Tworzenie przycisków

W dokumencie można utworzyć przyciski, które będą wykonywać określone zadania po wyeksportowaniu tego dokumentu do formatów EPUB z układem stałym, PDF lub SWF. Możesz na przykład utworzyć przycisk przenoszący na inną stronę dokumentu lub otwierający stronę internetową.

Ustawienia przycisku do odtwarzania filmu w wyeksportowanym pliku PDF.

Podczas tworzenia przycisku można:

Uwaga:

Podczas pracy nad przyciskami i dokumentami dynamicznymi wybierz przestrzeń roboczą Interaktywność.

Tworzenie przycisku

 1. Użyj narzędzia Pióro lub narzędzia rysowania, takiego jak Prostokąt lub Elipsa, aby narysować kształt przycisku. W razie konieczności użyj narzędzia Tekst, aby dodać do przycisku tekst, np. „Dalej” lub „Zakup”.

  Uwaga:

  Jeśli tworzysz przyciski nawigacyjne (takie jak Następna strona lub Poprzednia strona), które występują na wielu stronach, dodaj je do strony wzorcowej, tak aby nie trzeba było tworzyć ich ponownie na każdej stronie dokumentu. Przyciski te pojawią się na wszystkich stronach dokumentu, do których zastosowany jest wzorzec.

 2. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie  zaznacz obraz, kształt lub ramkę tekstową do przekonwertowania.

  Na przycisk nie można przekonwertować filmu, dźwięku ani plakatu.

 3. W panelu Przyciski kliknij ikonę Konwertuj obiekt na przycisk  (wybierz polecenie Okno > Interaktywne > Przyciski). Lub wybierz polecenie Obiekt > Interaktywny > Konwertuj na przycisk.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Przyciski:
  • W polu tekstowym Nazwa określ nazwę dla przycisku, aby odróżnić go od innych tworzonych przycisków.
  • Aktywuj pozostałe stany wyglądu i zmień ich wygląd, aby określić, jak ma wyglądać przycisk w momencie najechania na niego wskaźnikiem myszy lub kliknięcia go w wyeksportowanym pliku EPUB z układem stałym, PDF lub SWF. Zobacz Zmiana wyglądu przycisków dla najazdów i kliknięć.
 5. Przed wyeksportowaniem dokumentu do interaktywnego formatu EPUB z układem stałym, PDF lub SWF przetestuj przycisk, korzystając z panelu Podgląd (Okno > Interaktywne > Podgląd interaktywności EPUB / Podgląd SWF).

Dodawanie przycisku z panelu Przykładowe przyciski

Panel Przykładowe przyciski zawiera kilka gotowych przycisków, które możesz przeciągnąć i umieścić w swoim dokumencie. Wśród nich znajdują się takie efekty, jak pióra gradientu czy cienie, z nieco zmienionym wyglądem dla wyglądu Rollover. Przykładowym przyciskom jest także przypisane działanie. Przykładowo przyciskom strzałek przypisane jest działanie Przejdź do następnej strony lub Przejdź do poprzedniej strony. Przyciski te mogą być odpowiednio zmodyfikowane.

Panel Przykładowe przyciski jest biblioteką obiektów. Podobnie jak w przypadku innych bibliotek obiektów możliwe jest dodawanie przycisków do panelu lub usuwanie tych nieprzydatnych. (Patrz Korzystanie z bibliotek obiektów). Przykładowe przyciski przechowywane są w pliku ButtonLibrary.indl, znajdującym się w podfolderze Presets/Button Library w folderze aplikacji InDesign.

 1. Z menu panelu Przyciski wybierz polecenie Przykładowe przyciski, aby otworzyć panel Przykładowe przyciski.
 2. Przeciągnij przycisk z panelu Przykładowe przyciski do dokumentu. Jeśli chcesz, aby przyciski nawigacyjny były obecne na każdej stronie, dodaj je do strony wzorcowej.
 3. Zaznacz przycisk za pomocą narzędzia Zaznaczanie, a następnie w razie potrzeby edytuj go za pomocą panelu Przyciski.

Edytując przykładowe przyciski należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Dodając tekst do przycisku pamiętaj, aby skopiować i wkleić tekst ze stanu Zwykły do stanu Rollover. W przeciwnym wypadku po najechaniu wskaźnikiem myszy na przycisk w pliku EPUB z układem stałym PDF lub SWF dodany tekst przycisku nie będzie widoczny.

