Znajdź błędy naprawione w najnowszym wydaniu programu InDesign CC.

InDesign CC 2019 (wersja 14.0.1)

Poprawki stabilności

 • Program InDesign ulega awarii podczas importowania niektórych plików tekstowych.
 • Program InDesign ulega awarii podczas przełączania kontekstu po zwolnieniu suwaka Odcień w panelu Właściwości.
 • Dodanie lub zmiana formatowania tekstu w zakotwiczonym polu tekstowym z włączoną funkcją Automatyczne dopasowywanie wysokości powoduje awarię programu InDesign.
 • Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania w niektórych sytuacjach.
 • Program InDesign ulega awarii podczas importowania niektórych plików PNG.
 • Program InDesign ulega awarii podczas otwierania opcji Style z menu rozwijanego w obszarze Właściwości dla konkretnych czcionek.
 • Program InDesign ulega awarii podczas używania funkcji Dopasuj do zawartości w określonych warunkach.
 • Program InDesign ulega awarii podczas przesuwania ramek tekstowych z opcją Wcięcie dotąd i wyrównanie Siatki linii bazowej.

Rozwiązane kluczowe problemy

 • Odpowiedź narzędzia tekstowego jest opóźniona przy uruchamianiu aplikacji i podczas przełączania do narzędzia Tekst.
 • Ustawienia kolorów w programie InDesign powracają do domyślnych.
 • Stosowanie stylu czcionki z karty Znajdź więcej dołącza nazwę stylu do pola rodziny czcionek.
 • Nie można zastosować czcionki, jeśli czcionki są filtrowane przez Aktywowane czcionki Adobe Fonts na karcie Znajdź więcej.
 • Nie można wyeksportować pliku PDF z niektórymi ustawieniami wstępnymi, gdy plik PDF zawierający osadzone czcionki typu 3 zostanie umieszczony w dokumencie.
 • Panel sterowania, gdy jest zadokowany, staje się pusty po zmianie rozmiaru.
 • Dodatkowe spacje są dodawane między znakami podczas tworzenia konturu.
 • Kliknięcie dokumentu zainstalowanej czcionki z listy czcionek powoduje wyświetlenie komunikatu „Aktywuj czcionkę” i nie zmienia czcionki.
 • Eksportuj do pliku PDF konwertuje tekst z określonymi czcionkami na Wszystkie limity.
 • Zagnieżdżone style nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

InDesign CC 2019 (wersja 14.0)

Poprawki stabilności

 • Program InDesign ulega awarii podczas aktywacji lub dezaktywacji czcionek, jeśli alert Znajdź czcionkę jest aktywny.
 • Program InDesign przestaje odpowiadać w momencie uruchomienia z uszkodzonymi preferencjami.
 • Program InDesign ulega awarii po wciśnięciu klawisza escape w pliku programu Word w module umieszczania, jeśli okno dialogowe Opcje importowania jest otwarte.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii przy stosowaniu małych liter w konkretnym dokumencie.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii przy próbie otwarcia dokumentów z dysku Google Drive.
 • Program InDesign ulega awarii po kliknięciu przycisku Zmień wszystko podczas zmiany odniesienia do przypisu dolnego w znaku dwubajtowym.
 • Program InDesign ulega awarii, jeśli ustawiona wcześniej nazwa pliku PDF zawiera znaki z zestawu CJK Unified Ideographs Extension B.
 • Program InDesign ulega awarii podczas przenoszenia wiersza zawierającego przypis dolny i przypis końcowy.
 • Program InDesign ulega awarii podczas używania funkcji Znajdź/Zastąp w tabeli zawierającej przypisy końcowe.
 • Program InDesign ulega awarii podczas obracania pliku PDF za pomocą panelu Przekształcanie lub Właściwości.
 • Program InDesign ulega awarii przy otwarciu określonego dokumentu i pracy z czcionkami.
 • Program InDesign ulega awarii przy wpisywaniu znaku w dokumencie w stanie przekonwertowanym.
 • Program InDesign ulega awarii przy umieszczaniu obrazu w formacie TIFF ze złożoną ścieżką obcinania.
 • Program InDesign ulega awarii przy sortowaniu zakładek w określonym dokumencie.
 • Program InDesign ulega awarii podczas przewijania przez panel Łącza z niestandardowymi zasobami danych.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii po pierwszym kliknięciu po wyborze tekstu.
 • Program InDesign ulega awarii podczas przeprowadzania operacji przekształcenia na stronie.
 • Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania w określonym środowisku proxy.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania, z powodu określonych profili kolorystycznych.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii przy próbie otwarcia szablonu.
 • Program InDesign ulega awarii przy pracy z plikiem XML zawierającym znacznik kończący się literą z akcentem.
 • [Win] Program InDesign ulega awarii przy wciśnięciu klawiszy Ctrl + Z, po przeniesieniu strony z jednego dokumentu do drugiego.
 • Program InDesign ulega awarii po usunięciu hiperłącza w określonym dokumencie.
 • Program InDesign ulega awarii podczas kopiowania tabeli zawierającej komórkę graficzną, w której znajdują się pogrupowane obrazy lub pogrupowany tekst.
 • Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania w określonym środowisku.
 • [Win] Program InDesign ulega awarii przy usuwaniu obiektu.
 • Program InDesign ulega awarii podczas włączania i wyłączania ramki aplikacji.
 • Program InDesign ulega awarii podczas tworzenia notatek w panelu Notatki. 

