dla drukowania dokumentu na drukarce jest zapisanie go w języku PostScript w pliku .PS. Plik taki można potem wydrukować na innym urządzeniu — np. u zewnętrznego usługodawcy. Usługodawca może wysłać plik .PS bezpośrednio na naświetlarkę. Rozmiar pliku PostScript jest na ogół większy niż oryginalnego dokumentu z programu InDesign, ponieważ osadzane są w nim obrazy i czcionki.

Ponadto można wyeksportować stronę lub strony widzące z dokumentu do pliku EPS (Encapsulated PostScript). Umożliwia to umieszczanie strony w innych aplikacjach.

Wybór odpowiedniej metody tworzenia pliku PostScript

Dokument lub księgę programu InDesign można zapisać w jednym z trzech typów plików PostScript: niezależnych od urządzenia, zależnych od urządzenia lub zależnych od urządzenia i sterownika.

W poniższej tabeli zestawiono rekomendowane sterowniki drukarek i metody druku zapewniające osiągnięcie najlepszych rezultatów z aplikacjami do post-processingu i programem InDesign. Jeżeli przed wydrukowaniem przez procesor RIP dany dokument będzie przetwarzany przez serwer OPI lub przez aplikację do nakładania, zalewkowania albo inną aplikację prepress, wybierz opcję Plik PostScript® z menu Drukarka w oknie dialogowym Drukuj programu InDesign. Dzięki temu program InDesign będzie miał pełną kontrolę nad danymi wyjściowymi DSC. W przypadku druku na urządzeniach biurkowych wybierz dowolny obsługiwany sterownik drukarki postscriptowej.

Gwiazdki wskazują na względną przydatność każdej metody do zadań prepress:

***

Ten plik PostScript jest w pełni zgodny ze standardem DSC i doskonale nadaje się do użytku w różnorodnych aplikacjach do post-processingu, procesorach RIP i przy różnych procedurach. Metoda ta to najlepszy wybór dla aplikacji wykorzystujących DSC.

**

Ten plik PostScript jest w większości zgodny z DSC i ogólnie nadaje się do użytku w różnorodnych aplikacjach do post-processingu, procesorach RIP i procedurach. W przypadku niektórych aplikacji w dużym stopniu polegających na DSC mogą wystąpić pewne problemy ze zgodnością.

Wybór drukarki: Plik PostScript®

System operacyjny

PPD

Przydatność do zadań prepress

Wszystkie platformy

Niezależny od urządzenia

***

Zależny od urządzenia

***

Po wyborze drukarki „Plik PostScript®” nie jest używany sterownik drukarki.

Wybór drukarki:

System operacyjny

Sterownik drukarki

Przydatność do zadań prepress

Mac OS 10.2

Wbudowany sterownik PS do systemu Mac OS X

**

Windows 2000/XP

Pscript 5

**

Plik PPD używany przez wybraną drukarkę pojawia się u góry pola tekstowego PPD w oknie dialogowym Drukuj.

Informacje o plikach postscriptowych zależnych sterownika i urządzenia

W menu Drukarka wybierz drukarkę i obsługiwany sterownik. Plik postscriptowy zależny od sterownika i urządzenia ma następujące właściwości:

 • Jest zależny od sterownika. Oznacza to, że plik postscriptowy będzie zawierał kod wygenerowany przez program InDesign i przez sterownik. Kod InDesign odpowiada głównie za zawartość stron, łącznie z pobieraniem czcionek, a także za określanie podstawowych informacji urządzenia, takich jak rozmiar nośnika, rozdzielczość i liniatura. Sterownik odpowiada głównie za specjalne funkcje, takie jak znaki wodne, oraz za włączanie lub nadzorowanie funkcji specjalnych urządzenia uzyskanych z pliku PPD. Ponieważ program InDesign nie ma pełnej kontroli nad tworzeniem pliku postscriptowego, poziom zgodności z DSC nie jest tak wysoki, jak w przypadku plików niezależnych od sterownika. Poziom zgodności z DSC, a zatem przydatność pliku PostScript do zadań prepress, zależy od użytego sterownika drukarki.

 • Jest zależny od urządzenia. Znaczy to, że plik wynikowy będzie zawierał kod odpowiedzialny za włączanie i kontrolowanie funkcji konkretnego urządzenia. W konsekwencji plik będzie mniej zgodny z innymi urządzeniami.