 • Możesz zmieniać rozmiar przycisków. Przeciągnij dwa przyciski strzałek Następna strona/Poprzednia strona, zmień rozmiar pierwszego z nich, a następnie zaznacz drugi przycisk i wybierz kolejno Obiekt > Przekształć ponownie > Przekształć ponownie.

Uwaga:

Użyj panelu Podgląd do przetestowania przycisku.

Konwersja przycisku na obiekt

Podczas konwertowania przycisku na obiekt jego zawartość pozostaje na stronie bez właściwości typowych dla przycisku. Cała zawartość powiązana z innymi stanami przycisku również zostanie usunięta.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz przycisk.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Interaktywny > Konwertuj na obiekt.

Wprowadzanie interaktywności do przycisków

Program InDesign umożliwia tworzenie i edytowanie efektów interaktywnych oraz zarządzanie nimi. Podczas eksportu dokumentu do pliku EPUB z układem stałym, PDF lub SWF efekty te mogą być aktywne.

Załóżmy na przykład, że chcemy utworzyć przycisk powodujący odtworzenie dźwięku w dokumencie PDF. Plik dźwiękowy umieszczamy w dokumencie programu InDesign. Potem tworzymy przycisk, który spowoduje odtworzenie tego dźwięku, gdy zostanie kliknięty w dokumencie PDF.

W tym przykładzie kliknięcie przyciskiem myszy jest zdarzeniem, natomiast odtworzenie dźwięku jest operacją.

Ten przycisk skonfigurowano, tak by odtwarzał dźwięk po zwolnieniu przycisku myszy.

Uwaga:

Niektóre operacje obsługiwane są zarówno przez pliki PDF, jak i SWF/EPUB, inne tylko przez pliki PDF lub SWF/EPUB. Podczas eksportowania do formatu SWF lub EPUB z układem stałym nie należy zaznaczać opcji Tylko PDF. Nie powinno się również wybierać opcji Tylko SWF/EPUB, jeśli dokument jest eksportowany do formatu PDF.

Dodawanie operacji do przycisków

Operacje można przypisywać do różnych zdarzeń. Na przykład w wyeksportowanym pliku PDF, po przesunięciu wskaźnika myszy w obszar przycisku może być odtwarzany dźwięk, a po wciśnięciu i zwolnieniu przycisku myszy - film. Do jednego zdarzenia można przypisać wiele operacji. Na przykład można utworzyć operację, która odtwarza film i ustawia skalę powiększenia na rzeczywistą wielkość.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie i zaznacz utworzony przycisk.
 2. W panelu Przyciski wybierz zdarzenie (np. Po puszczeniu przycisku), które określa w jaki sposób aktywowane są operacje.
 3. Kliknij przycisk ze znakiem plus obok sekcji Operacje, a następnie przypisz operację do danego zdarzenia.
 4. Określ ustawienia operacji.

  Na przykład wybierając Przejdź do pierwszej strony należy określić powiększenie. Wybierając Przejdź do adresu URL należy określić adres strony internetowej. Niektóre operacje (np. Przejdź do następnego widoku) nie mają dodatkowych ustawień.

 5. W razie konieczności możesz dodawać dowolną ilość operacji do danego zdarzenia.

Uwaga:

Aby przetestować dany przycisk, wyeksportuj dokument do pliku EPUB z układem stałym, PDF lub SWF i otwórz wyeksportowany plik. Eksportując do pliku PDF upewnij się, że zaznaczona jest opcja Elementy interaktywne. Eksportując do pliku SWF upewnij się, że zaznaczona jest opcja Dołącz przyciski.

Typy zdarzeń

Zdarzenia decydują o tym, w jaki sposób operacje przycisków uaktywniają się po wyeksportowaniu dokumentu do pliku EPUB z układem stałym, PDF lub SWF. (W programie Acrobat zdarzenia nazywane są wyzwalaczami).

Efekt zwolnienia przycisku

Gdy użytkownik zwalnia przycisk myszy po kliknięciu. Jest to najczęściej używane zdarzenie, ponieważ daje użytkownikowi ostatnią szansę przesunięcia kursora z obszaru przycisku i uniknięcia aktywowania operacji.

