Podrobnější informace a pokyny hledejte na následujících odkazech.

Používání správy barev při tisku

Když tisknete dokument se správou barev, můžete určit další volby správy barev, abyste zachovali shodné barvy v tištěném výstupu. Předpokládejme například, že váš dokument obsahuje profil přizpůsobený pro výstup na osvit, ale vy chcete vytisknout kontrolní nátisk barev dokumentu na stolní tiskárně. V tiskovém dialogovém okně můžete převést barvy dokumentu do barevného prostoru stolní tiskárny; použije se profil stolní tiskárny namísto současného profilu dokumentu. Pokud vyberete jako barevný prostor Kontrolní tisk a cílovou tiskárnu RGB, InDesign převede barevná data na hodnoty RGB s použitím vybraného barevného profilu.

Když tisknete na postscriptovou tiskárnu, můžete také použít volbu PostScriptová správa barev. V tom případě InDesign posílá barevná data dokumentu v kalibrované verzi jeho původního barevného prostoru spolu s profilem dokumentu přímo do postscriptové tiskárny a nechá tiskárnu převést dokument do barevného prostoru tiskárny. Barevný prostor tiskárny je uložen v zařízení jako slovník reprodukce barev (CRD); tím je umožněn výstup nezávislý na zařízení. Slovníky CRD jsou postscriptové ekvivalenty barevných profilů. Přesné výsledky převodu barev se mohou na různých tiskárnách lišit. Chcete-li použít postscriptovou správu barev, musíte mít tiskárnu, která používá PostScript Level 2 nebo vyšší; není nutné instalovat ICC profil tiskárny na váš počítač.

Poznámka:

Při práci v dokumentu se správou barev lze používat panel Kontrola před výstupem k zajištění shody barev se zadanými pokyny.

 1. Zkontrolujte, že máte instalovaný správný ovladač tiskárny a PPD.
 2. Zvolte Soubor > Tisknout.
 3. Pokud jsou požadovaná nastavení v přednastavení tisku, zvolte ho v nabídce Přednastavení tisku nahoře v tiskovém dialogovém okně.
 4. Upravte podle potřeby nastavení pro daný dokument.
 5. Klikněte na Správa barev na levé straně tiskového dialogového okna.
 6. Pod Tisknout vyberte Dokument.
 7. Pro Zpracování barev zvolte Nechat InDesign určit barvy.
 8. Pro Profil tiskárny vyberte profil svého výstupního zařízení.

  Čím přesněji profil popisuje chování výstupního zařízení a podmínky tisku (například typ papíru), tím přesněji může správa barev převádět číselné hodnoty skutečných barev v dokumentu.

 9. Vyberte Zachovat číselné hodnoty RGB nebo Zachovat číselné hodnoty CMYK.

  Tato volba určuje, jak InDesign zpracovává barvy, které nemají přiřazený barevný profil (například importované obrázky bez zahrnutých profilů). Pokud je tato volba vybraná, InDesign odesílá číselné hodnoty barev přímo na výstupní zařízení. Pokud tato volba není vybraná, InDesign nejprve převádí číselné hodnoty barev do barevného prostoru výstupního zařízení.

  Zachování číselných hodnot se doporučuje v případě, že používáte bezpečný pracovní postup CMYK. Zachování číselných hodnot se nedoporučuje, když tisknete dokumenty RGB.

 10. Stiskněte buď Nastavení (Windows) nebo Tiskárna (Mac OS), chcete-li otevřít dialogové okno ovladače tiskárny.
 11. Vypněte správu barev tiskárny a klikněte na Tisknout, abyste se vrátili do tiskového dialogového okna aplikace InDesign.

  Každý ovladač tiskárny má jiné možnosti správy barev. Pokud není zřejmé, jak správu barev vypnout, podívejte se do dokumentace tiskárny.

 12. Klikněte na Tisknout.

Volby barevného výstupu pro složený výstup

V oblasti Výstup tiskového dialogového okna můžete určit, jak se budou složené barvy v dokumentu posílat do tiskárny. Když je správa barev zapnutá (výchozí stav), výchozí nastavení barev produkuje kalibrovaný barevný výstup. Informace o přímých barvách se při převodu barev zachovají; pouze ekvivalentní výtažkové barvy se převedou do určeného barevného prostoru. Pokud si nejste jisti, kterou volbu barev použít, zeptejte se svého dodavatele předtiskových služeb.

