Podręcznik użytkownika Anuluj

Zakładki

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (Beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (Beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Tworzenie zakładek dla pliku PDF

Zakładka jest to typ łącza tekstowego, które ułatwia nawigację w dokumencie wyeksportowanym do formatu Adobe PDF. Zakładki utworzone w dokumencie InDesign pojawiają się w panelu Zakładki w lewej części okna programu Acrobat lub Adobe Reader. Każda zakładka przeskakuje do zakotwiczenia tekstu lub strony.

Do panelu Zakładki są automatycznie dodawane pozycje generowane ze spisu treści. Zakładki umożliwiają także dalsze dostosowanie dokumentu, np. po to, aby skierować uwagę czytelnika na pewne jego fragmenty lub ułatwić nawigację. Zakładki mogą być zagnieżdżane wewnątrz innych zakładek.

Uwaga:

Zakładki mogą znajdować się na karcie Zakładki dokumentu PDF, ale spis treści nie musi pojawiać się w dokumencie PDF. W takim przypadku spis treści należy utworzyć na ostatniej stronie dokumentu. Eksport do pliku PDF nie ma obejmować tej ostatniej strony. Albo, jeśli ostatnia strona znajdzie się w wyeksportowanym dokumencie PDF, należy usunąć ją w programie Acrobat.

 1. Wybierz polecenie Okno > Interaktywne > Zakładki, aby wyświetlić panel Zakładki.
 2. Kliknij zakładkę, pod którą ma zostać umieszczona nowa zakładka. Jeżeli nie zaznaczysz żadnej zakładki, to nowa zakładka zostanie automatycznie umieszczona na końcu listy.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wybrać miejsce, do którego będzie prowadzić zakładka:
  • Kliknij punkt wstawiania w tekście.

  • Zaznaczanie tekstu. (Tekst zaznaczony staje się domyślnie etykietą zakładki).

  • Dwukrotnie kliknij jedną ze stron w panelu Strony, aby wyświetlić ją w oknie dokumentu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby utworzyć zakładkę:
  • Kliknij ikonę Utwórz nową zakładkę w panelu Zakładki.

  • Wybierz z menu panelu polecenie Nowa zakładka.

Po otwarciu wyeksportowanego pliku PDF w programie Adobe Reader lub Acrobat zakładki pojawiają się na karcie Zakładki.

Uwaga:

Po uaktualnieniu spisu treści zakładki są ponownie sortowane. Wszystkie zakładki utworzone ze spisu treści znajdą się na końcu listy.

Zarządzanie zakładkami

Panel Zakładki pozwala zmieniać nazwy zakładek, a także usuwać je i rozmieszczać.

Zmiana nazwy zakładki

 1. Kliknij zakładkę w panelu Zakładki i wybierz z menu panelu polecenie Zmień nazwę zakładki.

Usuwanie zakładki

 1. Kliknij zakładkę w panelu Zakładki i wybierz z menu panelu polecenie Usuń zakładkę.

Układanie, grupowanie i sortowanie zakładek

Listę zakładek można zagnieżdżać, wskazując na zależności między tematami. Zagnieżdżanie tworzy relację między elementem macierzystym a potomnym. Taką hierarchiczną listę można stosownie do potrzeb rozwijać lub zwijać. Zmiana kolejności zagnieżdżonych zakładek nie wpływa na wygląd samego dokumentu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby rozwinąć lub zwinąć hierarchię zakładek, kliknij trójkąt obok ikony zakładki. W ten sposób można pokazać lub ukryć wszystkie związane z nią zakładki potomne.

  • Aby zagnieździć zakładkę pod inną zakładką, zaznacz zakładkę lub zakres zakładek do zagnieżdżenia, a następnie przeciągnij ich ikony na zakładkę macierzystą. Zwolnij zakładkę.

   Przeciągnięte zakładki zostaną zagnieżdżone pod zakładką macierzystą. Jednak sama strona pozostanie na swoim miejscu w dokumencie.

  Panel Zakładki pokazujący zakładki potomne zagnieżdżone pod zakładką macierzystą

  • Aby przenieść zakładkę z pozycji zagnieżdżonej, zaznacz zakładkę lub zakres zakładek, które mają zostać przeniesione. Przeciągnij zaznaczone ikony na dół i na lewo od zakładki macierzystej. Pojawi się czarny pasek wskazujący, gdzie zakładki zostaną przeniesione. Zwolnij zakładkę.
  • Aby zmienić kolejność zakładek, zaznacz zakładkę i przenieś ją na nowe miejsce. Pojawi się czarny pasek wskazujący, gdzie zakładka zostanie przeniesiona.
  • Aby posortować zakładki, wybierz z menu panelu Zakładki polecenie Sortuj zakładki. Zakładki pojawiają się w tej samej kolejności, co strony, do których prowadzą.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?