Podręcznik użytkownika Anuluj

Inicjały i style zagnieżdżone

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI
   1. Tekst na obraz
   2. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Konwertowanie plików PDF na pliki InDesign w programie InDesign (Beta)
   7. Tworzenie plików księgi
   8. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   9. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   10. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   11. Udostępnianie zawartości
   12. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   13. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Zapisywanie dokumentów w chmurze i dostęp do nich
  2. Organizowanie i udostępnianie dokumentów w chmurze oraz zarządzanie nimi
  3. Wyświetlanie wersji dokumentów w chmurze i zarządzanie nimi
  4. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów InDesign w chmurze
  5. Udostępnianie i współpraca
  6. Udostępnianie do recenzji
  7. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  8. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publikacja elektroniczna
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy
  3. Awaria podczas uruchamiania programu
  4. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  5. Rozwiązywanie problemów z plikami
  6. Nie można wyeksportować pliku PDF
  7. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Istnieją trzy podstawowe sposoby korzystania z funkcji inicjałów wpuszczonych i stylów zagnieżdżonych: zastosowanie stylu znakowego do inicjału wpuszczonego, zastosowanie stylu zagnieżdżonego do tekstu na początku akapitu oraz zastosowanie zagnieżdżonego stylu linii do jednego lub wielu wierszy akapitu.

Nadawanie stylu znakowego dla inicjału

Do znaku lub znaków inicjału w akapicie można zastosować styl znakowy. Na przykład, jeżeli znak inicjału wpuszczonego ma być pisany inną czcionką i innym kolorem, niż reszta akapitu, możesz zdefiniować styl znakowy posiadający te atrybuty. Następnie można nadać ten styl bezpośrednio akapitowi albo zagnieździć styl znakowy w stylu akapitowym.

Inicjał sformatowany automatycznie za pomocą zagnieżdżonego stylu znakowego

 1. Utwórz styl znakowy zawierający opcje formatowania, które mają zostać zastosowane do inicjału.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować inicjały wpuszczone w poszczególnych akapitach, z menu panelu Akapit wybierz polecenie Inicjały wpuszczone i style zagnieżdżone.

  • Aby zagnieździć styl znakowy w stylu akapitowym, dwukrotnie kliknij styl akapitowy, a następnie kliknij opcję Inicjały i style zagnieżdżone.

 3. Określ liczbę wierszy i znaków inicjału, a następnie wybierz odpowiedni styl znakowy.
 4. Jeśli inicjał wpuszczony jest wyrównany zbyt daleko od lewej krawędzi zaznacz Wyrównaj lewą krawędź.

  Wybierając tę opcję stosujesz oryginalne lewe marginesy znaku inicjału wpuszczonego raczej niż większą wartość. Jest to szczególnie użyteczne do formatowania inicjałów wpuszczonych czcionek bezszeryfowych.

 5. Jeśli inicjały wpuszczone nachodzą na tekst poniżej zaznacz Skalowanie wydłużeń dolnych.
 6. Kliknij OK.

Aby zastosować inny styl zagnieżdżony dla pozostałych znaków za inicjałem, użyj opcji Nowy styl zagnieżdżony. (Zobacz Utwórz zagnieżdżone style).

Utwórz style zagnieżdżone

InDesign umożliwia wybór formatowania znakowego dla poszczególnych zakresów tekstu w akapicie lub wierszu. Można także konfigurować style zagnieżdżone, które współpracują ze sobą — po zakończeniu obowiązywania jednego, kontrolę przejmuje drugi. Dla akapitów z powtarzalnym i przewidywalnym formatowaniem możesz nawet utworzyć pętlę powracającą do pierwszego stylu w sekwencji.

Style zagnieżdżone są szczególnie przydatne do tworzenia nagłówków w wierszu. Można na przykład nadać jeden styl znakowy pierwszej literze akapitu, a inny styl znakowy literom aż do pierwszego wystąpienia znaku dwukropka (:). Dla każdego zagnieżdżonego stylu można zdefiniować znak kończący ten styl, np. znak tabulacji albo koniec słowa.

W przykładzie, styl znakowy Numer formatuje pierwsze słowo, a styl znakowy Run-in formatuje tekst aż do pierwszego dwukropka.

