Przygotowanie dokumentu do drukowania broszury

Funkcja Drukuj broszurę pozwala stworzyć strony widzące drukarskie, przeznaczone do druku profesjonalnego. Np. gdy redaguje się 8-stronicową broszurkę, to strony w oknie układu następują po sobie kolejno. Jednak na stronach widzących drukarskich strona 2 może być ułożona obok strony 7, dzięki czemu obie te strony zostaną wydrukowane na jednym arkuszu papieru. W ten sposób, po przefalcowaniu i posortowaniu arkuszy, strony będą ułożone we właściwej kolejności.

Przygotowanie dokumentu do drukowania broszury
Strony w oknie układu następują po sobie kolejno, ale są drukowane w innej kolejności, tak aby po przefalcowaniu i oprawieniu ich porządek był właściwy.

Proces tworzenia stron widzących drukarskich ze stron widzących układu nosi nazwę nakładanie. W trakcie nakładania stron, możesz zmienić ustawienia, aby dopasować odstępy między stronami, marginesy, spady i narzuty na grzbiet. Układ dokumentu InDesign nie zmienia się, ponieważ nakładanie w całości zachodzi w przepływie druku. Żadne strony w dokumencie nie są przesuwane ani obracane.

Jeff Witchel współpracujący z serwisem Infiniteskills.com pokazuje, jak drukować broszury na drukarce biurkowej.

Uwaga:

Nie można utworzyć nowego dokumentu w oparciu o nałożone strony. Co więcej, jeśli dokument zawiera strony o zróżnicowanych rozmiarach, to nie można użyć polecenia Drukuj broszurę, aby go przygotować.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj broszurę.
 2. Jeśli po stronie drukarki są dostępne odpowiednie predefiniowane ustawienia, wybierz je z menu Predefiniowane ustawienia drukowania.

  Aby użyć ustawień drukowania bieżącego dokumentu (takich jak w oknie dialogowym Drukuj), wybierz Bieżące ustawienia dokumentu z menu Ustawienia predefiniowane druku.

 3. Jeżeli nakładaniu ma podlegać tylko część dokumentu, w obszarze Ustawienia zaznacz opcję Zakres i podaj, które strony dołączyć do nakładania.

  Kolejne numery stron rozdziela się dywizami, a numery stron nieleżących obok siebie — przecinkami. Na przykład wpisanie wartości 3–7, 16 spowoduje przeskładkowanie stron od 3 do 7 i strony 16.

  Uwaga:

  Jeżeli dokument został podzielony na sekcje numerów stron, w polu Zakres podaj numery w odpowiedniej sekcji (np. Sec2:11).

 4. Aby zmienić ustawienia, np. znaczniki drukarskie i kolory wyjściowe, kliknij Ustawienia druku. Wykorzystując opcje po lewej, zmień ustawienia wg potrzeby, a następnie kliknij OK.
 5. W oknie dialogowym Drukuj broszurę, określ właściwie inne ustawienia, i następnie kliknij Drukuj.

Uwaga:

Liczba stron w broszurze jest zawsze wielokrotnością liczby cztery. Jeśli druk odbywa się na drukarce PDF, to aby utworzyć broszurę, do pliku PDF wstawiane są puste strony.

Firma Adobe poleca

Firma Adobe poleca
<a href="http://goo.gl/S6UUj">Drukowanie broszur do PDF</a>
SHSUWatkins

Typy broszur

Możesz wybrać trzy typy nakładania: 2 strony szew grzbietowy, 2 strony oprawa klejona i Kolejno.

2 strony szew grzbietowy

Tworzy strony widzące drukarskie złożone z dwóch stron ułożonych obok siebie. Takie strony widzące drukarskie nadają się do druku dwustronnego, sortowania, falcowania i zszywania. Program InDesign dodaje puste strony według potrzeby na końcu gotowego dokumentu. Gdy zaznaczona jest opcja 2 strony szew grzbietowy to opcje Odstęp między stronami, Spad między stronami i Rozmiar składki są niedostępne.

Drukowanie Broszury odbywa się z użyciem układu stron określonego w ustawieniu Powiązanie Jeśli w dokumencie ustawiono powiązanie Od prawej do lewej, drukowanie Broszury nałoży strony odpowiednio do tego ustawienia. Wybierz Plik > Ustawienia dokumentu, aby sprawdzić ustawienia Powiązania dokumentu.

Typy broszur
Tworzenie stron widzących drukarskich dla 24-stronicowej, czarno-białej ulotki w układzie dwóch stron ze szwem grzbietowym daje 12 rozkładówek.

2 strony oprawa klejona

Tworzy strony widzące drukarskie zawierającą dwie strony obok siebie, które mieszczą się na określonym rozmiarze składki. Te strony widzące drukarskie nadają się do druku dwustronnego, cięcia i oprawy w okładkę za pomocą kleju. Jeżeli liczba stron do nakładania nie daje się równo podzielić przez rozmiar składki, InDesign stosownie do potrzeb dodaje puste strony na końcu gotowego dokumentu.

