Eksportowanie do HTML to prosta metoda przygotowania zawartości InDesign do publikacji w Internecie. Podczas eksportowania zawartości do HTML można kontrolować sposób eksportu tekstu i obrazów. Program InDesign zachowuje nazwy akapitów, znaków, obiektów, tabel i stylów nadanych komórkom w eksportowanej zawartości przez oznaczenie zawartości HTML klasami stylów CSS o tych nazwach. Używając programu Adobe Dreamweaver lub innego edytora HTML obsługującego CSS, możesz szybko zastosować odpowiednie formatowanie i układ zawartości.

Co podlega eksportowi

Program InDesign eksportuje wszystkie wątki, połączoną i osadzoną grafikę, pliki filmów SWF, przypisy dolne, tekst, listy z punktorami i listy numerowane, wewnętrzne odsyłacze oraz hiperłącza do tekstu lub stron internetowych. Tabele można również eksportować do formatu HTML. InDesign zachowuje formatowanie tabeli, w tym obrysy tabeli i komórek. Tabelom przydzielane są unikalne identyfikatory (ID). W programie Dreamweaver można odwoływać się do nich jak do zestawów danych Spry. Wstawione pliki audio i wideo h.264 są umieszczone w znacznikach <audio> i <video> języka HTML5. Za pomocą programu InDesign można również wyeksportować narysowane obiekty (takie jak prostokąty, owale, wielokąty), wklejone obiekty (w tym wklejone obrazy programu Illustrator) oraz tekst przekonwertowany na kontury.

Co nie podlega eksportowi

Program InDesign nie eksportuje hiperłączy (z wyjątkiem łączy do stron internetowych i łączy do tekstowych punktów kontrolnych, znajdujących się w tym samym dokumencie), znaczników XML, ksiąg, zakładek, glifów SING, przejść strony, znaczników indeksu, obiektów na stole montażowym, które nie są zaznaczone i nie dotykają strony, oraz elementów strony wzorcowej (chyba że są przesłonięte lub zaznaczone przed wyeksportowaniem).

Eksportowanie do HTML

  1. Jeśli nie eksportujesz całej dokumentu, zaznacz ramki tekstowe, zakres tekstu, komórki tabeli lub grafikę, które chcesz wyeksportować.
  2. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj i wybierz HTML z listy Zapisz jako typ.

  3. Określ nazwę i położenie dokumentu HTML, a następnie kliknij Zapisz.

  4. W oknie dialogowym Opcje eksportu HTML określ żądane opcje w obszarach Ogólne, Obraz i Zaawansowane, a następnie kliknij OK.

Utworzony zostanie dokument o określonej nazwie z rozszerzeniem .html (np. „newsletter.html”); jeśli zostało to określone, to w tym samym położeniu zostanie zapisany podfolder z obrazami WWW (np. „newsletter web images”).

Opcje eksportu HTML

W oknie dialogowym HTML określ następujące opcje.

Ogólne

Opcje ogólne
Opcje ogólne

Eksportuj:

określa, czy eksportowane są tylko zaznaczone elementy, czy cały dokument. Jeśli zaznaczona jest ramka tekstowa, eksportowany jest cały wątek, łącznie z tekstem zakrytym.

Jeśli zaznaczony jest Dokument to eksportowane są wszystkie elementy ze wszystkich stron, z wyjątkiem elementów strony wzorcowej, które nie zostały przesłonięte oraz elementy strony na niewidocznych warstwach. Ignorowane są także znaczniki XML, wygenerowane indeksy i spis treści.

Kolejność zawartości:

pozwala określić kolejność odczytu obiektów strony.

Na podstawie układu strony: położenie elementów na stronie decyduje o kolejności czytania.

Jeśli wybrana jest opcja Na podstawie układu strony, program InDesign ustawia kolejność odczytywania obiektów stron, skanując od lewej do prawej i z góry na dół. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w złożonych dokumentach o wielu kolumnach, elementy projektu czasami nie pojawiają się w wymaganym porządku czytania. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.

(Tylko wersje azjatyckie) W przypadku wybrania opcji Na podstawie układu strony program InDesign ustala kolejność czytania obiektów na stronach zgodnie z bindowaniem dokumentu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej).

