Dodawanie numeracji sekcji i rozdziałów

Program pozwala określić rodzaj numeracji dokumentu lub księgi. W przypadku długich dokumentów można określić numerację rozdziałów. Do każdego dokumentu można przypisać tylko jeden numer rozdziału. Chcąc w jednym dokumencie wprowadzić różne numeracje, można zdefiniować wybrane strony lub zakresy stron jako sekcje i określić numerację tych sekcji. Na przykład, pierwsze dziesięć stron dokumentu (wstęp) może zawierać cyfry rzymskie, natomiast pozostała część dokumentu cyfry arabskie.

Jeden dokument programu InDesign może zawierać maksymalnie 9999 stron, ale najwyższy możliwy numer strony wynosi 999 999 (na przykład, numeracja dokumentu 100-stronicowego może zaczynać się od numeru 9949). Domyślnie, pierwsza strona dokumentu to strona recto (po prawej) o numerze 1. Strony o numerach nieparzystych zawsze pojawiają się po prawej stronie; jeżeli użyto polecenia Opcje sekcji w celu zmiany numeru pierwszej strony na parzysty, to stanie się ona stroną verso (po lewej).

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia podstawowej numeracji stron w dokumencie, zapoznaj się z artykułem Dodawanie podstawowej numeracji stron.

Dodawanie automatycznie uaktualnianego numeru rozdziału

W dokumencie można umieścić zmienną numeru rozdziału. Podobnie jak numery stron, numery rozdziałów mogą być automatycznie uaktualniane i formatowane jako elementy tekstowe. Zmienne numerów rozdziałów są używane w dokumentach będących fragmentami księgi. Do dokumentu można przypisać tylko jeden numer strony; aby podzielić dokument na rozdziały, należy utworzyć sekcje.

Uwaga:

Nie można dodać numerów rozdziałów jako prefiksów do tworzonego indeksu lub spisu treści (jak np. 1-3, 1-4, itd.). Jeśli numery rozdziałów mają zostać uwzględnione jako prefiksy, zamiast nich należy użyć prefiksów sekcji.

 1. Jeśli to konieczne, utwórz ramkę tekstową przewidzianą na numer rozdziału. Jeśli numer rozdziału ma być widoczny na kilku stronach, utwórz ramkę tekstową na stronie wzorcowej i zastosuj stronę wzorcową do stron dokumentu.
 2. W ramce tekstowej numeru rozdziału dodaj wszelkie elementy tekstowe, które będą wyświetlane obok numeru rozdziału.
 3. Umieść punkt wstawiania w miejscu przewidzianym na numer rozdziału, a następnie wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Wstaw zmienną tekstową > Numer rozdziału.

W celu uaktualnienia numeru początkowego i formatu numeracji rozdziałów należy wybrać polecenie Układ > Numeracja i opcje sekcji.

Dodawanie automatycznie uaktualnianego znacznika sekcji

 1. Definiowanie sekcji w dokumencie. (Patrz Definiowanie numeracji sekcji).
 2. Na stronie lub wzorcu, który używany jest w sekcji, przeciągnij narzędziem Tekst, aby utworzyć ramkę tekstową o wielkości wystarczającej do wyświetlenia tekstu znacznika sekcji. Możesz także kliknąć istniejącą ramkę tekstową.
 3. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Znaczniki > Znacznik sekcji.
Znacznik sekcji (po lewej) oraz znacznik sekcji z wstawionym znacznikiem numeru strony (po prawej)
Znacznik sekcji (po lewej) oraz znacznik sekcji z wstawionym znacznikiem numeru strony (po prawej)

Zmiana formatu strony i numeracji rozdziałów

 1. Wybierz polecenie Układ > Numeracja i opcje sekcji.
 2. Korzystając z opcji Numeracja stron lub Numeracja rozdziałów dokumentu, wybierz nowy format numeracji dla opcji Styl. (Patrz Opcje numeracji dokumentu).
 3. Kliknij OK.

