Informacje o ścieżkach złożonych

Możesz połączyć kilka ścieżek w jeden obiekt: ścieżkę złożoną. Ścieżek złożonych można używać w celu osiągnięcia następujących efektów:

 • Aby dodać do ścieżki przezroczyste otwory.

 • Aby zachować przezroczyste otwory w niektórych znakach tekstowych, takich jak o i e, po przekonwertowaniu znaków na edytowalne krzywe za pomocą polecenia Zamień na krzywe. Użycie polecenia Zamień na krzywe zawsze spowoduje powstanie ścieżek złożonych.

 • Stosowanie gradientu lub dodanie zawartości obejmującej kilka ścieżek. Chociaż gradient dla wielu obiektów można również nadawać za pomocą narzędzia Gradient, ta metoda jest lepsza, ponieważ umożliwia później edytowanie całego gradientu przez zaznaczenie dowolnej ścieżki podrzędnej. W przypadku narzędzia Gradient do późniejszej edycji niezbędne jest zaznaczenie wszystkich ścieżek, które były zaznaczone przy nadawaniu gradientu.

Najlepsze sposoby edytowania ścieżek złożonych

Podczas edytowania ścieżek złożonych pamiętaj o następujących wytycznych:

 • Zmiany atrybutów ścieżki (np. obrysu i wypełnienia) zawsze zmieniają wszystkie ścieżki podrzędne w ścieżce złożonej — nie ma znaczenia, jakiego narzędzia do zaznaczania się używa, ani też ile ścieżek podrzędnych się zaznaczy. Aby zachować indywidualne atrybuty obrysu i wypełnienia ścieżek po połączeniu, należy użyć funkcji grupowania.

 • W ścieżce złożonej wszystkie efekty umieszczane względem obwiedni ścieżki — np. gradient lub wklejony do środka obraz — są w rzeczywistości umieszczane względem obwiedni całej ścieżki złożonej (tzn. ścieżki, która obejmuje wszystkie ścieżki podrzędne).

 • Jeżeli utworzysz ścieżkę złożoną, zmienisz jej właściwości, a następnie zwolnisz ją za pomocą polecenia Zwolnij, to zwolnione ścieżki odziedziczą właściwości ścieżki złożonej; nie odzyskają swoich oryginalnych właściwości.

 • Jeżeli twój dokument zawiera ścieżki złożone o wielu punktach gładkich, niektóre urządzenia wyjściowe mogą mieć problemy z ich wydrukowaniem. W takim przypadku należy uprościć lub wyeliminować ścieżki złożone lub przekonwertować je na obrazy bitmapowe za pomocą programu takiego, jak Adobe Photoshop.

 • Czasami po zastosowaniu wypełnienia do ścieżki złożonej okazuje się, że otwory nie pojawiły się w zamierzonych miejscach. W przypadku ścieżki zwykłej, takiej jak prostokąt, łatwo jest zobrazować sobie jej wnętrze, czyli obszar, który zostanie wypełniony — jest to obszar ograniczony ścieżką. Jednak w przypadku ścieżek złożonych InDesign musi zdecydować, czy przecięcia utworzone przez ścieżki podrzędne ścieżki złożonej stanowią wnętrze (obszar wypełniony) czy zewnętrze (otwory). Kierunek ścieżki podrzędnej — kolejność, w której tworzono jej punkty — decyduje o tym, czy ograniczony przez nią obszar zalicza się do wnętrza czy do zewnętrza. Jeśli ścieżka podrzędna jest wypełniona, a ma być pusta (lub odwrotnie), kliknij polecenie Odwróć ścieżkę w panelu Filtry ścieżek, aby odwrócić jej kierunek.

Ścieżka złożona zawierająca dwie ścieżki podrzędne
Ścieżka złożona zawierająca dwie ścieżki podrzędne o tych samych kierunkach (po lewej) oraz o przeciwnych kierunkach (po prawej)

Tworzenie ścieżek złożonych

Ścieżkę złożoną możesz utworzyć z dwu lub więcej ścieżek otwartych lub zamkniętych. Po utworzeniu ścieżki złożonej, wszystkie zaznaczone ścieżki stają się jej ścieżkami podrzędnymi. Zaznaczone ścieżki dziedziczą atrybuty stylu i wypełnienia obiektu leżącego na samym dole w porządku układania.

Uwaga:

Jeżeli jeden lub więcej zaznaczonych obiektów ma zawartość, np. tekst lub zaimportowane obrazy, to atrybuty i zawartość ścieżki złożonej przejmowane są z atrybutów i zawartości obiektu leżącego najniżej w porządku układania. Zaznaczone obiekty bez zawartości nie będą wpływały na wygląd ścieżki złożonej, nawet jeżeli będą leżały niżej w porządku układania.

Kształt dowolnej części ścieżki złożonej można zmieniać, wybierając narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie i zaznaczając jeden z punktów na jednej ścieżce podrzędnej.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz wszystkie ścieżki, które mają wchodzić w skład ścieżki złożonej.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżki > Utwórz ścieżkę złożoną. W miejscu nakładania się zaznaczonych ścieżek pojawiają się otwory.

