Dodawanie do dokumentów filmów i plików dźwiękowych

Filmy i klipy dźwiękowe dodane do dokumentu można odtwarzać, jeśli zostanie on wyeksportowany do pliku Adobe PDF lub SWF, lub jeśli zostanie wyeksportowany do pliku XML, a jego znaczniki zostaną odpowiednio przystosowane.

Pliki wideo można importować w formacie Flash Video (.FLV i F4V), w plikach zakodowanych w formacie H.264 (takich jak MP4) oraz plikach SWF. Pliki dźwiękowe można importować w formacie MP3. Typy plików multimedialnych, takie jak QuickTime (.MOV), AVI i MPEG są obsługiwane w eksportowanych, interaktywnych plikach PDF, ale nie w eksportowanych plikach SWF lub FLA. Aby w pełni wykorzystać wsparcie dla mediów interaktywnych oferowane w programach Acrobat 9, Adobe Reader 9, Adobe Flash Player 10 lub nowszych, zalecamy użycie formatów plików, takich jak FLV, F4V, SWF, MP4 i MP3.

Podczas pracy należy monitorować pliki multimedialne dodawane do dokumentu InDesign. Jeżeli po dodaniu do dokumentu plik multimedialny zostanie przeniesiony, należy odtworzyć łącze do niego, używając panelu Łącza. Jeśli dokument programu InDesign będzie wysyłany do innej osoby, należy dołączyć do niego wszystkie, uprzednio dodane pliki multimedialne.

Uwaga:

InDesign nie obsługuje opcji odtwarzania osadzonych filmów z serwisu YouTube, ponieważ adresy URL w tym serwisie są zmieniane na bezpieczne łącza (https) – łącza do osadzonych filmów (http) nie będą działać.

Dodawanie pliku filmowego lub dźwiękowego

 1. Wybierz polecenie Plik > Umieść, a następnie dwukrotnie kliknij nazwę filmu lub pliku dźwiękowego. Kliknij w miejscu, gdzie ma się pojawić film. (Jeżeli przeciągniesz kursor, tworząc ramkę multimedialną, to granice filmu mogą zostać przycięte lub przechylone).

  Po umieszczeniu w dokumencie filmu lub pliku dźwiękowego obiekt multimedialny wstawiany jest w ramkę. Obiekt ten zawiera łącze do pliku multimedialnego. Rozmiar obiektu multimedialnego można zmieniać, co skutkuje zmianą wielkości obszaru odtwarzania.

  Jeśli środkowy punkt filmu znajduje się poza stroną, film nie zostanie wyeksportowany.

 2. Użyj panelu Multimedia (wybierz polecenie Okno > Interaktywny > Multimedia), aby uzyskać podgląd pliku multimedialnego i zmienić ustawienia.

 3. Wyeksportuj dany dokument do formatu Adobe PDF lub SWF.

  W przypadku eksportu do formatu Adobe PDF wybierz opcję Adobe PDF (Interaktywny), a nie Adobe PDF (Druk). Zobacz Tworzenie dokumentów interaktywnych PDF.

Zmiana ustawień filmu

Do zmiany ustawień filmu użyj panelu Multimedia.

 1. Wybierz obiekt filmowy w danym dokumencie.

 2. W panelu Multimedia wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Zmiana ustawień filmu
  Zmiana ustawień filmu

  Odtwórz po wczytaniu strony

  Odtwórz film, gdy ktoś przejdzie na stronę, na której znajduje się dany obiekt filmowy. Jeśli inne elementy strony ustawione są na odtwarzanie po jej wczytaniu, użyj panelu Regulacja czasu, aby określić kolejność.

  Pętla

  Powtórz odtwarzanie filmu. Jeśli plik źródłowy zapisany jest w formacie Flash Video, pętla działa tylko w wyeksportowanych plikach SWF, a nie PDF.

  Afisz

  Określ typ obrazu, który ma się pojawiać w obszarze odtwarzania. Zobacz Opcje afiszu.

  Kontroler

  Jeśli plik filmowy jest plikiem Flash Video (FLV lub F4V) lub plikiem zakodowanym w formacie H.264, to można określić prefabrykowane karnacje kontrolera, który pozwala użytkownikom zatrzymywać, włączać i wyłączyć film przy użyciu różnych sposobów. W przypadku wyboru opcji Pokaż kontroler przy najeździe kontroler będzie pokazywany w momencie najechania kursora myszy na dany obiekt multimedialny. Użyj panelu Podgląd, aby uzyskać podgląd wybranej karnacji kontrolera.

