Podręcznik użytkownika Anuluj

Eksport zawartości do formatu EPUB

 1. Otwórz dokument i wybierz polecenie Plik > Eksport.

 2. Określ lokalizację i nazwę pliku.

 3. Wybierz opcję EPUB (układ stały) lub EPUB (z funkcją ponownego wlewania) w menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (macOS).

 4. Wybierz Użyj nazwy dokumentu InDesign jako nazwy pliku wyjściowego, jeśli chcesz uzyskać tę samą nazwę pliku, a następnie wybierz Zapisz.

  Pojawi się okno dialogowe Eksport.

Program InDesign tworzy pojedynczy plik .epub, zawierający zawartość bazującą na języku XHTML. Aby obejrzeć plik, musisz posiadać czytnik EPUB. Możesz również użyć czytnika Adobe Digital Editions, który można pobrać za darmo z witryny internetowej firmy Adobe.

Plik .epub to w gruncie rzeczy plik .zip. Zmień rozszerzenie na .zip i rozpakuj, aby wyświetlić i edytować zawartość. Jest to bardzo przydatne w przypadku edycji pliku CSS.

Opcje eksportu dla formatów EPUB z układem stałym i EPUB z funkcją ponownego wlewania

Format EPUB z układem stałym zapewnia precyzyjną kontrolę projektu, idealną dla treści zawierających wiele obrazów, podczas gdy format EPUB z funkcją ponownego wlewania zapewnia możliwość dostosowania tekstu do różnych urządzeń, stawiając na pierwszym miejscu czytelność i elastyczność.

Możesz dostosować następujące opcje w oparciu o swoje wymagania:

Ogólne

Wersja

Wersja EPUB.

Format EPUB 2.0.1 został przyjęty przez stowarzyszenie IDPF jako standard (zatwierdzony w 2007 r.). Ten format jest obsługiwany przez wiele różnorodnych urządzeń. (Tylko format z układem z funkcją ponownego wlewania).

Format EPUB 3.0 obsługuje audio, wideo, skrypt JavaScript i pionowy tekst japoński. Nie jest to obsługiwane na urządzeniach, które nie obsługują standardu EPUB 3.0. EPUB 3.0 został przyjęty przez stowarzyszenie IDPF jako standard (zatwierdzony w 2011 r.). Jest on dostępny zarówno w formacie z układem stałym, jak i z układem z funkcją ponownego wlewania.

Okładka

Obraz okładki e-booka. 

 • Brak: wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz dodawać żadnego obrazu okładki.
 • Rasteryzuj pierwszą stronę: po wybraniu tej opcji program InDesign rasteryzuje pierwszą stronę e-booka i tworzy plik obrazu, który zostaje użyty jako okładka.
 • Wybierz obraz: wybierz plik obrazu, który zostanie wykorzystany jako okładka.

Spis treści – nawigacja

Pozwala określić opcje nawigacji spisu treści przeglądarki EPUB.

 • Brak: wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz dodawać żadnego spisu treści.
 • Nazwa pliku: wybierz tę opcję, jeśli chcesz wygenerować spis treści w oparciu o nazwy plików.
 • Wielopoziomowy (styl spisu treści): wybierz tę opcję, jeśli chcesz wygenerować spis treści na podstawie wybranego stylu spisu treści. Określ styl spisu treści w menu Styl spisu treści, aby utworzyć spis treści w e-booku.
 • Zakładki: wybierz tę opcję, aby wygenerować spis treści na podstawie zakładek utworzonych w dokumencie InDesign.

Opcje (tylko układ stały)

Określ kolejność eksportowania elementów stron.

 • W oparciu o ustawienia dokumentu: program InDesign określa ustawienia stron widzących na podstawie ustawień określonych w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu (Plik > Ustawienia dokumentu).
 • Przekształć stronę widzącą na stronę poziomą: przekształca układ ze strony widzącej na stronę poziomą.
 • Włącz syntetyczne strony widzące: włącza syntetyczne strony widzące w eksportowanym dokumencie.
 • Wyłącz strony widzące: strony widzące nie są eksportowane do wynikowego pliku EPUB.

Zawartość (tylko format z funkcją ponownego wlewania tekstu)

Kolejność: określ kolejności eksportowania elementów stron.

