Funkcja Notatki w programie InDesign wykorzystuje nazwy użytkowników w przepływie pracy do identyfikacji autora notatki lub zmiany. Notatki i rejestrowane zmiany wprowadzane przez różnych użytkowników oznaczane są odpowiednimi kolorami, zdefiniowanymi w oknie dialogowym Preferencje notatek lub Użytkownik w programie InCopy (Plik > Użytkownik).

Uwagi mogą pojawiać się tylko jako tekst. W programie InDesign można je drukować tylko z Edytora wątków. Nie można ich eksportować do pliku PDF.

Dodawanie uwag redaktorskich

Po wprowadzeniu notatek redakcyjnych do zarządzanej zawartości w programie InDesign, notatki te będą dostępne dla innych użytkowników w przepływie pracy. Uwagi przeznaczone są przede wszystkim do użycia w przepływie pracy programu InCopy, ale można z nich także korzystać w programie InDesign. Przykładowo w uwagach można umieścić tekst, który ma później zostać dodany do wątku. Podczas eksportu do formatu Adobe PDF w programie InCopy można przekształcić uwagi w komentarze PDF.

 1. Używając narzędzia Tekst, kliknij w miejscu przewidzianym na uwagę i wybierz polecenie Tekst > Uwagi > Nowa uwaga.

  Podczas edycji w edytorze wątków wyświetlane są znaczniki. W widoku Układ wyświetlany jest panel Uwagi.

 2. Wpisz uwagi między znacznikami lub w panelu Uwagi.

Program pozwala dodać dowolną liczbę notatek, w dowolnych miejscach. Notatek nie wolno jednak dodawać wewnątrz innych notatek.

Aby pokazać lub ukryć uwagi, wybierz polecenie Widok > Dodatki >Pokaż uwagi lub Ukryj uwagi.

Korzystanie z trybu Uwagi

Zależnie od położenia punktu wstawiania oraz od rodzaju zaznaczonego tekstu w trybie Notatki można dodawać, dzielić i usuwać notatki.

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nową notatkę, umieść punkt wstawiania w tekście.

  • Aby przekonwertować tekst na notatkę, zaznacz tekst.

  • Aby podzielić notatkę, umieść punkt wstawiania wewnątrz niej.

  • Aby przekonwertować notatkę na tekst, zaznacz znaczniki jej końców (w Edytorze wątków).

  • Aby przenieść punkt wstawiania poza notatkę, umieść go na początku lub na końcu notatki.

 2. Wybierz polecenie Tekst > Notatki > Tryb Notatki.

Zarządzanie uwagami

Położenie uwagi jest wskazywane przez zakotwiczenie . W panelu Notatki jest widoczna treść notatki oraz pewne informacje o notatce.

 • Aby przekształcić tekst w uwagę, zaznacz go i wybierz polecenie Tekst > Notatki > Konwertuj na uwagę. Zostanie utworzona nowa notatka. Zaznaczony tekst zostanie usunięty z głównego tekstu wątku i wstawiony w nowej notatce. Nowe zakotwiczenie lub znacznik zostanie umieszczone w miejscu wycięcia zaznaczonego tekstu.

 • Aby przekształcić uwagę w tekst, w panelu Uwagi zaznacz tekst, który chcesz dodać do tekstu dokumentu. Można również zaznaczyć tekst wewnątrz uwagi, w widoku Edytor wątków. Następnie wybierz polecenie Tekst > Uwagi > Konwertuj na tekst.

 • Aby podzielić uwagę, umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma nastąpić podział, a następnie wybierz polecenie Tekst > Uwagi > Podziel uwagę.

 • Aby poruszać się między uwagami, kliknij punkt wstawiania w wątku i wybierz polecenie Tekst > Uwagi > Poprzednia uwaga lub Uwagi > Następna uwaga.

Edycja preferencji uwag

W ustawieniach preferencji można zmienić kolor zakotwiczeń uwag, znaczników i rodzajów tła w wierszu w Edytorze wątków. Ponadto można zdecydować, czy uwaga będzie wyświetlana jako wskazówka, a także czy treści uwag mają być uwzględniane przy sprawdzaniu pisowni i przeszukiwaniu.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Uwagi (Windows) lub InDesign > Preferencje > Uwagi (Mac OS).

 2. Z menu Kolor notatki wybierz kolor zakotwiczeń i znaczników notatek. Wybierz opcję [Kolor użytkownika], aby obowiązywał kolor określony w oknie dialogowym Użytkownik. Opcja jest szczególnie użyteczna, jeśli nad plikiem pracuje więcej niż jedna osoba.

 3. Zaznacz opcję Pokaż podpowiedzi uwagi, aby po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad zakotwiczeniem uwagi w widoku Układ lub znacznikiem uwagi w Edytorze wątków była wyświetlana podpowiedź zawierająca część lub całość treści uwagi i informacje o uwadze.

 4. Określ, czy w przypadku stosowania poleceń Znajdź/Zmień i Sprawdź pisownię mają być uwzględniane treści wstawionych uwag (tylko w Edytorze wątków).

  Uwaga:

  W widoku Układ nie jest możliwe, bez względu na ustawienia preferencji, przeszukiwanie zawartości notatek za pomocą poleceń Znajdź/Zmień i Sprawdź pisownię. Niemniej, polecenie Zmień wszystko może być stosowane.

 5. Określ kolor tła wstawionych notatek, wybierając opcję [Brak] lub [Kolor notatki] (kolor wybrany w kroku 2).

 6. Kliknij OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online