  Jeśli plik filmowy jest plikiem dziedziczonym (takim jak .AVI lub .MPEG), to można wybrać polecenie Brak lub Pokaż kontroler. Wyświetla ono podstawowy kontroler, który pozwala zatrzymywać, włączać i wyłączyć film.

  Wstawione pliki SWF mogą mieć własne karnacje kontrolera. Użyj panelu Podgląd do przetestowania opcji kontrolera.

  Punkty nawigacyjne

  Aby utworzyć punkt nawigacyjny, przesuń wideo do określonej klatki, a następnie kliknij ikonę ze znakiem plus. Punkty nawigacyjne są pomocne przy odtwarzaniu wideo z różnych punktów startowych. Podczas tworzenia przycisku do odtwarzania wideo można użyć opcję Odtwarzaj od punktu nawigacyjnego, aby odtwarzać wideo, zaczynając od dowolnego z dodanych punktów nawigacyjnych.

Zmiana ustawień dźwiękowych

Aby zmienić ustawienia dźwiękowe, użyj panelu Multimedia.

 1. Zaznacz obiekt dźwiękowy w danym dokumencie.

 2. W panelu Multimedia wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Zmiana ustawień dźwiękowych
  Zmiana ustawień dźwiękowych

  Odtwórz po wczytaniu strony

  Odtwórz plik dźwiękowe, gdy ktoś zmieni stronę, na której znajduje się dany obiekt dźwiękowy. Jeśli inne elementy strony ustawione są na odtwarzanie po jej wczytaniu, użyj panelu Regulacja czasu, aby określić kolejność.

  Zatrzymaj po obróceniu strony

  Przerwij odtwarzanie pliku dźwiękowego MP3, gdy ktoś zmieni stronę. Jeśli plik dźwiękowy nie jest plikiem MP3, opcja ta jest niedostępna.

  Pętla

  Odtwarzaj dźwięk MP3 wielokrotnie. Jeśli plik źródłowy nie jest plikiem MP3, opcja ta jest niedostępna.

  Afisz

  Określ typ obrazu, który ma się pojawiać w obszarze odtwarzania. Zobacz Opcje afiszu.

Opcje afiszu

Afisz jest to obraz reprezentujący obiekt multimedialny. Afisz może być wyświetlany dla każdego filmu lub dźwięku. Obiekty te mogą również występować bez plakatu. Jeżeli afisz w programie InDesign jest większy niż film, to po wyeksportowaniu dokumentu do pliku PDF lub SWF zostanie on przycięty do rozmiaru filmu. W panelu Multimedia wybierz dowolny z następujących typów obrazów afiszów:

Brak

Nie wyświetla afiszu dla filmu albo pliku dźwiękowego. Opcja ta jest przydatna wtedy, gdy film lub plik dźwiękowy nie powinny być widoczne na stronie. Na przykład, plik multimedialny może być odtwarzany tylko po otwarciu danej strony, albo też pod filmem ma się znajdować bardziej złożona grafika zamiast afiszu.

Standardowy

Wyświetla standardowy afisz filmowy lub dźwiękowy, nieoparty na zawartości pliku.

Uwaga:

Aby użyć innego afiszu standardowego należy zapisać obraz pod nazwą StandardMoviePoster.jpg lub StandardSoundPoster.jpg i zastąpić nim istniejący plik o tej samej nazwie. Plik ten znajduje się w podfolderze Presets/Multimedia w folderze aplikacji.

Z bieżącej klatki

Wybierz tą opcję, aby użyć bieżącą klatkę wyświetloną w obszarze podglądu panelu Multimedia. Aby wybrać inną ramkę, przesuń suwak podglądu i kliknij ikonę po prawej stronie menu Afisz. Opcja ta nie jest dostępna w przypadku starszych formatów filmowych, takich jak AVI i MPEG.

Wybierz obraz

Umożliwia wybór obrazu, który będzie służył jako afisz. Kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz użyć. Afiszami mogą być obrazy rastrowe, ale nie grafika wektorowa.

Z filmu

Opcja ta wybrana jest dla przekształconych dokumentów CS4, których klipy multimedialne przydzielone są określonej ramce.

Zmiana ustawień multimedialnych dla interaktywnych dokumentów PDF.

 1. Z menu panelu Multimedia wybierz polecenie Opcje PDF.

  Menu panelu Multimedia
  Menu panelu Multimedia
 2. Określ następujące opcje i kliknij przycisk OK.

