Podpis to tekst opisu, który umieszczony jest pod obrazem. Program InDesign posiada kilka metod tworzenia podpisów, wyświetlających wybrane przez użytkownika metadane danego obrazu. Program InDesign zapewnia specjalną zmienną podpisu, która wyświetla określone metadane obrazu. Jeśli ramka tekstowa zawierająca tą zmienną jest obok albo jest zgrupowana z danym obrazem, zmienna wyświetla metadane tego obrazu. Możesz wygenerować podpis z istniejącego obrazu albo, w trakcie jego umieszczania, możesz utworzyć ramkę tekstową, która zawiera zmienną podpisu.

Podpis wygenerowany z metadanych obrazu
Podpis wygenerowany z metadanych obrazu

Tworzenie podpisu z obrazu

Generując podpis z istniejącego obrazu, możesz wygenerować albo podpis statyczny, który można modyfikować tylko ręcznie, albo podpis aktywny, który jest aktualizowany, gdy obraz lub metadane obrazu ulegną zmianie. Na przykład, jeśli przeniesiesz aktywny podpis do innego obrazu, podpis ten wyświetli metadane tego drugiego obrazu.

Jeśli wybierzesz opcję Generuj podpis aktywny, nowa zmienna generowana jest automatycznie w oparciu o aktualne ustawienia podpisów. Na przykład, jeśli w oknie dialogowym Ustawienia podpisów wybrany zostanie typ metadanych Opis, utworzona zostanie zmienna o nazwie „Aktywny podpis metadanych: Opis”.

 1. Aby określić zawartość i wygląd generowanego podpisu, wybierz polecenie Obiekt > Podpisy > Ustawienia podpisów i określ odpowiednie ustawienia. Zobacz temat Określanie opcji ustawień podpisów.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Podpisy > Generuj podpis aktywny lub Generuj podpis statyczny.

Uwaga:

Jeśli generowany jest aktywny podpis wyświetlający długi ciąg tekstowy, na przykład Opis, opis ten nie jest przenoszony do następnych wierszy, ponieważ jest to zmienna. Jeśli podpis ściskany jest do pojedynczej linii, pomyśl o przekształceniu podpisu aktywnego w statyczny. Aby przekształcić podpis aktywny w statyczny, wybierz aktywny podpis i wybierz polecenie Obiekt > Podpisy > Konwertuj w podpis statyczny.

Podpis statyczny można również wygenerować w trakcie umieszczania obrazu. W oknie dialogowym Umieść wybierz polecenie Twórz podpisy statyczne, a następnie, po umieszczeniu obrazu, wstaw ramkę tekstu podpisu.

Określanie opcji ustawień podpisów

Użyj okna dialogowego Ustawienia podpisów, aby określić zawartość i formatowanie generowanego tekstu. Będą one dotyczyć tylko podpisów wygenerowanych w przyszłości, a nie tych istniejących.

 1. Wybierz polecenie Obiekt > Podpisy > Ustawienia podpisów.

 2. Wybierz metadane, które chcesz umieścić i określ tekst, który ma się pojawić przed i za metadanymi.

 3. Aby umieścić wiele wierszy metadanych, kliknij ikonę znaku plus.

 4. Określ następujące opcje i kliknij przycisk OK.

  Tekst przed / Tekst po

  Tekst, który pojawia się przed i po określonych metadanych.

  Metadane

  Wybierz z listy opcję metadanych, taką jak Opis lub Miasto.

  Wyrównanie

  Określ, gdzie względem obrazu umieścić podpis.

  Przesunięcie

  Określ odległość tekstu podpisu od krawędzi ramki tekstowej obok danego obrazu.

  Styl akapitowy

  Określ styl akapitowy nadawany tekstowi podpisu. Jeśli chcesz, aby podpis obejmował automatyczną numerację, na przykład „Rysunek 1”, „Rysunek 2”, itp., dołącz numerację do stylu akapitowego. Zobacz Tworzenie wpuszczonych podpisów obrazów i tabel.

  Warstwa

  Określ warstwę, do której należy dany podpis.

  Grupowanie podpisu z obrazem

  Wskaż, czy ramka obrazu i ramka tekstu podpisu są zgrupowane.

Tworzenie podpisów przy użyciu zmiennych

Gdy ramka tekstowa zawierająca zmienną podpisu sąsiaduje z lub jest zgrupowana z obrazem, zmienna podpisu wyświetla metadane danego obrazu.

Zmienne podpisu
Zmienne podpisu

A. Ramka tekstowa ze zmienną podpisu, nieprzylegająca do obrazu B. Ramka tekstowa przeniesiona obok obrazu 
 1. Jeśli to konieczne, określ zmienną podpisu, którą chcesz użyć. Zobacz temat Definiowanie zmiennych podpisów.

 2. Utwórz ramkę tekstową do użycia przez podpis.

 3. Mając punkt wstawiania w ramce tekstowej, wybierz polecenie Typ > Zmienne tekstowe > Wstaw zmienną, a następnie wybierz zmienną podpisu, którą chcesz dołączyć. Wstaw tyle zmiennych podpisów, ile uznasz za konieczne.

 4. Przenieś ramkę tekstu podpisu obok ramki obrazu lub zgrupuj ramkę tekstu podpisu z ramką obrazu.

Jeśli zmienna podpisu jest pusta, zmodyfikuj metadane obrazu, a następnie użyj panelu Łącza, aby zaktualizować obraz. Aby edytować metadane obrazu, zobacz temat Edycja metadanych w plikach obrazów.

Definiowanie zmiennych podpisów

Zmienne podpisu są aktualizowane automatycznie, gdy ramka tekstowa, zawierająca zmienną podpisu, zostaje przesunięta obok obrazu. Domyślnie metadanych Nazwa używa się dla typu zmiennej, gdy wybierzesz polecenie Typ > Zmienne tekstowa > Wstaw zmienną > Nazwa obrazu. Zmienną Nazwa obrazu można edytować lub utworzyć nowe zmienne, określające metadane obrazu.

 1. Wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Definiuj.

 2. Wybierz Nowy, aby utworzyć zmienną lub Edycja, aby zmodyfikować istniejącą zmienną.

 3. W przypadku opcji Tekst wybierz Podpis metadanych.

 4. Wybierz opcję z menu Metadane.

 5. Określ tekst, który pojawi się przed i za metadanymi, a następnie kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online