Podręcznik użytkownika Anuluj

Formatowanie tabel

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Formatowanie tabel

Tekst w tabeli można formatować za pomocą panelu Sterowanie lub panelu Typografia—w taki sam sposób, jak formatuje się tekst poza tabelą. Ponadto do formatowania samej tabeli służą dwa główne okna dialogowe: Opcje tabeli oraz Opcje komórki. Okna te umożliwiają zmianę liczby kolumn i wierszy, zmianę wyglądu obramowania i wypełnienia tabeli, określenie odstępów nad i pod tabelą oraz wprowadzanie innych typów formatowania tabeli.

Do formatowania struktury tabeli służy panel Tabela, panel Sterowanie albo menu kontekstowe. Aby wyświetlić menu kontekstowe z opcjami tabeli, zaznacz przynajmniej jedną komórkę, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij przytrzymując klawisz Control (Mac OS).

Zmiana rozmiaru kolumn, wierszy i tabel

Możesz zmieniać rozmiar wierszy i kolumn stosując różne metody.

Zmiana rozmiaru kolumn i wierszy

 1. Zaznacz komórki w kolumnach i wierszach, które mają być zmodyfikowane.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Określ ustawienia w polach Szerokość kolumny i Wysokość wiersza w panelu Tabela.
  • Wybierz polecenie Tabela > Opcje komórki > Wiersze i kolumny, określ wartości w polach Wysokość wiersza i Szerokość kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.  
  Uwaga:

  Jeżeli ustawiono minimalną wysokość wiersza za pomocą opcji Co najmniej, to wysokość wiersza ulegnie zmianie po dodaniu tekstu lub zwiększeniu rozmiaru czcionki. Jeżeli użyto opcji Dokładnie, która ustawia niezmienną wysokość wiersza, to dodanie lub usunięcie tekstu nie spowoduje zmiany rozmiaru wiersza. Stała wysokość wiersza często powoduje wystąpienie w komórce niemieszczącego się tekstu. (Zobacz sekcję Praca z niemieszczącymi się komórkami).

  • Umieść kursor nad krawędzią wiersza lub kolumny, tak aby pojawiła się ikona podwójnej strzałki ( ), a następnie przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zmienić szerokość kolumny; albo przeciągnij w dół lub w górę, aby zmienić wysokość wiersza.

   

Przed i po przeciągnięciu w celu zmiany rozmiaru wierszy

Domyślnie wysokość wiersza zależy od wysokości tekstu w bieżącej czcionce. Dlatego też po zmianie wielkości pisma dla całego wiersza tekstu zmienia się również wysokość wiersza tabeli. Maksymalną wysokość wiersza określa się za pomocą ustawień wartości maksymalnych w części Wiersze i kolumny okna dialogowego Opcje komórki.

Zmień rozmiar wierszy lub kolumn, nie zmieniając szerokości tabeli

 • Przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania wewnętrznych krawędzi wierszy lub kolumn (nie krawędzi tabeli). Jeden wiersz (lub kolumna) zrobi się mniejszy, a drugi większy.
 • Aby proporcjonalnie zmienić rozmiary wierszy lub kolumn, przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij prawą krawędź lub dół tabeli.

Przytrzymanie klawisza Shift podczas przeciągania prawej krawędzi tabeli spowoduje proporcjonalną zmianę rozmiaru wszystkich kolumn. Przytrzymanie klawisza Shift podczas przeciągania dolnej krawędzi tabeli spowoduje proporcjonalną zmianę rozmiaru wszystkich wierszy.

Zmiana rozmiaru całej tabeli

 1. Wybierz narzędzie Tekst  , umieść kursor nad prawym dolnym rogiem tabeli, tak aby przyjął kształt strzałki , a następnie przeciągnij, zwiększając lub zmniejszając rozmiar tabeli. Przytrzymaj Shift, aby zachować proporcje wysokości i szerokości tabeli.
  Uwaga:

  Jeżeli tabela zajmuje więcej niż jedną ramkę wątku, nie można zmienić jej rozmiaru za pomocą myszy.

Równomierne rozmieszczanie wierszy i kolumn

 1. Zaznacz komórki w kolumnach lub wierszach, które mają mieć tę samą szerokość lub wysokość.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Rozmieść wiersze równomiernie lub Rozmieść kolumny równomiernie.

Zmiana odstępów przed i za tabelą

 1. Umieść punkt wstawiania w tabeli i wybierz polecenie Tabela > Opcje tabeli > Ustawienia tabeli.
 2. W sekcji Odstępy tabeli podać odpowiednie wartości pól Odstęp przed i Odstęp po, a następnie kliknij OK.

Należy pamiętać, że zmiana odstępu przed tabelą nie wpływa na odstęp wiersza przypadającego na górze ramki.

