Efekty animacji umożliwiają tworzenie przesuwających się obiektów w eksportowanych plikach SWF. Na przykład, możesz zastosować w obrazie ustawienie predefiniowane ruchu, które spowoduje, że będzie on wlatywał na ekran od jego lewej strony jednocześnie zmniejszając się i obracając. Do animacji dokumentów użyj następujących narzędzi i paneli.

Kliknij przycisk Odtwórz, aby obejrzeć animację
Kliknij przycisk Odtwórz, aby obejrzeć animację

Panel Animacja

Zastosuj ustawienie predefiniowane ruchu i zmodyfikuj ustawienia, takie jak czas trwania i szybkość.

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i narzędzie Pióro

Zmodyfikuj ścieżkę, po której przemieszcza się animowany obiekt.

Panel Regulacja czasu

Określ kolejność, w jakiej obiekty na stronie są animowane.

Podgląd, panel w programie Bridge

Obejrzyj animację w panelu InDesign.

Uwaga:

Pokrewnym rodzajem animacji, którą można dodać w programie InDesign, jest efekt najechania na przycisk. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Tworzenie przycisków.

Jeff Witchel współpracujący z serwisem Infiniteskills.com przedstawia film poświęcony zagadnieniu animowania układów.

Animowanie dokumentu predefiniowanymi ustawieniami ruchu

Ustawienia predefiniowane ruchu to uprzednio przygotowane animacje, które można szybko nadawać obiektom. Aby nadać ustawienia predefiniowane ruchu i zmienić ustawienia animacji, takie jak czas trwania i szybkość, użyj panelu Animacja. Panel Animacja pozwala również określić, kiedy animowany obiekt ma być odtwarzany.

Są to te same ustawienia predefiniowane ruchu, które można znaleźć w programie Adobe Flash CS5 Professional. Możesz importować wszelkie niestandardowe ustawienia wstępne ruchu utworzone w programie Flash Professional. Możesz także zapisywać utworzone ustawienia wstępne ruchu i używać ich w programach InDesign lub Flash Professional.

Uwaga:

Funkcje animacji są obsługiwane tylko w wyeksportowanych plikach programu Adobe Flash Player (.SWF). Nie są obsługiwane w wyeksportowanych interaktywnych plikach PDF. Aby dodać efekty animacji do pliku PDF, wyeksportuj z programu InDesign zaznaczenie jako plik SWF i umieść ten plik w dokumencie programu InDesign.

 1. Umieść obiekt, który chcesz animować w swoim dokumencie.

 2. W panelu Animacja (Okno > Interaktywny > Animacja) wybierz ustawienie predefiniowane ruchu z menu Ustawienia predefiniowane.

 3. Określ opcje ustawienia predefiniowanego ruchu.

 4. Aby edytować ścieżkę ruchu, posłuż się narzędziami Pióro i Zaznaczanie bezpośrednie.

 5. Użyj panelu Regulacja czasu, aby określić kolejność efektów animacji.

 6. Użyj panelu Podgląd, aby uzyskać podgląd animacji w programie InDesign.

Aby usunąć efekt animacji z obiektu, zaznacz dany obiekt i w panelu Animacja kliknij ikonę Usuń.

Uwaga:

Gdy określone efekty animacji, takie jak Pojawianie się, połączone zostaną z efektem przejścia lub zawijania strony, zachowanie animacji w panelu Podgląd lub w wyeksportowanym pliku SWF może być niezgodne z oczekiwaniami. Na przykład obiekty, które dopiero mają się pojawić, są widoczne przy przewracaniu strony. Aby uniknąć tego konfliktu, nie należy korzystać z efektów przejść na stronach z animacjami, a także wyłączyć opcję Dołączenie interaktywnego zawinięcia strony w oknie dialogowym eksportu SWF. Ustawienia predefiniowane ruchu, które mogą działać niezgodnie z oczekiwaniami w przypadku przejść i zawijania strony, to m.in. Wyświetlanie, Pojawianie się, różne ustawienia predefiniowane wysuwania, Powiększ w 2D i Świst.