Definiowanie numeracji sekcji

Domyślnie strony i rozdziały w księdze są numerowane kolejno. Korzystając z opcji Numeracja i opcje sekcji możesz zlecić ponowne rozpoczęcie numerowania stron od wskazanej strony, dodać prefiksy do numerów stron oraz zmienić styl numeracji zarówno stron, jak i rozdziałów.

Można zdefiniować prefiks sekcji, który będzie automatycznie oznaczał strony z sekcji. Na przykład wybranie dla sekcji prefiksu A– na stronie 16 dokumentu i dołączenie prefiksu sekcji do numeru spowoduje, że strona ta będzie się pojawiać w spisie treści lub indeksie jako strona A-16. Tekst wprowadzony dla znacznika sekcji pojawia się po wybraniu polecenia Tekst > Wstaw znak specjalny > Znaczniki > Znacznik sekcji.

Panel Strony
Panel Strony

A. Ikona wskaźnika sekcji sygnalizuje początek sekcji B. W nowej sekcji zmienia się numer strony C. Pasek stanu wyświetla długość dokumentu 

Definiowanie sekcji w dokumencie

 1. W panelu Strony zaznacz pierwszą stronę definiowanej sekcji.
 2. Wybierz polecenie Układ > Numeracja i opcje sekcji albo polecenie Numeracja i opcje sekcji z menu panelu Strony.
 3. Jeżeli zmienia się opcje numeracji dla dowolnej strony poza pierwszą stroną dokumentu, należy zaznaczyć opcję Początek sekcji. Opcja ta czyni z zaznaczonej strony początek nowej sekcji.
 4. Stosownie do potrzeb określ opcje numerowania i sekcji (patrz Opcje numeracji dokumentu), a następnie kliknij przycisk OK.

  Nad ikoną strony w panelu Strony pojawi się ikona wskaźnika sekcji , wskazująca początek nowej sekcji.

 5. Aby zakończyć sekcję, powtórz kroki numerowania sekcji na pierwszej stronie za końcem sekcji.

Edycja lub usuwanie numeracji sekcji

 1. Dwukrotnie kliknij ikonę wskaźnika sekcji , która znajduje się nad ikoną strony w panelu Strony. Możesz też zaznaczyć stronę, która używa znacznika sekcji i wybrać polecenie Numeracja i opcje sekcji z menu panelu Strony.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk OK:
  • Aby zmienić styl lub numer początkowy, zmień opcje numeracji i sekcji.

  • Aby usunąć sekcję, odznacz opcję Początek sekcji.

Uwaga:

Aby szybko rozpoznać sekcję w panelu Strony, umieść kursor bezpośrednio nad dowolną ikoną wskaźnika sekcji . Pojawi się podpowiedź podająca początkowy numer strony lub prefiks sekcji.

Wyświetlanie numeracji bezwzględnej lub numeracji sekcji w panelu Strony

Panel Strony może wyświetlać numerację bezwzględną (oznaczając wszystkie strony kolejnymi numerami, rozpoczynając od pierwszej strony w dokumencie) lub numerację sekcji (oznaczając strony według sekcji, zgodnie z opcjami w oknie dialogowym Opcje sekcji).

Zmiana wyświetlania numeracji wpływa na sposób wskazywania stron w dokumencie InDesign, np. w panelu Strony i w polu strony u dołu okna dokumentu. Wyświetlanie numeracji wpływa również na sposób określania zakresów stron przy drukowaniu i eksportowaniu dokumentu. Wyświetlanie numeracji nie wpływa jednak na wygląd numerów stron na poszczególnych stronach dokumentu.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub InDesign > Preferencje > Ogólne (Mac OS).
 2. Wybierz metodę numeracji z menu Widok w sekcji Numeracja stron.
  Panel Strony wyświetlający numerację bezwzględną (po lewej) i numerację sekcji (po prawej)
  Panel Strony wyświetlający numerację bezwzględną (po lewej) i numerację sekcji (po prawej)

Opcje numeracji dokumentu

Opcje numeracji strony można zmienić po zaznaczeniu strony dokumentu (nie strony wzorcowej) i wybraniu polecenia Układ > Numeracja i opcje sekcji. Opcje te można również zmienić po wybraniu opcji numeracji dokumentu w menu panelu Księga.

