Export obsahu do formátu ePub | CS5.5

Dokument nebo knihu můžete exportovat jako e-knihu ve formátu EPUB, která je kompatibilní se softwarem pro čtení Adobe Digital Editions a s dalšími softwary pro čtení e-knih.

  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

    • Otevřete dokument a vyberte možnost Soubor > Exportovat.

    • Otevřete knihu a z nabídky panelu Kniha vyberte možnost Exportovat knihu do formátu EPUB.

  2. Zadejte název souboru a umístění.

  3. V seznamu Uložit jako typ vyberte možnost EPUB a klikněte na tlačítko Uložit.

  4. V dialogovém okně Volby exportu do EPUB určete požadované volby v oblasti Všeobecné, Obrazy a Obsah.

InDesign vytvoří jeden soubor .epub obsahující celý obsah založený na XHTML. Exportovaný soubor může obsahovat i titulní obraz, pokud je to zadáno. Titulní obraz je vytvořen z obrazu nebo rasterizací první stránky vybraného dokumentu (nebo dokumentu zdroje stylů, pokud byla vybrána kniha). Miniatura je použita jako symbol knihy ve čtečkách EPUB nebo v zobrazení knihovny aplikace Digital Editions Reader. Pro zobrazení souboru je nutná čtečka EPUB. Použít můžete také software Adobe Digital Editions, který lze bezplatně stáhnout z webových stránek Adobe.

Poznámka:

Soubor .epub je v podstatě soubor .zip. Chcete-li zobrazit a upravit obsah souboru .EPUB, změňte jeho příponu z .epub na .zip a poté rozbalte obsah souboru. Je to zejména vhodné pro úpravy souboru CSS.

Poznámka:

Pokud je vybrána možnost Založit na rozvržení stránky, budou objekty aplikace InDesign, např. textové rámečky a objekty obsahující vložené obrazy, vždy exportovány. Prázdné objekty nebudou exportovány, pokud ovšem nenastavíte objekt aplikace InDesign pomocí voleb na panelu Volby exportu objektu tak, aby byly exportovány jako JPEG, GIF nebo PNG.

Zdroje ve formátu EPUB

Na následujících odkazech získáte informace o formátu EPUB.

Obecné volby exportu do formátu EPUB

Sekce Všeobecné v dialogovém okně Volby exportu do formátu EPUB obsahuje následující volby.

Včetně metadat dokumentu

Do exportovaného souboru se zahrnou metadata z dokumentu (nebo z dokumentu zdroje stylů, pokud byla vybrána kniha).

Přidat položku Vydavatel

Zadejte údaje o vydavateli, které se objeví v metadatech e-knihy. Můžete zadat adresu URL vydavatele, aby se mohl čtenář e-knihy podívat na webové stránky vydavatele.

Jedinečný identifikátor

Každý dokumentu ePub vyžaduje jedinečný identifikátor. Atribut jedinečného identifikátoru lze specifikovat. Pokud pole ponecháte prázdné, vytvoří se identifikátor automaticky.

Titulní stránka pro ePub

Určuje titulní obraz e-knihy. Zvolte jednu z následujících možností:

Žádný titulní obraz

Pokud vyberete tuto možnost, nepřidá se k e-knize žádný titulní obraz.

Rastrovat první stránku

Pokud vyberete tuto možnost, dojde k vytvoření souboru s obrázkem rastrováním první stránky e-knihy a tento soubor s obrázkem se použije jako titulní obraz.

Použít existující soubor s obrázkem

Pokud vyberete tuto možnost, můžete zvolit obrázek ve svém počítači a použít jej jako titulní obraz.

Okraj knihy

Zadejte jednoduchý okraj v jednotkách EM nebo v obrazových bodech. Zadání okrajů v jednotkách EM je vhodnější pro kompatibilitu s různými obrazovkami. Stejná hodnota se použije pro všechny okraje: horní, spodní, levý a pravý.

