Poznámky k verzi | Vydání aplikace InDesign CC z března 2018 (13.1)

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud fungují na principu „try and buy“. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli zakoupením předplatného. Pokud si zakoupíte předplatné, musíte být připojeni k internetu a přihlášeni ke svému účtu pomocí Adobe ID, abyste mohli začít používat plnou verzi.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Co je nového v této verzi

Seznam nových funkcí dodaných ve vydání aplikace InDesign CC z října 2017 najdete v Přehledu nových funkcí.

Vyřešené klíčové potíže

 • Pokud při úpravě velikosti objektu neprobíhá úprava tloušťky tahu, dojde k nesprávné úpravě velikosti tohoto objektu.
 • Pokud odstavec obsahuje TCY, dojde k nesprávnému použití nastavení okraje a stínování odstavce.
 • Pokud dojde k odstranění některých stránek z dokumentu, nezachová aplikace InDesign pořadí položek stránky uvnitř vrstev.
 • Při exportu PDF z aplikace InDesign dojde u grafiky v umístěných souborech PDF k vypuštění přetisku výplně s nastavením 0.
 • Je-li vypnutý náhled písma, dojde při změně písma k výběru nesprávného stylu písma.
 • [Pouze Mac] – Speciální znak (?) se zobrazuje v okně editoru článku s tabulkami buňky a způsobuje skrytí prvního znaku.
 • Obsah pole odstínu při spuštění zmizí, při procházení se nastaví na 0%, a proto se nezobrazí stínování okraje.
 • Pokud název souboru obsahuje dopředné lomítko (/), dojde k selhání exportu do formátu PNG nebo JPEG.
 • Na displejích s vysokým rozlišením dojde k deformování panelů Stránky, Vrstvy a Vzorník a zmizí posuvník.
 • [Pouze Windows] – Pokud je dokument publikován systémem s dvoubajtovým uživatelským jménem, nejsou textové rámečky s méně než 250 znaky exportovány do služby Publish Online.
 • Při propojování do některých PDF nejsou k dispozici možnosti nabídky Uložit, Uložit jako a Upravit.
 • Na klasické pracovní ploše v systému Windows 10 je v levém horním rohu viditelný stín obrázku knihovny CC.
 • Při použití písma SVG Trajan Color se v dialogu Další písma OpenType zobrazí nesmyslný znak.
 • Při otevírání dokumentu v aplikaci InDesign Server dojde k chybě jazyka AppleScript.
 • Aplikace InDesign nesplní odmítnutí události „onClose“ v dialogovém okně skriptu uživatelského rozhraní.
 • Při otevírání IDML dojde ke ztrátě obtékání textu.
 • Při vkládání obsahu ze souboru aplikace Word s poznámkou na konci dojde k zamrznutí aplikace InDesign.
 • Při otevření poškozeného souboru .inx dojde k zhroucení aplikace InDesign.
 • Chybí značky pro typy souborů .wmf a .pict.
 • Odstín stínování odstavce importovaného z aplikace Word se změní na výchozí hodnotu (20 %).
 • [Pouze MAC] – Na panelu Vrstvy chybí u netisknutelných vrstev vizuální zpětná vazba.
 • Při zarovnávání nebo vytváření objektů v dokumentu v CCJK se nezobrazí inteligentní vodítka pro zarovnání na střed.
 • Chybí značka pro ukotvený textový rámeček.
 • Chyba při importu XML, pokud soubor XML obsahuje instrukci „zpracování mezer“.
 • Pokud je v knihovnách použita vlastnost velikosti stylu objektů, dojde k zamrznutí aplikace InDesign.
 • [Pouze systém Mac OS se systémem souborů APFS] – Názvy skriptů na panelu Skripty nejsou seřazené podle textu.
 • Pokud dokument aplikace InDesign obsahuje oddíly, dojde v PDF k nesprávnému procházení koncových poznámek.
 • Při exportu pomocí panelu Články nejsou exportovány ukotvené obrázky.
 • Tagem je označen další ukotvený obrázek místo skutečně ukotveného obrázku s použitými efekty.
 • Při exportu do PDF dojde k selhání efektů průhlednosti s transformací.
 • Aplikace se v zařízení MS Surface Book neotočí do orientace na výšku.
 • Při aktualizaci aplikace InDesign z verze CC 2017.0 na verzi CC 2017.1 dojde k vyprázdnění složky Písma.
 • Při zvětšení se text v náhledu GPU vykreslí jako sloupce nebo čtverce.
 • Hlavní stránka vytvořená pomocí stávající hlavní stránky vynechá PTF.
 • Volba velikosti nadefinovaná v části Styl objektu nefunguje správně pro ukotvené objekty.
 • [Pouze Mac] – Chyba Přístup odepřen při balení dokumentu do síťového umístění.
 • Při exportu do formátu SWF nedojde k vytvoření složky Zdroje.
 • Při kopírování do jiného dokumentu dojde ke ztrátě přesahujícího textu.
 • Při vytváření balíčku se u chybějících nebo změněných vazeb zobrazí nesprávná výstražná zpráva.
 • Při obnovení chybějících vazeb z dialogu balení dojde k vytvoření zrnitého PDF.
 • Při vytvoření PDF pomocí zabalení zobrazuje proměnná textu názvu souboru příponu (.indd).
 • Položka „Střídání“ v části Tah řádků a sloupců možností tabulky je nesprávně lokalizovaná.
 • Při obnovení chybějících vazeb z dialogu balení nedojde k vytvoření složky Vazby.
 • I po obnovení chybějících vazeb z dialogu balení zůstane stav dokumentu nezměněný.
 • Ikona Referenční bod na panelu Transformace je zkrácená.
 • V několika scénářích se nezobrazí vodorovný posuvník na panelu stránek.

