Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn tabeli

Po zaznaczeniu części lub całości tekstu w komórce zaznaczenie to ma taki sam wygląd, jak zaznaczenie w tekście poza tabelą. Jeżeli jednak zaznaczenie obejmuje więcej niż jedną komórkę, to zaznaczone zostają komórki wraz z ich zawartością.

Jeżeli tabela zajmuje więcej niż jedną ramkę, to po przytrzymaniu wskaźnika myszy nad dowolnym (z wyjątkiem pierwszego) rzędem nagłówka lub stopki pojawia się ikona kłódki. Wskazuje ona, że w wierszu tym nie można zaznaczać tekstu ani komórek. Aby zaznaczyć komórki w wierszu nagłówka lub stopki przejdź na początek tabeli.

Zaznaczanie komórek

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczyć pojedynczą komórkę, kliknij wewnątrz komórki lub zaznacz tekst, a następnie wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Komórka.

  • Aby zaznaczyć wiele komórek, przeciągnij kursorem przez krawędź komórki. Należy przy tym uważać, aby nie przeciągnąć linii kolumny lub wiersza, co spowodowałoby zmianę rozmiarów tabeli.

Uwaga:

Aby przełączyć między zaznaczaniem całego tekstu w komórce a zaznaczaniem samej komórki, naciśnij klawisz Esc.

Zaznacz całą kolumnę lub wiersz

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij wewnątrz komórki lub zaznacz tekst, a następnie wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Kolumna lub Wiersz.

  • Przenieś kursor nad górną krawędź kolumny lub lewą krawędź wiersza, tak aby przyjął kształt strzałki ( lub ), a następnie kliknij, aby zaznaczyć całą kolumnę lub wiersz.

Przed i po zaznaczeniu Wiersz
Przed i po zaznaczeniu Wiersz

 1. Kliknij wewnątrz tabeli lub zaznacz tekst.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Wiersze nagłówka, Wiersze podstawowe lub Wiersze stopki.

Zaznaczanie całej tabeli

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij wewnątrz tabeli lub zaznacz tekst, a następnie wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Tabela.

  • Przenieś kursor nad górny lewy róg tabeli, tak aby przyjął kształt strzałki , a następnie kliknij, aby zaznaczyć całą tabelę.

  Przed i po zaznaczeniu tabeli
  Przed i po zaznaczeniu tabeli

  • Przeciągnij narzędziem Tekst przez całą tabelę.

Uwaga:

Tabelę można zaznaczyć również w taki sam sposób, jak zakotwiczoną grafikę — umieścić punkt wstawiania bezpośrednio przed lub za tabelą, a następnie przytrzymać Shift, naciskając odpowiednio klawisz strzałki w prawo lub w lewo, aby zaznaczyć tabelę.

Wstawianie wierszy i kolumn

Możesz wstawić wiesze i kolumny stosując różne metody.

Wstawianie wiersza

 1. Umieść punkt wstawiania w wierszu nad lub pod miejscem, gdzie ma się pojawić nowy wiersz.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Wstaw > Wiersz.
 3. Podaj liczbę wierszy do wstawienia.
 4. Określ, czy nowe wiersze mają się pojawić nad czy pod rzędem bieżącym, a następnie kliknij OK.

Nowa komórka jest tak samo sformatowana, co tekst w wierszu, którego umieszczono punkt wstawiania.

Uwaga:

Nowy wiersz można utworzyć także naciskając klawisz Tab, gdy punkt wstawiania znajduje się w ostatniej komórce tabeli.

Wstaw kolumnę

 1. Umieść punkt wstawiania w kolumnie, obok której ma pojawić się nowa.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Wstaw > Kolumna.
 3. Podaj liczbę kolumn do wstawienia.
 4. Określ, czy nowe wiersze mają się pojawić nad czy pod rzędem bieżącym, a następnie kliknij OK.

Nowa komórka jest tak samo sformatowana, co tekst w kolumnie, którego umieszczono punkt wstawiania.

Wstaw wiele wiersz i kolumn

 1. Umieść punkt wstawiania w komórce i wybierz polecenie Tabela > Opcje tabeli > Ustawienia tabeli.
 2. Podaj nową liczbę wierszy i kolumn, a następnie kliknij OK.

Nowe wiersze zostaną dodane na dole tabeli; nowe kolumny zostaną dodane po prawej stronie tabeli.

Uwaga:

Liczbę wierszy i kolumn można zmienić również za pomocą panelu Tabela. Aby wyświetlić panel Tabela, wybierz polecenie Okno > Tekst i tabele > Tabela.

