Informacje o gradientach

Gradient to stopniowe przejście między dwoma lub większą liczbą kolorów, albo też między dwiema tintami tego samego koloru. Typ używanego urządzenia wyjściowego decyduje o tym, w jaki sposób rozbarwiają się gradienty.

Gradienty mogą zawierać kolor papieru, kolory podstawowe (CMYK), kolory dodatkowe lub kolory farb mieszanych. Można je tworzyć w dowolnym trybie koloru. Gradient definiowany jest przez serię stopów na pasku gradientu. Punkt przejścia to punkt, w którym gradient zmienia się z jednego koloru na drugi. Jest on oznaczany przez kolorowy kwadracik pod paskiem koloru. Domyślnie, gradient rozpoczyna się od dwóch kolorów i punktu środkowego na 50%.

Uwaga:

Jeżeli przy użyciu kolorów w różnych trybach utworzony zostanie gradient, który zostanie następnie wydrukowany lub rozbarwiony, wszystkie kolory zostaną przekonwertowane na standardowe kolory podstawowe CMYK. Jako że zmieni się tryb koloru, może dojść do wystąpienia przesunięć kolorów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy definiować gradienty używając kolorów CMYK.

Tworzenie próbki gradientu

Gradienty można tworzyć, nazywać i edytować za pomocą tego samego panelu Próbki, którego używa się do pracy z kolorami jednolitymi i tintami. Ponadto gradienty można tworzyć za pomocą panelu Gradient.

 1. Wybierz polecenie Nowa próbka gradientu z menu panelu Próbki
 2. W polu Nazwa próbki wpisz nazwę gradientu.
 3. Z menu Typ wybierz opcję Liniowy lub Promienisty.
 4. Wybierz pierwszy znacznik koloru w gradiencie.
  Tworzenie próbki gradientu
  Pierwszy znacznik koloru

 5. W sekcji Znacznik koloru wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby użyć koloru istniejącego już w panelu Próbki, wybierz Próbki i zaznacz dowolny kolor na liście.

  • Aby zmieszać nowy, nienazwany kolor dla gradientu, wybierz tryb koloru i wprowadź wartości składowych lub przeciągnąć suwaki.

   Wskazówka: domyślnie dla pierwszego punktu przejścia gradientu wybierany jest kolor biały. Aby wybrać kolor przezroczysty należy nadać temu punktowi próbkę Papier.

 6. Aby zmienić ostatni kolor w gradiencie, zaznacz ostatni punkt przejścia i powtórz krok 5.
 7. Aby zmienić pozycję kolorów gradientu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij przejścia koloru znajdujące się pod paskiem.

  • Zaznacz znacznik koloru znajdujący się pod paskiem i wprowadź wartość w polu Położenie, aby ustawić położenie tego koloru. Położenie to wyrażone jest jako odległość procentowa między poprzednim a następnym kolorem.

 8. Aby zmodyfikować punkt środkowy między dwoma kolorami gradientu (punkt, w którym oba kolory są zmieszane w 50%), wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij ikonę rombu znajdującą się nad paskiem.

  • Zaznacz ikonę rombu nad paskiem i wprowadź wartość w polu Położenie, aby ustawić położenie tego koloru. Położenie to wyrażone jest jako odległość procentowa między poprzednim a następnym kolorem.

 9. Kliknij przycisk OK lub Dodaj. Gradient zostanie zachowany w panelu Próbki pod podaną nazwą.

Zastosuj nienazwany gradient, korzystając z panelu Gradient.

Chociaż panel Próbki jest zalecanym panelem do tworzenia i przechowywania gradientów, pracę z gradientami umożliwia również panel Gradient (Okno > Kolor > Gradient), znany użytkownikom programu Adobe Illustrator. Bieżący gradient można w każdej chwili dodać do panelu Próbki. Panel Gradient przydaje się do tworzenia nienazwanych gradientów, które nie są często używane.

Panel Gradient
Panel Gradient

A. Wypełnienie gradientem B. Menu rodzajów gradientu C. Przycisk Odwróć D. Początkowy znacznik koloru E. Punkt środkowy F. Końcowy znacznik kolor 

Uwaga:

Jeżeli zaznaczysz obiekt używający obecnie nazwanego gradientu, to zmodyfikowanie tego gradientu za pomocą panelu Gradient spowoduje zmianę kolorów tylko na bieżącym obiekcie. Aby zmodyfikować wszystkie wystąpienia nazwanego gradientu, należy dwukrotnie kliknąć jego próbkę w panelu Próbki.

