Informacje o spisach treści

Spis treści może stanowić wykaz całej zawartości księgi, czasopisma, lub innego typu publikacji. Może także wymieniać listę ilustracji, reklamodawców, autorów zdjęć, czy też podawać inne informacje pomagające czytelnikom w odszukaniu potrzebnych fragmentów w pliku dokumentu lub księgi. Jeden dokument może zawierać wiele spisów treści — na przykład spis rozdziałów oraz listę ilustracji.

Każdy spis treści to odrębny wątek, złożony z nagłówka i listy pozycji posortowanych według numerów stron albo alfabetycznie. Pozycje wraz z numerami stron są pobierane bezpośrednio z twojego dokumentu. Możesz je w każdej chwili uaktualnić, nawet w przypadku wielu dokumentów w pliku księgi.

Proces tworzenia spisu treści składa się z trzech podstawowych kroków. Po pierwsze, utwórz i zastosuj style akapitowe, których będziesz używał jako podstawę spisu treści. Po drugie, wybierz style do użycia w spisie treści oraz sposób jego formatowania. Po trzecie, dołącz spis treści do twojego dokumentu.

Pozycje spisu treści mogą być automatycznie dodawane do panelu Zakładki, zatem można je wykorzystać w dokumentach eksportowanych na format Adobe PDF.

Wskazówki dotyczące planowania spisu treści

Planując spis treści, pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Niektóre spisy treści buduje się z zawartości, która nie pojawia się w ostatecznej wersji opublikowanego dokumentu. Przykładem może być lista reklamodawców w czasopiśmie. Aby wykonać taki spis w programie InDesign, wprowadź te treści na ukrytą warstwę i włącz je do generowanego stylu spisu treści.

 • Style spisu treści możesz wczytywać z innych dokumentów lub ksiąg, co pozwala na budowanie nowych spisów treści o takich samych ustawieniach i z takim samym formatowaniem. (Niekiedy konieczna jest edycja zaimportowanego stylu spisu treści, jeżeli nazwy stylów akapitowych w dokumencie nie zgadzają się z nazwami stylów z dokumentu źródłowego).

 • Możesz także tworzyć style akapitowe dla tytułu i pozycji spisu treści, zawierające np. punkty tabulacji i linie odniesienia. Style te możesz potem nadawać przy generowaniu spisu treści.

 • Ponadto możesz tworzyć style znakowe do formatowania numerów stron oraz znaków oddzielających je od pozycji spisu. Na przykład, jeżeli chcesz, aby numery stron były pogrubione, możesz utworzyć styl znaku zawierający atrybut pogrubienia, a następnie wybrać ten styl znaku podczas tworzenia spisu treści.

Tworzenie spisów treści w księgach

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed utworzeniem spisu treści dla księgi zastosuj się do poniższych wskazówek:

 • Przed utworzeniem spisu treści sprawdź, czy lista księgi jest pełna, czy wszystkie dokumenty są wymienione w prawidłowej kolejności oraz czy wszystkie tytuły zostały sformatowane z użyciem odpowiednich stylów.

 • Sprawdź, czy w całej księdze konsekwentnie używasz stylów akapitowych. Unikaj tworzenia dokumentów ze stylami o identycznych nazwach, ale innych definicjach. Jeżeli wiele stylów ma tę samą nazwę, ale różne definicje, program InDesign użyje definicji stylu z bieżącego dokumentu (jeżeli taka definicja w nim istnieje) lub z pierwszego wystąpienia stylu w księdze.

 • Jeżeli potrzebne style nie pojawiają się w wyskakujących menu w oknie dialogowym Spis treści, konieczne może być zsynchronizowanie księgi, tak aby style zostały skopiowane do dokumentu zawierającego spis treści.

 • Jeśli chcesz, aby w spisie treści pojawiły się numeryczne przedrostki (np. 1-1, 1-3 itp.), zamiast z numeracji rozdziałów skorzystaj z numeracji sekcji. Przedrostki numerów sekcji mogą być zawarte w spisie treści.

Generowanie spisu treści

Przed utworzeniem spisu treści zdecyduj, które akapity, takie jak tytuły rozdziałów i nagłówki sekcji, mają zostać w nim ujęte, a następnie stwórz dla każdego z nich style akapitowe. Pamiętaj o zastosowaniu tych stylów do wszystkich odpowiednich akapitów w dokumencie lub księdze.

Po wygenerowaniu spisu treści, możesz także użyć stylów akapitu i stylów znakowych, aby formatować spis treści.

Generowanie spisu treści
Spis treści bez stylów akapitowych (po lewej) oraz po nadaniu pozycjom stylów akapitowych (po prawej)

Jeśli akapity, które mają zostać umieszczone w spisie treści, pojawiają się na tej samej stronie w różnych wątkach, ich kolejność w spisie treści określa ich położenie na danej stronie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Jeśli tworzysz spis treści w pojedynczym dokumencie, możesz dodać na początku tego dokumentu nową stronę.