Efekt kliknięcia

Gdy użytkownik wciśnie przycisk myszy (bez zwalniania). Jeżeli nie ma konkretnego powodu przemawiającego za użyciem stanu Efekt kliknięcia, lepiej jest używać stanu Efekt zwolnienia przycisku, który daje użytkownikom ostatnią szansę na rezygnację z aktywowania operacji.

Efekt Rollover

Gdy wskaźnik myszy wkracza w obszar przycisku, definiowany przez jego obwiednię.

Efekt Roll Off

Gdy wskaźnik myszy opuszcza obszar przycisku.

On Focus

Gdy przycisk w pliku PDF zostaje wybrany, albo za pomocą myszy, albo przez naciśnięcie klawisza Tab.

On Blur

Gdy punkt skupienia przesuwa się nad inny przycisk lub pole formularza w pliku PDF.

Typy operacji

Tworząc operację decydujesz, jaki ma być efekt wystąpienia określonego zdarzenia (najczęściej kliknięcia przycisku). W programie InDesign można przypisać do zdarzeń następujące operacje:

Idź do miejsca docelowego

Przechodzi do określonego zakotwiczenia tekstu przy użyciu panelu Zakładki lub Hiperłącza. Zobacz Tworzenie przeskoków do zakotwiczeń tekstu.

Przejdź do pierwszej/ostatniej/następnej/poprzedniej strony

Przechodzi na pierwszą, ostatnią, poprzednią lub następną stronę w pliku EPUB z układem stałym, PDF lub SWF. Opcje z menu Powiększenie pozwalają określić sposób wyświetlania strony.

Przejdź do adresu URL

Otwiera stronę internetową pod podanym adresem URL.

Pokaż/ukryj przyciski

Przełącza pomiędzy wyświetlaniem lub ukrywaniem określonych przycisków w wyeksportowanym pliku EPUB z układem stałym, PDF lub SWF. Na przykład, jeśli chcesz, aby jeden przycisk pojawił się w momencie najechania kursora myszy na inny przycisk, możesz ukryć przycisk docelowy do czasu jego uruchomienia i utworzyć operację, która wyświetli ukryty przycisk przy najechaniu. Zobacz: Wyświetlanie innego przycisku przy najeździe.

Wideo

Umożliwia odtwarzanie, pauzę, zatrzymywanie lub wznawianie wybranego filmu. W menu Wideo pojawiają się tylko filmy dodane do dokumentu.

Dźwięk

Umożliwia odtwarzanie, pauzę, zatrzymywanie lub wznawianie pliku dźwiękowego. W menu Dźwięk pojawiają się tylko dźwięki dodane do dokumentu.

Animacja (SWF/EPUB)

Umożliwia odtwarzanie, pauzę, zatrzymywanie lub wznawianie wybranej animacji. W menu Animacja pojawiają się tylko animacje dodane do dokumentu.

Przejdź do strony (SWF/EPUB)

Przechodzi do określonej strony pliku SWF.

Przejdź do stanu (SWF/EPUB)

Przechodzi do określonego stanu w obiekcie o wielu stanach. Na przykład, jeśli obiekt o wielu stanach zawiera kilka obrazów, będących różnymi stanami, można użyć tej operacji, aby wyświetlić wybrany obraz.

Przejdź do następnego/poprzedniego stanu (SWF/EPUB)

Przechodzi do następnego lub poprzedniego stanu w obiekcie o wielu stanach. Opcje te przydają się szczególnie do klikania w pokazie slajdów. Zobacz: Tworzenie obiektów wielostanowych.

Przejdź do następnego widoku (Format PDF)

Przechodzi na stronę oglądaną przed przejściem do poprzedniego widoku. Podobnie jak przycisk Dalej w przeglądarkach internetowych jest dostępny tylko wtedy, gdy ktoś wcześniej nacisnął przycisk Wstecz, ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownik wcześniej przeszedł do poprzedniego widoku.

Przejdź do poprzedniego widoku (Format PDF)

Przechodzi na ostatnio oglądaną stronę w dokumencie PDF lub powraca do ostatnio używanej wielkości powiększenia.

Otwórz plik (Format PDF)

Uruchamia i otwiera podany plik. Jeżeli określi się plik inny niż dokument PDF, to czytnik musi znać aplikację źródłową tego pliku, aby móc go otworzyć. Ścieżki należy podawać w formacie bezwzględnym (np. C:\docs\przykład.pdf).