  Opcje PDF
  Opcje PDF

  Opis

  Wpisz opis, który będzie się pojawiać w przypadku, gdy Acrobat nie będzie mógł odtworzyć pliku. Opis ten pełni również rolę tekstu zastępczego dla użytkowników niewidomych i niedowidzących.

  Odtwórz film w pływającym oknie

  Umożliwia odtwarzanie filmu w oddzielnym oknie. Jeżeli zaznaczono tę opcję, należy podać proporcje i położenie okna na ekranie. Zwiększanie rozmiaru tego ruchomego okna może pogorszyć jakość obrazu. Rozmiar pływającego okna oparty jest na rozmiarze oryginalnego filmu, a nie filmu przeskalowanego w układzie dokumentu. Opcja ta nie jest dostępna dla plików SWF lub plików dźwiękowych.

Umieść film z adresu URL

Umieść plik wideo z prawidłowego adresu URL, aby w eksportowanym pliku PDF lub SWF odtwarzać strumieniową transmisję wideo. Wideo musi być prawidłowym plikiem Flash Video (FLV lub F4V) lub plikiem zakodowanym w formacie H.264 (takim jak MP4).

 1. Wybierz pustą klatkę lub obiekt wideo, zawierający film, który chcesz zastąpić.

 2. Z menu panelu Multimedia wybierz opcję Wideo z URL.

 3. Określ adres URL i kliknij przycisk OK.

Zmiana rozmiaru obiektów filmowych, afiszów i ramek

Po dodaniu filmu do programu InDesign obiekt filmowy i afisz pojawiają się w ramce. Podczas eksportowania do formatu PDF o rozmiarze filmu w docelowym dokumencie decyduje obwiednia obiektu filmowego, a nie rozmiar ramki czy afiszu.

Najlepsze rezultaty uzyskuje się, używając afiszu o tym samym rozmiarze co film. Jeżeli zastosuje się ścieżkę odcinania albo zmieni rozmiar obrazu, to wyeksportowany dokument PDF może nie zawierać tych zmian.

Filmy są umieszczane na najwyższej warstwie dokumentu PDF. Jeśli w programie InDesign na film nałożysz inny obiekt, to po wyeksportowaniu dokumentu do pliku PDF obiekt ten będzie widoczny pod filmem.

Uwaga:

Jeżeli dokument PDF ma zawierać obszar odtwarzania z zastosowanym do afiszu wtapianiem albo innymi efektami, które mogą nie wyeksportować się dobrze, to warto użyć na tym obszarze odtwarzania umieszczonego obrazu, a następnie umieścić film (bez plakatu) na tym obrazie.

Zmiana rozmiaru obiektu filmowego
Zmiana rozmiaru obiektu filmowego

A. Afisz B. Obiekt filmowy C. Ramka 
 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zmienić rozmiar obiektu filmowego, afiszu i ramki, wybierz narzędzie Skalowanie  i przeciągnij jeden z uchwytów narożnych (przytrzymanie klawisza Shift umożliwia zachowanie proporcji).

  • Aby zmienić tylko rozmiar ramki, uaktywnij narzędzie Zaznaczanie  i przeciągnij uchwyt narożny.

  • Aby zmienić rozmiar afiszu lub obiektu multimedialnego, uaktywnij narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie  i zaznacz afisz. Następnie wybierz narzędzie Zaznaczenie i przeciągnij uchwyt narożny.

  Uwaga:

  Rozmiar afiszu w ramce można również zmienić za pomocą jednego z poleceń dopasowywania (Obiekt > Dopasowanie).

Formaty wideo FLV i F4V oraz format dźwięku MP3 działają najlepiej w programie InDesign, służąc do eksportowania dokumentów interaktywnych. Choć formaty wideo, takie jak MOV, AVI i MPG można eksportować do pliku PDF, to jednak nie można eksportować ich do formatów bazujących na programie Flash, takich jak SWF.

Użyj programu Adobe Media Encoder do konwertowania plików wideo do formatów FLV, F4V lub MP4. Program Adobe Media Encoder nie konwertuje formatu plików dźwiękowych do formatu MP3, ale można do tego użyć aplikacji, takiej jak Apple iTunes.

 1. Otwórz program Adobe Media Encoder, dodaj pliki wideo, które chcesz skonwertować i skonwertuj je do formatu FLV lub F4V.

  Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Adobe Media Encoder.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online