Michael Murphy udostępnił artykuł poświęcony stylom zagnieżdżonym – Zagnieżdżone style programu InDesign – Automatyczne formatowanie wielu akapitów. Udostępnił również serię samouczków wideo zaczynających się od Arkusze stylów programu InDesign.

Utwórz jeden lub więcej stylów zagnieżdżonych

 1. Utwórz przynajmniej jeden styl znakowy, który będzie służyć do formatowania tekstu.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać style zagnieżdżone do stylu akapitowego, dwukrotnie kliknij styl akapitowy, a następnie kliknij opcję Inicjały i style zagnieżdżone.

  • Aby dodać style zagnieżdżone do pojedynczego akapitu, z menu panelu Akapit wybierz polecenie Inicjały wpuszczone i style zagnieżdżone.

  Uwaga:

  Najlepsze rezultaty daje stosowanie stylów zagnieżdżonych stanowiących element stylu akapitowego. Jeżeli style zagnieżdżone nada się akapitowi w formie przesłonięć lokalnych, to późniejsza edycja lub zmiany formatowania w stylu zagnieżdżonym mogą doprowadzić do nieoczekiwanego wyglądu tekstu z tym stylem.

 3. Kliknij odpowiednią liczbę razy przycisk Nowy styl zagnieżdżony.
 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności dla każdego stylu, a następnie kliknij OK:
  • Kliknij obszar stylu znakowego. Wybierz styl znakowy określający wygląd danej sekcji akapitu. Jeśli nie utworzono stylu znakowego, wybierz Nowy styl znakowy i określ formatowanie, które ma zostać zastosowane.

  • Wybierz element, który ma kończyć formatowanie danym stylem znakowym. Można także wpisać ten znak, np. dwukropek (:) albo konkretną literę lub liczbę. Nie można natomiast wpisać słowa.

  • Podaj, ile ma być wystąpień wybranego elementu (np. ile znaków, słów lub zdań).

  • Wybierz opcję Przez albo Do. Opcja Przez powoduje, że znak kończący styl zagnieżdżony jest również obejmowany tym stylem. Natomiast opcja Do powoduje, że stylem obejmowane są tylko znaki przed znakiem kończącym.

  • Zaznacz styl i naciśnij przycisk Góra  lub Dół , aby zmienić kolejność stylów na liście. Kolejność stylów wyznacza kolejność, w jakiej nadawane są atrybuty formatowania. Formatowanie definiowane przez drugi styl zaczyna się w miejscu zakończenia pierwszego stylu. Jeżeli zastosuje się styl znakowy dla inicjału, to styl ten pełni rolę pierwszego stylu zagnieżdżonego.

Tworzenie zagnieżdżonych stylów linii

Można zastosować styl znakowy do określonej liczby wierszy akapitu. Podobnie, jak w przypadku stylów zagnieżdżonych, można ustawić wspólne działanie dwóch lub więcej zagnieżdżonych stylów linii oraz utworzyć powtarzającą się sekwencję.

Atrybuty zastosowane przez zagnieżdżone style linii mogą współistnieć z atrybutami zastosowanymi przez style zagnieżdżone. Przykładowo, zagnieżdżony styl linii może nakładać kolor, zaś styl zagnieżdżony - kursywę. Jeśli style nakładają kolidujące ze sobą ustawienia tego samego atrybutu, na przykład kolor niebieski i czerwony, priorytet uzyskuje styl zagnieżdżony.

 1. Utwórz przynajmniej jeden styl znakowy, który będzie służyć do formatowania tekstu.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać zagnieżdżone style linii do stylu akapitowego, dwukrotnie kliknij styl akapitowy, a następnie kliknij opcję Inicjały i style zagnieżdżone.

  • Aby dodać zagnieżdżone style linii do pojedynczego akapitu, z menu panelu Akapit wybierz polecenie Inicjały wpuszczone i style zagnieżdżone.

 3. Kliknij odpowiednią liczbę razy przycisk Nowy zagnieżdżony styl linii.
 4. Kliknij obszar stylu znakowego. Wybierz styl znakowy określający wygląd danej sekcji. Jeśli nie utworzono stylu znakowego, wybierz Nowy styl znakowy i określ formatowanie, które ma zostać zastosowane.
 5. Określ liczbę wierszy akapitu, na które ma mieć wpływ styl znakowy.