Dzielenie tabel między ramki

Opcje przenoszenia pozwalają określić, ile rzędów ma pozostać razem oraz podać punkt łamania rzędów, np. na górze kolumny lub ramki.

Jeśli utworzy się tabelę wyższą od ramki, w której jest umieszczona, to ramka staje się zakryta. Jeżeli powiąże się tę ramkę z inną, to tabela będzie kontynuowana w następnej ramce. Wiersze są przesuwane do powiązanej ramki po jednym na raz — nie można podzielić pojedynczego wiersza między ramkami. Można także zdefiniować wiersz nagłówka lub stopki, który będzie powtarzany w nowej ramce.

 1. Umieść punkt wstawiania w odpowiednim wierszu lub zaznacz zakres komórek w wierszach, które mają być przenoszone razem.
 2. Wybierz Tabela > Opcje komórki > Wiersze i kolumny.
 3. Aby zaznaczone wiersze nie były rozdzielane podczas przenoszenia, zaznacz opcję Przenoś razem z następnym rzędem.
 4. Aby wiersz był łamany w określonym punkcie, wybierz pożądaną opcję (np. W następnej ramce) z menu Wiersz początkowy, a następnie kliknij OK.
Uwaga:

Jeśli tworzysz jedną tabelę, która zajmuje obie strony widzące, możesz dodać pustą kolumnę w środku tabeli, aby utworzyć marginesy na krawędziach.

Dodaj tekst przed tabelą

Tabela jest zakotwiczona do akapitów bezpośrednio przed i za nią. Jeżeli wstawisz tabelę na początku ramki tekstowej, to nie możesz kliknąć jej, aby wstawić punkt wstawiania. Można jednak użyć klawiszy strzałek, aby przesunąć punkt wstawiania przed tabelę.

 1. Umieść punkt wstawiania na początku akapitu w pierwszej komórce, naciśnij klawisz strzałki w lewo i rozpocznij wpisywanie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Umieść punkt wstawiania na początku akapitu w pierwszej komórce, naciśnij klawisz strzałki w lewo i rozpocznij wpisywanie.

Formatowanie tekstu w tabeli

Na ogół można stosować te same metody do formatowania tekstu w tabeli, które są stosowane do tekstu poza tabelą.

Wstawianie tabulatorów w komórce tabeli

Gdy punkt wstawiania znajduje się w tabeli, naciśnięcie klawisza Tab przenosi go do następnej komórki. Istnieje jednak możliwość wstawiania tabulatorów w komórce tabeli. Do zdefiniowania ustawień tabulatorów w tabeli użyj panelu Tabulatory. Ustawienia tabulatorów dotyczą akapitu, w którym znajduje się punkt wstawiania.

 1. Stosując narzędzie Tekst  , umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się pojawić tabulator.
 2. Wybierz Tekst > Wstaw znak specjalny > Inny > Tabulator.

Aby zmienić ustawienia tabulatorów, zaznaczyć kolumny lub komórki do modyfikacji, wybierz polecenie Tekst > Tabulatory, aby wyświetlić panel Tabulatory, a następnie dostosuj ustawienia tabulacji.

Uwaga:

Po zastosowaniu tabulatora dziesiętnego z miarki Tabulatory do komórki lub grupy komórek na ogół nie trzeba wstawiać znaku tabulacji na początku każdego akapitu, aby wyrównać tekst w tych komórkach. Akapity będą automatycznie wyrównywane do znaku dziesiętnego, chyba że dany akapit zawiera dodatkowe atrybuty formatowania, np. wyrównanie do środka, które przesłaniają tabulator dziesiętny.

Zmień wyrównywanie tekstu w komórce tabeli

 1. Stosując narzędzie Tekst  zaznacz komórkę lub komórki, które mają zostać zmodyfikowane.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Opcje komórki > Tekst.
 3. Pod Justowanie w pionie wybierz ustawienie wyrównania: Wyrównaj do góry, Wyśrodkuj, Wyrównaj do dołu lub Justuj w pionie.

  Jeżeli wybrano opcję Justuj, należy określić wartość opcji Limit odstępów akapitów; ustawi to maksymalną ilość pustego miejsca, jaka może zostać dodana między akapitami. (Zobacz Wyrównaj lub wyjustuj tekst w pionie wewnątrz ramki tekstowej).

 4. W polu Pierwsza linia bazowa wybierz opcję określającą sposób odsunięcia tekstu od góry komórki.

  Ustawienia te są identyczne jak w oknie dialogowym Opcje ramki tekstowej. (Zobacz Właściwości ramki tekstowej).

 5. Kliknij OK.
Uwaga:

Aby zmienić poziome wyrównanie tekstu w komórce użyj opcji wyrównywania dostępnych w panelu Akapit. Aby wyrównać tekst w komórce do tabulatora dziesiętnego, dodaj definicję tabulatora dziesiętnego za pomocą panelu Tabulatory.