Powiększenie widoku (Format PDF)

Wyświetla stronę przy podanym powiększeniu. Można zmieniać poziom powiększenia (np. na rozmiar rzeczywisty), układ strony (np. ciągłe – sąsiadujące), albo obrót.

Edycja i usuwanie operacji przycisków

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz przycisk.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Przyciski:
  • Wyłącz operacje, usuwając znaki wyboru obok ich nazw. Wyłączanie zdarzeń i operacji jest przydatne podczas testowania.
  • Przeciągnij i upuść poszczególne operacje, aby zmienić ich kolejność.
  • Aby usunąć operację, zaznacz ją na liście i kliknij przycisk Usuń zaznaczoną operację .
  • Aby edytować operację, zaznacz zdarzenie, do którego jest przypisana, wybierz ją z pola listy, a następnie zmień jej ustawienia. Aby zastąpić operację skojarzoną z bieżącym zdarzeniem, najpierw usuń operację, a potem dodaj nową.

Tworzenie przeskoków do zakotwiczeń tekstu

Jeżeli w dokumencie programu InDesign utworzono tekst zakotwiczony, to można skonfigurować przycisk tak, aby przechodził do tego zakotwiczenia - nawet jeżeli znajduje się ono w innym dokumencie. Zakotwiczenia tekstu dodaje się za pomocą paneli Zakładki oraz Hiperłącza. Nie można utworzyć przejść z przycisków do zakładek, które nie są zakotwiczeniami tekstu.

Uwaga:

Jeżeli do przycisku przypisane zostanie miejsce docelowe hiperłącza, hiperłącze to nie będzie działać w wyeksportowanym dokumencie EPUB z układem stałym, PDF lub SWF.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz przycisk.
 2. W panelu Przyciski wybierz zdarzenie (np. Efekt zwolnienia przycisku), które ma wyzwalać przeskok.
 3. Kliknij przycisk ze znakiem plus obok sekcji Operacje i wybierz Idź do miejsca docelowego.
 4. Z menu Dokumenty wybierz jeden z otwartych dokumentów programu InDesign lub kliknij ikonę folderu po prawej stronie menu i określ plik.
 5. Wybierz zakotwiczenie utworzone uprzednio za pomocą panelu Zakładki lub Hiperłącza.
 6. Opcje z menu Powiększenie pozwalają określić sposób wyświetlania strony.

Uwaga:

Jeżeli wybierze się zakotwiczenie w innym dokumencie, należy pamiętać o wyeksportowaniu tego docelowego dokumentu do formatu format PDF pod tą samą nazwą, której użyto dla dokumentu programu InDesign (zastępując rozszerzenie INDD rozszerzeniem PDF). Oba pliki PDF muszą znajdować się w tym samym dokumencie, w przeciwnym razie łącze nie będzie funkcjonować w programach Acrobat lub Reader.

Zmiana wyglądu przycisków dla najazdów i kliknięć

Przycisk składa się z grupy pojedynczych obiektów, z których każdy przedstawia wygląd przycisku (czasami nazywany „stanem"). Każdy przycisk może mieć trzy rodzaje wyglądu: Zwykły, Rollover i Kliknięcie. W wyeksportowanym pliku wygląd Zwykły trwa tak długo, dopóki nad przyciskiem nie pojawi się wskaźnik myszy (stan Rollover) lub dopóki użytkownik nie kliknie przyciskiem myszy w obszarze przycisku (stan Kliknięcie). Każdy wygląd może prezentować się inaczej w celu dostarczenia informacji graficznej.

Domyślnie wszystkie utworzone przyciski definiowane są w wyglądzie Zwykły, zawierającym tekst lub obraz przycisku. Przy aktywacji nowego wyglądu kopiowany jest wygląd Zwykły. Aby odróżnić jeden wygląd od pozostałych, możesz zmienić jego kolor albo dodać tekst lub obraz.

Stany przycisków

A. Wskaźnik nie znajduje się nad obszarem przycisku (Zwykły) B. Wskaźnik wkracza w obszar przycisku (Rollover) C. Kliknięcie przyciskiem myszy (Kliknięcie) 

Uwaga:

Kwadratowa obwiednia największego stanu przycisku stanowi obszar kliknięcia przycisku (inaczej punkt aktywny). Na przykład okrągły przycisk ma kwadratowy punkt aktywny.