Konwertowanie zaznaczonych obiektów na ścieżki ruchu

Możesz utworzyć animację poprzez wybranie obiektu i ścieżki, i skonwertowanie jej na ścieżkę ruchu. W przypadku zaznaczenia dwóch zamkniętych ścieżek, takich jak dwa prostokąty, ścieżką ruchu zostanie ścieżka górna.

 1. Wybierz obiekt, których chcesz animować i ścieżkę, którą chcesz użyć jako ścieżkę ruchu.

  Nie można konwertować więcej niż dwóch zaznaczonych obiektów.

 2. W panelu Animacja kliknij przycisk Konwertuj do ścieżki ruchu .

 3. Zmień ustawienia panelu Animacja.

Opcje ustawień predefiniowanych ruchu

Opcje ustawień predefiniowanych ruchu znajdują się w panelu Animacja. Kliknij opcję Właściwości, aby wyświetlić opcje zaawansowane.

Nazwa

Określ nazwę animacji. Podanie nazwy opisowej jest szczególnie przydatne, jeśli przygotowywana jest operacja, które aktywuje daną animację.

Ustawienie predefiniowane

Wybierz element z listy predefiniowanych ustawień ruchu.

Zdarzenie(zdarzenia)

Domyślnie wybrana jest opcja Odtwarzaj po wczytaniu strony. Oznacza to, że animowany obiekt odtwarzany jest, gdy dana strona pliku SWF zostanie otwarta. Wybierz opcję Po kliknięciu strony, aby animacja uruchamiała się po kliknięciu danej strony. Wybierz opcję Po kliknięciu (siebie) lub Po najechaniu (siebie), aby aktywować animację, gdy kliknięty lub wskazany kursorem myszy zostanie sam obiekt. Jeśli tworzysz operację przycisku, która aktywuje daną animację, wybrana jest opcja Po czynności przycisku. (Zobacz Dodawanie operacji do przycisków). Animacja może być aktywowana przez wiele zdarzeń.

Jeśli wybierzesz zdarzenie Po najechaniu (siebie), możesz również wybrać Wsteczny efekt Roll Off. Opcja ta odwraca działanie animacji, gdy kursor myszy zostaje odsunięty od danego obiektu.

Utwórz wyzwalacz przycisku

Kliknij ten przycisk, aby aktywować animację z istniejącego obiektu lub przycisku. Po kliknięciu przycisku Utwórz wyzwalacz przycisku  kliknij obiekt, który aktywuje animację. Jeśli to konieczne, obiekt zostaje przekształcony w przycisk. Otwiera się panel Przyciski.

Czas trwania

Określ ile czasu ma trwać dana animacja.

Odtwarzaj

Określ, ile razy dana animacja ma być odtwarzana lub wybierz polecenie Pętla, aby animacja odtwarzana była stale aż do jej zatrzymania.

Szybkość

Wybierz tą opcję, aby określić, czy szybkość danej animacji ma być stała (Brak), zaczynać się powoli i przyspieszać (Przyspieszenie), czy też zwalniać pod koniec (Zwolnienie).

Uwaga:

Po rozszerzeniu Właściwości dostępne są następujące opcje.

Animowanie

Wybierz opcję Z bieżącego wyglądu, aby użyć bieżących właściwości obiektu (stopień powiększenia wyrażony w procentach, kąt obrotu i położenie) jako punktu startowego animacji.

Wybierz opcję Do bieżącego wyglądu, aby użyć bieżących właściwości obiektu jako punktu końcowego animacji. Użycie tych opcji jest szczególnie przydatne przy pokazach slajdów. Przykładowo, obiekty, które pojawiają się spoza strony, mogą pojawić się właśnie na niej, a nie na obszarze roboczym. Poprawia to wygląd wydrukowanego dokumentu.

Wybierz opcję Do bieżącego położenia, aby użyć bieżących właściwości obiektu jako punktu startowego animacji i pozycji obiektu jako punktu końcowego. Opcja ta jest podobna do opcji Z bieżącego wyglądu, tylko obiekt kończy w bieżącym położeniu, a ścieżka ruchu jest wyrównana. Ta opcja jest szczególnie przydatna w przypadku niektórych ustawień predefiniowanych, takich jak rozmycie i zacieranie, blokując możliwość pojawienia się obiektu w niepożądanym stanie na końcu animacji.

