Jeżeli w oknie dialogowym Plik > Ustawienia dokumentu zaznaczona zostanie opcja Strony widzące, strony dokumentu będą organizowane jako strony widzące. Strony widzące to zestaw stron oglądanych razem, np. dwie strony widoczne po otwarciu księgi albo czasopisma. Każdy zestaw stron widzących programu InDesign zawiera własny stół montażowy, czyli obszar poza stroną, gdzie można przechowywać obiekty nie rozmieszczone jeszcze na stronie. Każdy stół montażowy stron widzących zawiera przestrzeń na spad, czyli wychodzenie obiektów poza krawędź strony.

Panel Strony
Panel Strony

A. Ikony stron B. Strona z nadanym wzorcem „A” C. Zaznaczone strony widzące 

Po wybraniu dla opcji Oprawa wartości Od prawej do lewej w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu, numery są dołączane do ikon stron w panelu Strony od prawej do lewej.

Uwaga:

W dokumencie znacznej długości można szybko przejść na stronę, wybierając polecenie Układ > Przejdź na stronę.

Zmiana wyświetlania strony i stron widzących

Panel Strony udostępnia informacje o stronach, zestawach stron widzących (stronach oglądanych razem) oraz wzorcach (stronach lub parach stron, które automatycznie formatują inne strony lub pary), a także umożliwia sterowanie nimi. Panel Strony wyświetla domyślnie miniaturki zawartości każdej strony.

 1. Jeżeli panel Strony nie jest widoczny, należy wybrać polecenie Okno > Strony.

 2. Wybierz polecenie Opcje panelu z menu panelu Strony.

 3. W sekcji Ikony określ, które ikony mają być wyświetlane obok miniatur stron w panelu Strony. Ikony te informują, czy do stron widzących dodano przezroczystość lub przejścia stron oraz czy widok stron widzących jest obrócony.

 4. W sekcjach Strony i Wzorce:

  • możliwy jest wybór rozmiaru ikon dla stron i wzorców;

  • wybór opcji Pokaż pionowo pozwala wyświetlić strony widzące w jednej kolumnie; usunięcie zaznaczenia tej opcji pozwala wyświetlić strony widzące w rzędzie (obok siebie);

  • wybór opcji Pokaż miniaturki pozwala wyświetlić miniaturki zawartości każdej strony. Opcja ta jest niedostępna, jeśli są zaznaczone pewne opcje rozmiaru ikon.

 5. Wybór opcji Strony na górze w sekcji Układ panelu spowoduje wyświetlenie sekcji ikon strony ponad sekcją ikon wzorca; wybór opcji Wzorce na górze da efekt odwrotny.

 6. Wybór opcji z menu Zmień rozmiar pozwala sterować wyświetlaniem sekcji przy zmianie rozmiaru panelu.

  • Aby zmieniać rozmiar zarówno sekcji stron, jak i wzorców w panelu, wybierz opcję Proporcjonalne.

  • Aby utrzymać rozmiar sekcji stron, a pozwalać jedynie na zmianę rozmiaru sekcji wzorców, wybierz opcję Stałe strony.

  • Aby utrzymać rozmiar sekcji wzorców, a pozwalać jedynie na zmianę rozmiaru sekcji stron, wybierz opcję Stałe wzorce.

Uaktywnianie lub zaznaczanie strony lub stron widzących

Użytkownik dokonuje zaznaczenia lub uaktywnienia strony lub pary stron widzących, zależnie od wykonywanego zadania. Niektóre polecenia dotyczą zaznaczonej w danym momencie strony lub pary stron widzących, a inne mają wpływ na uaktywnioną stronę lub parę stron. Na przykład, linie miarki można przeciągać tylko na uaktywnioną stronę lub parę stron widzących, jednak polecenia dotyczące stron, takie jak Powiel parę stron widzących albo Usuń stronę, dotyczą strony lub pary stron zaznaczonych w panelu Strony. Uaktywnienie strony lub pary stron widzących jest przydatne wtedy, gdy w oknie dokumentu widocznych jest kilka par, a użytkownik chce wkleić obiekt na konkretną pary stron.

 1. W panelu Strony:

  • Aby jednocześnie uaktywnić i zaznaczyć stronę lub parę stron widzących, kliknij dwukrotnie ikonę lub numery stron pod ikoną. Jeżeli strona lub para stron nie była widoczna w oknie dokumentu, zostanie wyświetlona.

   Wskazówka! Stronę lub strony widzące można także uaktywniać i zaznaczać poprzez kliknięcie strony, dowolnego obiektu na stronie lub obszaru roboczego w oknie dokumentu.

   Miarka pionowa jest aktywna wyłącznie wzdłuż stron docelowych lub widzących.

  • Aby zaznaczyć stronę, kliknij jej ikonę (nie należy klikać dwukrotnie, ponieważ spowoduje to również uaktywnienie i pokazanie strony).

  • Aby zaznaczyć strony widzące, kliknij numery stron znajdujące się pod odpowiednią ikoną.

  Uwaga:

  Niektóre opcje stron widzących np. w menu panelu Strony, są dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczony jest cały zestaw stron.

Dodawanie nowych stron do dokumentu

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności.

  • Aby dodać stronę za aktywną stroną lub zestawem stron widzących, kliknij przycisk Nowa strona w panelu Strony lub wybierz polecenie Układ > Strony > Dodaj stronę. Nowa strona będzie korzystała z tego samego wzorca, co istniejąca, aktywna strona.

  • Aby dodać wiele stron na końcu dokumentu, wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu. W oknie Ustawienia dokumentu podaj łączną liczbę stron w dokumencie. Program InDesign doda strony za ostatnią stroną lub zestawem stron widzących.

  • Aby dodać strony i określić wzorzec dokumentu, wybierz polecenie Wstaw strony z menu panelu Strony lub wybierz polecenie Układ > Strony > Wstaw strony. Podaj gdzie mają zostać dodane strony. Wybierz wzorzec, jaki ma być im nadany.

Tworzenie kolorowych etykiet dla miniatur stron

W panelu Strony można przydzielać kolorowe etykiety miniaturom stron. Przykładowo, możesz używać kolorowych etykiet do informowania o stanie stron — kolorem zielonym oznaczyć rozkładówki ukończone, żółtym te, które są nadal tworzone, a czerwonym nierozpoczęte.

 1. W panelu Strony zaznacz strony, w których zostaną zastosowane kolorowe etykiety.

 2. Z menu panelu Strony wybierz polecenie Kolorowe etykiety, a następnie wybierz, kolor, który chcesz użyć.

Kolorowa etykieta pojawi się w panelu Strony pod miniaturą.

Nadanie kolorowej etykiety stronie wzorcowej powoduje nadanie jej wszystkim stronom, w których zostanie zastosowany wzorzec. Jeśli jednak nadasz kolorową etykietę pojedynczym stronom dokumentu, użyta zostanie kolorowa etykieta dla stron dokumentów. Aby użyć kolorowej etykiety dla stron wzorcowych, zaznacz strony dokumentu, które chcesz zmienić i z menu panelu Strony wybierz polecenie Kolorowa etykieta > Użyj kolor wzorcowy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online