Automatyczna numeracja stron

Opcję należy zaznaczyć, jeżeli numery stron bieżącej sekcji mają następować po poprzedniej sekcji. Po zaznaczeniu tej opcji numery stron w dokumencie lub sekcji są automatycznie uaktualniane po dodaniu stron przed sekcją.

Rozpocznij numerację stron od

Należy wpisać numer pierwszej strony dokumentu lub pierwszej strony bieżącej sekcji. Na przykład, aby bieżąca sekcja miała numerację niezależną od innych, można wpisać 1. Pozostałe strony sekcji zostaną odpowiednio ponumerowane (począwszy od 1).

Uwaga:

Nawet jeżeli wybierze się styl numerów inny niż cyfry arabskie (np. liczby rzymskie), w tym polu trzeba wpisać numer cyframi arabskimi.

Prefiks sekcji

Należy wpisać etykietę sekcji. Etykieta może zawierać spacje lub znaki interpunkcyjne, oddzielające prefiks od numeru strony (np. A–16 lub A 16). Maksymalna długość etykiety wynosi osiem znaków.

Spacji nie można wprowadzać za pomocą klawisza spacji — należy wkleić znak spacji o stałej szerokości, skopiowany uprzednio z okna dokumentu. W prefiksach sekcji nie można używać symbolu plus (+) ani przecinków (,). (Patrz Wstawianie znaków odstępu).

Styl (numeracja stron)

Menu pozwalające wybrać styl numeracji stron. Styl dotyczy wszystkich stron w danej sekcji.

Znacznik sekcji

Należy wpisać etykietę, którą program InDesign będzie wstawiał w miejscu wskazywanym przez znacznik sekcji. Znacznik taki wstawia się za pomocą polecenia Tekst > Wstaw znak specjalny > Znaczniki > Znacznik sekcji.

Dołącz prefiks przy numeracji stron

Opcję należy zaznaczyć, aby prefiks sekcji był widoczny w wygenerowanym spisie treści lub indeksie albo na wydruku stron z automatycznymi numerami strony. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że prefiks sekcji będzie wyświetlany w programie InDesign, ale zostanie ukryty na wydruku dokumentu, w indeksie oraz w spisie treści.

Prefiks sekcji w oknie dokumentu
Prefiks sekcji w oknie dokumentu

A. Prefiks sekcji w polu strony na dole okna dokumentu B. Znacznik i prefiks sekcji bezpośrednio na stronie 

Styl (numeracja rozdziałów dokumentu)

Menu pozwalające wybrać styl numeracji rozdziałów. Wybrany styl będzie używany w całym dokumencie.

Automatyczne numerowanie rozdziałów

Zaznacz tę opcję, jeśli rozdziały księgi mają być numerowane po kolei.

Rozpocznij numerację rozdziałów od

Określenie numeru początkowego numeracji rozdziałów. Opcja ta jest przydatna wtedy, gdy nie chcesz, aby rozdziały w książce były numerowane sekwencyjnie.

Taka sama, jak w poprzednim dokumencie w księdze

Używany jest taki sam numer rozdziału, co w poprzednim dokumencie w księdze. Opcję należy zaznaczyć, jeśli bieżący dokument jest częścią tego samego rozdziału, do którego przynależy poprzedni dokument z księgi.

Tworzenie nagłówków i stopek

Nagłówki i stopki są to specjalne obszary, umiejscowione odpowiednio: u góry i u dołu dokumentu. Zawierają ważne informacje dodatkowe. Aby utworzyć proste nagłówek lub stopkę zawierające numerację strony, zapoznaj się z artykułem Dodawanie podstawowej numeracji stron.