Obróć tekst w komórce

 1. Umieść punkt wstawiania w komórce, która ma zostać obrócona, albo zaznacz komórki do modyfikacji.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Opcje komórki > Tekst lub wyświetl panel Tabela.
 3. Wybierz wartość Obrotu, a następnie naciśnij przycisk OK.

Zmiana odstępów krawędziowych komórki

Można ustawić marginesy wewnętrzne dla komórek tekstowych (zawierające tekst) i graficznych (zawierające grafikę).

Komórki tekstowe

 1. Wybierz narzędzie Tekst  , umieść punkt wstawiania w komórce lub zaznacz komórki, które mają zostać zmodyfikowane.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Opcje komórki > Tekst lub wyświetl panel Tabela.
 3. W sekcji Marginesy wewnętrzne komórki wpisać wartości w polach Górny, Dolny, Lewy i Prawy, a następnie kliknij OK.

W wielu przypadkach zwiększenie marginesów wewnętrznych komórki spowoduje zwiększenie wysokości wiersza. Jeżeli wiersz ma stałą wysokość, należy sprawdzić, czy jest w nim dość miejsca na zwiększenie marginesów, aby uniknąć wygenerowania zakrytego tekstu.

Komórki graficzne

 1. Wybierz komórkę zawierającą grafikę za pomocą narzędzia Zaznaczanie.

  Uwaga:

  Jeśli nie jesteś w stanie wybrać komórki, kliknij łącze lub symbol osadzania w prawym górnym rogu komórki i naciśnij klawisz Esc.

 2. Wybierz polecenie Tabela > Opcje komórki > Grafika.

 3. W sekcji Marginesy wewnętrzne komórki wpisać wartości w polach Górny, Dolny, Lewy i Prawy, a następnie kliknij OK.

Scal i dziel komórki

Możesz scalać (łączyć) lub rozdzielać (podzielić) komórki w tabeli.

Scal komórki

Dwie lub więcej komórek w tym samym wierszu lub kolumnie można połączyć w pojedynczą komórkę. Można na przykład scalić wszystkie komórki górnego wiersza tabeli, tworząc pojedynczą komórkę na tytuł.

 1. Stosując narzędzie Tekst  zaznacz komórki, które mają zostać scalone.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Scal komórki.

Rozłącz komórki

 1. Umieść punkt wstawiania w scalonej komórce i wybierz polecenie Tabela > Rozłącz komórki.

Podziel komórki

Komórki można dzielić w poziomie lub w pionie, co jest szczególnie przydatne przy tworzeniu formularzy. Można też zaznaczać wiele komórek i dzielić je w pionie lub w poziomie.

 1. Umieść punkt wstawiania w komórce, która ma zostać podzielona, albo zaznacz wiersz, kolumnę lub blok komórek.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Podziel komórki w pionie lub Podziel komórki w poziomie.

Praca z niemieszczącymi się komórkami

W większości przypadków komórki tabeli rozszerzają się w pionie, aby pomieścić dodawany tekst lub grafikę. Jeżeli jednak ustawi się stałą wysokość wiersza, to po dodaniu tekstu lub grafiki zbyt dużych dla danej komórki, w jej prawym dolnym rogu pojawi się czerwony punkt, wskazujący na istnienie zakrytej zawartości.

Zakryty tekst nie może przepływać do innej komórki. Aby go odsłonić, zmodyfikuj zawartość lub zmień jej rozmiar, albo powiększyć komórkę czy ramkę tekstową, w której znajduje się tabela.

W przypadku grafiki w wierszu lub tekstu o stałej interlinii zawartość komórki może wystawać poza jej krawędzie. Aby tekst lub grafika wystające poza krawędzie komórki zostały przycięte do jej wielkości, użyj opcji Przytnij zawartość do komórki. Jednak opcja ta nie ma zastosowania w przypadku grafiki w wierszu, która wystaje poza dolne krawędzie komórek (w poziomie).

Wyświetl zawartość niemieszczącej się komórki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zwiększyć rozmiar komórki.

  • Zmienić formatowanie tekstu. Aby zaznaczyć zawartość komórki, kliknij niemieszczącą się komórkę, naciśnij klawisz Esc, a następnie użyj panelu Sterowanie do sformatowania tekstu.

Przytnij obraz w komórce

Jeżeli obraz jest za duży w stosunku do komórki, to wystaje poza jej granice. Części obrazu wychodzące poza krawędzie komórki można przyciąć.

 1. Umieść punkt wstawiania w komórce, która ma zostać przycięta, albo zaznaczyć zakres komórek do modyfikacji.
 2. Wybierz polecenie Tabela > Opcje komórki > Grafika.

 3. Zaznacz opcję Przytnij zawartość do komórki, a następnie kliknij OK.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto