Informacje o interlinii

Pionowy odstęp między wierszami tekstu nazywany jest interlinią. Interlinię mierzy się od linii bazowej jednego wiersza tekstu do linii bazowej wiersza ponad nim. Linia bazowa jest to niewidoczna linia, na której leży większość liter — te bez wydłużenia dolnego.

Domyślna opcja automatycznej interlinii ustawia ją na 120% rozmiaru tekstu (na przykład, 12-punktowa interlinia dla 10-punktowej czcionki). Gdy używana jest automatyczna interlinia, program InDesign wyświetla nawiasy wokół wartości interlinii w menu Interlinia, w panelu Typografia.

Interlinia
Interlinia

A. Interlinia B. Wysokość tekstu C. Większy tekst w danym słowie zwiększa interlinię tego wiersza. 

Zmiana interlinii

Domyślnie interlinia jest atrybutem znaku, co oznacza, że w jednym akapicie można zastosować różne wartość interlinii. Największa wartość interlinii w danym wierszu tekstu określa interlinię całego tego wiersza. Można jednak ustawić preferencje w taki sposób, że interlinia dotyczy całego akapitu, a nie fragmentów tekstu w akapicie. Ustawienie to nie wpływa na interlinię w istniejących ramkach.

Zmiana interlinii zaznaczonego tekstu

 1. Zaznacz obiekt lub tekst, który ma zostać zmieniony.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • W panelu Typografia lub Sterowanie zaznacz wybraną interlinię w menu Interlinia .

  • Zaznacz istniejącą wartość interlinii i wpisz nową.

  • Podczas tworzenia stylu akapitowego zmień interlinię za pomocą panelu Podstawowe formatowanie znakowe.

Zignorowanie przez program InDesign zmiany interlinii może być spowodowane zaznaczeniem opcji Justowanie pionowe lub Wyrównaj do siatki linii bazowych. Wybierz Obiekt > Opcje ramki tekstowej i upewnij się, że opcja Justowanie pionowe ustawiona jest w pozycji Górne, oraz że opcja Nie wyrównuj do siatki linii bazowych jest zaznaczona w panelu Akapit, panelu Sterowanie lub stylu akapitowym.

Uwaga:

Odstępy w pionie można dostosowywać również przez wyrównywanie tekstu do siatki linii bazowych. Gdy ustawi się siatkę linii bazowych, to ma ona pierwszeństwo przed wartością interlinii.

Zmiana domyślnego procentowego ustawienia domyślnej interlinii

 1. Zaznacz akapity, które mają ulec zmianie.
 2. Wybierz polecenie Justowanie z menu panelu Akapit lub Sterowanie.
 3. W polu Automatyczna interlinia określ nowy domyślny wskaźnik procentowy. Wartość minimalna to 0%, a maksymalna to 500%.

Uwaga:

Opcja auto-interlinia w wyskakującym menu Interlinia panelu sterowania ustawia wartość auto-interlinii w oknie dialogowym Justowanie procentowo w stosunku do wielkości znaków. Wartość domyślna to 175% dla ramek tekstowych i 100% ramek siatki.

Stosowanie interlinii do całych akapitów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InDesign > Preferencje > Tekst (Mac OS).
 2. Zaznaczyć opcję Zastosuj interlinię do całego akapitu, a następnie nacisnąć przycisk OK.

Uwaga:

Interlinia zastosowana do tekstu przy pomocy stylu znakowego odnosi się tylko do tekstu, któremu nadano ten styl, a nie do całego akapitu — niezależnie od ustawienia opcji Zastosuj interlinię do całego akapitu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online