Nagłówki i stopki mogą zawierać takie elementy, jak numery stron, sekcji i rozdziałów, tytuł, nazwisko autora dokumentu, nazwę dokumentu oraz datę jego utworzenia lub modyfikacji.

Wiele takich elementów można wstawiać za pomocą zmiennych tekstowych. Program InDesign zapewnia szereg predefiniowanych zmiennych, np. Data utworzenia czy Nazwa pliku. Zmienne te można modyfikować. Można też tworzyć własne zmienne. Na przykład, można utworzyć zmienną odpowiedzialną za stosowanie w nagłówku lub stopce stylu akapitowego Nagłówek. Po stworzeniu lub edycji potrzebnych zmiennych możesz umieścić je na stronie wzorcowej i stworzyć nagłówek i stopkę, a następnie możesz zastosować stronę wzorcową do odpowiednich stron dokumentu.

Tworzenie stopki z wykorzystaniem numerów stron i zmiennych
Tworzenie stopki z wykorzystaniem numerów stron i zmiennych

A. Zmienna stopki na stronie wzorcowej B. Tekst zmiennej na stronie dokumentu — zmienna przechwytuje tekst z pierwszego nagłówka na stronie 
 1. Jeśli to konieczne, utwórz lub zdefiniuj zmienne, które będą używane w nagłówku lub stopce. (Patrz Tworzenie zmiennych dla bieżących nagłówków i stopek).
 2. Przejdź na stronę wzorcową, która ma zawierać nagłówek lub stopkę.

  Nagłówek lub stopka będzie wyświetlany na każdej ze stron, do której zastosuje się stronę wzorcową.

 3. Utwórz ramkę tekstową. Ramka powinna być wystarczająco duża, aby pomieścić wszystkie informacje z nagłówka lub stopki. Umieść ramkę tekstową u góry lub u dołu strony.
 4. Zależnie od potrzeb dodaj tekst, numery stron i zmienne.
 5. Zastosuj stronę wzorcową do tych stron dokumentu, na których mają być wyświetlane nagłówki lub stopki.
 6. Jeśli to konieczne, utwórz nagłówki i stopki na innych stronach wzorcowych.

Tworzenie zmiennych dla bieżących nagłówków i stopek

Domyślnie, zmienne typu Nagłówek w wierszu zawierają pierwsze wystąpienie (na stronie) tekstu, do którego zastosowano określony styl. Zmienne typu Nagłówek są szczególnie przydatne do wyświetlania bieżącego nagłówka lub tytułu w nagłówku lub stopce.

 1. Jeśli w dokumencie nie zastosowano jeszcze formatowania, utwórz styl znakowy lub akapitowy i zastosuj go do tekstu, który ma wystąpić w nagłówku (np. styl tytułu lub nagłówka).
 2. Wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Definiuj.
 3. Kliknij przycisk Nowa i podaj nazwę zmiennej.
 4. Z menu Typ wybierz opcję Nagłówek w wierszu (styl akapitowy) lub Nagłówek w wierszu (styl znakowy).
 5. Określ następujące opcje:

  Styl

  Wybierz styl, który ma być stosowany dla nagłówka i stopki.

  Użyj

  Zdecyduj, czy ma być uwzględniane pierwsze czy ostatnie wystąpienie stylu na stronie. Pierwszy na stronie to pierwszy akapit (lub znak) rozpoczynający stronę. Jeśli na danej stronie nie występuje wskazany styl, jest wybierane jego poprzednie wystąpienie w dokumencie. Jeśli styl w ogóle nie występuje w dokumencie, zmienna staje się pusta.

  Usuń interpunkcję na końcu

  Jeśli opcja jest zaznaczona, tekst jest wyświetlany z pominięciem końcowego znaku interpunkcyjnego (kropki, dwukropka, wykrzyknika lub znaku zapytania).