 • Może być kompozytowy lub rozbarwiony (dostępne są wszystkie metody wyjścia koloru, jakie obsługuje program InDesign).

 • Może być zalewkowany przez program InDesign (albo za pomocą mechanizmu aplikacji, albo mechanizmu zalewkowania w procesorze RIP).

 • Można go wydrukować bezpośrednio na urządzeniu albo do pliku.

Plik PostScript zależny od urządzenia i sterownika idealnie nadaje się do sporządzania przez grafika prób na biurkowych drukarkach postscriptowych. Może być również używany przez usługodawców, który nie planują przeprowadzania żadnych zadań prepress poza programem InDesign ani systemem RIP. Innymi słowy, jeżeli przeprowadzane jest zalewkowanie, to musi zachodzić w programie InDesign albo w procesorze RIP.

Tworzenie pliku PostScript niezależnego od urządzenia

W menu Drukarka wybierz opcję Plik PostScript, a w menu PPD opcję Niezależny od urządzenia. Plik postscriptowy niezależny od urządzenia ma następujące właściwości:

 • Jest w 100% zgodny z DSC, dzięki czemu idealnie nadaje się do zadań post-processingu, takich jak zalewkowanie i nakładanie.

 • Wszystkie zależności od urządzeń i sterowników są usuwane, dzięki czemu plik ten będzie można wydrukować na niemal dowolnym urządzeniu wyjściowym. Jednak specjalne funkcje drukarek, uwzględniane w plikach PPD - takie jak ekspozycja obrazu, dostępne rozmiary nośnika, zoptymalizowane liniatury rastra itd. - nie są dostępne w przypadku wyjścia niezależnego od urządzenia.

 • Formatem wyjściowym koloru jest zawsze kompozytowy CMYK, ale plik zawiera także kolory dodatkowe. W rezultacie plik musi być rozbarwiany przez oprogramowanie do post-processingu albo przez procesor RIP z wbudowaną funkcją rozbarwiania.

 • Nie może być zalewkowany przez program InDesign; zalewkowanie musi zostać wykonane w procesorze RIP albo w oprogramowaniu do post-processingu.

 • W programie InDesign można go wydrukować tylko do pliku (a nie bezpośrednio na urządzenie lub do aplikacji).

  Plik PostScript niezależny od urządzenia idealnie sprawdza się w przypadku procedur drukowania kompozytów, gdzie plik będzie zalewkowany i rozbarwiany na późniejszym etapie produkcji, np. podczas nakładania, zalewkowania lub w procesorze RIP (jeżeli plik PPD i urządzenie wyjściowe obsługują rozbarwienia w procesorze RIP).

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Wybierz opcję Plik PostScript z menu Drukarka w oknie dialogowym Drukuj.
 3. Wybierz opcję Niezależny od urządzenia z menu PPD.
 4. Obejrzyj lub zmień istniejące ustawienia drukowania. Program InDesign używa do tworzenia pliku PostScript bieżącego zakresu stron.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Podaj nazwę i położenie pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie za pomocą programu InDesign pliku PostScript zależnego od urządzenia

W menu Drukarka wybierz opcję Plik PostScript, po czym zaznacz opcję PPD. Plik postscriptowy niezależny od urządzenia ma następujące właściwości:

 • Jest w 100% zgodny z DSC, dzięki czemu idealnie nadaje się do zadań post-processingu, takich jak zalewkowanie i nakładanie.

 • Zawiera opis wszystkich elementów dokumentu, łącznie z informacjami o połączonych plikach, zoptymalizowanych liniaturach rastra, rozdzielczości i dostępnych rozmiarach nośnika dostosowanych do wybranego w danym momencie urządzenia wyjściowego.

 • Usuwane są wszystkie zależności od sterownika.

 • Plik może być kompozytowy lub rozbarwiony. Dostępne są wszystkie metody wyjścia obsługiwane przez program InDesign. (Rozbarwienia w procesorze RIP są dostępne, jeżeli obsługują je plik PPD i urządzenie wyjściowe).

 • Może być zalewkowany przez program InDesign (albo za pomocą mechanizmu aplikacji, albo mechanizmu zalewkowania w procesorze RIP).