Zmiana wyglądów przycisków

Jeśli tworzysz przycisk o wielu wyglądach (Zwykły, Rollover i Kliknięcie), dobrym pomysłem jest zakończenie projektowania danego przycisku przed aktywowaniem pozostałych wyglądów. Gdy aktywujesz wygląd Rollover lub Kliknięcie, wygląd Zwykły jest kopiowany.

Część zmian ma wpływ tylko na zaznaczony wygląd, podczas gdy inne mają wpływ na wszystkie aktywne wyglądy. Jeśli zaznaczysz wygląd i zastosujesz do niego inny kolor tła lub zmienisz tekst, to zmiana będzie mieć wpływ tylko na ten zaznaczony wygląd. Jeśli za pomocą narzędzia Zaznaczanie przesuniesz przycisk lub zmienisz jego rozmiar, to zmiana wpłynie na wszystkie jego wyglądy.

 1. Wybierz polecenie Okno > Interaktywny > Przyciski, aby wyświetlić panel Przyciski.
 2. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie  zaznacz na układzie przycisk, który chcesz edytować.
 3. Kliknij [Rollover], aby aktywować wygląd Rollover.

  Wygląd Zwykły kopiowany jest do wyglądu Rollover.

 4. Mając wciąż zaznaczony stan Rollover, zmień wygląd przycisku.
  • Aby zmienić kolor, w panelu Sterowanie wybierz próbkę z menu Obrys lub Wypełnienie.
  • Aby umieścić obraz w Wyglądzie, zaznacz istniejący obraz przy użyciu narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie lub dwukrotnie kliknij istniejący obraz, a następnie wybierz polecenie Plik > Umieść i dwukrotnie kliknij dany plik.
  • Aby wkleić obraz do ramki tekstowej, skopiuj ją do schowka, zaznacz odpowiedni wygląd na palecie Przyciski, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej do.
  • Aby wpisać tekst, wybierz narzędzie Tekst, kliknij przycisk i wpisz tekst. Możesz też skorzystać z polecenia Edycja > Wklej do, aby wkleić skopiowaną ramkę tekstową.
 5. Aby dodać wygląd Kliknięcie, wybierz [Kliknięcie], a następnie postępuj jak powyżej, aby zmienić jego wygląd.
 6. Użyj panelu Podgląd do przetestowania różnych wyglądów przycisku.

Uwaga:

Aby zmienić rozmiar miniaturek wyglądu stanu w panelu Przyciski, z menu panelu Przyciski wybierz Opcje panelu, zaznacz odpowiednią opcję i kliknij OK.

Usuwanie i wyłączanie wyglądów

 1. Zaznacz wygląd w panelu Przyciski.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby usunąć wyglądy Rollover lub Kliknięcie, kliknij ikonę Usuń na dole panelu. Opcja usuwania wyglądu przydaje się zwłaszcza, gdy dokonasz gruntownej zmiany wyglądu Zwykły i zdecydujesz się stworzyć stany Rollover lub Kliknięcie właśnie w oparciu o ten nowy wygląd stanu Zwykły.
  • Aby wyłączyć wygląd bez jego usuwania, kliknij ikonę oka obok nazwy wyglądu. Nieaktywne stany nie są eksportowane do pliku EPUB z układem stałym, PDF lub SWF.

Uwaga:

Stanu Normalny nie można usunąć ani wyłączyć.

Tworzenie obiektów o wielu stanach

Panel Stan obiektu pozwala tworzyć wiele wersji danego obiektu. Stan to wersja elementu strony. Obiekt zawierający wiele stanów nazywany jest obiektem o wielu stanach.

Panel Stan obiektu nie narzuca żadnych ograniczeń co do liczby stanów, jakie można utworzyć dla danego obiektu. Utworzenie każdego stanu generuje kolejną wersję elementu strony. W danym momencie na stronie widoczny jest tylko jeden stan. W przypadku wyjściowego materiału do druku i pliku PDF pojawia się tylko aktywny stan.

Tworzenie pokazów slajdów obiektów o wielu stanach

Jednym z najczęściej spotykanych zastosowań obiektów o wielu stanach jest pokaz slajdów, który pozwala osobom oglądającym plik SWF klikać, przeglądając kolejne zestawy obrazów. Na przykład, możesz utworzyć pokaz slajdów składający się z 20 obrazów bez konieczności umieszczania ich na 20 różnych stronach.

 1. Umieść obrazy, które mają być wyświetlone w pokazie slajdów.

  W celu uzyskania najlepszych wyników upewnij się, że ramki obrazów mają taki sam rozmiar.