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty, które mają zostać zmienione.
 2. Kliknij pole wypełnienia lub obrysu w panelu Próbki lub w Przyborniku. Jeżeli pole wypełnienia gradientu jest niewidoczne, wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu Gradient.
 3. Wybierz polecenie Okno > Kolor > Gradient lub dwukrotnie kliknij narzędzie Gradient  w Przyborniku.
 4. Aby zdefiniować początkowy kolor gradientu, kliknij znacznik koloru z lewej strony pod paskiem gradientu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij próbkę z panelu Próbki i upuść ją na znaczniku koloru.

  • Kliknij przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) próbkę koloru w panelu Próbki.

  • Utwórz kolor w panelu Kolor, używając suwaków lub paska koloru.

 5. Aby zdefiniować ostatni kolor gradientu, kliknij znacznik koloru z prawej strony pod paskiem gradientu. Następnie wybierz odpowiedni kolor tak jak to opisano w poprzednim kroku.
 6. Wybierz opcję Liniowy lub Promienisty z menu Typ i dostosuj położenia punktów środkowych, jak to opisano w części Tworzenie próbki gradientu.
 7. Aby zmienić kąt gradientu, wpisz wartość w polu Kąt.

Modyfikowanie gradientów

Gradienty można modyfikować, dodając kolory i tworząc gradienty wielobarwne, albo dostosowując znaczniki koloru i punkty środkowe. Warto najpierw wypełnić obiekt gradientem, który ma być modyfikowany, tak aby można było podglądać efekt na obiekcie podczas regulowania ustawień.

Uwaga:

InDesign umożliwia modyfikowanie gradientów wklejonych z programu Adobe Illustrator, pod warunkiem, że gradienty te zostały wklejone w formacie AICB (Adobe Illustrator Clipboard). (Zobacz Wklejanie grafiki programu Illustrator do programu InDesign). Gradienty takie można zaznaczyć narzędziem Zaznaczenie bezpośrednie.

Uwaga:

Jeżeli zmodyfikuje się próbkę koloru, to uaktualnione zostaną wszystkie stopy gradientu używające tej próbki, a co za tym idzie, zmieni się cały gradient.

Dodawanie pośrednich kolorów do gradientu

 1. Dwukrotnie kliknij próbkę gradientu w panelu Próbki lub wyświetl panel Gradient.
 2. Kliknij w dowolnym punkcie pod paskiem koloru, aby zdefiniować nowy znacznik koloru. Nowy znacznik koloru będzie automatycznie zdefiniowany przez wartości kolorów istniejącego gradientu w danym punkcie.
 3. Zmodyfikuj nowy znacznik koloru.

  Uwaga:

  Nowy znacznik koloru można również zdefiniować przez przeciągnięcie próbki z panelu Próbki na pasek gradientu w panelu Gradient.

Usuwanie pośredniego koloru z gradientu

 1. Zaznacz pośredni znacznik koloru i przeciągnij go na krawędź panelu.

Odwracanie przejść między kolorami gradientu

 1. Uaktywnij gradient.
 2. Kliknij przycisk Odwróć  w panelu Gradient.

Dostosowywanie gradientu za pomocą narzędzia Gradient

Po wypełnieniu obiektu gradientem można zmodyfikować ten gradient za pomocą narzędzia Gradient  lub narzędzia Wtapiane gradientowe , „przemalowując” wypełnienie przez przeciąganie wzdłuż nieistniejącej linii. Narzędzia gradientu umożliwiają zmianę kierunku gradientu, jego punktu początkowego i końcowego, oraz zastosowanie jednego gradientu do wielu obiektów. Narzędzie Wtapianie gradientowe umożliwia zmiękczenie gradientu w kierunku przeciągania.

 1. W panelu Próbki lub w Przyborniku wybierz pole obrysu lub wypełnienia, w zależności od tego, gdzie został zastosowany oryginalny gradient.
 2. Wybierz narzędzie Gradient lub Wtapianie gradientowe i umieść je nad punktem, w którym ma zostać zdefiniowany punkt początkowy gradientu. Przeciągnij narzędzie przez obiekty w kierunku, w którym ma zostać zastosowany gradient. Przytrzymanie podczas przeciągania klawisza Shift ogranicza narzędzie do wielokrotności 45°.