  Zmień wielkość liter

  Zaznaczenie tej opcji powoduje zmianę wielkości tekstu wyświetlanego w stopce lub nagłówku. Na przykład, tekst wyświetlany gdzie indziej wielkimi literami, można wyświetlić w stopce małymi literami.

 6. Kliknij przycisk OK, następnie przycisk Gotowe w oknie dialogowym Zmienne tekstowe.

  Utworzoną zmienną można wstawić w stopce lub nagłówku na stronie wzorcowej.

  Jeśli na stronie wzorcowej dokumentu programu InDesign utworzono ramkę tekstową nagłówka lub stopki, utworzoną zmienną można wstawić w stopce lub nagłówku. (Zobacz Edytowanie tekstu na stronie wzorcowej).

Dodawanie automatycznych numerów stron do przeskoków wątku

Bez trudu można utrzymywać wiersze przeskoków dla wątków, które są kontynuowane na innych stronach, np. wiersz informujący „Ciąg dalszy na stronie 42”. Numer strony przeskoku pozwala automatycznie uaktualniać numer strony zawierającej następną lub poprzednią ramkę tekstu powątkowanego, przy przenoszeniu lub zmianie przepływu tekstu przez ramki tekstu powątkowanego.

Na ogół numer strony przeskoku powinien znajdować się w odrębnej ramce tekstowej od wątku, który monitoruje. Dzięki temu numer strony przeskoku pozostaje na miejscu nawet po zmianie przepływu tekstu wątku.

Uwaga:

Numery stron przeskoku można również wyszukiwać i zamieniać, wprowadzając w oknie dialogowym Znajdź/Zamień znak specjalny bieżącego numeru strony.

 1. Wybierz narzędzie Tekst i przeciągnij wskaźnik, aby utworzyć nową ramkę tekstową w miejscu, gdzie ma się znaleźć wiersz przeskoku.
 2. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie  umieść nową ramkę tekstową w takiej pozycji, aby stykała się z ramką zawierającą wątek, który ma być monitorowany, lub nakładała się na nią.
  Należy pamiętać, aby ta ramka tekstowa nakładała się wątek, który ma monitorować.
  Należy pamiętać, aby ta ramka tekstowa nakładała się wątek, który ma monitorować.

 3. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij punkt wstawiania w nowej ramce tekstowej. Następnie wpisz tekst, który ma się pojawiać przed numerem strony, np. „Ciąg dalszy na stronie” albo „Kontynuacja ze strony”.
 4. Później wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Znacznik i zaznacz jedną z następujących opcji:

  Numer następnej strony

  Opcja wstawia numer strony zawierającej następną ramkę wątku. Ten znak wykorzystuje się przy tworzeniu wiersza przeskoku typu „Ciąg dalszy na stronie”.

  Numer poprzedniej strony

  Opcja wstawia numer strony zawierającej poprzednią ramkę wątku. Ten znak wykorzystuje się przy tworzeniu wiersza przeskoku typu „Kontynuacja ze strony”.

  Numer strony jest automatycznie uaktualniany zgodnie z bieżącym położeniem następnej lub poprzedniej ramki wątku.

 5. Aby uniemożliwić przeniesienie wątku bez wiersza przeskoku, zaznacz obie ramki narzędziem Zaznaczanie (z wciśniętym klawiszem Shift), a następnie wybierz polecenie Obiekt > Grupuj.
 6. Jeżeli to konieczne, powtórz powyższą procedurę, dodając więcej wierszy przeskoku.

Uwaga:

Jeżeli na początku numeru strony pojawiają się niepożądane znaki (np. wiersz przeskoku ma postać „Ciąg dalszy na stronie A16” zamiast „Ciąg dalszy na stronie 16”), to w oknie dialogowym Numeracja i opcje sekcji został wprowadzony prefiks sekcji. Należy zatem wyłączyć lub zmienić ten prefiks.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online