  Zaznacz styl i naciśnij przycisk Góra  lub Dół , aby zmienić kolejność stylów na liście. Kolejność wyznacza porządek, w jakim nadawane są atrybuty formatowania.

 6. Kliknij OK.

Pętla przez style zagnieżdżone

Możesz powtórzyć serię dwóch lub więcej zagnieżdżonych stylów w całym akapicie. Prostym przykładem niech będzie przeplatanie się czerwonych i zielonych wyrazów w akapicie. W zagnieżdżonych stylach linii można także zmienić czerwone i zielone wiersze w akapicie. Powtarzający się wzorek pozostaje niezmieniony, nawet jeśli dodasz lub usuniesz wyrazy z akapitu.

 1. Utwórz style znakowe, które chcesz użyć.
 2. Edytuj lub utwórz styl akapitowy, albo umieść punkt wstawiania w akapicie, który chcesz sformatować.
 3. W sekcji lub oknie dialogowym Inicjały wpuszczone i style zagnieżdżone kliknij przynajmniej dwa razy Nowy styl zagnieżdżony (lub Nowy zagnieżdżony styl linii) i wybierz ustawienia dla każdego stylu.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W przypadku stylów zagnieżdżonych kliknij ponownie Nowy styl zagnieżdżony, wybierz [Powtórz] w obszarze stylu znakowego oraz określ ilość powtarzanych stylów zagnieżdżonych.

  • W przypadku zagnieżdżonych stylów linii kliknij ponownie Nowy zagnieżdżony styl linii, wybierz [Powtórz] w obszarze styl znakowego oraz określ ilość powtarzanych linii.

  W niektórych przypadkach możesz chcieć pominąć pierwszy styl lub style. Na przykład, akapit kalendarza wydarzeń może zawierać „Wydarzenia tego tygodnia” a pod nim dni tygodnia i wydarzenia. W tym przypadku możesz utworzyć pięć zagnieżdżonych stylów: jeden dla „Wydarzenia tego tygodnia”, po jednym dla każdego dnia, wydarzenia, godziny i styl końcowy z wartością [Powtórz] równą 3; skutkiem tego jest wykluczenie pierwszego stylu zagnieżdżonego z pętli.

  Element [Powtórz] powinien być ostatni na liście. Każdy styl zagnieżdżony poniżej [Powtórz] zostanie zignorowany.

  Pętla przez style zagnieżdżone

 5. Kliknij OK.

Opcje zagnieżdżonego stylu znakowego

Aby określić sposób zakończenia zagnieżdżonego stylu znakowego, ustaw następujące opcje:

Uwaga:

Jeżeli znak końca ma nie być obejmowany formatowaniem stylu zagnieżdżonego, należy przy definiowaniu stylu wybrać opcję Do zamiast opcji Przez.

Zdania

Koniec zdania wyznaczają kropki, znaki zapytania i wykrzykniki. Jeżeli za takim znakiem interpunkcyjnym znajduje się cudzysłów, to on także jest uważany za część danego zdania.

Wyrazy

Koniec wyrazu wyznacza spacja lub znak odstępu.

Znaki

Zakresem stylu objęty jest dowolny znak inny niż znaczniki o szerokości zerowej (definiujące zakotwiczenia, znaczniki skorowidza, znaczniki języka XML itd.).

Uwaga:

Wybierając opcję Znaki, należy również wpisać znak, np. dwukropek lub kropkę, który będzie kończył styl zagnieżdżony. Jeżeli wpisze się wiele znaków, to dowolny z tych znaków zakończy styl. Na przykład, jeśli nagłówki w wierszu mają kończyć się dywizem, dwukropkiem lub znakiem zapytania możesz wpisać -:? Aby zakończyć styl zagnieżdżony, wstaw którykolwiek z tych znaków.

Litery

Zakresem stylu objęty jest dowolny znak poza znakami przestankowymi, białymi odstępami, cyframi i symbolami.

Cyfry

Zakresem stylu objęte są cyfry arabskie z przedziału 0–9.

