Omówienie panelu Wyrównaj

Panel Wyrównywanie (Okno > Obiekt i układ > Wyrównaj) służy do wyrównywanie i rozmieszczania obiektów poziomo lub pionowo wzdłuż zaznaczenia, marginesów, strony lub rozkładówki. Podczas posługiwania się panelem Wyrównywanie należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Panel Wyrównaj nie modyfikuje obiektów, wobec których zastosowano polecenie Zablokuj pozycję, ani nie zmienia wyrównania akapitów tekstu w ich ramkach.

 • Wyrównanie tekstu nie zależy od opcji Wyrównaj obiekty. (Zobacz Wyrównywanie i justowanie tekstu).

 • Okienko dialogowe Skróty klawiaturowe (Edytuj > Skróty klawiaturowe) może służyć do stworzenia własnego wyrównania i rozmieszczenia skrótów. (Obszar Wewnątrz Produktu, zaznacz Edytowanie obiektu).

Panel Wyrównaj
Panel Wyrównaj

A. Przyciski wyrównywania w pionie B. Przyciski rozmieszczania w pionie C. Opcja rozmieszczania Użyj odstępów D. Przyciski wyrównywania w poziomie E. Przyciski rozmieszczania w poziomie F. Opcje wyrównywania położenia 

Wyrównywanie lub rozmieszczanie obiektów

Panelu Wyrównaj można użyć do wyrównywania lub rozstawiania zaznaczonych obiektów poziomo lub pionowo względem zaznaczenia, marginesów, strony i strony widzącej.

Obiekty rozmieszczone poziomo
Obiekty rozmieszczone poziomo względem zaznaczenia (na górze) i względem marginesów (na dole)

 1. Zaznacz obiekty, które mają zostać wyrównane lub rozmieszczone.
 2. Wybierz polecenie Okno > Obiekt i układ > Wyrównaj, aby wyświetlić panel Wyrównywanie.

  Uwaga:

  Aby pokazać lub ukryć opcje panelu, wybierz polecenie Pokaż opcje lub Ukryj opcje z menu panelu.

 3. W menu umieszczonym na dole panelu, można określić czy chcemy wyrównać lub rozmieścić obiekty oparte na zaznaczeniu, marginesach, stronie lub rozkładówce.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyrównać obiekty, naciśnij przycisk z pożądanym typem wyrównania.
  • Aby rozmieścić obiekty, kliknij przycisk z pożądanym typem rozmieszczenia. Na przykład, kliknięcie przycisku Rozmieść lewe krawędzie wtedy, gdy opcja Wyrównaj względem zaznaczenia jest włączona, spowoduje że program InDesign upewni się czy jest taka sama ilość miejsca od lewej krawędzi do lewej krawędzi każdego zaznaczonego obiektu.
  Opcja Rozmieść środki w poziomie
  Użycie opcji Rozmieść środki w poziomie umożliwia uzyskanie równomiernych odstępów

  A. Opcja tworzy równomierne odstępy między środkami każdego obiektu B. Ogólna szerokość pozostaje taka sama, jak przed przekształceniem 
  • Aby zdefiniować odstępy między obiektami — między ich środkami lub odpowiednimi krawędziami — zaznacz opcję Użyj odstępów w sekcji Rozmieść obiekty, a następnie wpisz pożądaną wielkość odstępu. Naciśnij odpowiedni przycisk, aby rozmieścić zaznaczone obiekty wzdłuż ich osi poziomych lub pionowych.