 • Na podstawie układu strony: o kolejności czytania decyduje położenie elementów na stronie.
 • Tak samo jak struktura XML: o kolejności odczytu będzie decydować kolejność znaczników w widoku struktury. Zobacz Oznaczanie elementów strony.
 • Tak samo jak w panelu Artykuły: kolejność elementów w panelu Artykuły decyduje o kolejności czytania. Eksportowane są jedynie włączone artykuły. 

Podziel dokument: (tylko układ z funkcją ponownego wlewania tekstu)

Zaznacz, aby podzielić dokument podczas eksportowania go do pliku EPUB z funkcją ponownego wlewania tekstu.

 • Styl pojedynczego akapitu: wybierz dowolny styl akapitu z listy rozwijanej, aby na jego podstawie podzielić dokument.
 • Na podstawie znaczników eksportu stylu akapitu: podziel dokument na podstawie znaczników eksportu stylu akapitu.

Tekst (tylko format z układem z funkcją ponownego wlewania)

Opcje

Usuń wymuszone podziały wierszy: usuwa wszystkie miękkie końce wierszy w wyeksportowanym e-booku.

Przypisy dolne

Przypisy dolne

Aby wybrać lokalizację przypisów dolnych, należy wybrać jedną z następujących opcji.

 • Koniec sekcji (uwagi końcowe): umożliwia przekształcenie przypisów dolnych w uwagi końcowe.
 • Na końcu akapitu: umożliwia umieszczenie przypisów dolnych na końcu akapitu.
 • Wewnątrz wyskakującego okna (EPUB3): umożliwia umieszczenie przypisu dolnego w wyskakującym oknie.

W przypadku dodania przypisu dolnego za pomocą funkcji przypisu dolnego w dokumencie należy określić regułę, na przykład: waga wynosi 10 punktów, po czym ta reguła pozioma będzie obsługiwana w pliku EPUB z funkcją ponownego wlewania tekstu.

Listy

 • Punktory: wybierz opcję Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę, aby przekształcić akapity z punktorami w elementy listy, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika <ul>. Wybierz opcję Konwertuj na tekst, aby dokonać formatowania przy pomocy znacznika <p> ze znakami punktorów jako tekstem. Jeśli użyto natywnych automatycznych punktorów programu InDesign, wówczas dołączane są także punktory drugorzędne.
 • Liczby: określa sposób konwersji numeracji w pliku HTML. Wybierz opcję Odwzorowuj na uporządkowaną listę, aby przekształcić listy numerowane w elementy listy, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika <ol>. Wybierz opcję Przekształcaj na tekst, aby przekształcić listy numerowane w akapity, które rozpoczynają się bieżącym numerem akapitu w postaci tekstu.

 

Obiekt (tylko format z układem z funkcją ponownego wlewania)

Zachowaj wygląd z układu (w przypadku obiektów graficznych/mediów)

Wybierz, aby zachować atrybuty obiektu obrazu z układu.

Użyj istniejącego obrazu w przypadku obiektów graficznych

Wybierz, aby dziedziczyć istniejące atrybuty obiektów graficznych.

CSS

Rozmiar CSS: wybierz, czy rozmiar CSS musi być stały czy względny do przepływu tekstu.

Układ: wybierz wyrównanie obrazu: do lewej, na środku, do prawej. Można także określić odstęp od góry i od dołu.

Spacja przed: wprowadź szerokość odstępu przed obiektem w pikselach. Można podać wartości od 0 do 10 000 pikseli.

Spacja po: wprowadź szerokość odstępu za obiektem w pikselach. Można podać wartości od 0 do 10 000 pikseli.

Wstaw łamanie strony: wstaw podziały stron z obrazami. Podziały stron można wstawiać przed obrazempo obrazie lub przed i po obrazie.

Opcje SVG

Aby włączyć tę funkcję, zaznacz opcję Użyj istniejącego obrazu w przypadku obiektów graficznych.

 • Wybierz opcję Osadź kod, aby osadzić kod HTML obiektu SVG w pliku.
 • Wybierz opcję Znaczniki obiektu, aby osadzić obiekt SVG bezpośrednio w pliku.

Ignoruj ustawienia eksportu obiektu

Ignoruj ustawienia eksportu obiektu zastosowane wobec poszczególnych obrazów. Dowiedz się więcej, jak zastosować opcje eksportu obiektów.

Ustawienia konwersji

Format

Pozwala określić, czy obrazy optymalizowane w dokumencie są konwertowane do formatu GIF, JPEG czy PNG. Wybierz Automatycznie, aby pozwolić programowi InDesign określić, jakiego formatu ma używać przy każdej instancji.