Režimy složených barev mají vliv pouze na rastrované obrazy a objekty vytvořené pomocí aplikace InDesign; umístěné grafiky (například soubory EPS a Adobe PDF) se neovlivní, pokud nepřekrývají průhledné objekty.

Další informace o složeném tisku nabízí Adobe Print Resource Center na webové stránce www.adobe.com/go/print_resource_cz.

Poznámka:

Volby dostupné pro tisk bez PostScriptu závisí na barevném modelu, který používá tiskárna, což je obvykle RGB.

Když tisknete složený výstup, automatické vytváření přesahů je vypnuté; ale můžete vybrat volbu Simulovat přetisk, abyste zkontrolovali přetisk textu, tahů nebo výplní.

Oblast Výstup tiskového dialogového okna nabízí následující volby barev. Mohou být dostupné i další volby v závislosti na vaší tiskárně.

Pro složené nechat nezměněné

Posílá do tiskárny barevnou verzi určených stránek a zachová všechny barevné hodnoty původního dokumentu. Když je vybraná tato volba, volba Simulovat přetisk není dostupná.

Složené stupně šedi

Posílá do tiskárny určené stránky ve stupních šedi, například při tisku na černobílé tiskárně bez vytváření výtažků.

Složené RGB

Posílá do tiskárny barevné verze určených stránek, například při tisku na tiskárně RGB bez vytváření výtažků.

Složené CMYK

Posílá do tiskárny barevné verze určených stránek, například při tisku na tiskárně CMYK bez vytváření výtažků. (Tato volba je dostupná pouze pro postscriptové tiskárny.)

Výtažky

Vytvoří postscriptové informace pro každý z vyžadovaných výtažků pro dokument a pošle tyto informace na výstupní zařízení. (Tato volba je dostupná pouze pro postscriptové tiskárny.)

In-RIP výtažky

Pošle informace o výtažcích do RIPu výstupního zařízení. (Tato volba je dostupná pouze pro postscriptové tiskárny.)

Text jako černá

Vyberte tuto volbu, chcete-li tisknout všechen text vytvořený v aplikaci InDesign černě, pokud nemá barvu Žádná, Papír nebo hodnotu barvy, která odpovídá bílé. Tato volba je užitečná, když vytváříte obsah pro tisk i distribuci PDF. Pokud jsou například hypervazby ve verzi PDF modré, vytisknou se na černobílé tiskárně černě, což je lepší než polotónová varianta, která by mohla být špatně čitelná.

Kontrolní nátisk (kterému se také někdy říká obtah) je tištěná simulace vzhledu finálního výstupu na tiskařském stroji. Kontrolní nátisk se vytváří na výstupním zařízení, které je levnější než tiskařský stroj. V posledních letech mají některé inkoustové tiskárny potřebné rozlišení k produkci levných tisků, které lze použít jako kontrolní nátisky.

 1. Klikněte na položky Zobrazit > Nastavení kontrolního náhledu > Vlastní.
 2. V dialogovém okně Přizpůsobit podmínky kontrolního náhledu vyberte zařízení, které chcete simulovat, a klikněte na OK.
 3. Vyberte Zachovat číselné hodnoty RGB nebo Zachovat číselné hodnoty CMYK a klikněte na OK.

  Tato volba určuje, jak InDesign zpracovává barvy, které nemají přiřazený barevný profil (například importované obrázky bez zahrnutých profilů). Pokud je tato volba vybraná, InDesign odesílá číselné hodnoty barev přímo na výstupní zařízení. Pokud tato volba není vybraná, InDesign nejprve převádí číselné hodnoty barev do barevného prostoru výstupního zařízení.

  Zachování číselných hodnot se doporučuje v případě, že používáte bezpečný pracovní postup CMYK. Zachování číselných hodnot se nedoporučuje, když tisknete dokumenty RGB.