Dokument 2-stronicowy klejony, podzielony na cztery składki
Dokument 2-stronicowy klejony podzielony na cztery składki

Jeżeli ulotka ma kolorową okładkę, a wnętrze czarno-białe, to można utworzyć dwa różne nakładania dla tego samego dokumentu: jedną na okładkę z przodu: wierzch i stronę wewnętrzną oraz okładkę z tyłu: stronę wewnętrzną i tył; a drugie nakładanie dla 24 stron wewnątrz broszury. Aby sporządzić składkę kolorową, kliknij opcję Zakres w w obszarze Strony obszaru Ustawienia i wpisz 1–2, 27–28 (lub inne odpowiednie numery sekcji). Aby sporządzić czarno-biały środek, wpisać 3–26 w pole tekstowe Zakres.

28-stronicowa ulotka z kolorową okładką
28-stronicowa ulotka z kolorową okładką

A. Składka kolorowa na okładkę B. Wewnętrzna strona czarno-biała 

Kolejno

Tworzy dwu-, trzy- lub czterostronicowy panel, odpowiedni do sporządzenia folderu lub składanej ulotki. Gdy zaznaczona jest opcja Kolejno to opcje Spad między stronami, Narzut na grzbiet i Rozmiar składki są niedostępne.

Na przykład, jeśli chcesz utworzyć strony widzące drukarskie dla tradycyjnej sześciopanelowej ulotki w formie folderu składanego na trzy, wybierz opcję 3 strony kolejno. Niektórzy użytkownicy składają takie foldery na jednej stronie podzielonej na trzy łamy. Dzięki nakładaniu w programie InDesign, możesz po prostu utworzyć strony o wielkości poszczególnych paneli.

3 strony, kolejno
3 strony, kolejno

Opcje dotyczące odstępów, spadów i marginesów w przypadku drukowania broszur

Możesz zmienić następujące opcje w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj broszurę.

Odstęp między stronami

Określa odstęp pomiędzy stronami (z prawej strony na stronie lewej i z lewej strony na stronie prawej). Wartość Odstęp między stronami możesz określić dla wszystkich typów broszur z wyjątkiem typu Szew drukarski.

Jeżeli w przypadku dokumentów klejonych określa się narzut na grzbiet (z ujemną wartością), to minimalna wartość opcji Odstęp między stronami jest równa szerokości podanej w opcji Narzut na grzbiet. Jeżeli tworzysz składki ręcznie (np. ze względu na to, że jeden dokument wymaga drukowania na różnych rodzajach papieru), można podać wartość Odstęp pomiędzy stronami, aby określić narzut na grzbiet początkowy dla stron widzących należących do różnych składek.

Spad między stronami

Określa ilość miejsca, w którym elementy strony mogą wychodzić na odstęp w stronach widzących drukarskich klejonych. Ta opcja jest czasem nazywana spadem wewnętrznym). Pole to dopuszcza wartości od 0 do połowy wartości parametru Odstęp między stronami. Możesz określić tę opcję tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja 2 strony oprawa klejona.

Narzut na grzbiet

Określa ilość miejsca niezbędną na skompensowanie grubości papieru i złożenia na każdej składce. W większości przypadków, należy określić wartość ujemną, aby utworzyć efekt wypchnięcia. Możesz określić parametr Narzut na grzbiet dla typów broszur 2 strony szew grzbietowy, 2 strony oprawa klejona. (Zobacz Narzut na grzbiet).

Rozmiar składki

Określa liczbę stron na każdej składce w dokumentach klejonych. Jeżeli liczba stron podlegających nakładaniu nie daje się równo podzielić przez wartość Rozmiar składki, to dodawane są na końcu dokumentu niezbędne puste strony.

Automatycznie dopasuj do znaczników i spadów

Zezwala programowi InDesign wyliczyć tak marginesy, aby zmieścić spady i inne ustawione znaczniki druku. Pola poniżej opcji Marginesy są nieaktywne jeśli ta opcja jest zaznaczona, lecz odzwierciedlają aktualne wartości, które będą używane, aby zmieścić znaczniki i spady. Jeśli wyłączysz zaznaczenie tej opcji, możesz dopasować ręcznie wartości marginesów.

Marginesy

Określa ilość odstępu otaczającego rzeczywiste strony widzące drukarskie po przycięciu. Aby określić indywidualne wartości Górny, Dolny, Lewy i Prawy, wyłącz opcję Automatycznie dopasuj do znaczników i spadów, powiększ wartości, aby zwiększyć odstęp poza domyślnymi znacznikami i spadami. (Zmniejszenie wartości może spowodować przycięcie znaczników i spadów). Wartości marginesów możesz określić dla wszystkich typów broszur.

Drukuj puste strony widzące drukarskie

Jeżeli liczba stron podlegających nakładaniu nie daje się równo podzielić przez wartość Rozmiar składki, to na końcu dokumentu dodawane są puste strony lub strony widzące. Użyj tej opcji, aby określić czy puste strony widzące na końcu dokumentu są drukowane. Zwróć uwagę na to, że drukowanie innych pustych stron w dokumencie jest sterowane opcją Drukuj puste strony w oknie dialogowym Drukuj.

Narzut na grzbiet

Narzut na grzbiet określa odległość, na jaką strony odsuwają się od grzbietu, aby skompensować grubość papieru i złamywania w metodach ze szwem grzbietowym i klejonej. Program InDesign uznaje „okładkę” ostatecznej publikacji jako pierwsze strony widzące drukarskie od zewnątrz, natomiast „środek” publikacji to pierwsze strony widzące od wewnątrz. Termin arkusz dotyczy dwóch par stron widzących drukarskich: tej z przodu i tej z tyłu arkusza. Przyrost narzutu na grzbiet oblicza się przez podzielenie podanej wartości wysunięcia przez łączną liczbę arkuszy minus 1.

Jeśli podana zostanie dodatnia wartość narzutu na grzbiet, środek nie zostanie dostosowany, ale strony na zewnętrznych arkuszach odsuną się od grzbietu. Jeśli podany zostanie ujemny narzut na grzbiet, okładka nie zostanie dostosowana, ale strony na wewnętrznych arkuszach przesuną się w stronę grzbietu.

Na przykład, dokument InDesign o 16 stronach wygeneruje osiem par stron widzących drukarskich, czyli cztery arkusze. Przód pierwszego arkusza będzie zawierał pierwszą parę strony widzących drukarskich (strony 16 i 1), natomiast tył pierwszego arkusza będzie zawierał drugą parę stron widzących drukarskich (strony 2 i 15).

Jeżeli wartość narzutu na grzbiet w tym przykładzie to 24 punkty, przyrost narzutu na grzbiet wyniesie 8 punktów na arkusz (24 podzielone na 3). Wartość narzutu na grzbiet zastosowanego do pierwszego arkusza do wewnątrz wyniesie 24 punkty, narzut na grzbiet trzeciego arkusza to 16 punktów, a drugiego arkusza wyniesie 8 punktów. Narzut na grzbiet pierwszego arkusza na zewnątrz nie zostanie zastosowany.

Wartość narzutu na grzbiet każdego kolejnego arkusza jest pomniejszana o wartość przyrostu. Zatem każda strona na wewnętrznym arkuszu jest odsuwana od grzbietu o 12 punktów (połowa wartości 24-punktowego narzutu na grzbiet dla tego arkusza), każda strona na trzecim arkuszu jest odsuwana od grzbietu o 8 punktów (połowa wartości 16-punktowego narzutu na grzbiet dla tego arkusza), a każda strona na drugim arkuszu jest odsuwana od grzbietu o 4 punkty (połowa wartości 8-punktowego narzutu na grzbiet dla tego arkusza).

Podgląd lub wyświetlanie podsumowania wydruku broszury

Obszar Podgląd w oknie dialogowym Drukuj broszurę umożliwia przeglądanie kolorowych miniaturek stron widzących drukarskich, wygenerowanych przez wybrany styl nakładania. Widoczne są także znaczniki drukarskie, wybrane w oknie dialogowym Drukuj.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj broszurę.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • W lewej części okna dialogowego kliknij Podgląd. Aby kolejno przerzucać strony widzące drukarskie, kliknij strzałki do przewijania. Aby przerzucać strony widzące wstecz, kliknij strzałkę w lewo. Możesz także przeciągnąć pole przewijania, aby zmienić strony widzące drukarskie.

  • Kliknij Podsumowanie po lewej stronie okna dialogowego Drukuj broszurę, aby zobaczyć podsumowanie ustawień bieżącej broszury. Na dole obszaru podsumowanie szukaj konfliktujących ustawień.

Uwaga:

Jeśli klikniesz Ustawienia druku i zmienisz ustawienia w oknie dialogowym Drukuj, możesz zaobserwować efekt modyfikacji ustawień w obszarze Podgląd.

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem broszur

Zanotuj te problemy i zajmij się nimi przy drukowaniu broszur.

Nie można utworzyć nowego dokumentu

Niestety, przy nałożonych stronach nie możesz utworzyć nowego dokumentu programu InDesign. Możesz wydrukować nałożony dokument lub utworzyć PDF.

Nie uwzględniono pustych stron

Możesz dodać puste strony pośrodku dokumentu, aby mieć pewność, że wystarczy stron dla każdej strony widzącej drukarskiej. Jeśli jednak strony te nie będą zawierać żadnego tekstu ani obiektów, mogą nie zostać rozpoznane. Dodatkowe puste strony zostaną dodane na końcu dokumentu. Aby mieć pewność, że dodane puste strony zostaną uwzględnione w nałożonym dokumencie, kliknij Ustawienia druku w oknie dialogowym Drukuj broszurę, a następnie wybierz polecenie Drukuj puste strony i kliknij OK.

Drukowanie dwustronnych stron bez drukarki dwustronnej

W programie Adobe Acrobat lub InDesign użyj opcji Tylko strony nieparzyste i Tylko strony parzyste. Po wydrukowaniu jednego zestawu przewróć strony, załaduj drukarkę i wydrukuj pozostałe strony. W celu uzyskania najlepszych wyników wydrukuj dokument testowy, aby zobaczyć, w jakiej kolejności dodać i ułożyć w drukarce strony.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online