Wstaw wiersz lub kolumnę przez przeciąganie

Jeżeli podczas dodawania kolumn przeciągniesz na szerokość większą niż 1/2 szerokości przeciąganej kolumny, program doda nowe kolumny o tej samej szerokości, co oryginalna. Jeżeli przeciągnie się na szerokość jednej nowej kolumny, to nowo utworzona kolumna może być węższa lub szersza niż kolumna oryginalna. To samo dotyczy wierszy, o ile wysokość przeciąganego wiersza nie została ustawiona na opcję Co najmniej. W takim przypadku po przeciągnięciu w celu dodaniu jednego wiersza InDesign zmieni rozmiar tego nowego wiersza stosownie do potrzeb, w taki sposób, by mógł on pomieścić tekst.

 1. Umieść Narzędzie tekst  nad ramką kolumny lub wiersza, tak aby pokazała się ikona podwójnej strzałki ( lub ).
 2. Wciśnij przycisk myszy i przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przeciągając w dół, aby utworzyć nowy wiersz, albo w prawo, aby utworzyć nową kolumnę. Jeżeli naciśnie się Alt lub Option przed wciśnięciem przycisku myszy, to pojawi się narzędzie Rączka — dlatego też należy pamiętać, że przeciąganie trzeba rozpocząć przed naciśnięciem Alt lub Option.

Uwaga:

Należy zauważyć, że przeciąganie w celu wstawienia wierszy lub kolumn nie działa na górnej ani lewej krawędzi tabeli. Te pola służą do zaznaczania wierszy lub kolumn.

Usuwanie wierszy, kolumn lub tabel

 • Aby usunąć wiersz, kolumnę lub tabelę, umieść punkt wstawiania w tabeli albo zaznacz tekst w tej tabeli. Następnie wybierz polecenie Tabela > Usuń > Wiersz, Kolumna lub Tabela.
 • Aby usunąć wiersze i kolumny za pomocą okna dialogowego Opcje tabeli, wybierz polecenie Tabela > Opcje tabeli > Ustawienia tabeli. Podaj nową liczbę wierszy i kolumn, a następnie kliknij OK. Wiersze usuwane są z dołu tabeli, a kolumny z prawej strony tabeli.
 • Aby usunąć wiersz lub kolumnę za pomocą myszy, umieść kursor nad krawędzią dolnej lub prawej strony tabeli, tak aby pojawiła się ikona podwójnej strzałki ( lub ); wciśnij przycisk myszy, a następnie przytrzymaj Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przeciągając w górę w celu usunięcia wierszy lub w lewo w celu usunięcia kolumn.

Uwaga:

Jeżeli naciśnie się Alt lub Option przed wciśnięciem przycisku myszy, to pojawi się narzędzie Rączka — dlatego też należy pamiętać, że przeciąganie trzeba rozpocząć przed naciśnięciem Alt lub Option.

 • Aby usunąć zawartość bez usuwania samych komórek, zaznaczy komórki zawierające tekst do usunięcia, albo wybierz narzędzie Tekst   i zaznacz tekst w komórkach. Naciśnij klawisz Backspace lub Delete, albo wybierz polecenie Edycja > Wyczyść.

Zmiana wyrównywania tabeli wewnątrz ramki

Tabela przyjmuje szerokość akapitu lub komórki tabeli, w której została utworzona. Można jednak zmienić rozmiar tej ramki lub komórki, tak że tabela będzie szersza lub węższa niż ramka. W takim przypadku możliwe jest określenie sposobu wyrównywania tabeli.

 1. Umieść punkt wstawiania po lewej lub prawej stronie tabeli. Punkt wstawiania musi się znajdować w akapicie z tabelą, a nie wewnątrz tabeli. Punkt wstawiania przyjmie wysokość tabeli w ramce.
 2. Naciśnij przycisk wyrównywania (np. Wyśrodkuj) w panelu Akapit lub Sterowanie.

Użyj Tabulatora lub klawiszy strzałek, aby przesuwać w tabeli. Możesz również przeskoczyć do określonego wiersza; jest to szczególnie użyteczne przy długich tabelach.

Przesuń wewnątrz tabeli używając klawisza Tab

 • Naciśnij Tab, aby przejść do następnej komórki. Jeżeli naciśnie się klawisz Tab w ostatniej komórce tabeli, utworzony zostanie nowy wiersz. Informacje na temat wstawiania tabulatorów i wcięć w tabeli można znaleźć w rozdziale Formatuj tekst w tabeli.
 • Naciśnij Shift+Tab, aby przejść do poprzedniej komórki. Jeżeli naciśnie się klawisze Shift+Tab w pierwszej komórce tabeli, to punkt wstawiania przeniesie się do ostatniej komórki

Przesuń wewnątrz tabeli używając klawiszy strzałek

Naciśnij klawisze strzałek, aby poruszać się wewnątrz komórek tabeli i pomiędzy nimi. Jeżeli naciśnie się klawisz strzałki w prawo, gdy punkt wstawiania znajduje się w ostatniej komórce wiersza, to zostanie on przeniesiony na początek pierwszej komórki tego samego wiersza. Podobnie, jeżeli naciśnie się klawisz strzałki w dół, gdy punkt wstawiania znajduje się na końcu ostatniej komórki w kolumnie, to zostanie on przeniesiony do pierwszej komórki w tej samej kolumnie.