 4. Zvolte Soubor > Tisknout.
 5. Pokud jsou požadovaná nastavení v přednastavení tisku, zvolte ho v nabídce Přednastavení tisku nahoře v tiskovém dialogovém okně.
 6. Upravte podle potřeby nastavení pro daný dokument.
 7. Klikněte na Správa barev na levé straně tiskového dialogového okna.
 8. Pod Tisknout vyberte Kontrolní tisk. Profil by měl odpovídat vybranému nastavení kontrolního náhledu.
 9. Pro Zpracování barev zvolte Nechat InDesign určit barvy.
 10. Vyberte Simulovat barvu papíru, chcete-li simulovat určený odstín bílé, který vykazuje tiskové médium, určené profilem dokumentu (záměr absolutní kolorimetrické reprodukce). Tato volba není dostupná pro všechny profily.
 11. Stiskněte buď Nastavení (Windows) nebo Tiskárna (Mac OS), chcete-li otevřít dialogové okno ovladače tiskárny.
 12. Vypněte správu barev tiskárny a klikněte na Tisknout, abyste se vrátili do tiskového dialogového okna aplikace InDesign.

  Každý ovladač tiskárny má jiné možnosti správy barev. Pokud není zřejmé, jak správu barev vypnout, podívejte se do dokumentace tiskárny.

 13. Klikněte na Tisknout.

Vylepšení gradientů a barevných směsí v tisku

Výstupní zařízení s PostScriptem Level 2 a PostScriptem 3 mohou tisknout až 256 odstínů šedi a většina stolních postscriptových laserových tiskáren je schopna tisknout přibližně 32 až 64 odstínů podle rozlišení zařízení, určené hustoty rastru a použité metody vytváření polotónů. Pruhy se objeví, když každý dostupný odstín pokrývá dost velkou plochu na to, abyste mohli vidět jednotlivé odstíny. Pokud určíte přechod pomocí dvou hodnot v procentech, které se liší o méně než 50 %, určujete úzký rozsah odstínů, který může vytvořit pruhy. Pokud máte problémy s tiskem hladkých přechodů bez pruhů, zkuste tyto postupy:

 • Použijte přechod, který se změní alespoň o 50 % v jedné nebo více výtažkových barevných složkách.

 • Zadejte světlejší barvy nebo zkraťte délku tmavších přechodů. Pruhy se nejpravděpodobněji objeví mezi velmi tmavou barvou a bílou.

 • Zvyšte procenta změny v přechodu.

 • Zmenšete hustotu rastru pro dokument (pouze pro postscriptová výstupní zařízení).

 • Pokud se pruhy vyskytují v importované grafice, například v souboru aplikace Adobe Illustrator®, pravděpodobně budete muset upravit původní grafiku.

 • Tiskněte na výstupní zařízení vybavené jazykem PostScript®3, které je schopné vytvářet hladší přechody.

 • Použijte kratší přechody. Optimální délka závisí na barvách přechodu, ale snažte se mít přechody kratší než 7,5 palce (19 cm).

O polotónových bodech a tiskových bodech

Většina tiskáren simuluje šedé pomocí polotónových bodů vytištěných do mřížky; buňky mřížky se nazývají polotónové buňky , řádky mřížky se nazývají řádky nebo řádkové rastry. Každý polotónový bod je vytvořen z tiskových bodů. Při větším zaplnění polotónové buňky tiskovými body se polotónový bod zvětšuje a výsledkem je tmavší odstín šedi.

Rozlišení tiskárny určuje počet bodů dostupných pro vytvoření polotónového bodu. Tiskárna s menšími body může vytvořit větší rozsah velikostí polotónových bodů a tím umožní tisk více odstínů šedi. Hustota rastru také hraje svou roli: když se zvýší hustota rastru, polotónové buňky se zmenší, a mohou obsahovat méně tiskových bodů – výsledkem je menší počet odstínů šedi. Z toho vyplývá, že existuje závislost mezi počtem možných úrovní šedi a hrubostí obrazu.

Simulace plynulých tónů tiskovými body
Simulace plynulých tónů tiskovými body

A. Plynulé tóny simulované rastrem B. Rastr složený z polotónových bodů v řádcích C. Polotónové body složené z tiskových bodů