About table and cell styles

Just as you use text styles to format text, you can use table and cell styles to format tables. A table style is a collection of table formatting attributes, such as table borders and row and column strokes, that can be applied in a single step. A cell style includes formatting such as cell insets, paragraph styles, and strokes and fills. When you edit a style, all tables or cells to which the style is applied are updated automatically.

Uwaga:

There is one important difference between text styles and table styles. While all character styles attributes can be part of a paragraph style, cell style attributes are not part of the table style. For example, you cannot use a table style to change the border color of interior cells. Instead, create a cell style and include it in the table style.

Style [Podstawowa tabela] i [Brak]

By default, each new document contains a [Basic Table] style that can be applied to tables you create and a [None] style that can be used to remove cell styles applied to cells. You can edit the [Basic Table] style, but you can’t rename or delete either [Basic Table] or [None].

Style komórki w stylach tabeli

When you create a table style, you can specify which cell styles are applied to different regions of the table: header and footer rows, left and right columns, and body rows. For example, for the header row, you can assign a cell style that applies a paragraph style, and for the left and right columns, you can assign different cell styles that apply shaded backgrounds.

Style komórki zastosowane do obszarów w stylu tabeli

A. Wiersz nagłówka sformatowany za pomocą stylu komórki, który zawiera styl akapitowy B. Lewa kolumna C. Komórki podstawowe D. Prawa kolumna 

Atrybuty stylu komórki

Cell styles do not necessarily include all the formatting attributes of a selected cell. When you create a cell style, you can determine which attributes are included. That way, applying the cell style changes only the desired attributes, such as cell fill color, and ignores all other cell attributes.

Pierwszeństwo formatowania w stylach

If a conflict occurs in formatting applied to a table cell, the following order of precedence determines which formatting is used:

Cell style precedence

1. Header/Footer 2. Left column/Right column 3. Body rows. For example, if a cell appears in both the header and the left column, the formatting from the header cell style is used.

Table style precedence

1. Cell overrides 2. Cell style 3. Cell styles applied from a table style 4. Table overrides 5. Table styles. For example, if you apply one fill using the Cell Options dialog box and another fill using the cell style, the fill from the Cell Options dialog box is used.

Table/Cell Styles panels overview

Use the Table Styles panel (Window > Styles >Table Styles) to create and name table styles, and to apply the styles to existing tables or tables you create or import. Use the Cell Styles panel (Window > Styles > Cell Styles) to create and name cell styles, and to apply the styles to table cells. Styles are saved with a document and appear in the panel each time you open that document. You can save table and cell styles in groups for easier management.

When you position the insertion point in a cell or table, any style that is applied is highlighted in either of the panels. The name of any cell style that is applied through a table style appears in the lower left corner of the Cell Styles area. If you select a range of cells that contains multiple styles, no style is highlighted and the Cell Styles panel displays “(Mixed).”

Open the Table Styles or Cell Styles panel

 1. Wybierz Okno > Style i wybierz Style tabeli lub Style komórki.

Change how styles are listed in the panel

 • Wybierz Małe wiersze panelu, aby wyświetlić zmniejszoną wersję stylów.
 • Przeciągnij styl w nowe miejsce. Możesz także przeciągnąć style do stworzonych grup.
 • Wybierz Sortuj według nazwy z menu panelu, aby style były wymieniane w porządku alfabetycznym.

Define table and cell styles

 1. Aby oprzeć nowy styl na formatowaniu istniejącej tabeli lub komórki, umieść w komórce punkt wstawiania.
 2. Jeśli potrzeba, zdefiniuj styl akapitu dla stylu komórki.
 3. Aby otworzyć panel Style tabeli, wybierz kolejno polecenia Okno > Style > Style tabeli lub wybierz Okno > Style > Style komórki, aby otworzyć panel Style komórki.
 4. Wybierz Nowy styl tabeli z menu panelu Style tabeli, albo Nowy styl komórki z menu panelu Style komórki.
 5. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę.
 6. W opcji Na podstawie wybierz styl, na którym oparty będzie tworzony styl.
 7. Aby zdefiniować skrót klawiaturowy, umieść punkt wstawiania w polu tekstowym Skrót. Włącz klawisz Num Lock. Następnie przytrzymaj dowolną kombinację klawiszy Shift, Alt i Ctrl (w systemie Windows) lub Option, Shift i Command (w systemie Mac) i naciśnij klawisz cyfry na klawiaturze numerycznej. Definiując skróty klawiaturowe, nie można używać liter ani cyfr z klawiatury nienumerycznej.
 8. Aby określić atrybuty formatowania, kliknij kategorię po lewej i określ właściwe atrybuty. Na przykład, aby zastosować styl akapitowy do stylu komórki, kliknij kategorię Ogólne, następnie wybierz styl akapitowy z menu Styl akapitowy.