  • Jeżeli tworzysz spis treści dla wielu dokumentów w księdze, utwórz lub otwórz dokument, w którym zostanie wygenerowany spisu treści, dołącz go do księgi, a następnie otwórz plik księgi.

 2. Wybierz polecenie Układ > Spis treści.

  Jeśli zdefiniowałeś styl spisu treści, który ma odpowiednie ustawienia dla twojego spisu treści, możesz go wybrać z menu Styl spisu treści

 3. W polu Tytuł wpisz tytuł spisu (np. Spis treści lub Wykaz ilustracji). Tytuł ten pojawi się na początku spisu treści. Aby określić styl tytułu, wybierz jedną z pozycji z menu Styl.
 4. Zaznacz opcję Dołącz dokumenty z księgi, aby utworzyć jeden spis treści dla wszystkich dokumentów w księdze i przenumerować strony księgi. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wygenerować indeks tylko dla bieżącego dokumentu. (Opcja ta jest niedostępna, jeżeli bieżący dokument nie stanowi części księgi).
 5. Określ zawartość, która ma znaleźć się w spisie treści. Można to uczynić klikając dwukrotnie style akapitowe na liście Inne style, aby dodać je do listy Dołącz style akapitowe.
 6. Wybierz opcję Zastąp istniejący spis treści, aby zastąpić istniejące wątki spisu treści w dokumencie. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wygenerować nowy spis treści, jak np. lista ilustracji.
 7. Podaj opcje, aby określić jak ma być sformatowany każdy styl akapitowy w spisie treści.

  Uwaga:

  Dobrym pomysłem jest zdefiniowanie stylu spisu treści zawierającego dane formatowania oraz innych opcji dla swojego spisu treści, zwłaszcza jeśli dany dokument ma zawierać wiele stylów spisu treści. Aby to uczynić, kliknij Zapisz styl. Możesz także stworzyć style spisu treści wybierając polecenie z menu Układ > Style spisu treści.

 8. Kliknij OK.

  Pojawi się wczytany kursor tekstowy . Przed kliknięciem lub przeciągnięciem możesz przenieść się do innej strony albo stworzyć nową stronę bez utraty załadowanego tekstu.

 9. Kliknij albo przeciągnij załadowany kursor tekstu na stronę, aby umiejscowić nowy wątek spisu treści.

Uwaga:

Unikaj wątkowania ramki spisu treści do innych ramek tekstu w dokumencie. Jeżeli wygenerujesz nowy spis treści, to uaktualniony spis zastąpi cały wątek.

Tworzenie stylów spisu treści dla wielu list

Użyj stylów spisu treści, jeśli w swoim dokumencie lub księdze musisz stworzyć różne spisy treści. Na przykład, jeden styl możesz używać do sformatowania spisu treści, a inne do formatowania listy reklamodawców, ilustracji albo źródeł zdjęć. Stwórz styl spisu treści dla każdego typu listy.

Tworzenie stylów spisu treści jest przydatne także wtedy, gdy chcesz użyć tego samego formatowania spisu treści w innym dokumencie.

Uwaga:

Nie myl stylów spisu treści ze stylami akapitowymi z prefiksem „Spis treści”. Style akapitowe z prefiksem „Spis treści” (na przykład „Spis treści - tytuł”) służą do formatowania samych pozycji spisu treści. Natomiast styl spisu treści to zbiór ustawień, za pomocą których program automatycznie generuje spis.

Tworzenie stylu spisu treści

 1. Wybierz polecenie Układ > Style spisu treści.
 2. Kliknij przycisk Nowy.
 3. Wpisz nazwę tworzonego stylu spisu treści.
 4. W polu Tytuł wpisz tytuł spisu (np. Spis treści lub Wykaz ilustracji). Tytuł ten pojawi się na początku spisu treści. Aby określić styl tytułu, wybierz jedną z pozycji z menu Styl.
 5. Z listy Inne style wybierz style akapitowe, które oznaczają zawartość, mającą znaleźć się w spisie. Następnie kliknij Dodaj, aby dodać je do listy Dołącz style akapitowe.
 6. Podaj opcje, aby określić jak ma być sformatowany każdy styl akapitowy.

Importowanie stylów z innego dokumentu

 1. Wybierz polecenie Układ > Style spisu treści.
 2. Kliknij Wczytaj, wybierz plik InDesign zawierający style spisu treści, które mają zostać skopiowane, a następnie kliknij Otwórz.
 3. Kliknij OK.

Uwaga:

Jeżeli style akapitowe w dokumencie nie zgadzają się ze stylami akapitowymi w zaimportowanym stylu spisu treści, to przed wygenerowaniem spisu trzeba odpowiednio przeedytować styl spisu treści.