  Stan nie musi być pojedynczym elementem - może to być zbiór elementów.

 2. Aby zgromadzić obrazy, zaznacz je, a następnie w panelu sterowania kliknij Wyrównaj do środka w poziomie  i Wyrównaj do środka w pionie .

 3. Nie usuwając zaznaczenia obrazów, otwórz panel Stany (Okno > Interaktywne > Stan obiektów) i kliknij przycisk Przekształć zaznaczenie na obiekt wielostanowy .

  Obiekty pojawiają się jako stany w panelu Stany obiektu, a zaznaczone obrazy otaczać będzie kreskowana ramka.

 4. Stwórz przyciski nawigacyjne, aktywujące operacje Przejdź do następnego stanu i Przejdź do poprzedniego stanu w momencie zwolnienia przycisku myszy. Zobacz: Tworzenie przycisków.

 5. Aby przetestować przyciski nawigacyjne, skorzystaj z panelu Podgląd (Okno > Interaktywne > Podgląd interaktywności EPUB / Podgląd SWF).

 6. Wyeksportuj dokument do formatu SWF. Zobacz: Dokumenty interaktywne.

Edycja obiektu o wielu stanach

 1. Zaznacz obiekt o wielu stanach.

 2. W panelu Stan obiektu wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zmodyfikować stan, zaznacz go w panelu Stan obiektu, a następnie zmodyfikuj dany obiekt. Na przykład, możesz dodać obrys lub wypełnienie albo zmienić rozmiar obiektu.

  • Aby dodać obiekt do istniejącego stanu, zaznacz zarówno dany obiekt, jak i obiekt wielostanowy, a następnie kliknij przycisk Dodaj obiekty do widocznego stanu .

  • Aby dodać obiekt do istniejącego obiektu wielostanowego, zaznacz zarówno dany obiekt, jak i obiekt wielostanowy, a następnie kliknij przycisk Przekształć zaznaczenie na obiekt wielostanowy .

  • Aby powielić stan, zaznacz stan, na którym bazował będzie nowy stan i z menu panelu wybierz polecenie Nowy stan. Dodaj, usuń lub zmodyfikuj zawartość tego stanu.

  • Aby wkleić obiekty do istniejącego stanu, wytnij lub skopiuj jeden lub więcej obiektów, zaznacz obiekt o wielu stanach, zaznacz stan w panelu Stan obiektu i z jego menu wybierz polecenie Wklej do stanu.

  • Aby przekształcić obiekt o wielu stanach z powrotem do zestawu niezależnych obiektów, zaznacz stan w panelu Stan obiektu i z jego menu wybierz polecenie Zwolnij stan do obiektu. Aby przekształcić wszystkie stany w obiekcie o wielu stanach w obiekty, wybierz polecenie Zwolnij wszystkie stany do obiektów.

  • Aby usunąć stan i usunąć jego zawartość, zaznacz dany stan i z menu panelu wybierz polecenie Usuń stan.

  • Aby ukryć obiekt o wielu stanach w eksportowanym pliku do czasu jego aktywowania przez przycisk, z menu panelu wybierz polecenie Ukryj do czasu aktywacji.

  • Aby ustawić wszystkie obiekty o wielu stanach w danym dokumencie w ich pierwszym stanie, z menu panelu wybierz polecenie Przywróć pierwszy stan wszystkim obiektom o wielu stanach. Podczas zaznaczania stanu dany obiekt pozostanie w tym stanie, nawet jeśli zamkniesz i ponownie otworzysz dokument. Jest to szybki sposób na wyzerowanie wszystkich obiektów o wielu stanach.

Tworzenie miejsc aktywnych przycisku

Niekiedy warto utworzyć taki obszar przycisku (tzw. „punkt aktywny” lub „aktywne łącze" ), który pozostanie niewidoczny dopóki użytkownik nie przesunie nad niego wskaźnika myszy. Na przykład po przesunięciu wskaźnika myszy nad przyciskiem na mapie może pojawiać się obraz przedstawiający konkretny region. Obraz ten będzie znikać po odsunięciu wskaźnika myszy od tego regionu.

Przytrzymanie wskaźnika myszy nad punktem aktywnym w wyeksportowanym pliku PDF powoduje wyświetlenie obrazu.