  Dodanie wartości do opcji Użyj odstępów
  Użycie opcji Rozmieść środki w poziomie i dodanie wartości Użyj odstępów

  A. Wstawia równomierne odstępy o zadanej wielkości między środkami obiektów B. Zmienia ogólną szerokość całego zaznaczenia obiektów 
  • Aby zdefiniować odstępy między obiektami (krawędź do naprzeciwległej krawędzi), zaznacz opcję Użyj odstępów w sekcji Rozmieść odstępy, a następnie wpisz pożądaną wielkość odstępu. (Jeżeli opcja Rozmieść odstępy nie jest widoczna, wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu Wyrównywanie). Następnie kliknij przycisk Rozmieść odstępy, aby rozmieścić obiekty wzdłuż ich osi poziomej lub pionowej.
  Opcja Rozmieść odstępy poziomo
  Użycie opcji Rozmieść odstępy poziomo i dodanie wartości Użyj odstępów

  A. Tworzy odstępy o zadanej wartości między obiektami B. Zmienia ogólną szerokość całego zaznaczenia obiektów 

Użycie opcji wstawiania odstępów względem rozmieszczenia pionowego, oznacza, że odstępy między zaznaczonymi obiektami są wstawiane od góry do dołu, poczynając od obiektu znajdującego się na samej górze. Użycie opcji wstawiania odstępów względem rozmieszczenia poziomego, oznacza, że odstępy między zaznaczonymi obiektami są wstawiane od lewej do prawej, poczynając od pierwszego obiektu znajdującego się z lewej strony.

Uwaga:

Możesz także skorzystać z funkcji Inteligentne odstępy, aby wyrównać lub rozmieścić obiekty w czasie przenoszenia. Na przykład, jeśli dwa pionowe obiekty znajdują się w odległości 12 punktów od siebie, w czasie przenoszenia trzeciego obiektu poniżej drugiego pojawią się tymczasowe linie pomocnicze, umożliwiające wyrównanie obiektu do kompozycji.

Wyrównywanie obiektów przy użyciu narzędzia Odstęp

Narzędzie Odstęp zapewnia możliwość szybkiego dostosowania rozmiaru odstępu pomiędzy dwoma lub większą liczbą obiektów. Pozwala także równocześnie zmienić rozmiar kilku obiektów, mających dopasowane wspólnie krawędzie, zachowując między nimi stałe odstępy. To jednostopniowa metoda dostosowania układu poprzez bezpośrednie manipulowanie odstępami między obiektami.

Narzędzie Odstęp ignoruje zablokowane obiekty oraz elementy strony wzorcowej.

 1. Wybierz narzędzie Odstęp .

 2. Przesuń wskaźnik między dwa obiekty i wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Przeciągnij, aby przesunąć odstęp i zmień rozmiar wszystkich obiektów uszeregowanych wzdłuż odstępu.

  • Przeciągnij z naciśniętym klawiszem Shift, aby przesunąć odstęp jedynie pomiędzy dwa najbliższe obiekty.

  • Przeciągnij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), aby zmienić rozmiar odstępu, a nie przesuwać go. Dodanie klawisza Shift zmienia odstęp jedynie pomiędzy dwoma najbliższymi obiektami.

  • Przeciągnij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS), aby przesunąć odstęp i obiekty w tym samym kierunku. Dodanie klawisza Shift powoduje przesunięcie jedynie dwóch najbliższych obiektów.

  • Przeciągnij z wciśniętymi klawiszami Ctrl+Alt (Windows) lub Command+Option (Mac OS), aby zmienić rozmiar odstępu i przesunąć obiekty. Dodanie klawisza Shift powoduje zmianę rozmiaru i przesunięcie jedynie dwóch najbliższych obiektów.

Uwaga:

Aby zobaczyć wskazówki na temat korzystania z narzędzia Odstęp, wybierz narzędzie Odstęp i otwórz panel Wskazówki narzędzi. (Okno > Narzędzia > Wskazówki narzędzi).

Rozmieszczanie obiektów przy użyciu funkcji Aktywne rozmieszczanie

Podczas przekształcania wielu zaznaczonych obiektów możesz zmieniać rozmiar odstępu pomiędzy zaznaczonymi obiektami proporcjonalnie, a nie same obiekty. Na przykład, jeśli chcesz zmienić odstępy pomiędzy pięcioma uszeregowanymi prostokątami, możesz to zrobić bez używania poleceń Rozmieść.

 1. Zaznacz obiekty.

 2. Zacznij przeciągać uchwyt zaznaczenia i w trakcie tej czynności naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji. Nie przerywaj przeciągania i zmień odstęp między obiektami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online