Rozwiązane kluczowe problemy

 • Układacz akapitów zmienia się po skopiowaniu ramki tekstowej do innego dokumentu.
 • Nie można umieścić niektórych obrazów kodowanych przy użyciu progresywnego formatu JPEG w programie InDesign.
 • Określone czcionki nie są poprawnie wykrywane po wyłączeniu przez funkcję FontBook.
 • Nie można modyfikować przycisków z akcją Łącze i spacją na końcu.
 • Niestandardowa siatka linii bazowej ramki jest niewidoczna, jeśli nie przesunie się ramki.
 • Program InDesign nieprawidłowo przycina tekst z umieszczonego pliku PDF lub Ai.
 • Program InDesign zawiesza się w systemie Windows, a w systemie Mac narzędzie nie odpowiada.
 • Pasek przykładowego tekstu w czcionce złożonej znika.
 • Program InDesign ulega awarii przy usuwaniu znaku w określonych dokumentach.
 • Nie można edytować w programie InDesign grafik zawierających w nazwie pliku specjalne znaki GB18030.
 • Okno dialogowe Siatka układu jest wyświetlane wraz z oknem dialogowym Cmd-N, jeśli w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu zaznaczona jest opcja „Podgląd”.
 • Nie można otworzyć w programie InDesign pliku zawierającego w nazwie znaki specjalne GB18030.
 • Znaki śmieci wyświetlane są w podglądzie HTML przy wstawianiu kodu HTML zawierającego znaki GB18030 do programu InDesign.
 • Konwersja adresów URL do hiperłącz nie działa w określonych dokumentach w systemie 64-bitowym.
 • Instalacja programu InDesign 2015 obok programu InDesign CC 2017 powoduje, że program InDesign 2015 jest domyślną aplikacją do otwierania dokumentów InDesign.
 • Siatka układu nie zmienia rozmiaru po cofnięciu, jeśli zmieniono rozmiar strony od konfiguracji dokumentu.
 • Tłumaczenie stron widzących jest nieprawidłowe w oknie dialogowym Eksport w japońskiej wersji programu InDesign.
 • Jednostka wagi pociągnięcia nie łączy się z sekcją Format w karcie Obiekt okna dialogowego Znajdź/Zastąp.
 • Tekst w umieszczonym pliku PDF używający czcionek Type 3 jest nieprawidłowo konwertowany na wypełnione wieloboki.
 • W pliku SDKSample.sln brakuje kilku projektów.
 • Nie można skompilować projektu programu SKD otwartego w panelu LayersPanel.
 • Dokument utworzony za pomocą szablonu ma taki sam identyfikator documentID co szablon.
 • Program InDesign ulega awarii przy wstawianiu linii odniesienia po zmiennych tekstowych, w niestandardowym ustawieniu odstępów.
 • Tekst w ramce nie jest ponownie ustawiany po usunięciu z niej tekstu, jeśli do drugiego tekstu zastosowano kolumny równoważące.
 • Program InDesign nie tworzy poprawnie znaku języka Kannada.
 • Program InDesign ulega awarii po kliknięciu tabeli w Edytorze wątków prawym przyciskiem myszy.
 • Połączenie opcji tabeli Razem z następnym i Rozciągnij na wszystkie powoduje awarię programu InDesign.
 • Program InDesign przestaje odpowiadać po wykonaniu operacji Zaznacz wszystko na dużym pliku. 
 • Po otwarciu tabeli w Edytorze wątków pojawiają się niepoprawne znaki ME.
 • Pole tekstowe z umieszczonego pliku programu InDesign ignoruje przycinanie.
 • Nie można skopiować lub wkleić elementu struktury, jeśli zawartość pochodzi ze źródła scalania danych.
 • Nie można wyeksportować kombinacji znacznika XML i Aki przed znakiem do pliku PDF.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania w systemie macOS 10.14 (Mojave).