Przejdź do określonego wiersza w tabeli

 1. Wybierz polecenie Tabela > Przejdź do wiersza.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Podaj numer wiersza, do którego ma przeskoczyć punkt wstawiania, a następnie kliknij OK.

  • Jeżeli w bieżącej tabeli zdefiniowano wiersz nagłówka lub stopki, wybierz z menu opcję Nagłówek lub Stopka, a następnie kliknij OK.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie zawartości tabeli

Tekst zaznaczony w komórce można wycinać, kopiować i wklejać w taki sam sposób, jak w pozostałej części dokumentu. Można również wycinać, kopiować i wklejać komórki wraz z zawartością. Jeżeli podczas wklejania punkt wstawiania znajduje się w tabeli, to skopiowany zakres komórek wklejany jest jako tabela zagnieżdżona. Można także przenosić lub kopiować całą tabelę.

 1. Zaznacz komórki do wycięcia lub skopiowania, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wytnij lub Kopiuj.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby osadzić tabelę w tabeli, umieść punkt wstawiania w komórce, w której ma się pojawić tabela, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej.

  • Aby zastąpić istniejące komórki tabeli, zaznacz je — pamiętając o tym, by liczba zaznaczonych komórek w dół i w prawo była dostateczna — a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Przenoszenie lub kopiowanie tabeli

 1. Aby zaznaczyć całą tabelę, umieść punkt wstawiania w tabeli i wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Tabela.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Wytnij lub Kopiuj, przenieś punkt wstawiania w miejsce, gdzie ma się pojawić tabela, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Konwertuj tabele na tekst

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i umieść punkt wstawiania wewnątrz tabeli lub zaznacz tekst w tabeli.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Konwertuj tekst na tabelę.
 3. Wybierz pożądane znaki separatorów z menu Separator kolumn i Separator wierszy.

  Najlepsze rezultaty osiąga się wybierając różne separatory dla kolumn i wierszy, np. tabulator dla kolumn i znak końca akapitu dla wierszy.

 4. Kliknij OK.

Podczas konwertowania tabeli na tekst usuwane są linie tabeli i wstawiany jest określony, przez ciebie separator na końcu każdego wiersza i kolumny.

Łączenie tabel

Użyj polecenia Wklej, aby scalić dwie lub więcej tabel w jedną tabelę.

 1. W tabeli docelowej, wstaw co najmniej tyle pustych wierszy ile będziesz wklejał z innych tabel. (Jeśli wstawisz mniej wierszy niż skopiowanych, nie będziesz mógł wkleić).
 2. W tabeli źródłowej, zaznacz komórki do skopiowania. (Jeśli skopiujesz więcej kolumn komórek niż dostępne w tabeli docelowej, nie będziesz mógł wkleić).
 3. Zaznacz co najmniej jedną komórkę, gdzie chcesz wstawić wiersze z innej tabeli, a następnie wybierz Edycja > Wklej.

Uwaga:

Jeśli wklejone wiersze mają inne formatowanie niż reszta tabeli, zdefiniuj co najmniej jeden styl komórek, a następnie zastosuj do wklejonych komórek. Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), gdy klikasz styl komórki, aby przesłonić istniejące formatowanie.

Anne-Marie Concepcion udostępniła artykuł poświęcony łączeniu tabel Łączenie tabel.

Praca z tabelami w Edytorze wątków

Jeśli wybierzesz polecenie Edycja > Edytuj w edytorze wątków, tabele i ich zawartość wyświetlone zostaną w Edytorze wątków. Możliwa jest edycja tabel w Edytorze wątków.

Edycja tabel w Edytorze wątków
Edycja tabel w Edytorze wątków

A. Ikona Tabela B. Grafika zakryta 
 • Aby rozwinąć lub zwinąć tabelę w Edytorze wątków, kliknij trójkąt z lewej strony ikony tabeli na samej górze tabeli.

 • Aby określić sposób sortowania tabeli, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) ikonę tabeli i wybierz polecenie Rozmieść według wierszy lub Rozmieść według kolumn.

 • Aby modyfikować i formatować tabelę, skorzystaj z Widoku układu. W Edytorze wątków nie można zaznaczać kolumn ani wierszy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online