Uwaga:

Aby wyświetlić podgląd na końcu ścieżki ruchu, kliknij Pokaż podgląd animacji Proxy&nbsp u dołu panelu Animacja.

Ustawienia animowania
Ustawienia animowania

A. Obiekt i ścieżka przed animacją B. Z bieżącego wyglądu C. Do bieżącego wyglądu D. Do bieżącego położenia 

Obrót

Określ kąt obrotu wykonywanego przez dany obiekt w czasie animacji.

Pochodzenie

Użyj tego podglądu, aby określić punkt początkowy ścieżki ruchu na animowanym obiekcie.

Skaluj

Podaj wartość procentową, aby określić, czy dany obiekt ma zwiększać, czy zmniejszać rozmiar w czasie odtwarzania.

Krycie

Wybierz tą opcję, aby określić, czy animacja ma pozostać ciągła (Brak), stopniowo stawać się widzialna (Narastanie), czy stopniowo stawać się niewidzialna (Zanikanie).

Widoczność

Wybierz opcję Ukryty do animacji lub Ukryty po animacji, aby nadać obiektowi niewidzialność przed lub po odtwarzaniu.

Zarządzanie ustawieniami predefiniowanymi ruchu

Możesz zapisywać ustawienia animacji jako ustawienia predefiniowane ruchu przeznaczone do łatwego wykorzystania w programie InDesign. Możesz również importować ustawienie wstępne z plików XML, które można otwierać w programie Flash Professional lub udostępniać innym użytkownikom programu InDesign.

Zapisywanie ustawień predefiniowanych ruchu do powtórnego użycia

Własne ustawienia predefiniowane widoczne są na górze menu Ustawienia predefiniowane w panelu Animacja.

 1. W razie potrzeby zmień ustawienia w panelu Animacja.

 2. Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Zapisz.

 3. Wpisz nazwę nowego ustawienia i kliknij przycisk OK.

Usuwanie własnych ustawień predefiniowanych

Użyj okna dialogowego Zarządzaj ustawieniami predefiniowanymi, aby usunąć ustawienia predefiniowane ruchu, które zapisałeś, powieliłeś lub zaimportowałeś. Nie można usunąć ustawień predefiniowanych ruchu w nawiasach, które zostały zainstalowane z programem InDesign. Podczas usuwania ustawienia predefiniowanego ruchu jest ono usuwane zarówno z menu Ustawienia predefiniowane, jak i z komputera.

 1. Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Zarządzaj ustawieniami domyślnymi.

 2. Zaznacz ustawienie predefiniowane, który chcesz usunąć i kliknij Usuń.

Powielanie ustawień predefiniowanych

 1. Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Zarządzaj ustawieniami domyślnymi.

 2. Zaznacz ustawienie predefiniowane, który chcesz powielić i kliknij Powiel.

Zapisywanie ustawień predefiniowanych w postaci plików XML

Zapisywanie ustawień predefiniowanych w postaci plików XML jest przydatne, gdy chcesz udostępnić ustawienia predefiniowane innym użytkownikom programu InDesign lub otworzyć dane ustawienie predefiniowane w programie Flash Professional.

Podczas zapisywania ustawienia predefiniowanego w postaci pliku XML zapisywana jest ścieżka ruchu wraz z ustawieniami czasu trwania, szybkości, skali, obrotu i krycia.

 1. Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Zarządzaj ustawieniami domyślnymi.

 2. Wybierz ustawienie wstępne i wybierz polecenie Zapisz jako.

 3. Określ nazwę i położenie ustawienia predefiniowanego i kliknij przycisk Zapisz.

Importowanie ustawień predefiniowanych

Istnieje możliwość zaimportowania ustawień wstępnych ruchu wyeksportowanych z programu InDesign lub Flash Professional jako pliki XML.

 1. Z menu panelu Animacja wybierz polecenie Zarządzaj ustawieniami domyślnymi.

 2. Kliknij przycisk Wczytaj.

 3. Kliknij dwukrotnie plik .xml, który chcesz zaimportować.

Modyfikowanie ścieżek ruchu

Podczas zaznaczania obiektu posiadającego animację, ścieżka ruchu pojawi się obok tego obiektu.