Rozdzielczość (PPI)

Określ rozdzielczość obrazów w pikselach na cal (ppi). Im wyższa liczba, tym lepsza rozdzielczość. Systemy operacyjne standardowo obsługują rozdzielczość 72 lub 96 ppi, natomiast urządzenia przenośne stosują rozdzielczość od 132 ppi (iPad) poprzez 172 ppi (Sony Reader) aż do ponad 300 ppi (iPhone 4).
Wartość ppi można wybrać dla każdego zaznaczonego obiektu. Wartości obejmują ustawienia 72, 96, 150 (średnia dla wszystkich współczesnych czytników e-booków) i 300.

Opcje JPEG

 • Metoda formatu: określa, jak szybko wyświetlana jest grafika JPEG, gdy plik zawierający obraz otwierany jest w przeglądarce. Wybierz opcję Progresywny, aby obrazy JPEG wyświetlane były stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów w miarę ich pobierana. Wybierz linię bazową, aby każdy plik JPEG był wyświetlany dopiero po jego pobraniu. Do tego momentu wyświetlany jest element zastępczy.
 • Jakość obrazu: wybierz wymaganą jakość obrazu dla każdego obrazu JPEG utworzonego w dokumencie docelowym.

Opcje GIF

 • Paleta: pozwala kontrolować sposób, w jaki program InDesign obsługuje kolory podczas optymalizacji plików GIF. Format GIF korzysta z ograniczonej palety, która nie może liczyć więcej niż 256 kolorów. Wybierz opcję Adaptacyjna (bez ditheringu), aby stworzyć paletę przy użyciu reprezentacyjnej próbki kolorów w obrazie, bez zastosowania ditheringu, czyli mieszania małych kolorowych punktów w celu symulacji dodatkowych kolorów. Wybierz opcję Internetowy, aby utworzyć kolory z palety internetowej, będącej częścią kolorów systemowych Windows i macOS. Wybierz Systemowy (Win) lub Systemowy (Mac), aby utworzyć paletę, używając wbudowanej, systemowej palety kolorów. Ta opcja może dać nieoczekiwane rezultaty.
 • Z przeplotem: pozwala wczytywać obrazy progresywnie poprzez wypełnianie brakujących linii. Po odznaczeniu tej opcji obraz wydaje się rozmyty i stopniowo wyostrza się w miarę osiągania pełnej rozdzielczości.

Opcje PNG

Wyłącza ustawienia kompresji obrazu. Użyj PNG dla obrazów bezstratnych lub obrazów zawierających przezroczystość.

HTML i CSS (tylko format układu z funkcją ponownego wlewania)

Arkusze CSS (Cascading Style Sheet) to kolekcja reguł formatowania, które kontrolują wygląd zawartości strony internetowej. Możesz oddzielić treść od prezentacji za pomocą arkusza CSS, aby sformatować stronę. 

Nie obejmuj klas w formacie HTML

Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz ujmować klas w dokumencie HTML. Usuwa ona atrybuty klasa i identyfikator obecne w znaczniku podczas eksportu HTML. Wszelkie zbędne znaczniki div również zostaną usunięte z dokumentu HTML.

Obejmuj klasy w formacie HTML

Wybierz tę opcję, aby ująć klasy w dokumencie HTML.

Generuj CSS

 • Pozwala określić, czy program InDesign ma generować plik CSS dla eksportowanego pliku. W przypadku eksportu dokumentu/książki do formatu EPUB bez wygenerowania pliku CSS tylko klasy powiązane ze stylami są oznaczane w znacznikach HTML; nie są tworzone klasy zastępujące.
 • Margines strony: wprowadź wartości w polach marginesów strony: górny, dolny, lewy i prawy (w pikselach). Można podać wartości od 0 do 10 000 pikseli.

Zachowaj przesłonięcia lokalne

Dołącz lokalne formatowanie, takie jak kursywa lub pogrubienie.

Dołącz osadzalne czcionki

Dołącz wszystkie czcionki, które można osadzać w urządzeniach e-bookach. Czcionki zawierają bity osadzenia, które określają, czy dana czcionka może być osadzona.

Dodaj arkusz stylu

Pozwala określić adres URL istniejącego arkusza stylów CSS, który zostanie wykorzystany podczas eksportu do formatu EPUB.
Program InDesign nie sprawdza, czy plik CSS istnieje lub jest poprawny.