Uwaga:

Otwór utworzony przez ścieżkę podrzędną możesz wypełnić. Możesz też zamienić ścieżkę podrzędną w otwór. Używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie zaznacz punkt na ścieżce podrzędnej, która ma zostać zmieniona. Wybierz Obiekt > Ścieżki > Odwróć ścieżkę lub kliknij Odwróć ścieżkę w panelu Filtry ścieżek.

Wypełnianie otworów w ścieżce złożonej

Kierunek ścieżki podrzędnej — kolejność, w której tworzono jej punkty — decyduje o tym, czy ograniczony przez nią obszar zalicza się do wnętrza (obszar wypełniony), czy do zewnętrza (pusty). Jeżeli w ścieżce złożonej otwory występują w nieoczekiwanym miejscu, możesz zmienić kierunek ścieżki podrzędnej.

Dwie odrębne ścieżki zamknięte
Dwie odrębne ścieżki zamknięte (po lewej) i dwie ścieżki podrzędne w tej samej ścieżce złożonej (po prawej); w ścieżce złożonej kółko w środku jest otworem

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie wybierz część ścieżki złożonej, którą chcesz odwrócić (lub punkt na tej ścieżce). Nie zaznaczaj całej ścieżki złożonej.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka > Odwróć ścieżkę.

  • Kliknij polecenie Odwróć ścieżkę w panelu Filtry ścieżek.

Aby rozdzielić ścieżkę złożoną

Ścieżkę złożoną możesz rozdzielać, zwalniając ją, co przekształca wszystkie ścieżki podrzędne w niezależne ścieżki.

 1. Zaznacz ścieżkę złożoną za pomocą narzędzia Zaznaczanie .
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżki > Zwolnij ścieżkę złożoną.

Uwaga:

Polecenie Zwolnij jest niedostępne, jeżeli zaznaczona ścieżka złożona znajduje się wewnątrz ramki lub jeżeli ścieżka zawiera tekst.

Aby zmienić otwory w ścieżce złożonej

Odwracając kierunek ścieżki podrzędnej, można zlikwidować otwór utworzony przez tę ścieżkę podrzędną albo wypełnić ścieżkę podrzędną, która utworzyła otwór.

 1. Używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , wybierz punkt na ścieżce podrzędnej, którą chcesz odwrócić. Nie zaznaczaj całej ścieżki złożonej.
 2. Wybierz Obiekt > Ścieżki > Odwróć ścieżkę lub kliknij Odwróć ścieżkę w panelu Filtry ścieżek.

Tworzenie kształtów złożonych

Kształty złożone tworzy się za pomocą panelu Filtry ścieżek (Okno > Obiekt i układ > Filtry ścieżek). Mogą one składać się ze ścieżek prostych lub złożonych, ramek tekstowych, konturów tekstu lub z innych kształtów. Wygląd kształtu złożonego zależy od tego, co wybierzesz w panelu Filtry ścieżek.

Filtry ścieżek, panel
Filtry ścieżek, panel

A. Oryginalne obiekty B. Dodaj C. Odjęcie D. Przecięcie E. Wyłączenie nakładki F. Odjęcie spodu 

Dodaj

Opisuje krawędzie wszystkich obiektów, tworząc pojedynczy kształt.

Odjęcie

Obiekty na wierzchu „wycinają otwory” w obiekcie leżącym na spodzie.

Przecięcie

Tworzy kształt z nakładających się obszarów.

Wyłączenie nakładki

Tworzy kształt z obszarów, które się nie nakładają.

Odjęcie spodu

Obiekty na dole „wycinają otwory” w obiekcie na wierzchu.

W większości przypadków wynikowy kształt przyjmuje atrybuty (wypełnienie, obrys, przezroczystość, warstwę, itd.) obiektu leżącego na wierzchu. Jednak przy odejmowaniu kształtów, obiekty leżące na górze są usuwane. Wynikowy kształt przyjmuje wtedy atrybuty obiektu leżącego na spodzie.

Jeżeli w kształcie złożonym wykorzysta się ramkę tekstową, to zmieni się kształt ramki, ale sam tekst pozostanie bez zmian. Aby zmienić tekst utwórz ścieżkę złożoną z konturów tekstu.

Kształt złożony użyty w roli ramki tekstowej
Ścieżka złożona używana jako ramka tekstowa (po lewej) w porównaniu ze ścieżką utworzoną z konturów tekstu (po prawej)

Tworzenie kształtu złożonego

Kształty złożone mogą funkcjonować jako pojedynczy obiekt, ale można także zwolnić ścieżki wchodzące w ich skład i pracować z każdą z nich oddzielnie. Na przykład, możesz zastosować do części kształtu złożonego wypełnienie gradientowe a resztę pozostawić niewypełnioną.

Gradient zastosowany do kształtu
Gradient nadany kształtowi złożonemu (po lewej) w porównaniu z gradientem zastosowanym do jednego elementu kształtu złożonego (po prawej)

 1. Aby otworzyć panel, wybierz polecenie Okno > Obiekt i układ > Filtry ścieżek.
 2. Zaznacz obiekty, które mają wchodzić w skład kształtu złożonego.
 3. Kliknij przycisk (np. Dodaj) w sekcji Filtry ścieżek panelu Filtry ścieżek.