Opravy stability

 • [Pouze Mac] – Při pokusu o změnu písma z rozevírací nabídky bezprostředně po provedení operace Zpět u odstraněného textu dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Při práci na dokumentu dojde ke zhroucení aplikace InDesign, pokud chybí základní zdroj vazby.
 • Nekonzistentní stav dat idml způsobuje zhroucení při otevření.
 • [Pouze Windows] – Pokud při balení knihy k tisku chybí dokument nebo dokumenty, dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • [Pouze Mac] – Při otevření některých souborů aplikace InDesign prostřednictvím funkce InDesign Book aplikace InDesign zamrzne.
 • [Pouze Windows] – Z důvodu nedostatečných práv na úrovni uživatele pro moduly runtime Microsoft VC dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Při posouvání nebo kotvení obrázků v některých dokumentech dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Při ukládání souboru do síťového umístění, například do serveru NAS, dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Otevření souboru uloženého do „BOX“ způsobí konzistentní ochranné ukončení až do obnovení sítě.
 • [Pouze Windows] – Při opakovaném uložení souboru do složky souborů sady Creative Cloud dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Aplikace InDesign provede ochranné ukončení při uzavření dokumentu po jeho upravení pomocí funkce Upravit originál na panelu Vazby, pokud se má zobrazit modální dialogové okno.
 • Pokud systém obsahuje aplikaci pro klávesové zkratky, například Keyboard maestro, tak při zkopírování a vložení textového rámečku dojde ke zhroucení nebo zamrznutí aplikace InDesign.
 • Při ukládání dokumentu obsahujícího odkaz nacházející se v jedné ze dvou připojených jednotek dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Při exportu některých dokumentů .indd do IDML dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Pokud mají dokumenty nesprávné indexy, dojde při exportu tagovaných PDF ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Při obnově vazeb chybějících článků aplikace InCopy se zapnutou možností „Zobrazovat zřetězené rámečky“ dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Při přepnutí zpět do původního dokumentu po provedení funkce „Upravit originál“ ve vloženém souboru .indd dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Při zkopírování textu z aplikace InDesign do jiné aplikace dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • [Pouze Windows] – Pokud se ve schránce nacházejí data aplikace LibreOffice Calc, dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Při přemístění včleněného ukotveného objektu do jiné polohy ve specifickém scénáři dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • [Pouze Windows] – Pokud je při pokusu o otevření kontextové nabídky nebo nabídky Upravit něco zkopírováno do schránky ze sady OpenOffice, dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Při zkopírování a vložení velké tabulky obsahující soubory aplikace Word s poznámkami na konci dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • [Pouze Mac] – Při přetažení vlastních dat z panelů CEP dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Při obnovení vazeb článku s otevřeným panelem Poznámky dojde ke zhroucení aplikace InDesign.
 • [Pouze Windows] – Při minimalizaci aplikace s otevřeným panelem OpenType dojde ke zhroucení aplikace InDesign.

Online zdroje

Obecné komunitní stránky Adobe najdete na adrese https://community.adobe.com.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru najdete na stránkách http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirace a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.