Opcje formatowania spisu treści

Użyj tych opcji podczas tworzenia lub edycji spisu treści, do określania wyglądu generowanego tekstu spisu treści. Niektóre opcje dostępne są tylko po kliknięciu przycisku Więcej opcji.

Uwaga:

Zauważ, że ustawienia w sekcji Styl dotyczą tylko stylu wybranego w sekcji Dołącz style akapitowe. Możliwe jest określenie różnych opcji formatowania dla każdego stylu osobno.

Styl wejściowy

Dla każdego stylu w sekcji Dołącz style akapitowe wybierz styl akapitowy, który chcesz powiązać z hasłami spisu treści.

Numer strony

Do sformatowania numeru strony możesz utworzyć styl znakowy. Styl ten możesz następnie wybrać z wyskakującej listy stylów po prawej stronie pola Numer strony. (Więcej informacji można znaleźć w temacie Dodawanie stylów znakowych i akapitowych).

Jeśli chcesz, aby w numeracji stron spisu treści uwzględniono prefiksy lub chcesz zastosować inny rodzaj numeracji, przeczytaj temat Definiowanie numeracji sekcji.

Pomiędzy pozycją a numerem strony Podaj znak, który ma się pojawiać między pozycją spisu treści a odpowiednim numerem strony. Domyślnym znakiem specjalnym jest ^t, który powoduje, że program InDesign wstawia tabulator. Z wyskakującej listy możesz wybrać także inne znaki specjalne, np. tabulator wcięcia z prawej albo spację firetową.

Uwaga:

Wybierz istniejący tekst w polu przed wybraniem innego znaku specjalnego, aby nie dołączyć obu tych znaków.

Do sformatowania odstępu między pozycją a numerem strony możesz utworzyć styl znaku. Styl ten będziesz mógł następnie wybrać z wyskakującej listy stylów po prawej stronie pola Pomiędzy pozycją i numerem. (Więcej informacji można znaleźć w temacie Dodawanie stylów znakowych i akapitowych).

Jeżeli styl akapitu danej pozycji zawiera ustawienia znaku prowadzącego tabulacji, to po wybraniu znaku tabulatora (^t) w wygenerowanym spisie treści pojawi się tabulator z linią odniesienia.

Opcje formatowania spisu treści
Możesz wybrać znak rozdzielający pozycję i numer strony, a także styl nadawany temu znakowi.

Sortuj pozycje w porządku alfabetycznym

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że pozycje spisu treści zostaną posortowane w porządku alfabetycznym. Opcja ta jest przydatna przy tworzeniu prostych wykazów, np. listy reklamodawców. Pozycje zagnieżdżone (poziom 2 lub 3) są sortowane alfabetycznie w obrębie swojej grupy (odpowiednio na poziomie 1 lub 2).

Uwaga:

Porządek sortowania spisu treści jest wyznaczony przez domyślne ustawienia językowe dokumentu. Aby zmienić domyślne ustawienia językowe, sprawdź, czy nic nie jest zaznaczone i wybierz język z menu Język w panelu Typografia.

Poziom

Domyślnie każda pozycja dodawana do pola Dołącz style akapitowe jest o jeden poziom niższa niż pozycja bezpośrednio nad nią. Możesz zmienić tę hierarchię, określając nowy poziom numeru dla zaznaczonego stylu akapitowego. Ta opcja dostosowuje tylko wyświetlanie w oknie dialogowym. Nie ma ona wpływu na ostateczny spis treści, chyba że lista jest ułożona alfabetycznie. W takiej sytuacji wpisy są sortowane według poziomu.

Utwórz zakładki PDF

Zaznacz tę opcję, jeśli spis treści ma być wyświetlany w panelu Zakładki w programie Adobe Acrobat lub Adobe Reader® po wyeksportowaniu dokumentu do formatu PDF.

Wszystkie wpisy w jednym akapicie

Zaznacz tę opcję, jeżeli wszystkie pozycje spisu treści mają tworzyć pojedynczy akapit. Pozycje są oddzielone od siebie przez średnik i spację (; ).

Dołącz tekst na warstwach ukrytych

Zaznacz tę opcję tylko wtedy, gdy akapity z warstw ukrytych mają zostać uwzględnione w spisie treści. Jest to użyteczne w przypadku tworzenia listy reklamodawców lub ilustracji, gdy tekst przeznaczony do spisu nie pojawia się w samym dokumencie. Usuń zaznaczenie z tej opcji, jeżeli ukrycie warstw ma na celu przechowywanie różnych wersji lub tłumaczeń tego samego tekstu.

Numerowane akapity

Jeśli Twój spis treści zawiera styl akapitowy, który używa numeracji, określ, czy pozycja spisu treści zawiera pełny akapit (zarówno numer, jak i tekst), tylko numery, czy tylko akapit.

Orientacja ramki

Podaj kierunek pisania dla ramki tekstowej, która zostanie wykorzystana do tworzenia spisu treści.

Tworzenie pozycji spisu treści z liniami odniesienia tabulatorów

Pozycje w spisie treści często są formatowane w taki sposób, że pozycję od numeru strony oddzielają kropki lub linie odniesienia tabulatora.

Spis treści z liniami odniesienia w postaci kropek.
Spis treści z liniami odniesienia w postaci kropek.

 1. Utwórz styl akapitowy z linią odniesienia tabulatora.

 2. Aby uaktualnić ustawienia spisu treści, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Układ > Style spisu treści. Zaznacz styl spisu treści i kliknij Edytuj.

  • Wybierz polecenie Układ > Spis treści (jeżeli styl spisu treści nie jest używany).

 3. Na liście Dołącz style akapitowe zaznacz pozycję, która w spisie treści ma się pojawiać ze znakiem prowadzącym tabulacji.
 4. Na liście Styl pozycji zaznacz styl akapitowy, który zawiera linię odniesienia tabulatora.
 5. Kliknij Więcej opcji.
 6. Sprawdź, czy pole Między pozycją a numerem zawiera znak specjalny ^t (odpowiadający tabulatorowi). Kliknij OK lub Zapisz, aby opuścić okno.
 7. Jeżeli to konieczne, uaktualnij spis treści, wybierając polecenie Układ > Uaktualnij spis treści. W przeciwnym wypadku umieść nowy wątek spisu treści.

Tworzenie stylu akapitowego z linią odniesienia tabulatora

 1. Wybierz polecenie Okno > Style > Style akapitowe, aby wyświetlić panel Style akapitowe.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Style akapitowe:
  • Dwukrotnie kliknij nazwę stylu akapitowego, który został nadany pozycjom w spisie treści.

  • Wybierz polecenie Nowy styl akapitowy z menu panelu.

 3. Jeżeli to konieczne, wpisz nazwę dla stylu akapitowego.
 4. Kliknij zakładkę Tabulatory.
 5. Wybierz ikonę tabulatora z justowaniem „ostatni do prawej” , a następnie kliknij miarkę, aby zdefiniować stop tabulatora.

  Jeśli akapity, do których chcesz zastosować styl, zawierają elementy listy numerowanej, upewnij się, że zostały uwzględnione dwa ustawienia zakładek — pierwszy dla numeru z wcięciem i drugi dla linii odniesienia.

 6. W polu Linia odniesienia wpisz kropkę (.).
 7. Wybierz inne pożądane opcje stylu, a następnie kliknij OK.

Aktualizacja i edycja spisu treści

Spis treści zawiera skrócone ujęcie zawartości dokumentu. Jeżeli numery stron w dokumencie ulegną zmianie, albo jeżeli zmodyfikuje się tytuły lub inne elementy związane z pozycjami spisu treści, będziesz musiał ponownie wygenerować spis, aby go uaktualnić.

Uaktualnianie spisu treści

 1. Otwórz dokument zawierający spis treści.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby zmienić pozycje spisu treści, wprowadź modyfikacje do dokumentu lub dokumentów w księdze, a nie do samych pozycji spisu.

  • Aby zmienić formatowanie nadane tytułowi, pozycjom lub numerom stron w spisie treści, zmodyfikuj style akapitowe lub znakowe powiązane z tymi elementami.

  • Aby zmienić sposób numerowania stron (na przykład, 1, 2, 3 lub i, ii, iii), zmień numerację sekcji w dokumencie lub księdze. (Zobacz Numery stron, rozdziałów i akapitów w księdze).

  • Aby podać nowy tytuł, dołącz do spisu treści dodatkowe style akapitowe albo wprowadź dalsze opcje formatowania pozycji, wprowadź odpowiednie modyfikacje do stylu spisu treści.

 3. Zaznacz lub umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej zawierającej spis treści, a następnie wybierz polecenie Układ > Uaktualnij spis treści.
 4. Jeśli masz w dokumencie wiele spisów treści, takich jak lista ilustracji czy lista reklamodawców, zaznacz ramkę tekstową zawierającą inną listę, a następnie wybierz Układ > Uaktualnij spis treści.

Edycja spisu treści

Jeżeli spis treści wymaga modyfikacji, edytuj odpowiednie akapity w dokumentach, a nie w wątki ze spisem treści. Po wprowadzeniu zmian ponownie wygeneruj nowy spis treści. Jeżeli zmodyfikujesz wątek spisu treści, to po następnym wygenerowaniu spisu wszystkie zmiany zostaną utracone. Z tego samego powodu powinieneś modyfikować style użyte do sformatowania spisu treści, a nie bezpośrednio nadawać mu atrybuty formatowania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online