  For cell styles, options that don’t have a setting specified are ignored in the style. If you don’t want a setting to be part of the style, choose (Ignore) from the setting’s menu, delete the contents of the field, or click a check box until a small box appears in Windows or a hyphen (-) appears in Mac OS.

 9. Jeśli chcesz, aby nowy styl pokazał się w utworzonej grupie, przeciągnij go do folderu grupy stylów.

Load (import) table styles from other documents

You can import table and cell styles from another InDesign document into the active document. During import, you can determine which styles are loaded and what should occur if a loaded style has the same name as a style in the current document. You can also import styles from an InCopy document.

 1. Z menu panelu Style komórki lub Style tabeli, wybierz Wczytaj style komórki, Wczytaj style tabeli lub Wczytaj style tabeli i komórki.
 2. Dwukrotnie kliknij dokument InDesign zawierający style, które mają być zaimportowane.
 3. Sprawdź, w oknie dialogowym Wczytaj style widoczny jest znak wyboru obok pozycji stylów do zaimportowania. Jeżeli istniejący styl ma taką samą nazwę, jak importowany styl, wybierz jedną z następujących opcji w sekcji Konflikt z istniejącym stylem, a następnie kliknij OK.

  Use Incoming Style Definition

  Overwrites the existing style with the loaded style and applies its new attributes to all cells in the current document that used the old style. The definitions of the incoming and existing styles appear at the bottom of the Load Styles dialog box so you can compare them.

  Auto-Rename

  Renames the loaded style. For example, if both documents have a style named “Table Style 1,” the loaded style is renamed “Table Style 1 copy” in the current document.

Apply table and cell styles

Unlike paragraph and character styles, table and cell styles do not share attributes, so applying a table style does not override cell formatting, and applying a cell style does not override table formatting. By default, applying a cell style removes formatting applied by any previous cell style, but does not remove local cell formatting. Similarly, applying a table style removes formatting applied by any previous table style, but does not remove overrides made using the Table Options dialog box.

In the Styles panel, a plus sign (+) appears next to the current cell or table style if the selected cell or table has additional formatting that isn’t part of the applied style. Such additional formatting is called an override.

 1. Umieść punkt wstawiania w tabeli lub zaznacz komórki, do których chcesz zastosować styl.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij styl tabeli lub komórki w panelu Style tabeli lub Style komórki (wybierz kolejno Okno > Style > Style tabeli lub Style komórki). Jeśli style jest w grupie stylów, rozwiń grupę stylów, aby znaleźć styl.

  • Naciśnij skrót zdefiniowany dla tego stylu. Należy pamiętać o włączeniu klawisza Num Lock.

Base one table or cell style on another

You can create links between similar table or cell styles by creating a base, or parent, style. When you edit the parent style, any changed attribute that appears in the child styles will change as well. By default, table styles are based on [No Table Style], and cell styles are based on [None].

 1. Utwórz nowy styl.
 2. W oknie dialogowym Nowy styl tabeli albo Nowy styl komórki wybierz styl macierzysty z menu Na podstawie. Nowy styl stanie się stylem potomnym.
 3. Określ formatowanie nowego stylu, które odróżnia go od jego stylu macierzystego.

Edit table and cell styles

One of the advantages of using styles is that when you change the definition of a style, all of the tables or cells formatted with that style change to match the new style definition.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli nie chcesz zastosować stylu do wybranej tabeli lub komórki, kliknij prawym przyciskiem myszy (w systemie Windows) lub przytrzymaj klawisz Control i kliknij przyciskiem myszy (w systemie Mac OS) styl w panelu Style, a nastepnie wybierz pozycję Edytuj [nazwa stylu].