  Przeciąganie narzędziem Wtapianie gradientowe zmiękcza kolory gradientu w obszarze przeciągania.

 3. Zwolnij przycisk myszy w miejscu, gdzie ma zostać zdefiniowany punkt końcowy gradientu.

Stosowanie gradientu do wielu obiektów

 1. Sprawdź, czy wszystkie zaznaczone obiekty używają już gradientu.
 2. Wybierz pole obrysu lub wypełnienia w Przyborniku.
 3. Wybierz narzędzie Gradient  i umieść je nad punktem, w którym ma zostać zdefiniowany punkt początkowy gradientu. Przeciągnij narzędzie przez obiekty w kierunku, w którym ma zostać zastosowany gradient. Przytrzymanie podczas przeciągania klawisza Shift ogranicza narzędzie do wielokrotności 45°.
 4. Zwolnij przycisk myszy w miejscu, gdzie ma zostać zdefiniowany punkt końcowy gradientu.
Stosowanie gradientu do wielu obiektów
Domyślne wypełnienie gradientem (lewe) i gradient zastosowany do wszystkich obiektów jednocześnie (prawe).

Uwaga:

Jeżeli zaznaczona jest ścieżka złożona z gradientem, to można edytować ten gradient przez wszystkie ścieżki podrzędne tylko za pomocą panelu Gradient, bez potrzeby używania narzędzia Gradient.

Stosowanie gradientów do tekstu

W jednej ramce tekstowej można tworzyć wiele różnych fragmentów tekstu z gradientem, obok domyślnego tekstu czarnego i tekstu kolorowego.

Punkt końcowy gradientu jest zawsze zakotwiczony względem obwiedni ścieżki lub ramki tekstowej zawierającej gradient. Poszczególne znaki tekstowe wyświetlają tę część gradientu, nad którą się znajdują. Jeżeli zmieni się rozmiar ramki tekstowej albo wprowadzi się inne zmiany powodujące przepływ tekstu, znaki zmienią swoje położenie względem gradientu, co spowoduje również zmianę ich kolorów.

Praca ze znakami tekstowymi wypełnionymi gradientem
Praca ze znakami tekstowymi wypełnionymi gradientem

A. Wypełnienie gradientowe pod spodem B. Znaki tekstowe z zastosowanym gradientem C. Po dodaniu tekstu znaki zmieniają położenie względem wypełnienia gradientem 

Aby wyregulować gradient w taki sposób, aby pełny zakres kolorów obejmował określony fragment tekstu, można wykonać jedną z dwóch czynności:

 • Użyj narzędzia Gradient do zmiany punktów końcowych gradientu, tak aby obejmował on tylko znaki zaznaczone podczas nadawania go.

 • Zaznacz dany tekst i przekonwertuj go na kontury (ścieżki dające się modyfikować), a następnie zastosuj gradient do powstałych konturów. Jest to najlepsza opcja w przypadku krótkiego fragmentu ozdobnego tekstu, umieszczonego w osobnej ramce. Gradient będzie trwale zakotwiczony do tych konturów, a nie do ramki tekstu, a same kontury będą przepływały z resztą znaków. Jednak kontury będą pełniły funkcję grafiki w wierszu w tej ramce tekstowej, nie będzie więc można edytować tekstu. Także opcje typograficzne nie będą już miały zastosowania do tekstu przekonwertowanego na krzywe; na przykład, nie będzie on już dzielony na końcu wiersza.

Stosowanie gradientów do tekstu
Domyślnie tekst przesunięty na inne miejsce zmieni się względem swojego gradientu (po lewej); jeżeli tekst zostanie przekonwertowany na krzywe, to nadany gradient przesuwa się razem z tekstem (po prawej).

Więcej informacji o konwertowaniu konturów znaków tekstowych na ścieżki znajduje się w części Tworzenie ścieżek z konturów tekstu.

Kilka gradientów w jednej ramce tekstowej

W jednej ramce tekstowej można zaznaczyć kilka fragmentów tekstu i do każdego zastosować inny gradient. Każdy gradient jest osobno dodawany do ramki tekstowej i osobno przypisywany do znaków zaznaczonych podczas nadawania go. Jednak punkty końcowe każdego z tych gradientów są nadal zakotwiczone do obwiedni ramki tekstowej, nie do poszczególnych zakresów tekstu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online