Tak samo jak struktura XML: jeśli wybrana jest opcja Tak samo jak struktura XML, kolejnością eksportowanej treści i jej doborem steruje panel Struktura. Jeśli zawartość jest już oznakowana, można przeciągnąć znaczniki w panelu Struktura XML, aby ustawić kolejność eksportowania XHTML. Jeśli zawartość nie jest oznakowana, można wybrać polecenie Dodaj nieoznaczone obiekty z menu panelu Struktura, aby utworzyć znaczniki, których kolejność można zmienić. Jeśli nie chcesz, aby dany element trafił do eksportu, możesz po prostu usunąć dany znacznik w panelu Struktura XML. (Usunięcie znacznika nie usuwa zawartości z pliku INDD). Zobacz Znakowanie elementów stron.

Tak samo jak w panelu Artykuły: kolejność elementów w panelu Artykuły decyduje o kolejności czytania. Eksportowane są jedynie włączone artykuły. Zobacz Dołączanie artykułów do eksportu.

Opcje formatowania:

wybierz opcje formatowania punktorów i numeracji.

Punktory: wybierz opcję Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę, aby przekształcić akapity z punktorami w Elementy listy, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika. Wybierz opcję Konwertuj na tekst, aby dokonać formatowania przy pomocy znacznika ze znakami punktorów jako tekstem. Jeśli użyto natywnych punktorów programu InDesign, wówczas dołączane są także punktory drugorzędne.

Liczby: określa sposób konwersji numerów w pliku HTML. Jeśli użyto natywnego, automatycznego numerowania programu InDesign, wówczas dołączane są także punktory drugorzędne.

●  Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę: przekształca ponumerowane listy w elementy listy, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika.

●  Przekształcaj na tekst: przekształca ponumerowane listy w akapity, które rozpoczynają się bieżącym numerem akapitu jako tekstem.

Wyświetl HTML po wyeksportowaniu:

uruchom przeglądarkę, jeśli jest dostępna.

Obraz

Opcje obrazu
Opcje obrazu

Kopiuj obrazy:

określ sposób eksportowania obrazów jako HTML.

Oryginał: eksportuje oryginalny obraz do podfolderu „<nazwa_dokumentu>–obrazy WWW”. Gdy wybrana jest ta opcja, wszystkie inne opcje są wyłączone.

Zoptymalizowany: pozwala zmienić ustawienia, aby określić, jak obraz jest eksportowany.

Połącz ze ścieżką serwera: zamiast eksportowania obrazów do podfolderu, można określić lokalny adres URL (np. „obrazy/”), który pokazuje się przed plikiem obrazu. W kodzie HTML, atrybut łącze pokazuje podaną ścieżkę i rozszerzenie. Ta opcja jest szczególnie efektywna, gdy samodzielnie konwertujesz obrazy na obrazy WWW.

Zachowaj wygląd z układu:

zaznacz, aby zachować atrybuty obiektu obrazu z układu.

Rozdzielczość (ppi):

wybierz rozdzielczość obrazu w pikselach na cal (ppi). Systemy operacyjne standardowo obsługują rozdzielczość 72 lub 96 ppi, natomiast urządzenia przenośne stosują rozdzielczość od 132 ppi (iPad) poprzez 172 ppi (Sony Reader) aż do ponad 300 ppi (iPhone 4). Wartość ppi można wybrać dla każdego zaznaczonego obiektu. Wartości to 72, 96, 150 (obecnie średnia dla wszystkich urządzeń eBook) i 300.

Rozmiar obrazu:

określ, czy rozmiar obrazu musi być stały, czy o zmienionej wielkości względem tekstu zamieszczonego na stronie. Względem przepływu tekstu ustawia względną wartość procentową w oparciu o przepływ tekstu względem szerokości strony w programie InDesign. Opcja ta powoduje, że obrazy skalowane są proporcjonalnie względem tekstu w obszarze odczytu.

Wyrównanie obrazu i odstępy:

wybierz wyrównanie obrazu: do lewej, na środku, do prawej. Można także określić odstęp od góry i od dołu.

Konwersja obrazu:

pozwala wybrać, czy optymalizowane obrazy w dokumencie są konwertowane do formatu GIF, JPEG, czy PNG. Wybierz Automatycznie, aby pozwolić programowi InDesign określić, jakiego formatu ma używać przy każdej instancji. Wybór PNG wyłącza ustawienia kompresji obrazu.Użyj PNG dla obrazów bezstratnych lub obrazów zawierających przezroczystość.