 • Dane z formatowaniem liczb w programie Excel są nieprawidłowo importowane w programie InDesign.
 • Program InDesign przestaje odpowiadać podczas eksportowania określonego dokumentu do formatu PDF.
 • Panele nie ładują się prawidłowo w niestandardowym obszarze roboczym.
 • Nie można skopiować i wkleić elementów XML w dokumencie InDesign.
 • Polecenie Ignoruj wszystko nie działa podczas sprawdzania pisowni.
 • Program InDesign ulega awarii po dokonaniu zmian w polu dialogowym Marginesy i kolumny.
 • Okno dialogowe Edycja odsyłacza otwiera się w sekcji [Wszystkie akapity] zamiast w wybranym odsyłaczu.
 • Plik PDF z pojedynczą stroną eksportowany ze Scalania danych ma duplikowaną treść po drugiej stronie.
 • Pozycja wskaźnika myszy nie zgadza się z menu programu InDesign na zewnętrznym monitorze HDMI, przez co rozwija się niewłaściwe menu.
 • Pusty panel Przydziały po umieszczeniu dokumentu w formacie .icml w programie InDesign.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii przy zmianie czcionki lub pracy z menu rozwijanym czcionek.
 • Dopasowywanie ramki nie jest uwzględniane po zastosowaniu stylu obiektu.
 • [Win] Nie można utworzyć niektórych typów obiektów w nowym dokumencie.
 • Program InDesign ulega awarii przy zamknięciu dokumentu, gdy pojawia się modalne okno dialogowe.
 • Panel scalania danych nie zawiera wszystkich instancji zastępujących dane w momencie otwarcia pliku w wersji .idml.
 • Plik PDF utworzony za pomocą panelu Eksportuj do pliku PDF ze scalenia danych nie zawiera tekstu na ścieżce lub zwykłych obiektów tekstowych umieszczonych na głównej stronie.
 • Plik PDF wyeksportowany z programu InDesign nie wyświetla poprawnie efektów.
 • Nie można dodać stylu akapitu do Bibliotek CC, gdy opcja Kerning jest ustawiona jako Brak.
 • [Mac] Nie można zapisać otwartego pliku, jeśli jego nazwa została zmieniona ręcznie w programie Finder.
 • Rozmiar niektórych paneli, takich jak Wskazówki narzędzi, motywy Adobe Color i podgląd EPUD, zmienia się na domyślny po zmianie rozmiaru i ponownym otwarciu.
 • [Mac] Panele podłączone po lewej stronie paneli nie otwierają się w widoku Ikony, gdy Ramka aplikacji jest wyłączona.
 • [Win] Wielkość czcionki zmienia się po zmianie koloru polecenia menu w oknie dialogowym Menu.
 • Tekst jest pomieszany, jeśli znacznik umieszczono w ramce tekstowej w panelu Właściwości. 

Poprawki tworzenia skryptów

 • endnote.storyOffset zwraca błędną wartość w wątkach z tabelami.
 • story.endnoteRanges.everyItem().getElements() zwraca tylko pierwszy endnoteRange w wątku.
 • Program InDesign ulega awarii podczas usuwania zakresu tekstu w załadowanym module umieszczania zawierającym przypisy końcowe w tabeli.
 • Funkcja findgrep() nie zwraca poprawnej wartości przypisów dolnych.
 • Nie można znaleźć przypisu końcowego w tabeli za pomocą skryptów.
 • Program InDesign ulega awarii przy importowaniu pliku programu Excel za pomocą skryptu, jeśli ustawiono nieprawidłową nazwę lub zakres arkusza.
 • [Win] Skrypt VB może zostać wykonany dopiero po co najmniej jednokrotnym uruchomieniu programu InDesign w trybie administratora.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online