Znak końca stylu zagnieżdżonego

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znaku Zakończ styl zagnieżdżony, wstawianego przez użytkownika. Aby wstawić ten znak, wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Inny > Tutaj zakończ zagnieżdżony styl.

Znaki tabulatora

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znaku tabulacji (nie dotyczy to ustawienia tabulatorów).

Wymuszone łamanie wiersza

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znaku wymuszonego końca wiersza. Aby wstawić ten znak wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak łamania > Wymuszone łamanie wiersza.

Znak Wcięcie dotąd

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znaku Wcięcie dotąd. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Inny > Wcięcie dotąd.

Spacja firetowa, spacja półfiretowa lub spacja twarda

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znaku odstępu. (Aby wstawić ten znak wybierz polecenie Tekst > Wstaw odstęp > [znak spacji]).

Znacznik obiektu zakotwiczonego

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znacznika grafiki w wierszu. Znacznik ten pojawia się w miejscu, w którym wstawiono grafikę w wierszu.

Automatyczny numer strony / Znacznik podrozdziału

Rozciąga zakres obowiązywania stylu zagnieżdżonego do lub poza wystąpienie znacznika numeru strony lub znacznika nazwy sekcji.

Zakończ styl zagnieżdżony

W większości przypadków styl zagnieżdżony kończy się w miejscu, w którym spełniony zostanie warunek zdefiniowany w stylu — np. po trzech słowach albo po kropce. Można jednak zakończyć styl zagnieżdżony przed wystąpieniem takiego warunku, wstawiając znak Tutaj zakończ zagnieżdżony styl.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się kończyć styl zagnieżdżony.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Inny > Tutaj zakończ styl zagnieżdżony.

Wstawienie tego znaku spowoduje zakończenie stylu zagnieżdżonego w tym właśnie punkcie, niezależnie od definicji tego stylu.

Usuń formatowanie stylu zagnieżdżonego

 • Otwórz okno dialogowe Inicjały i style zagnieżdżone lub sekcję Inicjały i style zagnieżdżone okna dialogowego Opcje stylu akapitowego. Zaznacz odpowiedni styl zagnieżdżony i kliknij Usuń.
 • Nadać inny styl akapitowy.

Utwórz style GREP

GREP to zaawansowana technika wyszukiwania oparta na wzorach. Style GREP pozwalają zastosować styl znakowy do tekstu, który odpowiada określonemu wyrażeniu GREP. Przykładowo, można zastosować styl znakowy do wszystkich numerów telefonów w tekście. Podczas tworzenia stylu GREP należy wybrać styl znakowy i podać wyrażenie GREP. Cały tekst akapitu pasujący do wyrażenia GREP zostanie sformatowany stylem znakowym.

Używanie stylu GREP do formatowania numerów telefonów stylem znakowym

A. Styl znakowy B. Wyrażenie GREP 

David Blatner udostępnił stosowane w praktyce przykłady stylów GREP – 5 odjazdowych rzeczy, które można zrobić ze stylami GREP. Cari Jansen udostępnił czteroczęściową serię o stylach GREP zaczynającą się od Wprowadzenie do stylów GREP.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować style GREP do pojedynczych akapitów, wskaż akapity i wybierz polecenie Style Grep z menu panelu Sterowanie lub Akapit.
  • Aby użyć stylów GREP w stylu akapitu, utwórz lub edytuj styl akapitu, a następnie kliknij zakładkę Style GREP po lewej stronie okna dialogowego Opcje stylu akapitowego.
 2. Kliknij Nowy styl GREP.

 3. Kliknij na prawo od polecenia Zastosuj styl, a następnie zdefiniuj styl znakowy. Jeśli nie utworzono stylu znakowego, który ma być użyty, wybierz polecenie Nowy styl znakowy i określ formatowanie.

 4. Kliknij na prawo od pola Do tekstu i wykonaj jedną z następujących czynności, aby zbudować wyrażenie GREP.

  • Wpisz całe wyrażenie. (Zobacz Metaznaki do wyszukiwania).

  • Kliknij ikonę Znaki specjalne do wyszukania po prawej stronie pola Do tekstu. Zdefiniuj wyrażenie GREP, wybierając odpowiednie opcje z podmenu Położenia, Powtórz, Dopasuj, Modyfikatory i Posix.

 5. Kliknij przycisk OK.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?