Do strony dokumentu można dodać znacznik bieżącego numeru strony, który określa położenie numeru na stronie oraz jego wygląd. Ponieważ znacznik numeru strony jest automatycznie uaktualniany, wyświetlany przez niego numer jest zawsze właściwy, nawet po dodaniu, usunięciu lub przeniesieniu stron w dokumencie. Znacznikom numeru strony można nadawać atrybuty formatowania i style, tak jak zwykłemu tekstowi.

Dodawanie znacznika numeru strony do strony wzorcowej

Znaczniki numerów stron są zazwyczaj dodawane do stron wzorcowych. Gdy strony wzorcowe nadawane są stronom dokumentu, numeracja stron zostaje uaktualniona automatycznie, podobnie jak nagłówki i stopki.

Numer strony na stronie wzorcowej
Numer strony na wzorcu A (po lewej) oraz strona 5 oparta na tym samym wzorcu (po prawej)

Jeżeli automatyczny numer strony znajduje się na stronie wzorcowej, to jest wyświetlany prefiks tej strony. Na stronie dokumentu automatycznie wyświetlany jest numer strony. Na stole montażowym wyświetlany jest tekst OR.

Obejrzyj samouczek wideo Dodawanie numeracji stron.

  1. W panelu Strony dwukrotnie kliknij stronę wzorcową, do której chcesz dodać swój numer strony. Tworzenie stron wzorcowych – zobacz: Tworzenie wzorców.

  2. Stwórz ramkę tekstową, dostatecznie dużą, aby zmieścił się w niej najdłuższy numer strony oraz dowolny tekst, który ma się pojawić obok niej. Umieść ramkę tekstową w miejscu przewidzianym na numery stron.

    Jeśli dokument ma strony widzące, stwórz osobne ramki tekstowe dla lewej i prawej strony wzorcowej.

  3. W ramce tekstowej numeru strony dodaj tekst, który będzie wyświetlany przed lub za numerem strony (na przykład „Strona”).

  4. Umieść punkt wstawiania w miejscu przewidzianym na numer strony, a następnie wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak specjalny > Znaczniki > Bieżący numer strony.

  5. Zastosuj stronę wzorcową na stronach dokumentu, na których chcesz umieścić numerację stron. Stosowanie stron wzorcowych – zobacz: Stosowanie stron wzorcowych.

Uwaga:

Usunąć numer strony z pierwszej strony w dokumencie można na dwa sposoby. Można zastosować inny wzorzec lub wybrać opcję Brak albo przesłonić i usunąć wzorzec ramki na stronie dokumentu. Naciśnij Ctrl/Cmd+Shift i kliknij ramkę tekstową, aby ja przesłonić.

Zmiana stylu numeracji stron

Domyślnie strony numerowane są przy użyciu cyfr arabskich (1, 2, 3...); można jednak numerować strony cyframi rzymskimi pisanymi wielką lub małą literą (i, ii, iii...) lub sekwencjami alfanumerycznymi (a, b, c...). Możesz także nadać stronom numery z poprzedzającym zerem. Każda część dokumentu, która używa innego stylu numeracji, nazywana jest sekcją.

W językach japońskim, chińskim czy koreańskim do numeracji stron domyślnie używa się cyfr arabskich. Przy pomocy polecenia Numeracja i opcje sekcji można określić styl numerowania (cyfry rzymskie, arabskie, Kanji itd.). Opcja Styl pozwala wybrać liczbę cyfr w numerze strony, np. 001 lub 0001. Każda część dokumentu, która używa innego stylu numeracji, nazywana jest sekcją. Więcej informacji na temat sekcji – zobacz: Definiowanie numeracji sekcji.

Użyj okna dialogowego Numeracja i opcje sekcji, aby zmienić styl numeracji stron na użycie innego formatu. Tego okna dialogowego można użyć, aby wyzerować numerację stron lub rozpocząć numerację od podanego numeru.

  1. W panelu Strony zaznacz stronę, od której ma się rozpocząć sekcja nowego stylu numeracji.

  2. Wybierz polecenie Układ > Numeracja i opcje sekcji.

  3. Określ opcje i kliknij OK. Zobacz: Opcje numeracji dokumentu.

Nad ikoną strony w panelu Strony pojawi się ikona wskaźnika sekcji , wskazująca początek nowej sekcji.

Uwaga:

Jeśli przed wstawionym, bieżącym numerem strony pojawi się jakaś liczba lub cyfra, oznacza to, że dołączony został prefiks sekcji. Jeśli nie chcesz tego prefiksu, w oknie dialogowym Numeracja i opcje sekcji wyłącz opcję Dołącz przedrostek przy numeracji stron.

Typowe zadania numeracji stron

Program InDesign oferuje różne funkcje, które są pomocne w tworzeniu efektów numeracji stron.

W tym celu:

Należy:

Dodaj numerację stron do dokumentu w księdze.

Zobacz Numeracja stron, rozdziałów i akapitów w księdze.

Dodaj numerację sekcji i rozdziałów.

Zobacz Dodawanie numeracji sekcji i rozdziałów.

Stwórz nagłówki lub statki w wierszu korzystające ze zmiennych tekstowych, takich jak data utworzenia, nazwa pliku lub bieżący nagłówek albo tytuł.

Zobacz Tworzenie nagłówków i stopek i Zmienne tekstowe.

Stwórz efekt „Strona x z y”, w którym x jest bieżącą stroną, a y jest łączną liczbą stron.

Wstaw znacznik Numer bieżącej strony dla x i wstaw zmienną tekstową Numer ostatniej strony dla y (wybierz Typ > Zmienne tekstowe > Wstaw zmienną > Numer ostatniej strony).

Stwórz przeskok wątku „Ciąg dalszy na stronie x”.

Zobacz Dodawanie automatycznych numerów stron do przeskoków wątku.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online