Usuń

Usuń wybrany arkusz stylów.

CSS (tylko format z układem stałym)

Dodaj arkusz stylu

Pozwala określić adres URL istniejącego arkusza stylów CSS, który zostanie wykorzystany podczas eksportu do formatu EPUB.
Program InDesign nie sprawdza, czy plik CSS istnieje lub jest poprawny.

Usuń

Usuń wybrany arkusz stylów.

JavaScript

Dodaj plik JavaScript

Określ adres URL istniejącego skryptu języka JavaScript. Program InDesign nie weryfikuje istnienia ani ważności skryptów JavaScript, dlatego należy upewnić się, że konfiguracja skryptów JavaScript jest prawidłowa.

Usuń

Usuń wybrany plik JavaScript.

Metadane

Metadane z dokumentu (lub dokument źródła stylu, jeśli wybrano książkę) są dołączane do eksportowanego pliku.

Ogólne

Identyfikator

(Tylko do odczytu) Każdy dokument EPUB wymaga unikalnego identyfikatora. Oprogramowanie automatycznie tworzy i wyświetla unikatowy identyfikator pliku.

Tytuł

Wprowadź nazwę pliku EPUB.

Twórca

Wprowadź nazwę twórcy pliku EPUB.

Data

Określ datę utworzenia pliku EPUB.

Opis

Wprowadź opis pliku EPUB.

Wydawca

Określ informacje o wydawcy, jakie mają pojawić się w metadanych e-booka. Na przykład można określić adres URL wydawcy.

Prawa

Tutaj należy wprowadzić informacje o prawach autorskich.

Obiekt

Wprowadź temat pliku EPUB.

Dostępność

Metadane dostępności

 • Funkcja dostępności: zawiera listę wszystkich mających zastosowanie cech dostępności treści.
 • Zagrożenie dostępności: zawiera listę wszystkich mających zastosowanie zagrożeń, które mogą być fizjologicznie niebezpieczne dla niektórych użytkowników.
 • Tryb dostępu: określa sposób kodowania informacji przyczyniających się do zrozumienia zasobu.
 • Tryb dostępu wystarczający: lista pojedynczych lub połączonych trybów dostępu, które są wystarczające do zrozumienia całej zawartości intelektualnej zasobu.
 • Podsumowanie dostępności: zawiera podsumowanie treści.

Poświadczenia dostępności

 • Zgodność z: określa standardy ustawione przez DAISY.
 • Certyfikowano przez: wprowadź nazwę użytkownika.
 • Poświadczenia osoby certyfikującej: wprowadź poświadczenia użytkownika.
 • Łącze raportu osoby certyfikującej: wprowadź łącze do wygenerowanego raportu.

Aplikacja do przeglądania

Domyślne ustawienia systemowe

Zaznacz tę opcję, aby otworzyć plik EPUB za pomocą domyślnej aplikacji systemowej do obsługi plików EPUB.

Dodaj aplikację

Wybierz aplikację zainstalowaną w systemie, która może odczytywać format EPUB.

Usuń

Usuwa dodaną aplikację.

Aplikacja EPUB

Wersja

Obsługiwane

Nieobsługiwane

Apple iBooks (macOS)

1.0.1

Tak

Oxygen (macOS i Windows)

14.1 (macOS)

15 (Windows)

Tak

Kindle Previewer (macOS i Windows)

2.92

Tak

Sigil (macOS i Windows)

0.7.4

Tak

Kindle (macOS)

1.10.6

Nie

VitalSource Bookshelf (macOS)

6.2

Nie

Apple Book Proofer (macOS)

1.0.1

Nie obsługuje plików EPUB z osadzonymi czcionkami

Adobe Digital Editions (Windows)

3.0.86137

Tak

Calibre (Windows)

1.26

Tak

Azardi (Windows)

2.0

Tak

Kobo (Windows)

3.6.0

Nie

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (Beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (Beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Dowiedz się, jak eksportować dokument InDesign do formatu EPUB (stały układ lub układ z funkcją ponownego wlewania).

Eksportuj wydajnie dokumenty programu InDesign do formatu EPUB, umożliwiając użytkownikom przeglądanie ich na czytniku EPUB. W zależności od potrzeb można wybierać między formatami o zmiennym i stałym układzie.