Odrážky

Vyberte Mapovat na nesetříděný seznam, chcete-li znaky odrážek převést na položky seznamu, které jsou v HTML formátovány pomocí značky <ul>. Vyberte Převést na text, chcete-li k formátování použít tag <p> a znaky odrážky jako text. Pokud jste použili nativní automatické odrážky aplikace InDesign, jsou zahrnuty i odrážky vnořených úrovní.

Číslice

Určí způsob převedení čísel do souboru HTML. Pokud jste použili nativní automatické číslování aplikace InDesign, jsou zahrnuty i odrážky vnořených úrovní.

Mapovat na uspořádané seznamy

Převede číslované seznamy na položky seznamu, které jsou formátovány jako HTML prvky pomocí tagu ol>.

Mapovat na statické uspořádané seznamy

Převede číslované seznamy na položky seznamu, ale přiřadí jim atribut <value> podle aktuálního čísla odstavce v aplikaci InDesign.

Převést na text

Převede číslované seznamy na odstavce, které začínají aktuálním číslem odstavce jako text.

Zobrazit ePub po dokončení exportu

Spustí program Adobe Digital Editions Reader (pokud je k dispozici).

Volby obrazů ve formátu EPUB

Sekce Obrazy v dialogovém okně Volby exportu Digital Editions obsahuje následující volby. V nabídce Převod obrazu určete způsob exportu obrazů do formátu HTML.

Zachovat vzhled z rozvržení

Tuto možnost označte, pokud chcete nechat zdědit atributy objektu obrazu z rozvržení.

Rozlišení (ppi)

Určete rozlišení obrazů v obrazových bodech na palec (ppi) . Operační systémy jsou standardizovány buď na 72 ppi nebo 96 ppi, rozsah mobilních zařízení se liší od 132 ppi (iPad) přes 172 ppi (Sony Reader) až po 300 ppi (iPhone 4). Hodnotu ppi můžete zadat pro každý vybraný objekt. Možné hodnoty jsou 72, 96, 150 (dnešní průměr ze všech zařízení eBook) a 300.

Velikost obrazu

Určete, jestli musí velikost obrazu zůstat pevná nebo jestli se má upravovat podle stránky. Možnost Relativně k velikosti stránky nastavuje relativní procentuální hodnotu založenou na velikosti obrazu vzhledem k šířce stránky aplikace InDesign. Tato možnost způsobuje proporcionální úpravu velikosti obrazů vzhledem k šířce oblasti pro čtení.

Zarovnání obrazu a mezery

Určuje zarovnání obrazu vlevo, na střed, vpravo a odsazení nahoře a dole.

Vložit novou stránku

Chcete-li vložit nové stránky s obrazy, zaškrtněte toto pole. Nové stránky lze vkládat před obrazem, po obraze nebo před a po obraze.

Nastavení se použije u ukotvených objektů

Tuto možnost označte, pokud chcete tato nastavení použít u všech ukotvených objektů.

Převod obrazu

Umožňuje zvolit, zda se optimalizované obrazy z dokumentu převedou do GIF, JPEG nebo PNG. Vyberte Automaticky a InDesign v každém případě rozhodne, který formát použít. Zvolením možnosti PNG vypnete nastavení obrazové komprese.Možnost PNG použijte pro bezeztrátovou kompresi a pro obrazy obsahující průhlednost.

Volby GIF (paleta)

Umožňuje nastavit, jak InDesign zpracuje barvy při optimalizaci souborů GIF. Formát GIF používá omezenou paletu barev, která nemůže překročit 256 barev.

Zvolte Adaptivní, aby se vytvořila paleta používající reprezentativní vzorek barev v grafice bez jakéhokoliv rozkladu barev (míchání malých barevných bodů, aby se simulovaly další barvy). Chcete-li vytvořit paletu bezpečných webových barev, které jsou podmnožinou systémových barev Windows a Mac OS, zvolte Webová. Zvolte Systémová (Win) nebo Systémová (Mac), abyste vytvořili paletu pomocí vestavěné systémové palety barev. Tato volba může mít neočekávané výsledky.