Opcje GIF (Paleta):

pozwala kontrolować sposób, w jaki program InDesign obsługuje kolory podczas optymalizacji plików GIF. Format GIF korzysta z ograniczonej palety, która nie może liczyć więcej niż 256 kolorów. Opcja Adaptacyjna (bez ditheringu) tworzy paletę przy użyciu reprezentacyjnej próbki kolorów w obrazie, bez zastosowania ditheringu, czyli mieszania małych kolorowych punktów w celu symulacji dodatkowych kolorów. Wybierz opcję Internetowy, aby utworzyć kolory z palety internetowej, będącej częścią kolorów systemowych Windows i Mac OS. Wybierz Systemowy (Win) lub Systemowy (Mac), aby utworzyć paletę, używając wbudowanej, systemowej palety kolorów. Ta opcja może dać nieoczekiwane rezultaty.

Wybierz Z przeplotem, aby wczytywać obrazy progresywnie poprzez wypełnianie brakujących linii. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, obraz będzie wyglądał niewyraźnie i stopniowo będzie zyskiwał na ostrości w miarę zyskiwania pełnej rozdzielczości.

Opcje JPEG (Jakość obrazu):

określa kompromis pomiędzy kompresją (zapewniającą mniejszy rozmiar pliku) a jakością obrazu dla każdego utworzonego obrazu JPEG. Niska tworzy najmniejsze pliki o najniższej jakości obrazu.

Opcje JPEG (Metoda formatowania):

określa, jak szybko wyświetlana jest grafika JPEG, gdy plik zawierający obraz otwierany jest w Internecie. Wybierz Progresywny, aby obrazy JPEG wyświetlane były stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów w miarę ich pobierana. (Pliki utworzone przy pomocy tej opcji są nieco większe i do oglądania wymagają więcej pamięci RAM). Wybierz opcję Linia bazowa, aby każdy plik JPEG był wyświetlany dopiero po jego pobraniu; do tego momentu w jego miejscu wyświetlany jest element zastępczy.

Ignoruj ustawienia eksportu obiektu:

ignoruje opcje eksportu obiektów zastosowane przy poszczególnych obrazach. Zobacz Stosowanie opcji eksportu obiektów.

Zaawansowane

Opcje zaawansowane
Opcje zaawansowane

Obszar Zaawansowane służy do ustawiania opcji CSS i JavaScript. Style CSS (Cascading Style Sheet) to kolekcja reguł formatowania, które kontrolują wygląd zawartości strony internetowej. Jeśli używasz CSS, aby formatować stronę, oddzielasz zawartość od prezentacji. Zawartość strony – kod HTML – znajduje się w samym pliku HTML, podczas gdy reguły CSS definiujące prezentację kodu znajdują się w innym pliku (zewnętrzny arkusz stylu) lub wewnątrz dokumentu HTML (zwykle w sekcji Head). Na przykład, możesz określić różne rozmiary czcionki dla zaznaczonego tekstu, użyć CSS do sterowania formatem i położeniem elementów blokowych na stronie WWW.

Nie obejmuj klas w formacie HTML:

wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz ująć klas w dokumencie HTML. Usuwa ona atrybuty klasa i identyfikator obecne w znaczniku podczas eksportu HTML. Wszelkie zbędne znaczniki div również zostaną usunięte z dokumentu HTML.

Obejmuj klasy w formacie HTML:

wybierz tę opcję, aby ująć klasy w dokumencie HTML.

Generuj plik CSS: określ, czy chcesz, aby program InDesign generował plik CSS dla eksportowanego pliku. Jeśli wybierzesz opcję Generuj plik CSS, możesz również wybrać opcję Zachowaj przesłonięcia lokalne, aby zachować miejscowe formatowanie, takie jak kursywa lub pogrubienie.

Zachowaj przesłonięcia lokalne: dołącz lokalne formatowanie, takie jak kursywa lub pogrubienie.

Dodaj arkusz stylu:

określ adres URL istniejącego arkusza stylów CSS, który zwykle jest względnym adresem URL, takim jak „/styles/style.css”. Program InDesign nie sprawdza czy plik CSS istnieje lub jest poprawny. Do potwierdzenia zewnętrznej konfiguracji CSS można użyć programu Dreamweaver.

Opcje JavaScript:

wybierz opcję Dodaj skrypt, aby uruchomić skrypt w języku JavaScript w momencie otwierania strony HTML. Program InDesign nie sprawdza czy plik JavaScript istnieje lub jest poprawny.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online