W dokumencie EPUB z funkcją ponownego wlewania tekstu użytkownik może dostosowywać zawartość do urządzenia, na którym będzie ona wyświetlana, dzięki czemu idealnie nadaje się do urządzeń e-Ink. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosowywać czcionki i rozmiar tekstu.

Format z układem stałym obsługuje zawartość audio, wideo i Edge. Obsługuje on dokumenty graficzne, tekstowe, audio i wideo, dzięki czemu idealnie nadaje się do książek dla dzieci, książek kucharskich, podręczników i komiksów. Do formatu z układem stałym można również eksportować dokumenty interaktywne zawierające elementy sterujące, takie jak przyciski nawigacyjne, efekty przejścia, animacje i hiperłącza.

Za pomocą polecenia Eksport możesz wyeksportować dokument do formatu EPUB.

Obsługa tekstu

Podczas tworzenia dokumentu do wyeksportowania do formatu z układem stałym nie są obsługiwane następujące opcje tekstu:

 • Tekst nie jest rasteryzowany. Oznacza to, że aktywny tekst można przeszukiwać i zaznaczać.
 • Aktywny tekst można skalować w poziomie i w pionie.
 • Można wstawić znaki wiodące tabulacji.
 • Atrybuty języka są oznaczone za pomocą znaczników.
 • Znaczniki są oznaczone klasami CSS.
 • Znajdujące się w tekście hiperłącza i odsyłacze są obsługiwane za pomocą adresów URL oraz zakotwiczeń tekstu i stron.

Ograniczenia: warto zwrócić uwagę na następujące ograniczenia dotyczące tekstu w dokumentach przeznaczonych do eksportu do formatu EPUB:

 • Nie można zastosować kerningu wobec pojedynczych glifów. Proces ten jest stosowany w formie odstępów między literami całego wyrazu.
 • Alternatywne glify wygenerowane za pomocą funkcji czcionki OpenType, włączając kapitaliki, wersaliki oraz ułamki, nie są obsługiwane z powodu ograniczonej obsługi tych funkcji przez urządzenia.
 • Ramki tekstowe utworzone w stylu środkowo-wschodnim z tekstem pisanym od prawej nie są obsługiwane we właściwy sposób.

Obsługa tekstu japońskiego

Podczas eksportowania do formatu z układem stałym dla tekstu japońskiego są dostępne następujące opcje:

 • Tekst w języku Ruby jest aktywny i nie jest rasteryzowany w pliku docelowym.
 • Tekst aktywny obsługuje funkcję Warichu.
 • Tekst aktywny obsługuje funkcję obracania znaków.
 • Czcionki kompozytowe są obsługiwane.
 • Pionowe ramki tekstowe są obsługiwane wraz z obróconymi glifami.

Ograniczenia: warto zwrócić uwagę na następujące ograniczenia dotyczące tekstu japońskiego w dokumentach przeznaczonych do eksportu do formatu EPUB:

 • Japoński tekst Tate-Chu-Yoko nie jest obsługiwany w pionowych ramkach tekstowych.
 • Po zastosowaniu czcionek True Type japońskie znaki ideograficzne zmieniają położenie.
 • W aktywnym tekście japońska czcionka Kenten jest rasteryzowana.

Podczas tworzenia dokumentu do wyeksportowania do formatu z układem stałym nie są obsługiwane następujące opcje hiperłączy:

 • hiperłącza tekstowe i odsyłacze,
 • hiperłącza obiektowe,
 • hiperłącza do stron dla hiperłączy tekstowych i obiektowych.

Podczas procesu eksportowania dostępne są następujące możliwości nawigowania w dokumencie docelowym EPUB:

Najważniejsze punkty nawigacyjne

Najważniejsze punkty nawigacyjne są tworzone zarówno w formatach z układem stałym, jak i z funkcją ponownego wlewania tekstu na podstawie wartości epub:type podanych w oknie Opcje eksportu obiektów.

Tylko pierwsze wystąpienie danej wartości zostaje dodane jako najważniejszy punkt nawigacyjny.

EPUB 2

Program InDesign obsługuje sekcję EPUB 2 w plikach OPF. Program InDesign automatycznie rozpoznaje okładkę oraz opcję drukowania spisu treści. Aby określić rodzaj tekstu, program InDesign wykorzystuje wartości epub:type określone w oknie dialogowym Opcje eksportu obiektów.

Nawigacyjna lista stron

(format układu stałego) Program InDesign generuje listę stron, mapując ciągi numerów stron do plików XHTML, które są generowane z tej strony.