Chcete-li, aby se obrazy načítaly postupně vyplňováním chybějících řádků, vyberte možnost Prokládání. Pokud tato volba není vybrána, je obraz rozmazaný a zobrazí se ostře až ve chvíli, kdy dosáhne plného rozlišení.

Volby JPEG (kvalita obrazu)

Pro každý vytvořený obraz JPEG určuje kompromis mezi kompresí (snížení velikosti souboru) a kvalitou obrazu. Nízká vytváří nejmenší soubory a nejméně kvalitní obrazy.

Volby JPEG (metoda formátování)

Určuje, jak rychle se grafika JPEG bude zobrazovat, když se soubor obsahující grafiku otevře na Webu. Zvolte Progresivní, aby se obrazy JPEG při stahování zobrazovaly postupně a s postupným načítáním detailů. (Soubory vytvořené s touto volbou jsou o něco větší a při zobrazování vyžadují více paměti RAM.) Zvolte Účaří, pokud se má každý soubor JPEG zobrazit až po svém stažení (do té doby se na jeho místě objeví rámeček).

Ignorovat nastavení převodu obrazu

Bude ignorovat volby exportu objektu nastavené pro jednotlivé obrazy. Viz Použití voleb exportu objektů.

Volby pro obsah EPUB

Sekce Obsah v dialogovém okně Volby EPUB obsahuje následující volby.

Formátovat pro obsah EPUB

Stanoví, zda bude použit formát XHTML nebo DTBook. DTBook je speciální formát určený pro čtenáře s poškozením zraku.

Použít styl obsahu aplikace InDesign

Vyberte tuto možnost, chcete-li vytvořit obsah podle zvoleného stylu obsahu. V nabídce Styl obsahu vyberte styl obsahu, který chcete použít při vytvoření obsahu vaší e-knihy. Příkazem Formát > Styly obsahu vytvoříte speciální styl obsahu pro e-knihu.

Zalomit dokument na stylu odstavce

E-knihu můžete rozdělit podle určeného stylu odstavce. Rozdělení způsobí vytvoření většího počtu souborů HTML v balíku EPUB, ale může pomoci při rozdělení dlouhých souborů a ke zvýšení výkonu čtecích programů EPUB.

Vložit poznámku pod čarou za odstavec

Chcete-li vložit poznámku pod čarou za odstavec, zaškrtněte toto pole. Pokud tato volba není zaškrtnutá, převedou se poznámky pod čarou na poznámky na konci.

Odstranit vynucená zalomení řádků

Tuto možnost označte, pokud chcete v exportované e-knize odstranit všechna měkká zalomení řádků.

Generovat CSS

CSS (Cascading Style Sheets) jsou sady pravidel formátování, které určují vzhled obsahu webové stránky. Když používáte CSS k formátování stránky, oddělujete obsah od prezentace.

Zahrnout definice stylů

Při exportu do formátu ePub můžete vytvořit seznam upravitelných stylů CSS.

Zachovat lokální změny

Pokud vyberete tuto možnost, dojde k zahrnutí místního formátování, jako je např. kurzíva nebo tučné písmo.

Včetně vložitelných písem

Zahrnuje všechna písma, která lze vložit do e-knih. Písma obsahují bity vkládání, které stanoví, zda písmo lze vložit nebo ne.

Pouze názvy stylů

Zahrnuje jen názvy nedefinovaných stylů v seznamu stylů ePub.

Použít existující soubor CSS

Určete URL existujícího seznamu stylů CSS, což je pravděpodobně relativní URL, například „/styles/style.css“. InDesign nekontroluje, zda soubor CSS existuje nebo zda je platný, a proto musíte ověřit nastavení externího CSS.

Související témata

Vytváření a publikování elektronických knihbrožurletákůpohlednicplakátůinteraktivních rozložení stránek a mnohé další s aplikací Adobe InDesign.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.