 • W programie InDesign można go wydrukować tylko do pliku (a nie bezpośrednio na urządzenie lub do aplikacji).

Plik PostScript zależny od urządzenia idealnie sprawdza się w przypadku procedur ze wstępnym rozbarwianiem lub procedur z zalewkowaniem, gdy plik będzie zalewkowany za pomocą automatycznych funkcji programu InDesign lub mechanizmu zalewkowania w procesorze RIP.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Wybierz opcję Plik PostScript z menu Drukarka w oknie dialogowym Drukuj.
 3. Wybierz plik PPD docelowego urządzenia wyjściowego.
 4. Obejrzyj lub zmień istniejące ustawienia drukowania. Program InDesign używa do tworzenia pliku PostScript bieżącego zakresu stron.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Podaj nazwę i położenie pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie pliku PostScript za pomocą sterownika drukarki postscriptowej (Windows)

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia w oknie dialogowym Drukuj programu InDesign. Przycisk ten znajduje się u dołu okna.
 3. W oknie dialogowym sterownika drukarki zaznacz opcję Drukuj do pliku.
 4. Kliknij kartę Układ, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 5. Kliknij przycisk Opcje dokumentu, Opcje PostScript, a następnie wybierz polecenie Optymalizuj do przenoszenia z menu Opcje wyjścia PostScript. Kliknij OK.
 6. Kliknij przycisk OK lub Drukuj, aby powrócić do okna dialogowego Drukuj programu InDesign.
 7. Kliknij przycisk Drukuj w oknie dialogowym Drukuj programu InDesign.
 8. Podaj nazwę i położenie pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie pliku PostScript za pomocą sterownika drukarki postscriptowej (Mac OS)

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. W oknie dialogowym Drukuj wybierz z menu Drukarka opcję Plik PostScript, po czym kliknij przycisk Zapisz.
 3. W oknie dialogowym Zapisz plik PostScript określ nazwę i położenie pliku PostScript (.ps), po czym kliknij przycisk Zapisz.

Eksportowanie stron do formatu EPS

Polecenie Eksport umożliwia eksportowanie stron utworzonych w programie InDesign do formatu EPS (który można importować do innych programów). Jeżeli eksportuje się kilka stron, to każda z nich jest eksportowana do oddzielnego pliku, z numerem dodanym na końcu jego nazwy. Na przykład, jeżeli eksportuje się strony 3, 6 i 12, a jako nazwę poda się News.eps, to InDesign utworzy trzy pliki o nazwach News_3.eps, News_6.eps oraz News_12.eps.

Uwaga:

Aby otworzyć strony z programu InDesign w programie Illustrator lub Photoshop, można je wyeksportować w postaci plików PDF lub EPS.

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj.
 2. Określ położenie i nazwę pliku. Pamiętaj o dodaniu rozszerzenia .eps.
 3. Wybierz opcję EPS z menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS) i kliknij przycisk Zapisz.
 4. W sekcji Strony okna dialogowego Eksport EPS wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz opcję Wszystkie strony, aby wyeksportować wszystkie strony dokumentu.

  • Zaznacz opcję Zakres i wpisz zakres stron. Zakresy oznacza się za pomocą dywizu, a oddziela od innych zakresów lub stron za pomocą przecinków.

  • Zaznacz opcję Strony widzące, aby wyeksportować strony sąsiadujące ze sobą w jednym pliku EPS (po jednej parze stron widzących na plik EPS).

 5. Ustaw dodatkowe opcje.
 6. W sekcji Spad wpisz wartość między 0p0 i 36p0, aby określić dodatkową przestrzeń dla grafiki umieszczonej poza krawędzią strony lub obszaru przycinania.
 7. Kliknij przycisk Eksportuj.

Opcje eksportu EPS

Przy eksportowaniu do formatu EPS możesz określić następujące opcje:

PostScript®

Określa poziom zgodności z interpretatorem języka PostScript urządzenia drukującego. Ustawienie Level 2 często przyspiesza drukowanie i jakość grafiki drukowanej tylko na urządzeniu obsługującym język PostScript Level 2 lub nowszy. Ustawienie Level 3 zapewnia najlepszą szybkość i jakość druku, ale wymaga urządzenia obsługującego język PostScript 3.

