Tworzenie zakładek dla pliku PDF

Zakładka jest to typ łącza tekstowego, które ułatwia nawigację w dokumencie wyeksportowanym do formatu Adobe PDF. Zakładki utworzone w dokumencie InDesign pojawiają się w panelu Zakładki w lewej części okna programu Acrobat lub Adobe Reader. Każda zakładka przeskakuje do zakotwiczenia tekstu lub strony.

Do panelu Zakładki są automatycznie dodawane pozycje generowane ze spisu treści. Zakładki umożliwiają także dalsze dostosowanie dokumentu, np. po to, aby skierować uwagę czytelnika na pewne jego fragmenty lub ułatwić nawigację. Zakładki mogą być zagnieżdżane wewnątrz innych zakładek.

Uwaga:

Zakładki mogą znajdować się na karcie Zakładki dokumentu PDF, ale spis treści nie musi pojawiać się w dokumencie PDF. W takim przypadku spis treści należy utworzyć na ostatniej stronie dokumentu. Eksport do pliku PDF nie ma obejmować tej ostatniej strony. Albo, jeśli ostatnia strona znajdzie się w wyeksportowanym dokumencie PDF, należy usunąć ją w programie Acrobat.

 1. Wybierz polecenie Okno > Interaktywne > Zakładki, aby wyświetlić panel Zakładki.
 2. Kliknij zakładkę, pod którą ma zostać umieszczona nowa zakładka. Jeżeli nie zaznaczysz żadnej zakładki, to nowa zakładka zostanie automatycznie umieszczona na końcu listy.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wybrać miejsce, do którego będzie prowadzić zakładka:
  • Kliknij punkt wstawiania w tekście.

  • Zaznaczanie tekstu. (Tekst zaznaczony staje się domyślnie etykietą zakładki).

  • Dwukrotnie kliknij jedną ze stron w panelu Strony, aby wyświetlić ją w oknie dokumentu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby utworzyć zakładkę:
  • Kliknij ikonę Utwórz nową zakładkę w panelu Zakładki.

  • Wybierz z menu panelu polecenie Nowa zakładka.

Po otwarciu wyeksportowanego pliku PDF w programie Adobe Reader lub Acrobat zakładki pojawiają się na karcie Zakładki.

Uwaga:

Po uaktualnieniu spisu treści zakładki są ponownie sortowane. Wszystkie zakładki utworzone ze spisu treści znajdą się na końcu listy.

Zarządzanie zakładkami

Panel Zakładki pozwala zmieniać nazwy zakładek, a także usuwać je i rozmieszczać.

Zmiana nazwy zakładki

 1. Kliknij zakładkę w panelu Zakładki i wybierz z menu panelu polecenie Zmień nazwę zakładki.

Usuwanie zakładki

 1. Kliknij zakładkę w panelu Zakładki i wybierz z menu panelu polecenie Usuń zakładkę.

Układanie, grupowanie i sortowanie zakładek

Listę zakładek można zagnieżdżać, wskazując na zależności między tematami. Zagnieżdżanie tworzy relację między elementem macierzystym a potomnym. Taką hierarchiczną listę można stosownie do potrzeb rozwijać lub zwijać. Zmiana kolejności zagnieżdżonych zakładek nie wpływa na wygląd samego dokumentu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby rozwinąć lub zwinąć hierarchię zakładek, kliknij trójkąt obok ikony zakładki. W ten sposób można pokazać lub ukryć wszystkie związane z nią zakładki potomne.

  • Aby zagnieździć zakładkę pod inną zakładką, zaznacz zakładkę lub zakres zakładek do zagnieżdżenia, a następnie przeciągnij ich ikony na zakładkę macierzystą. Zwolnij zakładkę.

   Przeciągnięte zakładki zostaną zagnieżdżone pod zakładką macierzystą. Jednak sama strona pozostanie na swoim miejscu w dokumencie.

  Panel Zakładki
  Panel Zakładki pokazujący zakładki potomne zagnieżdżone pod zakładką macierzystą

  • Aby przenieść zakładkę z pozycji zagnieżdżonej, zaznacz zakładkę lub zakres zakładek, które mają zostać przeniesione. Przeciągnij zaznaczone ikony na dół i na lewo od zakładki macierzystej. Pojawi się czarny pasek wskazujący, gdzie zakładki zostaną przeniesione. Zwolnij zakładkę.
  • Aby zmienić kolejność zakładek, zaznacz zakładkę i przenieś ją na nowe miejsce. Pojawi się czarny pasek wskazujący, gdzie zakładka zostanie przeniesiona.
  • Aby posortować zakładki, wybierz z menu panelu Zakładki polecenie Sortuj zakładki. Zakładki pojawiają się w tej samej kolejności, co strony, do których prowadzą.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online