Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca ze stylami

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Powielanie stylów lub grup stylów

 1. Kliknij styl lub grupę stylów w panelu Style obiektowe prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz polecenie Powiel styl.

  W panelu Style pojawi się nowy styl lub grupa, o tej samej nazwie z „kopia” na końcu. Jeśli powieliłeś grupę stylów, to nazwy stylów w nowej grupie pozostaną bez zmian.

  Możesz także powielić style kopiując je do innej grupy.

Grupowanie stylów

Możesz organizować style przez ich grupowanie w osobnych folderach w panelach Style znakowe, Style akapitowe, Style obiektowe, Style tabel, Style komórki. Grupy można zagnieżdżać wewnątrz grup. Style nie muszą być w grupie; możesz dodać je do grupy lub do głównego poziomu panelu.

Tworzenie grupy stylów

 1. W panelu Style:
  • Aby utworzyć grupę na głównym poziomie, wyłącz zaznaczenia wszystkich stylów.

  • Aby utworzyć grupę wewnątrz grupy, zaznacz i otwórz grupę.

  • Aby dołączyć istniejące style do grupy, zaznacz style.

 2. Wybierz Nowa grupa stylów z menu panelu Style lub wybierz Nowa grupa ze stylów, aby przenieść zaznaczone style do nowej grupy.
 3. Wpisz nazwę grupy i kliknij OK.
 4. Aby przesunąć styl do grupy, przeciągnij styl ponad grupą stylów. Gdy grupa stylów jest podświetlona, puść przycisk myszy.

Kopiowanie stylów do grupy

Gdy kopiujesz styl do innej grupy, style nie są łączone ze sobą. Mimo tego, że mają taką samą nazwę, edycja jednego stylu nie zmienia atrybutów innego stylu.

 1. Zaznacz styl lub grupę wybraną do skopiowania.
 2. Wybierz polecenie Kopiuj do grupy z menu panelu Style.
 3. Zaznacz grupę (lub poziom [Główny]) wybraną do skopiowania do niej stylów lub grupy, a następnie kliknij OK.

  Jeśli w grupie są style o identycznych nazwach do tych kopiowanych, nazwy kopiowanych stylów są zmieniane.

Rozwijanie lub zwijanie grupy stylów

 • Aby rozwinąć lub zwinąć tylko jedną grupę, kliknij ikonę trójkąta obok niej.
 • Aby rozwinąć lub zwinąć grupę i jej wszystkie podgrupy, kliknij ikonę trójkąta przytrzymując klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Usuwanie grupy stylów

Usuwanie grupy stylów usuwa grupę i wszystko wewnątrz niej, włączając w to style i inne grupy.

 1. Zaznacz grupę, którą chcesz usunąć.
 2. Wybierz polecenie Usuń grupę stylów z menu panelu Style, a następnie kliknij Tak.
 3. Dla każdego stylu w grupie określ styl zastępczy lub wybierz [Brak], a następnie kliknij OK.
  Uwaga:

  Jeśli chcesz użyć tego samego stylu zastępczego do wszystkich stylów, wybierz Zastosuj do wszystkich.

Jeśli anulujesz zastąpienie któregoś ze stylów, grupa nie zostanie usunięta. Możesz przywrócić usunięte style wybierając polecenie Edycja > Cofnij usunięcie stylów.

Przesuwanie lub zmiana porządku stylów

Domyślnie, tworzone style pojawiają się na dole grupy stylów lub panelu.

 • Aby posortować alfabetycznie wszystkie grupy i style w grupach, wybierz Sortuj według nazwy z menu panelu Style.
 • Aby przenieść pojedynczy styl, przeciągnij go w inne miejsce. Czarna linia pokazuje, gdzie styl będzie przesunięty; podświetlony folder grupy oznacza, że styl będzie dodany do tej grupy.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto