Přehled

Před exportováním rozvržení do formátu EPUB můžete provést několik úprav zajišťujících, že export proběhne správným způsobem.

 • Přidat ukotvenou grafiku - Ukotvěte grafiku v toku textu tak, abyste mohli řídit její pozici ve vztahu k exportovanému textu. Viz Ukotvené objekty.
 • Volby exportu objektů - Určete volby exportu pro umístěné objekty. Viz Volby exportu objektů.
 • Mapování stylů na tagy exportu - Namapujte styly znaků a odstavců na tagy a třídy HTML. Viz Mapování stylů na tagy exportu.
 • Výběr obsahu a pořadí - Pomocí panelu Článek vyberte obsah pro export a pořadí, ve kterém se má zobrazit. Viz Články. Obsah můžete také uspořádat podle rozvržení stránky nebo struktury XML.

Export do formátu EPUB

Dokument nebo knihu můžete exportovat jako e-knihu ve formátu EPUB, který je kompatibilní se softwarem pro čtení e-knihy.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Otevřete dokument a vyberte možnost Soubor > Exportovat.

  • Otevřete knihu a z nabídky panelu Kniha vyberte možnost Exportovat knihu do formátu EPUB.

 2. Zadejte název souboru a umístění.

 3. V seznamu Uložit jako typ vyberte možnost EPUB a klikněte na tlačítko Uložit.

 4. V dialogovém okně Volby exportu do EPUB určete požadované volby v oblasti Všeobecné, Obrazy a Další volby.

InDesign vytvoří jeden soubor .epub obsahující celý obsah založený na XHTML. Exportovaný soubor může obsahovat i titulní obraz, pokud je to zadáno.Titulní obraz je vytvořen z obrazu nebo rasterizací první stránky vybraného dokumentu (nebo dokumentu zdroje stylů, pokud byla vybrána kniha). Miniatura je použita jako symbol knihy ve čtečkách EPUB nebo v zobrazení knihovny aplikace Digital Editions Reader. Pro zobrazení souboru je nutná čtečka EPUB. Použít můžete také software Adobe Digital Editions, který lze bezplatně stáhnout z webových stránek Adobe.

Poznámka:

Soubor .epub je v podstatě soubor .zip. Chcete-li zobrazit a upravit obsah souboru EPUB, změňte jeho příponu z .epub na .zip a poté rozbalte obsah souboru. Je to zejména vhodné pro úpravy souboru CSS.

Poznámka:

Pokud je vybrána možnost Založit na rozvržení stránky, budou objekty aplikace InDesign, např. textové rámečky a objekty obsahující vložené obrazy, vždy exportovány. Prázdné objekty nebudou exportovány, pokud ovšem nenastavíte objekt aplikace InDesign pomocí voleb na panelu Volby exportu objektu tak, aby byly exportovány jako JPEG, GIF nebo PNG.

Volby exportu do formátu EPUB

Obecné volby formátu EPUB

Sekce Všeobecné v dialogovém okně Volby exportu do formátu EPUB obsahuje následující volby.

Verze

Zadejte verzi souboru EPUB. 

EPUB 2.0.1

EPUB 2.0.1 je standard schválený asociací IDPF roku 2007. Tento formát je podporován na celé řadě zařízení.

EPUB 3.0

EPUB 3.0 je standard schválený asociací IDPF roku 2011. Tento formát také podporuje zvuk, video, JavaScript a japonský vertikální text. Nové funkce nebudou ale fungovat na čtečkách a zařízeních nepodporujících standard EPUB 3.0.

EPUB 3.0 s rozvržením

Jedná se o experimentální formát vytvořený společností Adobe Systems. Podporuje více sloupců, obtékání textu a další ovládací prvky, díky kterým budou vaše rozvržení vypadat dobře ve všech rozvrženích. Tato funkce bude fungovat pouze se specifickými technologiemi prohlížečů.

Obálka

Určuje titulní obraz e-knihy. Zvolte jednu z následujících možností:

Žádné

Vyberete-li tuto volbu, nepřidá se k e-knize žádný titulní obraz.

Rastrovat první stránku

Vyberete-li tuto volbu, dojde k vytvoření souboru obrazu rasteriizací první stránky e-knihy a tento soubor obrazu se použije jako titulní obraz.

Vybrat obraz

Vyberete-li tuto volbu, můžete určit obraz ve svém počítači, a tento obraz se použije jako titulní obraz.

Styl obsahu

Vyberte tuto možnost, chcete-li vytvořit obsah podle zvoleného stylu obsahu. V nabídce Styl obsahu vyberte styl obsahu, který chcete použít při vytvoření obsahu vaší e-knihy. Příkazem Formát > Styly obsahu vytvoříte speciální styl obsahu pro e-knihu.

Okraje

Zadejte hodnoty v pixelech pro Horní, Spodní, Levý a Pravý okraj. Chcete-li použít stejnou hodnotu pro všechny okraje, klikněte na ikonu Zachovat poměr stran. 

Pořadí obsahu

Určete obsah, ve kterém budou exportovány prvky stránky

Odvozeno od rozvržení stránky

Pořadí načítání je určováno umístěním položek na stránce.

Je-li vybrána volba Založeno na rozvržení stránky, určí aplikace InDesign pořadí čtení objektů stránky tak, že je projde zleva doprava a shora dolů. V některých případech, především u složitých vícesloupcových dokumentů, se návrhové prvky nemusí objevit v požadovaném pořadí čtení. V aplikaci Dreamweaver lze změnit uspořádání obsahu a naformátovat jej.

(Pouze asijské verze) Pokud je vybraná volba Založeno na rozvržení stránky, určí aplikace InDesign pořadí čtení objektů stránky podle vazby dokumentu (zleva doprava nebo zprava doleva). V některých případech, především u složitých vícesloupcových dokumentů, se exportované návrhové prvky nemusí objevit v požadovaném pořadí čtení. V aplikaci Dreamweaver lze změnit uspořádání obsahu a naformátovat jej.

Stejné jako struktura XML

Pořadí načítání je určováno pořadím tagů v zobrazení struktury. Viz Tagování položek stránky.

Stejné jako v panelu Články

Pořadí načítání je určováno pořadím elementů na panelu Články. Exportovány budou pouze zaškrtnuté články. Viz Zahrnutí článků pro exportování.

Vložit poznámku pod čarou za odstavec

Chcete-li vložit poznámku pod čarou za odstavec, zaškrtněte toto pole. Pokud tato volba není zaškrtnutá, převedou se poznámky pod čarou na poznámky na konci.

Odstranit vynucená zalomení řádků

Chcete-li v exportované e-knize odstranit všechna měkká zalomení řádků, zaškrtněte toto pole.

Odrážky

Vyberte Mapovat na nesetříděný seznam, chcete-li znaky odrážek převést na položky seznamu, které jsou v HTML formátovány pomocí značky <ul>. Vyberte Převést na text, chcete-li k formátování použít tag <p> a znaky odrážky jako text. Pokud jste použili nativní automatické odrážky aplikace InDesign, jsou zahrnuty i odrážky vnořených úrovní.

Číslice

Určí způsob převedení čísel do souboru HTML. Pokud jste použili nativní automatické číslování aplikace InDesign, jsou zahrnuty i odrážky vnořených úrovní.

Mapovat na uspořádané seznamy

Převede číslované seznamy na položky seznamu, které jsou formátovány v HTML pomocí značky <ol>.

Mapovat na statické uspořádané seznamy

Převede číslované seznamy na položky seznamu, ale přiřadí jim atribut <value> podle aktuálního čísla odstavce v aplikaci InDesign.

Převést na text

Převede číslované seznamy na odstavce, které začínají aktuálním číslem odstavce jako text.

Zobrazit EPUB po dokončení exportu

Otevře soubor EPUB ve výchozí aplikaci vybrané pro čtení formátu EPUB, pokud je nainstalovaná.

Volby obrazu ve formátu EPUB

Sekce Obrazy v dialogovém okně Volby exportu do formátu EPUB obsahuje následující volby. V nabídce Převod obrazu určete způsob exportu obrazů do formátu HTML.

Zachovat vzhled z rozvržení

Chcete-li, aby byly zděděny atributy objektu obrazu z rozvržení, zaškrtněte tuto možnost.

Rozlišení (ppi)

Zvolte rozlišení obrazů v obrazových bodech na palec (ppi). Operační systémy jsou standardizovány buď na 72 ppi nebo 96 ppi, rozsah mobilních zařízení se liší od 132 ppi (iPad) přes 172 ppi (Sony Reader) až po 300 ppi (iPhone 4). Hodnotu ppi můžete zvolit pro každý vybraný objekt. Možné hodnoty jsou 72, 96, 150 (dnešní průměr ze všech zařízení eBook) a 300.

Velikost obrazu

Určete, jestli musí velikost obrazu zůstat pevná nebo jestli se má upravovat podle stránky. Možnost Relativně k velikosti stránky nastavuje relativní procentuální hodnotu založenou na velikosti obrazu vzhledem k šířce stránky aplikace InDesign. Tato možnost způsobuje proporcionální úpravu velikosti obrazů vzhledem k šířce oblasti pro čtení.

Zarovnání obrazu a mezery

Zadejte zarovnání obrázku (nalevo, na střed, napravo) a mezeru před a za obrázkem.

Vložit novou stránku

Chcete-li vložit nové stránky s obrazy, zaškrtněte toto pole. Nové stránky lze vkládat před obrazem, po obraze nebo před a po obraze.

Nastavení se vztahují na ukotvené objekty

Chcete-li, aby se tato nastavení vztahovala na všechny ukotvené objekty, zaškrtněte toto pole.

Převod obrazu

Umožňuje zvolit, zda se optimalizované obrazy z dokumentu převedou do GIF, JPEG nebo PNG. Vyberte Automaticky a InDesign v každém případě rozhodne, který formát použít. Vybráním formátu PNG deaktivujete nastavení komprese obrazu; formát PNG používejte pro bezeztrátové obrazy nebo pro obrazy zahrnující průhlednost.

Volby GIF (paleta)

Umožňuje nastavit, jak InDesign zpracuje barvy při optimalizaci souborů GIF. Formát GIF používá omezenou paletu barev, která nemůže překročit 256 barev.

Zvolte Adaptivní, aby se vytvořila paleta používající reprezentativní vzorek barev v grafice bez jakéhokoliv rozkladu barev (míchání malých barevných bodů, aby se simulovaly další barvy). Chcete-li vytvořit paletu bezpečných webových barev, které jsou podmnožinou systémových barev Windows a Mac OS, zvolte Webová. Zvolte Systémová (Win) nebo Systémová (Mac), abyste vytvořili paletu pomocí vestavěné systémové palety barev. Tato volba může mít neočekávané výsledky.

Chcete-li, aby se obrazy načítaly postupně vyplňováním chybějících řádků, vyberte možnost Prokládání. Pokud tato volba není vybrána, je obraz rozmazaný a zobrazí se ostře až ve chvíli, kdy dosáhne plného rozlišení.

Volby JPEG (kvalita obrazu)

Pro každý vytvořený obraz JPEG určuje kompromis mezi kompresí (snížení velikosti souboru) a kvalitou obrazu. Nízká vytváří nejmenší soubory a nejméně kvalitní obrazy.

Volby JPEG (metoda formátování)

Určuje, jak rychle se grafika JPEG bude zobrazovat, když se soubor obsahující grafiku otevře na Webu. Zvolte Progresivní, aby se obrazy JPEG při stahování zobrazovaly postupně a s postupným načítáním detailů. (Soubory vytvořené s touto volbou jsou o něco větší a při zobrazování vyžadují více paměti RAM.) Zvolte Účaří, pokud se má každý soubor JPEG zobrazit až po svém stažení (do té doby se na jeho místě objeví rámeček).

Ignorovat nastavení převodu obrazu

Bude ignorovat volby exportu objektu nastavené pro jednotlivé obrazy. Viz Použití voleb exportu objektů.

Rozšířené možnosti formátu EPUB

Sekce Obsah v dialogovém okně Volby EPUB obsahuje následující volby.

Rozdělit dokument

E-knihu můžete rozdělit podle určeného stylu odstavce. Rozdělení způsobí vytvoření většího počtu souborů HTML v balíku EPUB, ale může pomoci při rozdělení dlouhých souborů a ke zvýšení výkonu čtecích programů EPUB.

Včetně metadat dokumentu

Do exportovaného souboru se zahrnou metadata z dokumentu (nebo z dokumentu zdroje stylů, pokud byla vybrána kniha).

Vydavatel

Zadejte údaje o vydavateli, které se objeví v metadatech e-knihy. Můžete zadat adresu URL vydavatele, aby se mohl čtenář e-knihy podívat na webové stránky vydavatele.

Jedinečný ID

Každý dokumentu ePub vyžaduje jedinečný identifikátor. Dojde k automatickému vytvoření a zobrazení jedinečného identifikátoru. Můžete jej odstranit a určit jedinečný identifikátor.

Volby CSS

CSS (Cascading Style Sheets) jsou sady pravidel formátování, které určují vzhled obsahu webové stránky. Když používáte CSS k formátování stránky, oddělujete obsah od prezentace.

Zahrnout definice stylů

Při exportu do ePub můžete vytvořit seznam upravitelných stylů CSS.

Zachovat lokální změny

Je-li vybrána tato volba, bude zahrnuto místní formátování, jako například kurzíva nebo tučné písmo.

Včetně vložitelných písem

Zahrnuje všechna písma, která lze vložit do e-knih. Písma obsahují bity vkládání, které stanoví, zda písmo lze vložit nebo ne.

Přidat seznam stylů

Určete URL existujícího seznamu stylů CSS, což je pravděpodobně relativní URL, například „/styles/style.css“. InDesign nekontroluje, zda soubor CSS existuje nebo zda je platný, a proto musíte ověřit nastavení externího CSS.

Přidat skript

Zadejte URL existujícího souboru JavaScript. InDesign nekontroluje, zda soubor JavaScript existuje, nebo zda je platný, a proto musíte ověřit nastavení souboru JavaScript.

Zdroje ve formátu EPUB

Na následujících odkazech získáte informace o formátu EPUB.