  • Dwukrotnie kliknij styl w panelu Style albo zaznacz styl i wybierz polecenie Opcje stylu obiektu z menu panelu Style. Należy pamiętać, że tą metodą nadawany jest styl komórki do każdej zaznaczonej komórki lub styl tabeli do każdej zaznaczonej tabeli. Jeśli nie jest zaznaczona żadna tabela to dwukrotne kliknięcie ustawia ten styl jako domyślny dla każdej tworzonej tabeli.

 2. Zmień ustawienia w oknie dialogowym, a następnie kliknij OK.

Delete table and cell styles

When you delete a style, you can select a different style to replace it, and you can choose whether to preserve the formatting.

 1. Zaznacz styl w panelu Style.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Usuń styl z menu panelu.

  • Kliknij ikonę Usuń  na dole panelu, albo przeciągnij styl na ikonę Usuń.

  • Kliknij styl prawym przyciskiem myszy (w systemie Windows) lub przytrzymaj klawisz Control i kliknij styl przyciskiem myszy (w systemie Mac OS), a następnie wybierz pozycję Usuń styl. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy usuwa się styl, nie nadając go zaznaczonej komórce lub tabeli.

 3. Wybierz styl, który ma go zastąpić.

  If you select [No Table Style] to replace a table style or [None] to replace a cell style, select Preserve Formatting to keep the formatting of the table or cell to which the style is applied. The table or cell preserves its formatting but is no longer associated with a style.

 4. Kliknij OK.

Redefine table or cell styles based on current formatting

After you apply a style, you can override any of its settings. If you decide you like the changes, you can redefine the style to retain the new formatting.

 1. Umieść punkt wstawiania w tabeli lub komórce, która jest sformatowana za pomocą stylu, którego definicję chcesz zmienić.
 2. Wprowadź potrzebne zmiany do tabeli lub komórki.
 3. Wybierz polecenie Zmień definicję stylu z menu panelu Style.

Uwaga:

For cell styles, changes to only those attributes that are part of the cell style will enable the Redefine Style command. For example, if the cell style includes a red fill and you override a cell to use a blue fill, you can redefine the style based on that cell. But if you change an attribute that is ignored in the cell style, you can’t redefine the style with that attribute.

Override table and cell styles

After you apply a table or cell style, you can override any of its settings. To override a table style, you can change options in the Table Options dialog box. To override a cell, you can change options in the Cell Options dialog box or use other panels to change the stroke or fill. If you select a table or cell that has an override, a plus sign (+) appears next to the style in the Styles panel.

You can clear table and cell overrides when you apply a style. You can also clear overrides from a table or cell to which a style has already been applied.

Uwaga:

If a style has a plus sign (+) next to it, hover over the style to view a description of the override attributes.

Preserve or remove overrides while applying a table style

 • Aby nadać styl tabeli i zachować style komórki, ale usunąć przesłonięcia formatowania, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij nazwę stylu w panelu Style tabeli.
 • Aby nadać styl tabeli i usunąć style komórki i przesłonięcia formatowania, przytrzymaj klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS) i kliknij nazwę stylu w panelu Style tabeli.

Uwaga:

Right-click (Windows) or Control-click (Mac OS) the style in the Table Styles panel, and then choose Apply [table style], Clear Cell Styles to apply a style and clear cell styles.

Remove overrides while applying a cell style

 1. Aby nadać styl komórki i usunąć przesłonięcia formatowania, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij nazwę stylu w panelu Style komórki.

  Uwaga:

  Only those attributes that are part of the cell style are considered overrides. For example, if the cell style includes a red fill and all other attributes are ignored, changing a different cell option is not considered an override.

Clear attributes not defined by a cell style

 1. Wybierz Wyczyść atrybuty niezdefiniowane przez styl z menu panelu Style komórki.

Clear table or cell overrides

 1. Zaznacz tabelę lub komórki zawierające przesłonięcia formatowania.
 2. W panelu Style kliknij ikonę Wyczyść przesłonięcia w zaznaczeniu lub wybierz Wyczyść przesłonięcia z menu panelu Style.

When you break the link between tables or cells and the style applied to them, the tables or cells retain their current formatting. However, future changes to that style won’t affect them.

 1. Zaznacz komórki, do których był zastosowany styl.
 2. Wybierz polecenie Zerwij łącze ze stylem z menu panelu Style.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online