Generowanie stylu CSS dla książek

Podczas eksportowania książki do formatu EPUB zostaje wygenerowany styl CSS dla każdego dokumentu tej książki. Każdy dokument CSS definiuje style, które są unikalne dla danego dokumentu. W procesie tym są również tworzone wzorce CSS zawierające style, które są często używane w dokumentach książki.

Opcje eksportowania obiektów

Użycie tej opcji w oknie dialogowym Opcje eksportu obiektów pozwala określić sposób, w jaki będą obsługiwane obiekty w dokumencie podczas eksportu do formatu EPUB.

 1. Otwórz okno dialogowe Opcje eksportu obiektów (Obiekt > Opcje eksportu) i przejdź do sekcji EPUB i HTML.

 2. Wybierz spośród następujących opcji znajdujących się na liście Zachowaj wygląd z układu:

  Domyślnie

  Sposób obsługi obiektów jest określony za pomocą ustawień w oknie dialogowym Eksportowanie.
  W przypadku formatu z funkcją ponownego wlewania tekstu opcja ta jest sterowana przez ustawienia w zakładce Konwersja.

  Użyj istniejącego obrazu w przypadku obiektów graficznych

  Jeśli w obiekcie znajduje się obraz, który jest zgodny z wymaganiami eksportu EPUB (JPG, PNG, GIF), kontenerowi nadawany jest styl CSS, a obraz nie jest przetwarzany.

  Rasteryzuj kontener

  Jest odpowiednikiem opcji Zachowaj wygląd układu dostępnej w sekcji Opcje eksportu z funkcją ponownego wlewania tekstu / Konwersja. W celu zachowania wyglądu cały obiekt jest rasteryzowany. Jeśli obiekt jest ramką tekstową, znajdujący się w niej tekst nie będzie już tekstem aktywnym.

  Rasteryzuj zawartość

  Zawartość obiektu jest rasteryzowana, więc styl obiektu lub kontenera jest sterowany przez CSS i może nie być wyświetlany w całości, jak to miało miejsce w programie InDesign.

 3. (EPUB z funkcją ponownego wlewania tekstu) Wybierz spośród następujących opcji z listy Rozmiar, aby zachować współczynnik proporcji obiektu, jak na przykład obraz bez ustalonej zawartości:

  Brak

  Szerokość i wysokość CSS nie jest generowana z elementów zastępczych mapowanych z obiektu. Rozmiar obiektu jest określany przez jego wewnętrzną zawartość, jeśli, zgodnie z zasadami CSS, którykolwiek ze współczynników proporcji nie jest obsługiwany.

  Domyślnie

  Ustawienia w oknie dialogowym Eksport / karcie Obiekt określają Rozmiar CSS.

  Stała

  Rozmiar CSS jest określany poprzez wyliczenie wymiarów obiektu w punktach i zdefiniowaniu tych samych wymiarów w pikselach dla CSS. Współczynnik proporcji obiektu jest zachowany.

  Względem przepływu tekstu

  Szerokość CSS jest określana poprzez przeliczenie szerokość obiektu i wyrażenie uzyskanej wartości w procentach względem szerokości ramki tekstowej zawierającej układ tekstu. Współczynnik proporcji obiektu jest zachowany.

  Względem rozmiaru tekstu

  Wysokość CSS jest określana poprzez zmierzenie wysokości obiektu w punktach i przekonwertowanie tej wartości na punkty em, w rozdzielczości 12 punktów na em. Współczynnik proporcji obiektu jest zachowany.

  Niestandardowa szerokość/wysokość

  Prawidłowe jednostki CSS: cm, mm, cale, pkt, procenty, piksele, szerokość okna (vh), wysokość okna (vw), mniejsza z nich (vmin) oraz większa z nich (vmax). Współczynnik proporcji obiektu jest zachowany.

Uwaga:
 • Opcje te nie mają zastosowania do ramek tekstowych z układem głównym.
 • Obiekty zawierające elementy Edge Animate nie obsługują miar względnych.

Zasoby EPUB

Aby uzyskać więcej informacji o formacie EPUB, skorzystaj z poniższych łączy.

Więcej materiałów tego typu

Program Adobe InDesign umożliwia tworzenie i publikowanie e-bookówbroszurulotekpocztówekplakatówinteraktywnych układów stron i innych rodzajów treści.

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Zachęcamy do dzielenia się opiniami. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?