Wyświetlanie ukrytego obrazu przy najeździe

Jeden ze sposobów osiągnięcia efektu „punktu aktywnego” polega między innymi na wykorzystaniu stanu Rollover, który przypisuje się za pomocą panelu Przyciski. Aby to wykonać, należy utworzyć przycisk, w którym stan [Rollover] wyświetla jakiś obraz, natomiast stan [Zwykły] nie wyświetla tego obrazu.

 1. Wybierz obraz, który zostanie użyty w roli punktu aktywnego. Upewnij się, że ramka obrazu nie posiada krawędzi ani tła.

 2. W panelu Przyciski (wybierz polecenie Okno > Interaktywny > Przyciski) kliknij wygląd [Zwykły], aby przekształcić wybrany obraz w przycisk.

 3. W panelu Przyciski kliknij wygląd [Rollover], aby go aktywować.

 4. Kliknij ponownie wygląd [Zwykły]. Następnie zaznacz obraz, korzystając z narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie  i usuń obraz.

  Upewnij się, że usuwasz obraz (zawartość ramki), a nie ramkę i zawartość. Usunięcie ramki powoduje usunięcie całego przycisku.

 5. Użyj panelu Podgląd, by uzyskać podgląd efektu punktu aktywnego.

Wyświetlanie innego przycisku przy najeździe

Możesz utworzyć punkt aktywny, w którym kliknięcie lub najechanie kursorem na dany obiekt powoduje wyświetlenie innego obiektu. Aby to wykonać, należy utworzyć dwa przyciski, ukryć jeden z nich i użyć operacji Pokaż/Ukryj przycisk, aby pokazać i ukryć przycisk docelowy.

 1. Utwórz obiekt, który zostanie użyty jako przycisk źródłowy. W panelu Przyciski kliknij ikonę Konwertuj obiekt na przycisk.
 2. Umieść obraz, który chcesz wykorzystać jako przycisk źródłowy i przekształć go w przycisk.
 3. Zaznacz obraz docelowy i u dołu panelu Przyciski wybierz polecenie Ukryty do czasu aktywacji.

  Obraz musi zostać ukryty w eksportowanym dokumencie, tak aby mógł zostać wyświetlony, gdy przycisk docelowy zostanie wskazany kursorem myszy lub kliknięty.

 4. Wybierz przycisk źródłowy i utwórz dwie różne operacje - jedną, by pokazać obraz docelowy i drugą, by go ukryć.

  Jeśli chcesz, aby obraz pojawiał się, gdy nad przyciskiem źródłowym umieszczony zostanie kursor myszy, użyć zdarzeń Po najechaniu i Po Roll Off. Jeśli chcesz, aby obraz pojawiał się w momencie kliknięcia przycisku źródłowego i znikał, gdy go zwolnisz, użyj zdarzeń Po kliknięciu i Po zwolnieniu. W obydwu przypadkach użyj operacji Pokaż/Ukryj przyciski, aby wyświetlić i ukryć przycisk docelowy. Zobacz: Wprowadzanie interaktywności do przycisków.

 5. Do przetestowania przycisków użyj panelu Podgląd.

Zmiana opcji PDF dla przycisków

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz przycisk.
 2. Z menu Przyciski wybierz opcje PDF.
 3. Wpisz opis, który pełni rolę tekstu zastępczego dla użytkowników niewidomych i niedowidzących.
 4. Zaznacz, czy przycisk ma być drukowany w pliku PDF, a następnie kliknij przycisk OK.

Ustawianie kolejności przechodzenia tabulatorem do przycisków

Kolejność tabulatorów decyduje o następnym (lub poprzednim) polu, które zostanie uaktywnione po naciśnięciu klawisza Tab (lub Shift+Tab) w dokumencie PDF lub SWF. Kolejność tabulatorów obejmuje przyciski na warstwach ukrytych, ale nie przyciski na stronach wzorcowych.

 1. Przejdź na stronę zawierającą przyciski.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Interaktywny > Ustaw kolejność tabulatorów.
 3. Zaznacz każdy przycisk, który ma zostać przeniesiony, po czym przeciągnij go na nowe miejsce. Możesz także posłużyć się przyciskami Przenieś w górę i Przenieś w dół. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Jeżeli w programie Acorbat edytuje się plik PDF lub doda się więcej przycisków lub pól formularzy, to trzeba będzie określić w tym programie również nową kolejność wybierania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online