Możesz również wybrać polecenie z menu Obiekt > Filtry ścieżek.

Zwalnianie ścieżek z kształtów złożonych

 1. Zaznacz kształt złożony. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżki > Zwolnij ścieżkę złożoną. Kształt złożony zostanie rozdzielony na składowe ścieżki.

  Uwaga:

  Aby ponownie połączyć ścieżki składowe w grupę, nie tracąc atrybutów nadanych poszczególnym ścieżkom, wybierz polecenie Grupuj z menu Obiekt zamiast polecenia Ścieżki złożone > Utwórz.

Tworzenie ścieżek z konturów tekstu

Polecenie Zamień na krzywe umożliwia przekonwertowanie zaznaczonych znaków tekstowych na zestaw ścieżek złożonych, które można edytować i przetwarzać, tak jak każdą inną ścieżkę. Polecenie Zamień na krzywe jest przydatne przy tworzeniu efektów w tekście o dużym rozmiarze, ale rzadko stosuje się je do tekstu podstawowego lub innych niedużych napisów.

Uwaga:

Aby zastosować do tekstu kolorowy obrys albo wypełnienie gradientem, nie trzeba przekształcać go na kontury. Przybornik oraz panele Próbki, Kolor i Gradient umożliwiają nadawanie kolorów i gradientów bezpośrednio do obrysu i wypełnienia zaznaczonych znaków.

Polecenie Zamień na krzywe pobiera informacje o konturach znaków z pliku czcionek Type 1, TrueType lub OpenType. Podczas tworzenia konturów znaki są konwertowane w ich bieżącym położeniu i zachowują wszystkie atrybuty graficzne, takie jak obrys i wypełnienie.

Uwaga:

Niektórzy producenci blokują informacje niezbędne do tworzenia konturów. Jeżeli wybierze się taką zabezpieczoną czcionkę i użyje polecenia Tekst > Zamień na krzywe, pojawi się komunikat wyjaśniający, że czcionki tej nie można przekonwertować.

Po konwersji na kontury tekst traci wskazówki — wbudowane w czcionki konturowe instrukcje dopasowywania ich kształtów, tak aby system prawidłowo wyświetlał i drukował tekst małych rozmiarów. Dlatego też przekonwertowany tekst może nie wyświetlać się prawidłowo, jeżeli przeprowadzi się rendering czcionek o małej wielkości lub w niskiej rozdzielczości.

Po przekonwertowaniu tekstu na kontury możesz:

 • Zmieniać kształty liter, przeciągając poszczególne punkty kontrolne za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie .

 • Skopiować kontury i użyć polecenia Edycja > Wklej do, aby maskować obraz, wklejając go w przekonwertowane kontury.

 • Użyć przekonwertowanych konturów jako ramek tekstowych, w których można wpisywać lub umieszczać tekst.

 • Zmieniać atrybuty obrysu kształtów liter.

 • Wykorzystać kontury tekstu przy tworzeniu kształtów złożonych.

Posługiwanie się konturami tekstu
Posługiwanie się konturami tekstu

A. Znak przed przekonwertowaniem na krzywe. B. Kontur tekstu z wklejonym do niego obrazem C. Kontur tekstu użyty w roli ramki tekstowej 

Ponieważ przekonwertowane kontury tekstu stają się zestawem ścieżek złożonych, możesz edytować ich poszczególne ścieżki podrzędne za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie. Możesz także rozdzielać kontury tekstowe na niezależne ścieżki, zwalniając je ze ścieżki złożonej.

Konwertowanie konturów tekstu na ścieżki

Domyślnie, utworzenie z tekstu konturów powoduje usunięcie oryginalnego tekstu. Możesz jednak ustawić preferencje w taki sposób, że kontury pojawiają się nad kopią oryginalnego tekstu, dzięki czemu nie jest on tracony.

Po zaznaczeniu znaków w ramce tekstowej i zamianie ich na krzywe, powstałe krzywe stają się grafiką zakotwiczoną w wierszu, która przepływa razem z tekstem. Ponieważ przekonwertowany tekst nie jest już czcionką, nie można go zaznaczać i edytować za pomocą narzędzia Tekst. Ponadto do znaków tych nie będą się już odnosiły atrybuty typograficzne. Pamiętaj o uzyskaniu zadowalającego ustawienia atrybutów typograficznych tekstu, zanim przekonwertujesz go na kontury. Warto też utworzyć kopię oryginalnego tekstu.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz ramkę tekstową, albo wybierz narzędzie Tekst i zaznacz jeden lub więcej znaków.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Zamień na krzywe.

Zamień kopię konturów tekstu na ścieżki.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz ramkę tekstową, albo wybierz narzędzie Tekst i zaznacz jeden lub więcej znaków.
 2. Przytrzymaj Alt (Windows) lub Option (Mac OS), gdy wybierasz polecenie Tekst > Zamień na krzywe. Kopia zostanie utworzona dokładnie nad oryginałem; możesz ją przeciągnąć w inne miejsce narzędziem do zaznaczania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online