Ścieżka ruchu
Ścieżka ruchu

A. Punkt startowy B. Punkt końcowy 
 1. Aby zmodyfikować ścieżkę ruchu, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie i narzędzia Pióro, aby zmodyfikować ścieżkę ruchu, korzystając z tej samej metody, którą posługujesz się przy modyfikacji ścieżki. Zobacz Edytowanie ścieżek.

  • Aby utworzyć ścieżkę ruchu z istniejącej ścieżki, zaznacz ścieżkę i obiekt, a w menu Animacja kliknij przycisk Konwertuj do ścieżki ruchu .

  • Aby zmienić kierunek ścieżki, w panelu Animacja kliknij Właściwości, a następnie zmień ustawienia w menu Animowanie. (Zobacz Opcje ustawień predefiniowanych ruchu). Możesz również zaznaczyć ścieżkę ruchu i wybrać polecenie Obiekt > Ścieżki >Odwróć ścieżkę. Jeśli chcesz odwrócić ścieżkę bez przesuwania danego obiektu, usuń animację, odwróć ścieżkę, a następnie wykonaj ponownie animację.

Użycie panelu Regulacja czasu do zmiany kolejności animacji

Panelu Regulacja czasu używa się, aby zmienić kolejność odtwarzania animowanych obiektów. Panel Regulacja czasu przedstawia animacje na bieżącej rozkładówce w oparciu o zdarzenie strony przypisane każdej animacji. Na przykład, możesz zmienić jeden zestaw animacji, które zachodzą w trakcie wczytywania strony, a następnie zmienić inny zestaw animacji, które mają miejsce, gdy strona zostaje kliknięta.

Animowane obiekty wyświetlane są w kolejności ich utworzenia. Domyślnie animacje odnoszące się do zdarzenia Wczytywanie strony wyświetlane są sekwencyjnie. Animacje odnoszące się do zdarzenia Kliknięcie strony odtwarzane są w kolejności za każdym razem, gdy strona zostaje kliknięta.

Możesz zmienić kolejność animacji, odtwarzać obiekty równocześnie i opóźnić animację.

 1. Wybierz polecenie Okno > Interaktywne > Regulacja czasu, aby wyświetlić panel Regulacja czasu.

 2. Aby określić, czy modyfikować regulację czasu dla zdarzeń Wczytywanie strony lub Kliknięcie strony, wybierz opcję z menu Zdarzenie.

  Zdarzenia Wczytywanie strony i Kliknięcie strony widoczne są tylko wtedy, gdy do danego zdarzenia przypisany jest więcej niż jeden element.

 3. Aby zmodyfikować regulację czasu, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolejność animacji, przeciągnij element na liście do góry lub w dół. Elementy u góry animowane są jako pierwsze.

  • Aby opóźnić animację, wybierz dany element i określ opóźnienie liczone w sekundach.

  • Aby odtwarzać wiele animowanych obiektów razem, zaznacz te obiekty na liście i kliknij przycisk Odtwarzaj wspólnie , aby je połączyć. Przytrzymując klawisz Shift, zaznacz zakres elementów i kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), aby zaznaczyć elementy niesąsiadujące.

  • Jeśli postanowisz, że nie chcesz, aby jeden lub więcej połączonych elementów było odtwarzanych razem, zaznacz je i kliknij przycisk Odtwarzaj osobno .

  • Aby odtwarzać elementy połączeń określoną liczbę razy lub odtwarzać je wielokrotnie, zaznacz wszystkie elementy, które są połączone, a następnie określ, ile razy mają być odtwarzane, lub wybierz opcję Pętla.

  • Aby zmienić zdarzenia aktywujące daną animację, wybierz dany element i wybierz opcję Przypisz ponownie do po wczytaniu strony lub Przypisz ponownie do po kliknięciu strony.

  • Aby usunąć element z aktualnie wybranego zdarzenia (takiego jak Wczytywanie strony lub Kliknięcie strony), wybierz opcję Usuń element. Jeśli dany element nie jest przypisany do żadnego zdarzenia, wyświetlany jest w kategorii Nieprzydzielone, którą można wybrać w menu Zdarzenie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online