Kolor

Określa sposób odwzorowywania koloru w eksportowanym pliku. Opisane poniżej opcje są podobne do ustawień w sekcji Kolor w oknie dialogowym Drukuj.

Pozostaw bez zmian

Dla każdego z obrazów jest zachowywana oryginalna przestrzeń kolorów. Na przykład, jeżeli dokument zawiera trzy obrazy RGB i cztery obrazy CMYK, to powstały plik EPS również będzie zawierał takie same obrazy RGB i CMYK.

CMYK

Opcja CMYK tworzy plik nadający się do rozbarwień, odwzorowując wszystkie wartości kolorów w przestrzeni barw powstałych na bazie farb drukarskich (karmazynowa, niebieskozielona, żółta i czarna).

Szary

Opcja Szarości powoduje konwersję wszystkich wartości kolorów na wysokiej jakości obrazy czarno-białe. Poziomy szarości (odcienie) przekonwertowanych obiektów odpowiadają jasności oryginałów.

RGB

Opcja RGB odwzorowuje wszystkie wartości kolorów w przestrzeni powstałej z barw czerwonej, zielonej i niebieskiej. Plik EPS z definicją koloru RGB lepiej nadaje się do wyświetlania na ekranie.

Zarządzanie kolorami PostScript®

Użyj danych koloru dokumentu w skalibrowanej wersji oryginalnej przestrzeni koloru.

Podgląd

Określa właściwości obrazu podglądu zapisywanego w pliku. Obraz podglądu wyświetlany jest w aplikacjach, które nie mogą prawidłowo wyświetlać grafiki EPS. Aby obraz podglądu nie był tworzony, wybierz opcję Brak z menu formatu.

Osadź czcionki

Określa, w jaki sposób do eksportowanych stron mają być dołączane czcionki.

Brak

Umieszcza w pliku PostScript odwołanie do czcionki, informujące procesor RIP lub post-procesor, gdzie czcionka ta powinna się znajdować.

Wszystko

Wszystkie czcionki wymagane przez dokument są pobierane na początku zadania wydruku. Są pobierane wszystkie znaki i glify czcionki, nawet jeśli nie są używane w dokumencie. Program InDesign automatycznie tworzy podzbiór czcionek, które zawierają większą liczbę glifów (znaków) niż wartość podana w oknie dialogowym Preferencje.

Podzbiór

Opcja ta powoduje, że są pobierane tylko znaki (glify) użyte w dokumencie.

Format danych

Określa sposób, w jaki program InDesign wysyła dane obrazu z komputera do drukarki: jako dane ASCII lub binarne.

Obrazy

Określa, ile danych umieszczonego obrazu rastrowego ma zostać dołączonych do eksportowanego pliku.

Wszystkie

Opcja ta dołącza do eksportowanego pliku wszystkie dostępne dane obrazu w wysokiej rozdzielczości i wymaga najwięcej miejsca na dysku. Opcję tę wybierz, jeżeli plik ma być drukowany na urządzeniu o wysokiej rozdzielczości.

Prewka

Opcja ta dołącza do eksportowanego pliku tylko wersje ekranowe (72 dpi) umieszczonych obrazów rastrowych. Z opcji tej korzysta się w połączeniu z opcją Zastępowanie obrazu OPI, albo w przypadku, gdy eksportowany plik PDF jest przeznaczony do wyświetlania na ekranie.

Zastępowanie obrazu OPI

Powoduje, że podczas drukowania program InDesign może zastępować obrazy zastępcze EPS w niskiej rozdzielczości grafiką w wysokiej rozdzielczości.

Pomiń dla OPI

Wybiórczo pomija importowaną grafikę podczas wysyłania danych obrazu do drukarki lub do pliku, pozostawiając tylko łącza (komentarze) OPI, które będą później przetwarzane przez serwer OPI.

Spłaszczanie przezroczystości

Menu Ustawienie umożliwia wybór stylu ustawień spłaszczania, określającego wygląd obiektów przezroczystych w wyeksportowanym pliku. Jest to opcja analogiczna do opcji Spłaszczanie przezroczystości dostępnej w obszarze Zaawansowane okna dialogowego Drukuj.

Menedżer farb

Koryguje opcje farby bez zmiany wyglądu dokumentu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online